autentificare cu OpenID
Decret-lege privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferată
  • semnat: Președintele Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, Ion Iliescu
Versiunea:

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decretează:

Art. 1. - Munca prestată în timpul nopții între orele 22-6 de muncitorii și personalul operativ și tehnic din unitățile de căi ferate se plătește cu un spor de 25% din salariul tarifar, indiferent de numărul de ore efectuate.

Art. 2. - Orele de muncă prestate de personalul prevăzut la art. 1, peste durata normală a timpului de lucru, precum și cele efectuate în zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, care nu au putut fi compensate cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, se plătesc cu un spor de 100% din salariul tarifar, indiferent de numărul de ore suplimentare efectuate.

Pentru personalul care lucrează în tură, turnus sau program de exploatare C.F.R., se consideră muncă suplimentară toate orele lucrate peste numărul total de ore normale din luna respectivă, precum și cele efectuate în zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează.

Zilele în care nu se lucrează, în sensul prezentului decret-lege, sunt zilele de sâmbătă și duminică sau alte zile libere acordate în cursul săptămânii de lucru reduse.

Art. 3. - Muncitorii din secțiile, atelierele, reviziile de vagoane și uzinale din unitățile de căi ferate vor fi salarizați după rețeaua construcții mașini nivel „A”, respectiv energie electrică nivel „A”, pentru munca în regie, precum și pentru unitățile unde salariile tarifare nu sunt diferențiate pe acord și regie.

Art. 4. - Anexa nr. IV, cap. V, pct. 1., A. lit. b) din Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, nr. 57/1974, se modifică după cum urmează:

  • poziția de la nr. crt. 5 se completează și va avea următorul conținut: „Revizor de locomotive-automotoare, revizor tehnic vagoane”;
  • nivelul de salarizare al funcțiilor de șef tură revizie vagoane, operator circulație la vagoane, instructor la revizie de vagoane, prevăzute la nr. crt. 2, 3 și 4, va fi egal cu cel al funcțiilor similare prevăzute pentru ramura tracțiune;
  • denumirea funcției de instructor la depou, prevăzută la nr. crt. 4, se modifică în „mecanic instructor depou”.

Art. 5. - Sporul pentru vechimea neîntreruptă în aceeași unitate, prevăzut la art. 66 (2) din Legea nr. 57/1974 se majorează cu câte 5 procente la fiecare tranșă de vechime pentru personalul din unitățile de căi ferate, ajungând astfel până la 20% din salariul tarifar la ultima tranșă, iar pentru mecanicii de locomotivă și personalul operativ a căror activitate este legată direct de siguranța circulației, cotele respective se majorează cu câte 7 procente, ajungându-se astfel la 25% din salariul tarifar pentru ultima tranșă.

Art. 6. - Personalul din unitățile din subordinea Departamentului căilor ferate poate primi o recompensă în bani echivalentă cu un salariu tarifar pentru munca ireproșabilă prestată în cursul unui an calendaristic, la expirarea acestuia. Categoriile de personal și condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a beneficia de această recompensă se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul transporturilor.

Fondul necesar pentru acordarea recompenselor anuale se constituie în cadrul fondului de salarii planificat, prin aplicarea unei cote de 3% asupra acestui fond, în locul cotei de 2% prevăzută de art. 59 din Legea nr. 57/1974.

Art. 7. - Mecanicii de locomotivă de la calea ferată care lucrează fără mecanic ajutor beneficiază de premii lunare pentru economii de forță de muncă, la obținerea cărora contribuie nemijlocit, de 50% din salariul tarifar la nivel de bază al mecanicului ajutor de locomotivă, în condițiile art. 64 din Legea nr. 57/1974.

Art. 8. - Muncitorii, personalul operativ și personalul tehnic productiv din unitățile din subordinea Departamentului căilor ferate au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit de 24 de zile lucrătoare. În funcție de condițiile de muncă, acest personal beneficiază și de concedii suplimentare, potrivit legii.

Art. 9. - Personalul unităților din subordinea Departamentului căilor ferate va putea beneficia pentru interese personale, în cazuri bine justificate, de concedii fără plată de până la 30 de zile anual, care nu afectează durata concediului de odihnă.

Abrogat de Legea 6 / 1992

Art. 10. - Personalul din unitățile de căi ferate care are o vechime de 20 de ani în locuri care, potrivit legii, se încadrează până la data de 1 martie 1990 în grupa a II-a de muncă, poate fi pensionat la împlinirea vârstei de 52 ani bărbații și 50 ani femeile și, la cerere, la împlinirea vârstei de 50 ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Art. 11. - Cuantumul pensiei de urmaș pentru personalul din unitățile de căi ferate se stabilește în procent de 100% din pensia titularului, indiferent de numărul urmașilor.

Art. 12. - Ministerul Transporturilor va lua măsuri pentru mai buna organizare a muncii în vederea obținerii unei eficiențe economice sporite care să permită acoperirea unei părți cât mai mari din fondurile suplimentare necesare aplicării prevederilor prezentului decret-lege.

Art. 13. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990, care rezultă din aplicarea prezentului decret-lege.

Art. 14. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică începând cu data de 1 martie 1990.