autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri referitoare la funcționarea Centrului Euro-Atlantic București
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Centrul Euro-Atlantic București, înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 555/1991, funcționează, în temeiul art. 12 din Legea nr. 37/1990, ca instituție publică, cu personalitate juridică, având sediul în București, str. Primăverii nr. 50, sectorul 1.

Art. 2. - Activitatea Centrului Euro-Atlantic București este finanțată din venituri proprii, precum și din donații și contribuții ale persoanelor fizice și juridice, din țară sau străinătate.

Art. 3. - Centrul Euro-Atlantic București este condus de un consiliu director.

Pentru lucrările de secretariat, centrul își constituie un secretariat executiv.

Art. 4. - Consiliul director este format din: președinte de onoare, președinte executiv, doi vicepreședinți și membri.

Președintele de onoare este primul-ministru al României.

Funcția de președinte executiv este exercitată de ministrul afacerilor externe.

Din consiliul director fac parte personalități ale vieții politice, economice, culturale și științifice, desemnate de președintele de onoare, la propunerea președintelui executiv.

Art. 5. - Secretariatul executiv al Centrului Euro-Atlantic București are structura prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Directorul secretariatului executiv este membru de drept al consiliului director.

Personalul secretariatului executiv va fi salarizat de Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 307/1991.

Art. 6. - Clădirea cu o anexă, prevăzută ca sediu în art. 1, aflată în patrimoniul Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” va fi pusă la dispoziția Centrului Euro-Atlantic București pe durata de funcționare a acestuia.

Art. 7. - Cheltuielile legate de întreținerea sediului Centrului Euro-Atlantic București se asigură de către Guvern.

Art. 8. - Pentru acoperirea cheltuielilor de salarizare destinate secretariatului executiv al Centrului Euro-Atlantic București, Ministerul Economiei și Finanțelor va suplimenta corespunzător bugetul Ministerului Afacerilor Externe, pe anul 1992, din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului.

Art. 9. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexă

Componența
secretariatului executiv al Centrului Euro-Atlantic București
A. Conducere
  • 1 director - studii superioare
B. Secretariat
  • 1 economist - studii superioare
  • 1 arhivist documentarist - studii superioare
  • 1 secretară - studii medii
  • 1 steno-dactilo - studii medii
C. Analiză și planificare politică
  • 2 cercetători - studii superioare
  • 2 referenți relații - studii superioare.