autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și organizarea Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul justiției, Mircea Ionescu-Quintus

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților, prin desprinderea Secției de pregătire și perfecționare a magistraților din structura Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților este instituție de învățământ postuniversitar, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției.

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților are sediul în municipiul București.

Art. 2. - Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților, în realizarea obiectivului său, asigură:

a) completarea pregătirii profesionale teoretice și practice a persoanelor care sunt încadrate în funcții de magistrați sau urmează a ocupa, în viitor, atare funcții;
b) perfecționarea pregătirii profesionale a persoanelor încadrate în funcții de magistrați;
c) informarea documentară a magistraților cu privire la legislația, jurisprudența și doctrina de specialitate, română și străină.

Art. 3. - Personalul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților este alcătuit din următoarele categorii:

a) personal didactic;
b) personal de specialitate - experți -, altul decât cel didactic, care participă la procesul de învățământ;
c) personal administrativ și de serviciu.

Numirea personalului de la lit. a) și b) de mai sus se face, în condițiile legii, de către ministrul justiției, iar a celui de la lit. c), de către decanul institutului.

Pentru buna desfășurare a activității de pregătire și perfecționare a magistraților, institutul poate folosi, în condițiile legii, specialiști din rândul magistraților, al personalului didactic din alte instituții de învățământ superior, din institute de cercetare, din redacțiile revistelor juridice cu profil științific, din aparatul tehnic al Parlamentului ori al unor instituții publice centrale, recunoscuți prin competență și autoritate profesională, precum și personal didactic și specialiști din străinătate.

Art. 4. - Organele de conducere ale Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților sunt consiliul și decanul.

Consiliul institutului este format din 14 persoane, după cum urmează:

  • decanul institutului, ales prin vot secret de către consiliu pe o perioadă de 3 ani;
  • 4 reprezentanți ai personalului didactic, aleși prin vot secret de către adunarea generală a acestei categorii de personal pe o perioadă de 3 ani;
  • 3 reprezentanți ai personalului de specialitate, altul decât cel didactic, aleși prin vot secret de către adunarea generală a acestei categorii de personal pe o perioadă de 3 ani;
  • 2 reprezentanți ai cursanților, aleși prin vot secret de către adunarea generală a cursanților pentru un an de învățământ;
  • 1 reprezentant al Tribunalului municipiului București, desemnat de președintele acestei instanțe pe o perioadă de 3 ani;
  • 1 director și 1 consilier din Ministerul Justiției, desemnați de ministrul justiției pentru o perioadă de 3 ani;
  • 1 reprezentant al Comitetului executiv al Consiliului director al Uniunii Juriștilor Democrați din România, desemnat, pentru o perioadă de 3 ani, de către acest comitet executiv.

Art. 5. - Consiliul institutului stabilește, potrivit legii și celorlalte reglementări în vigoare, orientarea generală a activității institutului, organizarea și programele de studii, precum și orice reglementări cu caracter interior, necesare desfășurării în bune condiții a activității.

Art. 6. - Consiliul institutului se întrunește, lunar, în ședințe ordinare, precum și, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare.

Ședințele consiliului institutului sunt conduse de către decan, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre membrii consiliului, desemnat de către decan.

Art. 7. - Structura organizatorică și de personal pentru Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților se aprobă de către consiliul institutului.

Statul de funcții al institutului se aprobă de Ministerul Justiției, iar statul de personal se aprobă, potrivit prevederilor legale, de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Economiei și Finanțelor.

Consiliul institutului avizează proiectul de buget al acestuia, pe care îl înaintează Ministerului Justiției.

Art. 8. - Pregătirea sau, după caz, perfecționarea magistraților este obligatorie, constituind o obligație de serviciu a acestora, și se realizează potrivit programului de studii aprobat prin ordin al ministrului justiției.

Durata cursurilor de pregătire este de 1-2 ani, iar a celor de perfecționare, de cel mult 3 luni. Între aceste limite, Ministerul Justiției stabilește, anual, durata cursurilor de pregătire și, respectiv, de perfecționare, pentru fiecare serie.

Art. 9. - Selecționarea persoanelor care urmează să efectueze cursurile de pregătire a magistraților, precum și a magistraților care urmează a efectua cursuri de perfecționare se face anual de către Ministerul Justiției.

Ministerul Justiției poate organiza, anual, un concurs pentru primirea persoanelor care nu sunt numite în magistratură, pentru a urma cursul de pregătire a magistraților.

Art. 10. - Salarizarea personalului didactic și a experților se stabilește, conform legii, prin asimilarea funcțiilor acestor categorii de personal cu gradele profesionale ale magistraților, în raport cu vechimea în funcții juridice.

Stabilirea normelor didactice se face potrivit reglementărilor legale în materie, aplicabile pentru instituțiile de învățământ superior.

Salarizarea personalului administrativ și de serviciu se stabilește potrivit reglementărilor legale privitoare la salarizarea acestor categorii de personal în instituțiile de învățământ superior.

Art. 11. - Pe durata cursurilor de pregătire, posturile cursanților respectivi - de la instanțele judecătorești, parchetele și notariatele din orice localități situate în afara municipiului București - vor fi redistribuite la unitățile corespunzătoare - instanțe judecătorești, parchete, notariate -, situate în municipiul București, la care cursanții vor desfășura activitățile practice, urmând să primească salariul și celelalte drepturi aferente numai de la aceste din urmă unități.

Prevederile alin. 1 se aplică și cursanților care urmează cursuri de perfecționare, dacă nu sunt delegați sau detașați, după caz.

Art. 12. - Prin ordin al ministrului justiției se poate stabili nivelul contribuției de participare la cheltuielile de pregătire, pentru cursanții care nu fac parte din rândul magistraților, precum și condițiile de scutire - totală sau parțială - de plata acestor contribuții.

Art. 13. - Dispozițiile prezentei hotărâri se completează, în mod corespunzător, cu prevederile legale referitoare la învățământul superior.

Art. 14. - Baza materială a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților se asigură, în condițiile legii, prin subvenții anuale de la bugetul statului, prin donații ale unor persoane juridice sau persoane fizice din țară ori din străinătate și prin transferul unor bunuri aparținând unor instituții de stat.

Fondurile de la buget aferente anului 1992 urmează a fi asigurate, în condițiile menținerii echilibrului bugetar, potrivit Legii finanțelor publice nr. 10/1991, prin preluarea sumelor necesare din fondurile prevăzute pe seama Ministerului Învățământului și Științei, pe bază de protocol.

Art. 15. - Baza materială folosită până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri de către Secția de pregătire și perfecționare a magistraților din cadrul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative trece la Institutul Național de Pregătire și Perfecționare a Magistraților, pe bază de protocol încheiat între cele două instituții de învățământ superior.

Personalul Secției de pregătire și perfecționare a magistraților din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative este considerat transferat în interesul serviciului la Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților.

Art. 16. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor judecătorilor de la toate instanțele judecătorești, cu excepția Curții Supreme de Justiție, precum și tuturor procurorilor.

În mod corespunzător, prevederile referitoare la pregătirea și perfecționarea magistraților se aplică și notarilor de stat.

Art. 17. - Până la intrarea în vigoare a legii de organizare judecătorească, ordinele ministrului justiției la care se referă art. 8, art. 10 alin. 1 și art. 12 din prezenta hotărâre vor fi emise în comun cu procurorul general al României.

Art. 18. - Atribuțiile prevăzute în prezenta hotărâre pentru ministrul justiției și Ministerul Justiției în art. 3 alin. 2, art. 8, art. 9, art. 10 și art. 12 se vor exercita cu avizele conforme ale Consiliului Superior al Magistraturii și consiliului institutului.

Prevederile alin. 1 vor deveni aplicabile numai după constituirea primului consiliu al institutului și, respectiv, după constituirea Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 19. - Până la adoptarea legii de organizare judecătorească, numărul membrilor consiliului institutului se suplimentează cu 2 persoane - un director și un procuror din Procuratura Generală - desemnați de procurorul general.

Art. 20. - Primăria municipiului București este obligată ca, în cel mult 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, să asigure spațiul necesar pentru sediul institutului și pentru cazarea cursanților.

Spațiile în care sunt cazați, în prezent, cursanții Secției de pregătire și perfecționare a magistraților din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative și care se află în proprietatea sau în folosința altor instituții publice se mențin, în continuare, la dispoziția Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților până la completa dotare a acestuia cu spațiile necesare cazării tuturor cursanților.

Art. 21. - Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Justiției și Procuratura României sunt obligate să asigure dotările necesare desfășurării activității de către Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Magistraților.

Art. 22. - Până la constituirea, potrivit prevederilor prezentei hotărâri a consiliului institutului, ministrul justiției va numi, în mod provizoriu, decanul institutului, care va lua măsurile de organizare necesare.

Art. 23. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 183/1991 privind organizarea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 578/1991, orice referiri din cuprinsul acestor hotărâri în legătură cu magistrații, Ministerul Justiției și ministrul justiției, precum și orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.

Art. 24. - Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data publicării sale în Monitorul Oficial al României.