autentificare cu OpenID
Regulament privind rezervele obligatorii ale societăților bancare la Banca Națională a României
  • semnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu

Banca Națională a României

Nr. I/149/14.I.1992


I. Dispoziții generale

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale art. 16 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, societățile bancare sunt obligate să păstreze în conturi deschise la Banca Națională a României, rezerve obligatorii în condițiile prezentului regulament.

Art. 2. - Sunt obligate să constituie rezerve obligatorii în conturi la Banca Națională a României următoarele instituții:

a) societățile bancare, constituite pe teritoriul României în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1991;
b) sucursalele băncilor străine care operează pe teritoriul României, pentru operațiunile pe care le desfășoară în moneda națională.

Art. 3. - Rezervele obligatorii se înregistrează și se mențin într-un singur cont al societății bancare, deschis la sucursala Băncii Naționale a României din localitatea (județul) în care societatea bancară are sediul central.

Modul de funcționare și codificarea acestui cont sunt stabilite prin reglementări distincte.

Art. 4. - Termenii specifici utilizați în prezentul regulament vor avea următoarele accepțiuni:

a) Baza de calcul o constituie nivelul mediu, pe perioada de observare, al elementelor de pasiv din bilanțul societăților bancare asupra cărora se aplică rata rezervelor obligatorii.

b) Perioada de observare este intervalul de timp pentru care se determină baza de calcul.

c) Perioada de aplicare este intervalul de timp în care trebuie menținut în cont la Banca Națională a României nivelul prevăzut al rezervelor obligatorii.

d) Nivelul prevăzut al rezervelor obligatorii reprezintă produsul dintre baza de calcul și rata rezervelor obligatorii.

e) Nivelul efectiv al rezervelor obligatorii îl constituie soldul înregistrat de societatea bancară în contul pentru rezerve obligatorii și se determină pe baza mediei soldurilor zilnice pe perioada de aplicare.

f) Excedentul de rezerve îl reprezintă diferența pozitivă dintre nivelul efectiv și nivelul prevăzut al rezervelor.

g) Deficitul de rezerve îl reprezintă diferența negativă dintre nivelul efectiv și cel prevăzut al rezervelor.

II. Mecanismul sistemului rezervelor obligatorii

Art. 5. - Baza de calcul se constituie din mijloacele bănești în moneda națională atrase de societățile bancare de la persoane fizice și juridice, sub formă de depozite sau instrumente negociabile sau nenegociabile, plătibile la vedere sau la termen, cu excepția următoarelor elemente de pasiv:

a) depozite guvernamentale și asimilate acestora;
b) depozite reprezentând economii ale populației;
c) depozite atrase de la alte instituții care, la rândul lor, sunt obligate să constituie rezerve obligatorii;
d) sume în tranzit între sediile societăților bancare.

Art. 6. - Perioada de observare o constituie a doua chenzină din luna anterioară și prima chenzină din luna de aplicare. Nivelul bazei de calcul se determină ca medie pe perioada de observare a soldurilor zilnice ale elementelor de pasiv prevăzute la art. 5.

La solicitarea societăților bancare, nivelul mediu al bazei de calcul poate fi stabilit pe seama soldurilor înregistrate în zilele de 7, 15, 23 și 30 (31) din perioada de observare.

În cazul în care constată că valorile din zilele respective nu sunt caracteristice pentru nivelul mediu al bazei de calcul, Banca Națională a României își rezervă dreptul de a solicita societății bancare determinarea bazei de calcul potrivit alin. 1.

Art. 7. - În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de observare, societățile bancare vor comunica în scris Băncii Naționale a României, Direcția de Credite și Operațiuni de Piață, baza de calcul pentru determinarea rezervelor obligatorii.

Necomunicarea în termenul stabilit a bazei de calcul atrage după sine stabilirea discreționară a acesteia de către Banca Națională a României, cu toate consecințele ce decurg asupra nivelului rezervelor.

Art. 8. - Perioada de aplicare este luna calendaristică. Pe durata acesteia, societățile bancare sunt obligate să mențină în cont la Banca Națională a României nivelul prevăzut al rezervelor obligatorii.

Încadrarea în cerințele privind rezervele obligatorii se realizează atunci când nivelul efectiv al rezervelor obligatorii (definit în art. 4 lit. e) este egal cu nivelul prevăzut al acestora.

Art. 9. - Banca Națională a României stabilește rata rezervelor obligatorii în funcție de obiectivele sale de politică monetară și o comunică societăților bancare cu cel puțin 7 zile înainte de perioada de aplicare.

Rata rezervelor obligatorii rămâne în vigoare până la comunicarea expresă a modificării ei.

Art. 10. - Nivelul efectiv al rezervelor obligatorii, determinat conform art. 4 lit. e), este purtător de dobândă dacă acesta este cel mult egal cu nivelul prevăzut al rezervelor.

Banca Națională a României stabilește și poate modifica, fără preaviz, rata dobânzii pentru rezervele obligatorii.

Excedentul de rezerve, așa cum este definit la art. 4 lit. f), nu este purtător de dobândă.

Art. 11. - Pentru deficitul de rezerve, așa cum este definit la art. 4 lit. g), se calculează și se percepe o dobândă penalizatoare specială pe durata unei luni calendaristice, cu o rată stabilită de Banca Națională a României.

Rata dobânzii penalizatoare se comunică fără preaviz.

III. Dispoziții finale

Art. 12. - Banca Națională a României își rezervă dreptul de a verifica, la sediul societăților bancare, exactitatea datelor comunicate pentru calculul rezervelor obligatorii. Societățile bancare au obligația de a păstra documentația aferentă pe o perioadă de un an.