autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și funcționarea Regiei de exploatare a metroului București
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia de exploatare a metroului, denumită prescurtat „Metrorex” București, cu sediul în municipiul București, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin reorganizarea Direcției de exploatare a metroului București.

Regia de exploatare a metroului București este regie autonomă, are personalitate juridică, se organizează și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, având ca specific activitatea cu caracter feroviar pe rețeaua de metrou a municipiului București, pentru transportul călătorilor.

Regia de exploatare a metroului București are în structură și Uzina de revizii, reparații rame metrou și instalații specifice metroului, cu sediul în București, str. Preciziei nr. 17, sector 6, unitate fără personalitate juridică.

Art. 2. - Regia de exploatare a metroului București are ca obiect de activitate transportul de persoane cu metroul pe rețeaua de căi ferate subterane și supraterane, în condiții de siguranță a circulației, având ca scop satisfacerea interesului public, social și de apărare civilă.

În calitate de proprietară a bunurilor din patrimoniul său, Regia de exploatare a metroului București administrează și asigură exploatarea, întreținerea și repararea materialului rulant și a rețelei de căi ferate proprii, instalațiilor fixe de cale, instalațiilor electro-energetice, de automatizări și telecomunicații, semnalizare, centralizare, bloc de linii automat, dispecer, instalațiilor de ventilație, încălzire, tehnico-sanitare, de alimentare cu apă și epuisment până la limita drenului urban, escalatoare, căi de rulare, casetelor și tunelelor stațiilor și construcțiilor speciale de metrou, instalațiilor de apărare civilă, a spațiilor tehnologice și netehnologice și a altor instalații specifice.

Regia de exploatare a metroului București colaborează cu alte administrații de metrou, participă la toate organismele internaționale de profil, având și activitate proprie de marketing, relații internaționale și comerț exterior.

Art. 3. - Patrimoniul Regiei de exploatare a metroului București este de 23.754.784 mii lei, stabilit pe baza bilanțului la data de 30 iunie 1991.

Art. 4. - Regia de exploatare a metroului București are obligația să asigure dezvoltarea rețelei de metrou, modernizarea materialului rulant, liniilor, instalațiilor și construcțiilor speciale, în cadrul preocupărilor de îmbunătățire a transporturilor de călători și în baza alocațiilor anuale de la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 5. - Regia de exploatare a metroului București își desfășoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Amplasarea și modificările de amplasament ale construcțiilor subterane și supraterane din zonele de siguranță ale metroului, stabilite potrivit normativelor, se vor face numai după obținerea avizului Regiei de exploatare a metroului București.

Art. 7. - Întreținerea și repararea materialului rulant, a infrastructurii, a instalațiilor și construcțiilor specifice metroului, precum și prestările nerentabile, determinate de nivelul tarifului de călătorie, care nu se acoperă din veniturile transportului de călători, se suportă de la bugetul administrației centrale de stat, în limita prevederilor bugetare anuale, sub formă de subvenție pentru acoperirea diferenței de tarif.

Art. 8. - Tariful de călătorie pentru transportul cu metroul se aprobă prin hotărâre a Guvernului, urmând ca diferența dintre veniturile din activitatea de transport călători și cheltuielile aferente acestora să se suporte din subvenții de la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 9. - Personalul Regiei de exploatare a metroului București beneficiază de drepturile specifice salariaților din unitățile de cale ferată, în conformitate cu caracterul feroviar al construcției și exploatării metroului.

În anul 1991 rămân nemodificate salariile negociate conform legii.

Art. 10 - În cazul în care interese de stat, inclusiv cele de ordin militar, vor necesita executarea de lucrări sau prestări de servicii speciale, beneficiarii acestora, împreună cu Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor, vor face propuneri corespunzătoare de modificare a bugetului de venituri și cheltuieli și de stabilire a surselor de acoperire a costurilor suplimentare, care se aprobă conform legii.

Art. 11. - Salariații Regiei de exploatare a metroului București beneficiază de călătorii gratuite pe calea ferată și metrou, atât în interes de serviciu, cât și în interes personal, conform reglementărilor din unitățile de căi ferate.

Condițiile concrete de acordare a gratuităților pe calea ferată în interes personal pentru salariații Regiei de exploatare a metroului București, membrii familiilor acestora și pensionari sunt identice cu cele ale personalului Căilor Ferate Române, atât în traficul intern, cât și internațional.

Art. 12. - Gratuitățile de transport pe calea ferată și metrou, acordate personalului regiei și familiilor acestora, se suportă de regie; alte gratuități aprobate prin acte normative pentru alte categorii sociale se acoperă prin subvenții de la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 13. - Asigurarea asistenței medicale și sanitare pentru întreg personalul Regiei de exploatare a metroului București se va face în rețeaua medicală a Ministerului Transporturilor în aceleași condiții ca și pentru salariații unităților de cale ferată.

Art. 14. - Pregătirea sau perfecționarea personalului Regiei de exploatare a metroului București, pentru funcțiile și meseriile specifice unităților de căi ferate, personalului de specialitate și conducere se face contra cost, prin rețeaua de învățământ și perfecționare a Societății Naționale a Căilor Ferate Române, pe bază de contracte și conform programelor școlare aprobate de Regia de exploatare a metroului București.

Art. 15. - Tunelul și celelalte construcții subterane aferente sunt scutite de plata amortizării, conform art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 148/1990.

Art. 16. - Sumele în valută obținute din credite guvernamentale nerambursabile, folosite pentru dotări și programe privind activitatea Regiei de exploatare a metroului București, se exceptează de la rambursarea în lei.

Art. 17. - Pe data înființării Regiei autonome de exploatare a metroului București se desființează Direcția de exploatare a metroului București.

Art. 18. - Personalul care trece de la Direcția de exploatare a metroului București la Regia de exploatare a metroului București se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar avut și de sporul de vechime, după caz, dacă este încadrat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.


[modificare] Anexă

Regulament
de organizare și funcționare a Regiei de exploatare a metroului București
Capitolul I
Prevederi generale

Art. 1. - Denumirea: Regia de exploatare a metroului București, prescurtat „Metrorex” București.

Art. 2. - Natura juridică: Regia de exploatare a metroului București este persoană juridică, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea sub coordonarea Ministerului Transporturilor, pe baza prezentului regulament.

Art. 3. - Sediul Regiei autonome de exploatare a metroului este în municipiul București, Palatul C.F.R., b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

Capitolul II
Obiectul de activitate

Art. 4. - „Metrorex” București are ca obiect de activitate transportul de persoane cu metroul pe rețeaua de căi ferate subterane și supraterane, în condiții de siguranță a circulației, având ca scop satisfacerea interesului public, social și de apărare civilă.

În calitate de proprietară a bunurilor din patrimoniul său, „Metrorex” București administrează și asigură exploatarea, întreținerea și repararea materialului rulant și a rețelei de căi ferate proprii, instalațiilor fixe de cale, instalațiilor electroenergetice, de automatizări și telecomunicații, semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, dispecer, instalațiilor de ventilație, încălzire, tehnico-sanitare, de alimentare cu apă și epuisment până la limita drenului urban, escalatoare, căi de rulare, casetelor și tunelelor stațiilor și construcțiilor speciale de metrou, instalațiilor de apărare civilă, a spațiilor tehnologice și netehnologice și a altor instalații specifice.

„Metrorex” București colaborează cu alte administrații de metrou, participă la toate organismele internaționale de profil, având și activitate proprie de marketing, relații internaționale și comerț exterior.

Art. 5. - În realizarea obiectului său de activitate, „Metrorex” București exercită următoarele atribuții principale:

5.1. stabilește și asigură condițiile generale de transport, precum și măsurile de siguranță a circulației transporturilor, în scopul prevenirii evenimentelor pe rețeaua de cale ferată a metroului;

5.2. stabilește măsuri în vederea realizării programelor de activitate, îmbunătățirii calității prestațiilor și lucrărilor, utilizării și gospodăririi raționale a mijloacelor din dotare, precum și îmbunătățirii tehnologiilor de lucru;

5.3. elaborează studii și programe de dezvoltare a activităților proprii de exploatare, revizie, întreținere și reparații;

5.4. desfășoară activitate de beneficiar de investiții, în care sens se preocupă de comandarea, contractarea și avizarea studiilor de dezvoltare și documentațiilor de execuție, comandarea, contractarea și urmărirea execuției lucrărilor, efectuează recepția și punerea în funcțiune a obiectivelor, conform legii;

5.5. gestionează fondurile de investiții, primite de la bugetul administrației centrale de stat, necesare dezvoltării și modernizării rețelei de metrou, materialului rulant, pe baza studiilor aprobate de guvern;

5.6. elaborează și aprobă norme, instrucțiuni și regulamente tehnice și economice pentru activitățile pe care le desfășoară, similare cu cele de la calea ferată;

5.7. elaborează și aprobă normative, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru operațiunile, comerciale și financiar-contabile specifice metroului;

5.8. avizează și își dă acordul pentru executarea de orice fel de lucrări în zona minimă de siguranță a metroului;

5.9. propune elaborarea proiectelor de acte normative privind activitatea de transport cu metroul; este consultată la avizarea proiectelor de acte normative care interesează ramura sa de activitate;

5.10. avizează tipurile și caracteristicile tehnico-economice ale utilajelor, instalațiilor și pieselor de schimb ce urmează a fi achiziționate din țară și din import pentru transporturile pe rețeaua metroului;

5.11. organizează recepția materialului rulant, liniilor, instalațiilor, echipamentelor și pieselor de schimb la întreprinderile furnizoare și reparatoare, în scopul asigurării unei calități corespunzătoare și siguranței în circulație a acestora, acolo unde nu există recepție C.F.R. În unitățile furnizoare unde există recepție C.F.R., aceasta va executa recepția și pentru „Metrorex” București, potrivit convenției încheiate în acest sens;

5.12. organizează și execută prin organele proprii specializate controlul tehnic, de siguranță a circulației și economico-financiar asupra activităților de exploatare, revizie, întreținere și reparații și acționează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbații în desfășurarea procesului de transport;

5.13. organizează activitatea mecano-energetică și urmărește îndeplinirea sarcinilor de metrologie și I.S.C.I.R. în unitățile componente, prin organele atestate, potrivit reglementărilor legale;

5.14. asigură aplicarea măsurilor privind activitatea de protecție a muncii și a mediului înconjurător, în scopul prevenirii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale și controlează modul de realizare a acestora;

5.15. organizează activitatea de prevenire, primă intervenție la stingerea incendiilor și salvare în caz de avarie în tunele;

5.16. pregătește elementele necesare și fundamentează cheltuielile de producție, prețurile de bază și nivelul subvențiilor;

5.17. efectuează centralizat vărsămintele la buget pentru obligațiile către stat;

5.18. întocmește și execută, potrivit legii, bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie;

5.19. asigură, în baza programelor proprii de școlarizare, pregătirea și perfecționarea, contra cost, a personalului, prin rețeaua de învățământ și perfecționare a Societății Naționale a Căilor Ferate Române;

5.20. organizează activitatea proprie de management, marketing, relații internaționale și comerț exterior;

5.21. organizează activitatea proprie de cercetare, proiectare, informatică, perfecționare profesională și ia măsuri pentru înzestrarea cu mijloace tehnico-materiale necesare, urmărește rezultatele cercetărilor științifice și valorificarea acestora;

5.22. organizează activitatea de documentare tehnică specifică ramurii, editează publicații și lucrări privitoare la probleme de producție, informare a publicului, știință și tehnică, specifice activității pe care o desfășoară, face propuneri privind standardele de stat;

5.23. asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea activității proprii, respectarea atribuțiilor de serviciu și prevederilor legale de către întreg personalul, conform reglementărilor stabilite prin statutul personalului metroului;

5.24. execută și alte atribuții care decurg din actele normative în vigoare.

Capitolul III
Patrimoniul

Art. 6. - „Metrorex” București are un patrimoniu constituit prin însumarea patrimoniilor unităților din structură, în valoare de 23.754.784 mii lei, conform bilanțului încheiat la data de 30.06.1991.

Art. 7. - „Metrorex” București este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate, regia posedă, folosește și dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

Capitolul IV
Structura regiei

Art. 8. - „Metrorex” București are în structura sa organizatorică uzine, depouri, secții, ateliere, laboratoare, dispecerate, stații, oficii, direcții, servicii și birouri, care asigură îndeplinirea funcțiilor de exploatare, întreținere și reparații, conducere, concepție, dezvoltare, financiar-contabile, cercetare, proiectare, informatică, personal, comerciale, control și protecția mediului.

Art. 9. - „Metrorex” București poate avea sistem propriu de învățământ și activități sportive.

Art. 10. - Structura organizatorică a „Metrorex” București, înființarea și structura organizatorică a unităților fără personalitate juridică se aprobă de către consiliul de administrație al regiei.

Art. 11. - Consiliul de administrație al regiei stabilește, prin regulamentul său de organizare și funcționare, relațiile unităților din cadrul regiei cu terți, în domeniile tehnic, de exploatare, întreținere și reparații, economic, comercial, administrativ, financiar și altele.

Art. 12. - Toate unitățile din componența regiei răspund în fața consiliului de administrație al acesteia de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărâri și decizii de delegare.

Capitolul V
Organele de conducere ale regiei

Art. 13. - Conducerea regiei este asigurată de:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general.

Art. 14. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului transporturilor și este compus din 7-15 membri, după cum urmează:

 • directorul general, care este și președintele consiliului de administrație;
 • un reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor;
 • un reprezentant al Ministerului Transporturilor;
 • ingineri, tehnicieni, economiști și juriști, specialiști din ramurile de activitate ale regiei.

La lucrările consiliului de administrație pot participa ca invitați delegați ai Ministerului Apărării Naționale pentru consultare în probleme care privesc nevoile de apărare, precum și delegați ai unor agenți economici și instituții cu care regia are relații în activitatea pe care o desfășoară.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 15. - Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, jumătate din ei putând fi înlocuiți la fiecare 2 ani.

Consiliul de administrație poate propune Ministerului Transporturilor înlocuirea unui membru necorespunzător, precum și completarea locurilor vacante ivite din diferite motive, în cursul perioadei de 4 ani. Membrul numit va funcționa numai până la împlinirea acestei perioade.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de două consilii de administrație. Aceștia nu pot face parte din consiliile de administrație ale societăților comerciale cu care regia întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 16. - Membrii consiliului de administrație își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin cu toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Pentru activitatea depusă în consiliul de administrație aceștia primesc o indemnizație al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului de administrație.

Art. 17. - Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori necesită interesele regiei și cel puțin o dată pe lună.

El este convocat de președintele consiliului, care hotărăște ordinea de zi, sau la solicitarea a cel puțin jumătate plus unu din membrii consiliului.

Art. 18. - Consiliul de administrație poate hotărî dacă majoritatea simplă a membrilor săi este prezentă.

Dacă nu este îndeplinită această majoritate simplă, reuniunea consiliului de administrație se reprogramează într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeași ordine de zi.

Deciziile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului.

Art. 19. - Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

19.1. aprobă concepția și strategia de dezvoltare a regiei;

19.2. aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;

19.3. aprobă norme, normative, regulamente și instrucțiuni de serviciu, specifice activității metroului;

19.4. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și asigură execuția acestuia; repartizează între sectoarele de activitate ale regiei bugetul de venituri și cheltuieli, după aprobare;

19.5. analizează bilanțul și contul de profit și pierderi anual și le înaintează pentru a fi aprobate de Ministerul Economiei și Finanțelor;

19.6. aprobă sau propune spre aprobare investițiile ce urmează a se realiza de către regie, în condițiile legii;

19.7. aprobă înființarea, structura organizatorică și gradarea unităților componente;

19.8. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;

19.9. stabilește și aprobă relațiile compartimentelor din aparatul propriu și al unităților în cadrul regiei și cu terți;

19.10. stabilește competențele și aprobă atribuțiile unităților din componența regiei;

19.11. aprobă propunerile de depășire a cheltuielilor totale prevăzute în buget, în cazul în care există un plus de venituri care să acopere plusul de cheltuieli;

19.12. aprobă volumul maxim al creditelor bancare;

19.13. prezintă ministrului transporturilor propunerile de subvenții pentru a fi aprobate de organele competente;

19.14. propune majorarea sau diminuarea patrimoniului regiei, în condițiile legii;

19.15. aprobă sau propune, după caz, modificări în volumul fondului de rezervă;

19.16. prezintă ministrului propuneri de înființare de diferite fonduri speciale de care metroul are nevoie pentru mersul normal al activității și a căror aprobare intră în competența Ministerului Transporturilor, respectiv Ministerului Economiei și Finanțelor, care stabilesc sursele de acoperire;

19.17. aprobă competențe privind angajarea și efectuarea de cheltuieli de orice natură, inclusiv investiții, tranzacții financiare și comerciale, vânzări sau închirieri de bunuri mobile și imobile, în condițiile legii, care nu mai sunt necesare sau a căror cheltuieli cu întreținerea sunt nejustificate;

19.18. prezintă ministrului proiectele tarifelor de bază pentru transportul de persoane, pentru a fi supus spre aprobare Guvernului;

19.19. analizează raportul trimestrial al regiei privind activitatea pe bază de bilanț și aprobă măsuri pentru desfășurarea activității în condiții de echilibrare a bugetului;

19.20. prezintă ministrului propuneri de acte normative și modificări ale celor existente pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;

19.21. avizează și face propuneri pentru definirea, delimitarea și reglementarea legală a zonei minime de siguranță de metrou, în scopul asigurării stabilității și securității căii și instalațiilor de metrou, precum și siguranței circulației;

19.22. tratează și stabilește, împreună cu organele Ministerului de Interne, relațiile și condițiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor și bunurilor, ordinii publice în stații și trenuri, precum și intervențiilor în caz de necesitate;

19.23. analizează și aprobă propunerile de participare la societăți comerciale cu capital român sau străin;

19.24. aprobă închirierea de clădiri, spații și terenuri ale regiei;

19.25. își dă acordul la propunerile de concesionări, potrivit legii;

19.26. aprobă utilizarea fondului valutar;

19.27. asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;

19.28. propune spre aprobare încadrarea personalului în grupele de muncă, în vederea pensionării;

19.29. aprobă regulamentul propriu de organizare și funcționare, precum și statutul personalului;

19.30. asigură funcționarea consiliilor de conducere la unitățile componente;

19.31. exercită orice atribuții ce-i revin din prevederile legale și regulamentul său de organizare și funcționare și aprobă orice alte măsuri privind activitatea regiei.

Art. 20. - Directorul general conduce activitatea curentă a regiei și este numit dintre specialiștii metroului, în condițiile legii.

Art. 21. - Directorul general reprezintă, permanent sau prin delegat, regia în raporturile cu celelalte organe și organizații din țară, precum și în relațiile internaționale cu organisme similare.

Art. 22. - Directorul general are, în principal, următoarele atribuții și competențe:

22.1. asigură conducerea curentă a regiei, ajutat de ceilalți directori;

22.2 dispune și controlează executarea hotărârilor consiliului de administrație;

22.3. aprobă, în condițiile statutului personalului metroului, angajarea și concedierea personalului din aparatul propriu al regiei și numește, prin decizie, conducătorii compartimentelor funcționale și unităților componente; deleagă competențe în domeniul activității de personal conducătorilor unităților componente;

22.4. aprobă, în condițiile legii, angajarea de specialiști pe termen limitat pentru efectuarea de studii, lucrări etc. necesare regiei;

22.5. aprobă trimiterea de delegați sau participă personal la congrese, adunări generale, conferințe interne sau internaționale, întâlniri de afaceri sau programe de interes pentru metrou;

22.6. exercită orice atribuții ce-i revin din prevederile legale și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului de administrație și aprobă orice alte măsuri privind activitatea regiei.

Art. 23. - Directorul general poate delega o parte din atribuțiile sale directorilor salariați ai regiei.

Capitolul VI
Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 24. - „Metrorex” București determină anual volumul de venituri și cheltuieli, formulează propunerile de subvenții și solicită alocații de la bugetul administrației centrale de stat, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 25. - Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei se stabilește pentru fiecare exercițiu financiar și cuprinde:

 • venituri provenite din încasări din activitatea de transport de persoane;
 • venituri din alte activități;
 • subvenții de la buget;
 • cheltuieli din activitatea de transport;
 • alte cheltuieli.

Art. 26. - Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi al regiei se aprobă de Ministerul Economiei și Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

„Metrorex” București aprobă balanțe și execuția acestora la unitățile din structură.

Art. 27. - Veniturile nete realizate din alte activități decât cele rezultate din activitatea de transport călători se pot folosi de către aceasta pentru constituirea de fonduri pentru finanțarea de lucrări destinate îmbunătățirii servirii publicului călător, îmbunătățirii condițiilor sociale, dotări, dezvoltări și alte activități stabilite de consiliul de administrație.

Art. 28. - Pe parcursul executării bugetului, într-un exercițiu financiar, în caz de necesitate sau pentru a obține rezultate mai bune în activitate, se pot depăși cheltuielile totale prevăzute, cu condiția să se realizeze ulterior sporuri de venituri care să acopere plusul de cheltuieli.

Aprobarea se dă de către consiliul de administrație al regiei pe baza propunerilor însușite de directorul general.

Art. 29. - „Metrorex” București hotărăște cu privire la investițiile ce urmează a fi realizate în limita competențelor ce îi sunt acordate, stabilește nivelul surselor proprii de finanțare și propune volumul alocațiilor de la bugetul administrației centrale de stat și creditelor bancare pentru obiectivele de investiții.

Art. 30. - „Metrorex” București poate contracta credite și pentru acoperirea necesităților curente, în situația în care, pe parcursul execuției bugetului de venituri și cheltuieli, mijloacele regiei nu sunt suficiente.

Art. 31. - Extinderea, dezvoltarea rețelei de metrou și dotarea cu material rulant sunt realizate integral din alocații de la bugetul administrației centrale de stat.

Art. 32. - Relațiile financiare între unitățile regiei se stabilesc prin reglementări aprobate de consiliul de administrație.

Art. 33. - Operațiunile de încasări și plăți ale regiei se efectuează prin conturi deschise la unitățile bancare.

Art. 34. - Exercițiul economico-financiar al regiei se corelează cu exercițiul economico-financiar al bugetului de stat.

Capitolul VII
Relațiile regiei

Art. 35. - „Metrorex” București poate aproba angajările de energie, combustibil și materiale, în contul bugetului intern de aprovizionare al exercițiului următor.

Pentru lucrările cu ciclu lung de execuție, poate încheia contracte de lucrări și furnitură, cu plăți eșalonate în rate, ce se prevăd în mai multe exerciții bugetare.

Pentru a face față nevoilor de combustibil, materii și materiale necesare funcționării și dezvoltării, regia constituie din timp stocuri de siguranță, care se înscriu în bugetul de cheltuieli.

Art. 36. - Unitățile din componența regiei își desfășoară activitatea și execută sarcinile ce le revin pe baza competențelor și împuternicirilor acordate de directorul-general și de consiliul de administrație.

Art. 37. - Relațiile regiei cu unitățile componente se stabilesc prin regulamente și instrucțiuni de organizare și funcționare specifice fiecărei activități, aprobate de consiliul de administrație al regiei.

Art. 38. - Relațiile unităților în cadrul regiei, precum și atribuțiile, competențele și împuternicirile acestora se stabilesc și se aprobă de directorul general și de consiliul de administrație al regiei.

Capitolul VIII
Controlul activității

Art. 39. - Controlul economico-financiar la unitățile din componență se execută de organele proprii de control ale regiei, constituite potrivit dispozițiilor legale.

Controlul activității se va realiza, atât la nivelul regiei cât și la nivelul unităților din componență, de către organele proprii specializate.

Capitolul IX
Dispoziții referitoare la personal

Art. 40. - Personalul regiei este supus prevederilor statutului personalului, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice.

Art. 41. - Personalul regiei va beneficia de salarii, sporuri și drepturi corespunzătoare funcțiilor specifice metroului și unităților feroviare, în conformitate cu legislația aprobată pentru aceste activități.

Aceste drepturi se stabilesc în statutul personalului Regiei de exploatare a metroului.

Capitolul X
Dispoziții finale

Art. 42. - În prima lună a fiecărui an, consiliul de administrație al regiei prezintă Ministerului Transporturilor un raport asupra activității desfășurate în anul precedent, precum și perspectiva anului în curs.

Art. 43. - Personalul regiei, atât din unitățile din structură, cât și din aparatul central, beneficiază în continuare de călătoriile gratuite pe căile ferate, precum și de prevederile Decretului-lege nr. 98/1990 și Hotărârii Guvernului nr. 984/1990 și de celelalte drepturi salariale și sociale specifice, care se aplică personalului C.F.R.

Art. 44. - Regia respectă și răspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legile generale și specifice.

Art. 45. - Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale și poate fi modificat pe baza propunerilor consiliului de administrație al regiei.