autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reglementarea ordinii în efectuarea plăților în economie și obligațiile agenților economici aflați în incapacitate de plată
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Consiliile de administrație ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligația de a urmări și de a lua măsuri ca fondurile proprii ale acestora, inclusiv capitalul social, completate cu creditele bancare sau comerciale primite în condițiile legii, să asigure acoperirea financiară a mijloacelor fixe și circulante existente, precum și disponibilitățile bănești necesare activității economice, curente și de investiții.

Art. 2. - În vederea realizării unui circuit normal al decontărilor între agenții economici - indiferent de forma de proprietate -, a onorării datoriilor față de stat și prevenirii blocajului financiar, începând cu data prezentei hotărâri se instituie obligativitatea efectuării tuturor plăților, în ordinea scadenței, inclusiv a obligațiilor față de stat, datorate cu orice titlu.

Art. 3. - Scadența unei plăți se va înscrie pe documentele ce constituie mijlocul de plată utilizat de agenții economici și se stabilește în baza: clauzelor cuprinse în contractele încheiate între agenții economici sau în contractele de credit; titlurilor de credite; termenelor prevăzute de lege în cazul impozitelor, taxelor și altor obligații de acest fel. În cazul plăților pentru care nu este prevăzută scadență, aceasta se stabilește de creditor, prin înștiințarea debitorului cu cel puțin 10 zile înaintea termenului de plată.

Plățile privind salariile sunt prioritare fața de cele prevăzute în alineatul precedent.

Art. 4. - Efectuarea unor plăți într-o altă ordine decât cea stabilită la art. 3 alin. 1 se poate face numai în cazurile prevăzute expres prin lege și se realizează sub control bancar.

Art. 5. - Sarcina urmăririi efectuării plăților, în ordinea scadenței, revine debitorului. În acest scop, în vederea evitării intrării în incapacitatea de plată, agenții economici cu capital integral sau majoritar de stat vor organiza evidența operativă a datoriilor scadente și restante, în condițiile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 82/1992 privind măsuri de prevenire a plăților restante în economie.

Art. 6. - În perioada de realizare a măsurilor de organizare a acțiunii de rambursare a creditelor rezultate din operațiunile de decontare prin compensare, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 82/1992, în mod excepțional, băncile comerciale vor urmări, în cadrul reglementărilor privind plățile, emise de Banca Națională a României, utilizarea disponibilităților bănești ale agenților economici pentru achitarea obligațiilor de plată scadente.

În acest scop, pe o perioadă de 2 luni de la data prezentei hotărâri, băncile comerciale vor organiza primirea tuturor documentelor de plată emise de agenții economici și vor supraveghea stabilirea ordinii în efectuarea plăților și realizarea operațiunilor de decontare.

Art. 7. - Chenzinal și ori de câte ori este cazul, în perioada prevăzută la art. 6 alin. 2, băncile comerciale vor informa organele teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor asupra situației agenților economici cu capital integral sau majoritar de stat, intrați în incapacitate de plată, care au rămâneri în urmă în rambursarea creditelor de compensare acordate de bănci, precum și plăți restante către alți creditori, cât și față de bugetul statului.

Art. 8. - Ministerul Economiei și Finanțelor și băncile comerciale vor verifica, la agenții economici intrați în incapacitate de plată, cauzele acestei situații, stabilind măsuri pentru îmbunătățirea capacității de plată a acestora și, după caz, de executare a garanțiilor constituite pentru rambursarea creditelor de compensare.

Art. 9. - Unitățile bancare vor reține sumele încasate de agenții economici din înstrăinarea bunurilor mobile și imobile care au constituit garanții ale creditelor de compensare și le vor utiliza pentru rambursarea la scadență a ratelor de credit și dobânzilor aferente.

Art. 10. - Urmărirea silită prin scoaterea în vânzare a bunurilor constituite de agenții economici drept garanții pentru creditele de compensare, potrivit art. 2 din Legea nr. 80/1991, se inițiază de către unitățile bancare și se execută, potrivit legii, în situația în care nu s-a asigurat rambursarea creditului și a dobânzilor aferente în termen de 30 de zile de la scadența acestora.

Art. 11. - Creanțele asupra agenților economici, indiferent de creditor, inclusiv băncile, se urmăresc prin poprire sau scoatere în vânzare, potrivit legii, a elementelor de avere, în următoarea ordine: mijloace bănești, inclusiv disponibilități în conturi bancare, produse, materii prime și materiale, mijloace fixe și creanțe.

Art. 12. - În scopul achitării obligațiilor de plată și prevenirii extinderii blocajului financiar în economie, consiliile de administrație ale agenților economici cu capital integral sau majoritar de stat aflați în incapacitate de plată sunt obligate ca în cel mult 30 de zile de la apariția acestei situații să ia, în ordine, următoarele măsuri:

a) analiza cu creditorii a unor posibilități de amânare a datoriilor, asanarea acestora prin concordate, fuziuni sau alte măsuri de ieșire din starea de încetare a plăților;
b) analiza cu băncile a posibilităților de eșalonare a scadenței creditelor bancare sau de obținere a unor noi credite;
c) solicitarea amânării cu maximum 60 de zile a plății impozitelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, în condițiile prevăzute de lege;
d) solicitarea obținerii de credite bancare, cu garanția Guvernului.

Art. 13. - În situațiile prevăzute la art. 12 lit. c) și d), la agenții economici aflați în incapacitate de plată se instituie de către Guvern comisii de supraveghere și analiză economico-financiară, formate din reprezentanți ai Ministerului Economiei și Finanțelor, ministerului de resort, băncilor, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Agenției Naționale pentru Privatizare și ai sindicatelor, care vor propune măsuri de restructurare, privatizare sau, după caz, de declarare a stării de faliment și lichidare a unităților în cauză.