autentificare cu OpenID
Regulament privind condițiile și modul de efectuare a refinanțării societăților bancare de către Banca Națională a României
  • semnat: Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu

Banca Națională a României

Dispoziții generale

Art. 1. - În conformitate cu art. 19 lit. b) și art. 23 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naționale a României și cu art. 2 alin. 1 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, Banca Națională a României poate refinanța societățile bancare în condițiile prezentului regulament.

Art. 2. - Prin refinanțare bancară, Banca Națională a României furnizează lichidități societăților bancare solicitante, în conformitate cu obiectivele sale de politică monetară și de credit.

Art. 3. - Creditele de refinanțare se acordă de Banca Națională a României numai centralelor societăților bancare.

Art. 4. - Refinanțarea societăților bancare de către Banca Națională a României este o operațiune de creditare pe termen scurt, de regulă de maximum 90 de zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României decide alt termen.

Art. 5. - Cu ocazia solicitării unul credit de refinanțare, societățile bancare vor adresa o cerere în scris Direcției de credit și operații de piață din Banca Națională a României, prin care vor specifica expres tipul de refinanțare solicitat.

Art. 6. - Cererile de credit vor fi însoțite de un set de documentații, care va cuprinde elemente de fundamentare și garanțiile, diferențiate în funcție de tipul de credit de refinanțare solicitat.

Art. 7. - Pe baza documentației prezentate de societățile bancare și a altor elemente de raportare (bilanț, situația contului de profit și pierderi), Direcția de credit și operații de piață din cadrul Băncii Naționale a României va analiza cererile înaintate în corelație cu imperativele monetare și de credit ale etapei și va propune conducerii Băncii Naționale a României condițiile de acordare a tipului de credit de refinanțare solicitat.

Art. 8. - Conducerea Băncii Naționale a României decide condițiile de acordare a creditelor de refinanțare, decizia urmând a fi transmisă în scris, de către Direcția de credit și operații de piață, băncii solicitante în termen de 5 zile de la depunerea cererii.

Art. 9. - Formele de refinanțare oferite în prezent de Banca Națională a României societăților bancare sunt: liniile de credit, creditul de licitație și creditele pe termen fix. Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României poate decide asupra introducerii altor forme de refinanțare a sistemului bancar pe măsura creării condițiilor de implementare a acestora, cum ar fi: rescontul, punerea în pensiune și operațiuni de vânzare-cumpărare de titluri de stat (open-market).

Linia de credit

Art. 10. - Linia de credit este acea formă de refinanțare în cadrul căreia societatea bancară solicitantă este autorizată să preleveze succesiv sume dintr-un cont deschis de Banca Națională a României până la un anumit nivel și în cadrul unui interval de timp (scadență) prestabilite.

Art. 11. - Refinanțarea prin liniile de credit deschise de Banca Națională a României societăților bancare poate fi diminuată unilateral, din imperative de politică monetară și de credit, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.

Art. 12. - Banca Națională a României poate sista necondiționat, unilateral și fără preaviz utilizarea unei linii de credit, în cazuri de încălcare de către societățile bancare a obligațiilor legale sau a prevederilor prezentului regulament.

Art. 13. - Rata dobânzii pentru linia de credit se stabilește de conducerea Băncii Naționale a României și reprezintă în etapa actuală nivelul de referință pentru operațiunile de refinanțare a sistemului bancar de către Banca Națională a României.

Art. 14. - Dobânda aferentă se calculează la soldul angajamentelor zilnice efective și se plătește la scadență; atunci când scadența este mai mare de 30 de zile calendaristice, dobânda aferentă se plătește lunar.

Art. 15. - Banca Națională a României poate modifica, fără preaviz, rata dobânzii la liniile de credit, inclusiv la cele în curs de derulare.

Art. 16. - Banca Națională a României poate decide perceperea unui comision pentru deschiderea liniilor de credit, proporțional cu volumul și scadența acestora; comisionul va fi exprimat în termenii unei dobânzi anuale.

Creditul de licitație

Art. 17. - Creditul de licitație este acea formă de refinanțare acordată de Banca Națională a României societăților bancare, în cadrul căreia rata dobânzii este determinată de raportul dintre cerere și ofertă în ședința de licitație.

Art. 18. - Suma disponibilizată, scadența și rata minimă a dobânzii de participare sunt stabilite de conducerea Băncii Naționale a României în conformitate cu imperativele și coordonatele politicii monetare și de credit ale etapei respective; rata minimă a dobânzii de participare la licitații va fi corelată cu nivelul ratei dobânzii la liniile de credit în derulare, nivel de referință pentru operațiunile de refinanțare a sistemului bancar de către Banca Națională a României.

Art. 19. - Toate societățile bancare pot participa la licitațiile de credit în condițiile și conform normelor emise de Banca Națională a României în aplicarea prezentului regulament.

Art. 20. - Dobânda aferentă se va calcula proporțional cu suma obținută și termenul de rambursare și se va plăti la scadență; atunci când scadența este mai mare de 30 de zile calendaristice, dobânda aferentă se va plăti lunar.

Creditul pe termen fix

Art. 21. - Creditul pe termen fix este o formă cu totul specială de refinanțare, cu scadență maximă de 30 de zile calendaristice, acordată de Banca Națională a României acelor societăți bancare aflate în situații limită.

Art. 22. - Condițiile de acordare a refinanțării prin credite pe termen fix sunt stabilite de conducerea Băncii Naționale a României.

Art. 23. - Dobânda aferentă se calculează proporțional cu suma acordată și termenul de rambursare și se va plăți la scadență. În cazul rambursării integrale în avans, dobânda aferentă se va calcula la suma totală și la durata efectivă a creditului.

Dispoziții finale

Art. 24. - Pentru creditele de refinanțare primite de la Banca Națională a României, societățile bancare sunt obligate să raporteze Direcției de credit și operații de piață informațiile solicitate de aceasta.

Art. 25. - Prezentul regulament abrogă orice alte dispoziții anterioare în materie ale Băncii Naționale a României privind refinanțarea societăților bancare.