autentificare cu OpenID
Hotărâre privind măsuri de prevenire a plăților restante în economie
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru creditele bancare rezultate în urma operațiunilor de decontare prin compensare, în aplicarea art. 2 din Legea nr. 80/1991, agenții economici vor încheia până la 15 martie 1992 contracte de credite cu băncile comerciale, prin care se vor stabili termenele de rambursare, garanțiile în bunuri mobile și imobile și celelalte condiții stabilite prin normele bancare, potrivit legii.

Ministerul Economiei și Finanțelor, prin direcțiile generale ale controlului financiar de stat, și băncile comerciale vor verifica existența garanțiilor agenților economici prevăzute de art. 2 din Legea nr. 80/1991, vor organiza evidența garanțiilor statului și vor urmări rambursarea creditelor. În acest scop, Ministerul Economiei și Finanțelor și băncile comerciale vor emite norme în termen de 5 zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 2. - În vederea organizării acțiunii de rambursare a creditelor rezultate din decontarea prin compensare și pregătirii agenților economici cu capital integral sau majoritar de stat pentru asigurarea ordinii în efectuarea plăților în economie, se stabilesc următoarele măsuri:

a) elaborarea de către Ministerul Economiei și Finanțelor, împreună cu Banca Națională a României, a proiectului de norme pentru constituirea disponibilităților bănești necesare achitării creditelor de compensare de către agenții economici cu capital de stat;
b) elaborarea de către Ministerul Economiei și Finanțelor, împreună cu băncile comerciale, a proiectului de norme privind analiza volumului producției neterminate la finele anului 1991 de către agenții economici cu capital majoritar sau integral de stat și a condițiilor de solicitare de credite bancare pentru volumul producției neterminate cu contracte de livrare, în vederea rambursării creditelor rezultate în urma operațiunilor de decontare prin compensare aferente, inclusiv afectarea rezultatelor anului 1992 cu partea nevalorificabilă;
c) elaborarea de către Ministerul Economiei și Finanțelor, în colaborare cu Banca Națională a României și Ministerul Justiției, a proiectului de reglementare privind procedura punerii în vânzare și urmărire a unor elemente de activ ale agenților economici cu capital integral sau majoritar de stat, în vederea achitării plăților restante.

Art. 3. - Consiliile de administrație ale agenților economici cu capital integral sau majoritar de stat vor lua măsuri pentru efectuarea plăților în ordinea scadenței, cu excepția cazurilor în care legea prevede altfel.

În vederea evitării intrării în incapacitate de plată, agenții economici cu capital integral sau majoritar de stat vor organiza evidența datoriilor pe scadențe și vor depune lunar lista plăților restante și a situației financiare la organele teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor și la bănci.

Art. 4. - Ministerul Economiei și Finanțelor împreună cu băncile comerciale vor efectua în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri verificări la agenții economici cu capital integral sau majoritar de stat cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 80/1991 referitoare la prezentarea integrală a documentelor de efectuare a plăților restante și la utilizarea disponibilităților bănești obținute din operațiunile de decontare prin compensare pentru rambursarea de credite bancare restante și curente, inclusiv nivelul de finanțare din fonduri proprii și credite bancare.

În termen de 45 de zile de la data prezentei hotărâri, se va prezenta Guvernului un raport asupra constatărilor cu propuneri pentru optimizarea proporțiilor de finanțare din fonduri proprii și credite bancare, a ratei rentabilității fondurilor proprii, evitării imobilizărilor și sporirii vitezei de rotație.