autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Școala Națională de Studii Politice și Administrative, instituție de învățământ postuniversitar, de înalte studii, cu personalitate juridică.

Școala Națională de Studii Politice și Administrative are sediul în municipiul București.

Art. 2. - Școala Națională de Studii Politice și Administrative are ca obiective:

a) completarea pregătirii profesionale, teoretice și practice a personalului cu studii superioare care ocupă sau urmează să ocupe funcții în administrația publică - centrală și locală -, în diplomație, precum și în alte sectoare ale activității publice;
b) perfecționarea profesională a personalului cu studii superioare care ocupă funcții în domeniile de activitate prevăzute la lit. a);
c) asigurarea informării documentare cu privire la legislația și doctrina de specialitate, din țară și din străinătate, în domeniul administrației publice, științelor politice, relațiilor internaționale, al dreptului, managementului și științei comunicării în masă.

Art. 3. - Școala Națională de Studii Politice și Administrative are următoarele secții:

a) științe politice;
b) științe administrative;
c) pregătirea și perfecționarea magistraților;
d) relații internaționale;
e) management;
f) științe ale comunicării în masă.

Art. 4. - Numirea directorilor secțiilor Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, precum și stabilirea programelor anuale de studii, se vor face în condițiile legii și cu consultarea: birourilor permanente ale Senatului și Adunării Deputaților, pentru Secția de științe politice; primului-ministru al Guvernului României, pentru Secția de științe administrative; ministrului afacerilor externe, pentru Secția de relații internaționale; ministrului finanțelor, pentru Secția de management; ministrului culturii, pentru Secția de științe ale comunicării în masă.

Art. 5. - Școala Națională de Studii Politice și Administrative dispune de personal de învățământ, de personal administrativ și de serviciu.

Personalul de învățământ al școlii este asimilat cu personalul instituțiilor de învățământ superior. La normarea activității didactice sau la stabilirea nivelului de salarizare se va ține seama de caracterul de înalte studii al școlii.

Pentru buna desfășurare a activității de formare și perfecționare profesională, școala poate folosi, în condițiile legii, și personal din alte instituții de învățământ superior, institute de cercetări, persoane care ocupă funcții în organele centrale ale administrației de stat, în magistratură, în aparatul tehnic al Parlamentului sau în diplomație, în cadrul unor agenți economici și al mass-mediei, care sunt recunoscute prin competență și autoritate profesională, precum și profesori și experți străini.

Art. 6. - Organele de conducere ale Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative sunt: rectorul și Senatul.

Art. 7. - Rectorul este membru de drept al Conferinței Naționale a Rectorilor. El este ales de adunarea generală a personalului de învățământ pentru o perioadă de 4 ani. Mandatul Rectoratului poate fi reînnoit numai o dată pentru o nouă perioadă de 4 ani.

În timpul perioadei pentru care a fost ales, rectorul nu poate fi demis din funcție decât prin hotărâre adoptată cu votul a cel puțin două treimi din membrii adunării generale a personalului de învățământ al școlii.

Art. 8. - Senatul este alcătuit din 25 membri, desemnați după cum urmează:

  • rectorul școlii;
  • cei 6 directori ai secțiilor școlii, numiți în aceste funcții de către rectorul școlii;
  • 6 reprezentanți ai personalului de învățământ, aleși pe timp de 4 ani prin vot secret de către adunarea generală a acestei categorii de personal;
  • 6 reprezentanți ai cursanților școlii, câte unul din fiecare secție, aleși prin vot secret, pe timp de 1 an, de către adunarea generală a acestora.

Fac parte de drept din Senat câte un reprezentant al secretarului general al Guvernului, al ministrului învățământului și științei, al ministrului afacerilor externe, al ministrului finanțelor, precum și al ministrului culturii, desemnați, de către aceștia, din rândul persoanelor care dețin cel puțin funcția de director.

Art. 9. - Ședințele Senatului sunt prezidate de rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, iar în lipsa acestuia, de unul dintre directori, desemnat de rector.

Art. 10. - Senatul deliberează în mod valabil în prezența majorității membrilor ce-l compun și ia hotărâri cu majoritatea absolută a membrilor.

Rectorul convoacă Senatul și stabilește ordinea de zi a ședinței.

Senatul se întrunește trimestrial și ori de câte ori este necesar.

Art. 11. - Senatul stabilește, potrivit legii și celorlalte reglementări în vigoare, orientarea generală a activității școlii, condițiile de admitere, organizarea și programele de studii, pe profilul fiecărei secții, condițiile de recrutare a personalului de învățământ, precum și orice reglementări cu caracter intern, necesare pentru buna funcționare a școlii.

Senatul avizează proiectul de buget al școlii, pe care îl înaintează Ministerului Învățământului și Științei.

Art. 12. - Admiterea cursanților la Școala Națională de Studii Politice și Administrative se face pe bază de concurs.

Pentru admiterea la Secția de pregătire și perfecționare a magistraților, la concurs vor putea fi înscriși numai absolvenți ai facultăților de drept.

Art. 13. - Durata cursurilor de pregătire a specialiștilor este de 1-2 ani, iar a cursurilor de perfecționare este de până la 3 luni.

Participanților la cursurile de pregătire li se asigură, de către instituția la care sunt angajați, plata salariului avut în ultima lună anterioară admiterii la concurs, cu condiția de a încheia cu ministerul sau organul administrației publice ierarhic superior al instituției respective, un contract prin care se obligă ca, după absolvirea cursului, să lucreze cel puțin trei ani în sistemul acelui minister sau organ al administrației publice. Persoanele care, la data admiterii la concurs, nu au calitatea de angajat, beneficiază de burse plătite de școală din fondurile cu această destinație. Burse se vor putea acorda și de către persoanele fizice, organizațiile neguvernamentale, fundațiile și orice alte persoane juridice.

Participanților la cursurile de perfecționare li se asigură, de către instituția la care sunt angajați, plata salariului avut în ultima lună anterioară admiterii la concurs.

Art. 14. - În măsura în care activitatea de cercetare a cadrelor didactice ale Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative impune structuri organizatorice complementare, prin hotărârea Senatului se poate înființa un institut de analiză politică și administrație.

Institutul poate avea ca obiective studierea și analizarea relațiilor internaționale, a sistemelor politice contemporane, a fenomenelor și tendințelor politice interne, a direcțiilor de dezvoltare și perfecționare a unor ramuri ale dreptului, precum și a structurilor și activității administrației publice, în scopul elaborării de proiecte și studii care să fundamenteze activitatea școlii și să fie prezentate Parlamentului, Guvernului, ministerelor sau altor instituții interesate.

Structura organizatorică a institutului se va stabili prin hotărârea Senatului Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Art. 15. - Dispozițiile prezentei hotărâri se completează, în ce privește activitatea Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, cu prevederile legale referitoare la instituțiile de învățământ superior.

Art. 16. - Structura organizatorică, numărul și structura de personal și statul de funcții pentru Școala Națională de Studii Politice și Administrative se aprobă de către Senatul școlii.

Art. 17. - Baza materială a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative se asigură, în condițiile legii, prin subvenții anuale de la bugetul statului, din donații ale unor persoane juridice sau persoane fizice din țară ori din străinătate, prin transferul unor bunuri aparținând altor instituții de stat și din venituri proprii rezultate din executarea de contracte de cercetare, avizare sau a unor lucrări, consultații și alte activități.

Art. 18. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Pe aceeași dată, Facultatea de înalte studii politice, cu durata de 2 ani, având profil postuniversitar, din cadrul Universității București, trece în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative care urmează că funcționeze cu secțiile de științe politice, științe administrative și relații internaționale.

Ministerul Învățământului și Științei, în colaborare cu ministerele interesate, va organiza secțiile de management și de științe ale comunicării în masă.

Art. 19. - Baza materială a unității prevăzute în art. 18 alin. 2 trece, pe bază de protocol, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

Art. 20. - Personalul care trece de la unitatea prevăzută în art. 18 alin. 2 la Școala Națională de Studii Politice și Administrative se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 21. - Studenții Facultății de înalte studii politice trec la Școala Națională de Studii Politice și Administrative - Secția de științe politice, Secția științe administrative sau Secția relații internaționale, după caz.

Art. 22. - Până la constituirea, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, a organelor de conducere ale Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Ministerul Învățământului și Științei va numi, în mod provizoriu, rectorul școlii, care va lua măsurile de organizare necesare.

Art. 23. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile art. 3 alin. ultim din Hotărârea nr. 55 din 19 ianuarie 1990 a Guvernului României, precum și orice alte dispoziții contrare.