autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri referitoare la asigurarea bazei tehnico-materiale necesare realizării obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW”
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul industriei, Dan Constantinescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
  • contrasemnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Agenții economici vor contracta și livra, în condițiile legii, cu prioritate, materialele, echipamentele și serviciile comandate de agenții economici implicați în realizarea obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică 5 × 700 MW”, conform metodologiei din anexa nr. 1.

Art. 2. - Agenții economici care au contractat livrarea de produse și servicii destinate Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, beneficiază de următoarele facilități:

a) asigurarea cu prioritate a energiei electrice și termice furnizate de „RENEL” - R.A.;
b) furnizorii de produse și servicii destinate obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW” care trebuie să-și asigure unele componente - materii prime, materiale, subansamble sau cooperări din import - au prioritate în asigurarea valutei necesare;
c) dacă taxele plătite de furnizori pentru autorizarea și reautorizarea lor, conform Legii nr. 6/1982, de a produce sau a presta servicii destinate obiectivelor nucleare depășesc 10% din valoarea totală a bunurilor produse pentru obiectivul „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW”, au dreptul să recupereze, pe bază justificată, diferența de valoare de la beneficiarul investiției, care o va suporta din cheltuielile generale ale obiectivului;
d) finanțarea producției pentru realizarea produselor destinate Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă până la achitarea acesteia de către beneficiar, se realizează în condiții de credite cu dobânzi preferențiale;
e) agenții economici care necesită dezvoltări pentru realizarea și asigurarea calității produselor pentru obiective nucleare vor putea beneficia de finanțare de la buget sau de credite cu dobânzi preferențiale pentru aceasta. Cazurile în care se va impune finanțarea de la buget urmează să fie examinate și soluționate cu ocazia elaborării bugetelor anuale, pe bază de liste de lucrări sau utilaje, potrivit Legii privind finanțele publice nr. 10/1991.

Art. 3. - La propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor, Banca Națională a României va asigura, cu prioritate și integral, fondurile valutare necesare procurării materialelor, echipamentelor și serviciilor destinate atât realizării investiției, cât și agenților economici din industria românească implicați în realizarea produselor destinate acestui obiectiv.

Art. 4. - Fondurile valutare necesare realizării obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW” se constituie și se administrează conform metodologiei din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - De prevederile prezentei hotărâri vor beneficia și „ROMAG” Drobeta - R.A., Institutul de Cercetări Nucleare Pitești și subfurnizorii acestora.

Art. 6. - Ministerul Industriei, Ministerul Economiei și Finanțelor, Banca Națională a României, agenții economici implicați în realizarea obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW” și consiliile împuterniciților statului de pe lângă agenții economici se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data semnării ei.


[modificare] Anexa Nr. 1

Metodologia
de asigurare a bazei tehnico-materiale necesare realizării obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW”

1. Obiectivul de investiții „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW” fiind un obiectiv de importanță națională, realizarea lui se va face în regim prioritar.

2. Pentru realizarea obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW” în regim prioritar, agenții economici care primesc comenzi pentru livrarea de produse destinate acestui obiectiv vor emite oferta de angajare a livrării produselor și prestării serviciilor solicitate în maximum 15 zile calendaristice de la primirea comenzii pentru materiale și servicii și în maximum 30 de zile calendaristice pentru comenzile ce privesc livrarea de echipamente.

Oferta însușită de beneficiar devine document de contract economic.

Dacă agentul economic nu emite oferta în termenele prevăzute, se consideră refuz de contractare și organul de conducere al agentului economic va prezenta, în 10 zile, conducerii departamentului (direcției de ramură care îl are în aria sa de activitate) fundamentarea refuzului comenzii.

Pe baza refuzului fundamentat și însușit de departamentul/direcția de ramură, agentul economic va înștiința, în maximum 15 zile, beneficiarul emitent al comenzii pentru asigurarea din alte surse sau din import a produselor refuzate.

3. Pot emite comenzi și perfecta contracte pentru asigurarea bazei tehnico-materiale necesare realizării obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW”, în conformitate cu programele de realizare a obiectivului, atât beneficiarii produselor și serviciilor care participă direct la realizarea obiectivului, cât și furnizorii și subfurnizorii de produse și servicii ai acestora.

4. Comenzile emise atât de către beneficiarii direcți, cât și de către subfurnizorii acestora, pentru realizarea de produse și servicii destinate obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW” se vor marca în mod distinct cu indicativul „obiectiv C.N.E.” și vor cuprinde și informațiile cu privire la identificarea destinației în Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă (cod. B.S.I., cod. S.C.N.).

Indicativul „obiectiv C.N.E.” de pe orice comandă se va certifica de reprezentanții „RENEL” - R.A. însărcinați cu supravegherea asigurării calității produselor sau serviciilor pentru care s-a emis comanda, prin semnătura și ștampila acestora.

5. Contractele încheiate pentru prestarea serviciilor și livrarea produselor destinate obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW” se vor trata urmărindu-se încadrarea strictă în termenele prevăzute în contracte.

6. Consiliile împuterniciților statului, consiliile de administrație sau comitetele de direcție ale agenților economici furnizori de produse și servicii pentru obiectivul „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW” și Regia Autonomă de Electricitate „RENEL” vor urmări realizarea în termen a comenzilor și contractelor și vor prezenta lunar rapoarte la Ministerul Industriei privind stadiul îndeplinirii acestora.


[modificare] Anexa Nr. 2

Metodologia
de constituire și asigurare a resurselor valutare necesare realizării obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW”

1. Prin fonduri valutare necesare realizării obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW” se înțeleg fondurile necesare procurării din import atât a produselor și serviciilor ce revin în sarcina de procurare a beneficiarului investiției - „RENEL” - R.A. - import de investiții -, cât și a produselor și serviciilor ce revin în sarcina de procurare a agenților economici furnizori din țară, implicați în realizarea acestui obiectiv - import de completare.

2. Agenții economici care participă la realizarea obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW” vor solicita fondurile valutare necesare realizării produselor și serviciilor destinate acestui obiectiv, în corelare cu programul de realizare a obiectivului și în baza documentelor justificative prezentate spre avizare la „RENEL” - R.A.

„RENEL” - R.A. va certifica destinația fondurilor valutare cerute de agenții economici pentru realizarea importurilor necesare obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW” prin marcarea în mod distinct a documentelor cu indicativul „obiectiv C.N.E.”.

3. Fondurile valutare necesare realizării produselor și serviciilor destinate obiectivului „Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5 × 700 MW” se vor cumpăra de către agenții economici de pe piața interbancară, la cursul zilei, prin depunerea contravalorii în lei și respectând metodologia de obținere a fondurilor valutare anexă la Hotărârea Guvernului nr. 763/1991 și ale Ordinului nr. 616/11.XI.1991 al guvernatorului Băncii Naționale a României.

În cazul în care piața interbancară nu va asigura sumele în valută necesare, aceste fonduri valutare vor fi alocate de la rezerva de stat.