autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Bunurile devenite proprietate de stat, în condițiile legii, prin confiscare - cu excepția celor confiscate prin hotărâri judecătorești sau prin acte de urmărire penală -, prin abandonare ori succesiuni vacante se valorifică de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București. Sumele obținute din valorificarea acestor bunuri se fac venituri ale bugetului administrației centrale de stat.

Art. 2. - Valorificarea bunurilor menționate la art. 1 se va putea efectua prin:

a) servicii proprii organizate pe bază de gestiune, aparținând direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, dacă volumul bunurilor ce urmează a fi vândute către populație asigură continuitate în funcționarea acestora;

b) licitație publică, organizată potrivit normelor legale, pentru bunurile de folosință îndelungată. Lista bunurilor care urmează a fi valorificate prin licitație publică se va stabili și adapta periodic de Ministerul Economiei și Finanțelor;

c) societăți comerciale - tip consignație - pe baza principiului licitației comisionului. Pentru bunurile de consum alimentar, cu un grad ridicat de perisabilitate, valorificarea acestora se va face prin societăți comerciale specializate în desfacerea acestor produse către populație.

Art. 3. - Medicamentele, bunurile de aceeași natură (stupefiante, substanțe toxice, substanțe chimice), obiectele de artă, timbrele filatelice se pun la dispoziția organelor de specialitate ale statului care, conform prevederilor legale, au competența de a gestiona astfel de bunuri. În condițiile în care aceste bunuri se valorifică prin licitație sau prin altă formă legală, contravaloarea acestora, diminuată cu cheltuielile ocazionate de vânzarea lor, constituie venit al bugetului administrației centrale de stat.

Metalele și pietrele prețioase și semiprețioase, precum și mijloacele de plată în valută liber convertibilă se depun la Banca Națională a României, contravaloarea acestora în lei urmând să se vireze în termen de 5 zile în contul bugetului administrației centrale de stat. Mijloacele de plată în lei se depun la Banca Comercială Română cea mai apropiată, în contul bugetului administrației centrale de stat.

Materialele explozive, armamentele, munițiile și alte bunuri cu specific militar se predau gratuit la Ministerul de Interne sau Ministerul Apărării Naționale, după caz.

Art. 4. - Pentru bunurile devenite proprietatea statului, cu excepția celor prevăzute la art. 3, se constituie, la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, comisii de evaluare a acestora, formate din specialiști din domeniul finanțelor și al prețurilor, ce urmează a fi numiți prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.

Prețurile stabilite de comisiile de evaluare se vor situa, de regulă, la nivelul prețurilor practicate pe piață pentru produse identice sau similare.

Art. 5. - Prefecturile și Primăria municipiului București vor asigura, în termen de 30 de zile, direcțiilor generale ale finanțelor publice spațiile necesare depozitării și valorificării bunurilor devenite proprietatea statului.

Art. 6. - În termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri, Ministerul Economiei și Finanțelor va elabora instrucțiuni de aplicare a acesteia.

Art. 7. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial. Pe aceeași dată orice prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.