autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la negocierea prețurilor la unele produse alimentare, precum și la unele materiale destinate agriculturii
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
 • contrasemnat: Ministrul agriculturii și alimentației, Petru Mărculescu
 • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
 • contrasemnat: Ministrul industriei, Dan Constantinescu

Acte care menționează acest act:

În mod temporar, până la echilibrarea cererii și ofertei, precum și pentru prevenirea practicării unor prețuri de monopol și a fenomenelor de speculă,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețurile cu ridicata, precum și tarifele la produsele și serviciile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre se stabilesc prin negociere între furnizori și beneficiari, pe proprie răspundere, pe baza acțiunii conjugate a cererii și ofertei și sub supravegherea Ministerului Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru Prețuri și Protecția Concurenței și a Ministerului Comerțului și Turismului - Direcția generală a protecției consumatorilor.

Prevederile alineatului precedent se aplică tuturor agenților economici cu capital integral sau parțial de stat.

Art. 2. - Rezultatul negocierii prețurilor sau a tarifelor va fi consemnat în „Nota de negociere”, care va fi semnată și de către organele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Prețurile astfel negociate var fi aduse la cunoștința agenților economici de către departamentele economice coordonatoare ale unităților producătoare, prestatoare sau comerciale, după caz.

Agenții economici vor putea practica prețuri mai mici decât cele comunicate de organele prevăzute la alineatul precedent.

Modalitățile concrete de desfășurare a negocierii între furnizori și beneficiari, în diferitele faze de fabricație și desfacere a produselor alimentare, vor fi precizate prin normele ce se vor emite de Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru Prețuri și Protecția Concurenței și al Ministerului Comerțului și Turismului în termen de 5 zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 3. - În cadrul procesului de negociere a prețurilor, agenții economici furnizori au obligația de a prezenta toate datele necesare fundamentării nivelului prețului de ofertă. La dimensionarea acestuia se va ține seama de utilizarea corespunzătoare a capacității de producție, precum și de încadrarea în normele de consum material și cu salariile pe unitatea de produs, care nu pot fi mai mari decât cele prevăzute în normele uzinale de consum existente în unitățile producătoare.

Pentru a se evita majorarea nejustificată a costurilor de fabricație, normele uzinale și schemele de tranșare tip măcelărie vor fi actualizate de agenții economici și avizate de către Ministerul Agriculturii și Alimentației până la data de 10 februarie 1992. Până la aceeași dată, Ministerul Agriculturii și Alimentației va elabora norme unitare de evidențiere a cheltuielilor de fabricație pe faze de producție.

Art. 4. - Pentru a nu crea concurență neloială, agentul economic producător va practica - pentru condiții identice de calitate și livrare - același nivel de preț pentru toți beneficiarii săi, indiferent de forma de proprietate a acestora.

Art. 5. - Prețurile cu amănuntul la produsele alimentare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre se formează de către agenții economici cu activitate comercială cu amănuntul, pe baza prețurilor cu ridicata înscrise în nota de negociere și a adaosului comercial dimensionat și declarat potrivit prevederilor legale.

Art. 6. - Reglementările legale în vigoare privind regimul prețurilor la sortimentele subvenționate de la bugetul public național se aplică în continuare.

Art. 7. - Prețurile cu amănuntul ale produselor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, realizate de agenții economici din sectorul privat și cooperatist, identice cu cele din sectorul de stat, executate din materii prime și materiale provenite din acest sector, precum și prețurile cu amănuntul ale acestor produse, aprovizionate din sectorul de stat de agenții economici particulari și cooperatiști în vederea revânzării, nu vor depăși pe cele practicate de unitățile din sectorul de stat.

Art. 8. - Prețurile cu ridicata și cele cu amănuntul ale produselor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor fi reexaminate în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, până la data de 15 februarie 1992.

Art. 9. - Organele de control ale Ministerului Economiei și Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului Comerțului și Turismului, ale Poliției, Ministerului Industriei, altor organe centrale, ale prefecturilor și Primăriei municipiului București, cu atribuții în domeniul prețurilor, protecției concurenței și consumatorilor, vor verifica modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri, corectând operativ prețurile și adaosurile comerciale supraevaluate.

Agenții economici, indiferent de forma de proprietate a acestora, sunt obligați să pună la dispoziția organelor prevăzute la alineatul precedent toate datele și informațiile necesare.

Art. 10. - Abaterile de la prevederile prezentei hotărâri se sancționează, după caz, potrivit prevederilor Legii nr. 12/1990, modificată prin Legea nr. 42/1991, Legii nr. 11/1991 și art. 7 alin. 1 lit. d) și alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 211/1991.

Art. 11. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 776/1991 se completează cu produsele și serviciile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 12. - Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Industriei vor asigura punerea în executare a prezentei hotărâri.


[modificare] Anexă

Lista
produselor și serviciilor ale căror prețuri și tarife se negociază sub supravegherea ministerelor/departamentelor
A. Produse agroalimentare
 1. Carne în carcasă de vită (adulte și mânzat) și de porc
 2. Carne de vită și de porc, tranșată tip măcelărie, pentru populație
 3. Carne de pui și de găină
B. Servicii
 1. Lucrări agricole mecanizate, executate de agenții economici cu capital de stat (tarife)
 2. Comisionul de contractare și achiziție al unităților ce aparțin de Regia Autonomă „Romcereal”
 3. Fabricarea nutrețurilor combinate (tarife)
C. Produse alimentare
 1. Preparate din carne
 2. Produse lactate proaspete și brânză telemea
D. Produse industriale destinate agriculturii
 1. Anvelope tractor față 6,00-20
 2. Anvelope tractor spate 14,00-38
 3. Anvelope remorci 9,00-20
 4. Curele trapezoidale pentru combine: 45/20/1800; 45/20/2650; 4 HB/3250; 17/13/1443
 5. Acumulator 150 AH
 6. Cuzineți pentru motoare de tractoare și combine
 7. Arbori cotiți pentru motoare de tractoare și combine
 8. Pompe de injecție, injectoare pentru motoare, tractoare și combine
 9. Segmenți pentru motoare diesel pentru tractoare și combine
 10. Cilindri și pistoane pentru tractoare și combine

Notă:

a) Pentru produsele prevăzute la lit. A din prezenta anexă, notele de negociere se semnează de către Ministerul Agriculturii și Alimentației, în calitate de coordonator al unităților furnizoare, și de Ministerul Comerțului și Turismului, în calitate de coordonator al unităților beneficiare, precum și de Ministerul Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru Prețuri și Protecția Concurenței și Ministerul Comerțului și Turismului - Direcția generală a protecției consumatorilor.
b) Pentru serviciile prevăzute la lit. B din prezenta anexă, notele de negociere se semnează de către Ministerul Agriculturii și Alimentației, în calitate de coordonator al unităților executante și beneficiare, precum și de Ministerul Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru Prețuri și Protecția Concurenței.
c) Pentru produsele prevăzute la lit. C din prezenta anexă, notele de negociere vor fi semnate de către agenții economici producători și beneficiari care fac negocierea, precum și de organele locale ale Ministerului Comerțului și Turismului și cele ale Ministerului Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru Prețuri și Protecția Concurenței.
d) Pentru produsele prevăzute la lit. D din prezenta anexă, notele de negociere se semnează de către Ministerul Industriei, în calitate de coordonator al unităților furnizoare, și de Ministerul Agriculturii și Alimentației, în calitate de coordonator al unităților beneficiare, precum și de Ministerul Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru Prețuri și Protecția Concurenței.