autentificare cu OpenID
Lege privind decontarea prin compensare a plăților restante din economie
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Guvernul României și Banca Națională a României, împreună cu băncile comerciale, vor organiza și realiza decontarea prin compensare, cu reflectarea în gestiunea și rezultatele anului 1991, a plăților restante privind livrările de mărfuri, executările de lucrări, livrările de mașini, utilaje și instalații pentru investiții și construcțiile-montaj aferente acestora și prestările de servicii, recepționate și acceptate de beneficiar, precum și datoriile către bugetul public național ale agenților economici.

Operațiunile de decontare prin compensare a plăților restante se vor efectua prin unitățile băncilor comerciale și sub controlul nemijlocit al acestora.

Guvernul României, Ministerul Economiei și Finanțelor, împreună cu Banca Națională a României, vor prezenta Parlamentului, până la 15 februarie 1992, un raport asupra rezultatelor acțiunii de compensare și proiectul de lege privind măsurile referitoare la: lichidarea creditelor rezultate din compensare; instaurarea ordinii în efectuarea plăților în economie; prevenirea blocajului financiar; regimul incapacității de plată și obligațiile ce revin consiliilor de administrație ale agenților economici cu capital integral sau majoritar de stat aflați în această situație.

Art. 2. - Creditele bancare rezultate în urma operațiunilor de decontare prin compensare a plăților restante, acordate de băncile comerciale, vor fi garantate de stat și cu bunurile mobile și imobile ale agenților economici beneficiari de credite. Bunurile constituite garanții vor putea fi supuse urmăririi silite, în caz de nerespectare a termenelor de rambursare a creditelor.

Agenții economici vor stabili cauzele care au determinat creditele de compensare, vor asigura garanțiile și măsurile necesare pentru lichidarea acestora, iar împreună cu băncile comerciale vor stabili grafice de rambursare cu termene finale de maximum 6 luni, pe baza verificării documentației prezentate.

Ministerul Economiei și Finanțelor va acoperi la timp subvențiile și diferențele de preț prevăzute în bugetul de stat aprobat, cuvenite agenților economici, corespunzător reglementărilor în vigoare.

Art. 3. - Prevederile art. 46 alin. 1 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Sumele în valută cumpărate de la băncile autorizate, contra lei, la cursul de schimb al zilei, pentru plăți externe se păstrează în conturi speciale deschise pe numele agenților economici la băncile comerciale.”

Art. 4. - Dispozițiile art. 45 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale sunt și rămân abrogate de la data unificării cursurilor de schimb și introducerea convertibilității interne a leului.