autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la regimul prețurilor și tarifelor, în condițiile unificării cursurilor de schimb ale leului
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:
Capitolul I
Prețurile cu ridicata

Art. 1. - Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat - integral sau majoritar - stabilesc și adaptează prețurile cu ridicata și tarifele pentru materiile prime de bază, energie electrică și termică, precum și unii combustibili lichizi, prin negociere cu agenții economici beneficiari, pe proprie răspundere, avându-se în vedere influențele care decurg din unificarea cursurilor de schimb ale leului, din alinierea la nivelul rezultat din prețurile de pe piața externă și din indexarea salariilor, potrivit reglementărilor legale.

Prețurile pentru mărfurile din producția internă, din categoria celor de mai sus, negociate potrivit prevederilor alineatului precedent, nu pot fi mai mari decât cele de pe piețele externe, în condiții de livrare și de parametri calitativi comparabili, transformate în lei conform reglementărilor legale.

Art. 2. - Prețurile cu ridicata și tarifele pentru produsele și serviciile din ramurile intermediare și cele finale se stabilesc și se adaptează de către regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat - integral sau majoritar - pe proprie răspundere, pe baza acțiunii conjugate a cererii și ofertei, prin negociere cu agenții economici beneficiari, indiferent de forma de proprietate a acestora, luându-se în calcul prețurile și tarifele produselor și serviciilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, indexarea salariilor potrivit reglementărilor legale și cursul de schimb al leului.

Luarea în calcul la dimensionarea prețurilor și tarifelor a altor influențe decât cele prevăzute la alineatul precedent se poate face numai pe baza unor reglementări aprobate de Guvern.

Agenții economici prevăzuți la primul alineat vor urmări ca prețurile negociate să țină seama de prețurile internaționale ale produselor identice sau similare evaluate la cursul de schimb unificat al leului.

Art. 3. - Pentru prevenirea practicării prețurilor de speculă sau de monopol, prețurile cu ridicata și tarifele ce se vor negocia potrivit prevederilor art. 1 și 2 la materiile prime, materialele și serviciile care determină, în mod hotărâtor, nivelul general al prețurilor și tarifelor în economie, menționate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, nu vor depăși pe cele rezultate din aplicarea indicilor prevăzuți în anexă la prețurile și tarifele negociate, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 464/1991.

Art. 4. - În aplicarea prevederilor art. 48 din Legea nr. 15/1990, prețurile cu ridicata și tarifele la produsele și serviciile prevăzute în anexa nr. 2 se formează și se adaptează, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, de regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat - integral sau majoritar - prin negociere cu agenții economici beneficiari, cu avizul ministerelor de resort, al prefecturilor și Primăriei municipiului București sau al Ministerului Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru prețuri și protecția concurenței, după caz.

Capitolul II
Prețurile cu amănuntul

Art. 5. - Prețurile cu amănuntul la bunurile de consum din producția internă se formează de către agenții economici, pe baza prețurilor cu ridicata negociate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și a adaosului comercial al unităților de desfacere.

Art. 6. - Pentru a limita creșterea nejustificată a prețurilor cu amănuntul, cotele de adaos comercial și cele de comision se determină și se adaptează de fiecare agent economic - indiferent de forma de proprietate - pe grupe, subgrupe de produse ori pe produse, în funcție de natura acestora, de rețeaua de desfacere - cu ridicata, mic gros, cu amănuntul, consignație, alimentație publică -, de categoria de încadrare a unităților, precum și de îmbunătățirea organizării activității de aprovizionare, desfacere și de evoluția cheltuielilor de desfacere și nu vor putea depăși nivelurile practicate la data prezentei hotărâri.

Pentru a se preveni stabilirea și practicarea prețurilor cu amănuntul de speculă, suma adaosurilor comerciale declarate - de la producător sau importator și până la negustorul detailist - nu va putea depăși 30% față de prețul cu ridicata al produselor ce se vând cu amănuntul, indiferent de numărul de verigi prin care circulă mărfurile. În acest scop, în documentele ce se întocmesc la livrarea produselor se vor înscrie prețurile pe care le încasează furnizorul și prețurile cu ridicata ale producătorilor.

În situații de excepție, justificate economic, suma adaosurilor comerciale va putea depăși 30% pe baza avizului Ministerului Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru prețuri și protecția concurenței și al Ministerului Comerțului și Turismului.

Adaosurile comerciale și cele de comision practicate vor fi declarate de către agenții economici organelor teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru prețuri și protecția concurenței, cu 5 zile înainte de practicare. Aceste adaosuri vor fi afișate pe grupe, subgrupe de mărfuri sau pe produse, pentru a fi cunoscute de cumpărător.

Art. 7. - În conformitate cu programul privind protecția socială, pentru produsele și serviciile importante pentru populație din țară sau din import, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 464/1991 și în Hotărârea Guvernului nr. 611/1991, comercializate de regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat - integral sau majoritar -, prețurile cu amănuntul și tarifele în vigoare la 30 iunie 1991 se mențin, în continuare, neschimbate până la 30 aprilie 1992.

Creșterea prețurilor cu ridicata și a tarifelor, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, la produsele și serviciile prevăzute la alineatul precedent, se subvenționează de la bugetul public național, potrivit normelor metodologice emise în acest scop de Ministerul Economiei și Finanțelor. La data de 1 mai 1992, subvențiile la aceste produse vor fi eliminate în proporție de 25%, cu majorarea corespunzătoare a prețurilor cu amănuntul și a tarifelor. Aceste subvenții vor fi eliminate treptat, până la sfârșitul anului 1993, asigurându-se concomitent noi măsuri de protecție socială pentru categoriile de populație cu venituri mici.

Art. 8. - Prețurile cu amănuntul ale produselor prevăzute la art. 7 din prezenta hotărâre, realizate de agenții economici din sectorul privat și cooperatist, identice cu cele din sectorul de stat, executate din materii prime și materiale provenite din acest sector, precum și prețurile cu amănuntul ale acestor produse aprovizionate din sectorul de stat, de agenții economici particulari și cooperatiști în vederea revânzării, nu vor depăși pe cele practicate de unitățile din sectorul de stat.

Capitolul III
Declararea și înregistrarea prețurilor și tarifelor

Art. 9. - Agenții economici, persoane juridice, indiferent de forma de proprietate au obligația ca, până la data de 1 martie 1992, să declare și să înregistreze la organele teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru prețuri și protecția concurenței - prețurile și tarifele pentru mărfurile importante pentru economia națională și nivelul de trai al populației, negociate, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, până la 15 februarie 1992 inclusiv.

Art. 10. - În funcție de obiectul de activitate al fiecărui agent economic urmează să fie declarate și înregistrate:

a) prețurile cu ridicata și tarifele pentru produsele și serviciile ce se execută în țară, cu excepția celor prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 464/1991, negociate în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre, de către agenții economici, persoane juridice, cu activitate de producție și prestări de servicii;
b) prețurile cu amănuntul și tarifele pentru produsele și serviciile ce se execută în țară de către agenții economici, persoane juridice, cu activitate comercială cu amănuntul și de prestări către populație, determinate pe baza prețurilor cu ridicata negociate;
c) adaosurile comerciale și cotele de comision;
d) prețurile ce se practică de producătorii agricoli, persoane juridice, pentru valorificarea produselor agricole proprii, din producția anului curent către societăți comerciale beneficiare, avându-se în vedere și cheltuielile specifice pe sezoane.

Art. 11. - Pentru mărfurile provenite din import se declară și se înregistrează numai comisionul pentru activitatea de import (marja importatorului), precum și cotele de adaos pentru comercializarea acestora cu ridicata (en-gros), prin mic gros, cu amănuntul, în consignație și prin unitățile de alimentație publică.

Art. 12. - În cazurile în care agenții economici aplică niveluri diferențiate de adaos comercial sau de comision fața de cele declarate, se înregistrează nivelurile ce au fost luate în calcul la dimensionarea prețurilor cu amănuntul practicate la 15 februarie 1992.

Art. 13. - Agenții economici pot practica prețuri, tarife, adaosuri și cote de comision mai mici decât cele înregistrate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 14. - Prețurile și tarifele pentru produsele și serviciile noi, negociate după data de 15 februarie 1992, vor fi declarate de către agenții economici la organele menționate la art. 9 din prezenta hotărâre.

Sunt, de asemenea, supuse declarării și înregistrării și prețurile cu ridicata sau cele cu amănuntul, după caz, ale produselor aprovizionate inițial pentru nevoi proprii și care, după data de 15 februarie 1992, sunt valorificate la terți, integral sau parțial, de către agenții economici, persoane juridice, care le dețin.

Art. 15. - În vederea asigurării protecției consumatorilor industriali sau din alte ramuri, pentru ca aceștia să-și poată stabili strategia de aprovizionare tehnico-materială și de producție în funcție de evoluția condițiilor de preț solicitate de furnizor, pentru înlăturarea eventualelor abateri de la lege, care pot avea loc la negocierea prețurilor și tarifelor, îndeosebi în situațiile în care unii agenți economici dețin încă poziții dominante pe piață, precum și pentru a se asigura implicit controlul consumatorilor asupra caracterului obiectiv al intenției de majorare a prețurilor, prevenindu-se aplicarea unor prețuri de speculă, se stabilesc următoarele măsuri:

a) renegocierea prețurilor și tarifelor, precum și modificarea adaosului comercial, a comisionului (marjei) pentru import, precum și a celorlalte cote de comision în sensul majorării acestora, negociate până la 15 februarie 1992 și înregistrate conform art. 9, se poate face numai dacă intenția de modificare este anunțată agenților economici beneficiari și populației cu cel puțin 90 de zile înainte. De asemenea, intenția de majorare va fi anunțată Ministerului Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru prețuri și protecția concurenței, în vederea verificării temeiniciei acesteia.
Pentru produsele destinate consumului populației, verificarea se va efectua împreună cu Departamentul reglementării comerțului și turismului - Direcția generală pentru protecția consumatorului din cadrul Ministerului Comerțului și Turismului și organele teritoriale ale acestuia, după caz;
b) agenților economici care nu au declarat și înregistrat prețurile negociate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, termenul de 90 de zile se prelungește la 6 luni.

Se exceptează de la prevederile alineatelor precedente mărfurile specificate la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 464/1991.

Art. 16. - Ministerul Economiei și Finanțelor va emite norme tehnice cu privire la declararea și înregistrarea prețurilor și tarifelor.

Art. 17. - Declararea și înregistrarea prețurilor cu ridicata și a tarifelor pentru produsele de tehnică militară destinate exclusiv sectorului de apărare, precizate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 826/1990, se face, după caz, la Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații sau Ministerul Justiției.

Capitolul IV
Dispoziții finale

Art. 18. - Stabilirea prețurilor și tarifelor de către agenții economici din sectorul privat și cooperatist, în condițiile art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 464/1991, se face luându-se în calcul influențele ce decurg din unificarea cursurilor de schimb ale leului, precum și indexarea salariilor, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 19. - La dimensionarea prețurilor și tarifelor pentru produsele și serviciile noi, introduse în fabricație sau prestate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, agenții economici cu capital de stat - integral sau majoritar - vor trebui să asigure corelații judicioase între cele negociate și cele ale sortimentelor sau serviciilor existente în grupa respectivă de produse sau prestări și realizarea unei eficiențe stimulative la utilizatori.

În același scop, profitul ce se ia în calculul prețurilor și tarifelor pentru produsele și serviciile noi nu va putea depăși inițial procentul ce se realizează la produsele și serviciile înlocuite. În lipsa acestora, se va lua în calcul o rentabilitate rezultată din ultimul bilanț întocmit de agentul economic în cauză.

Este interzisă practicarea de prețuri și tarife care nu au fost negociate cu beneficiarii potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 20. - Prețurile de începere a licitațiilor pentru valorificarea mașinilor, utilajelor, instalațiilor și a altor active vor fi actualizate pe baza creșterilor de prețuri rezultate din aplicarea hotărârilor Guvernului nr. 1109/1990, 1355/1990, 239/1991, 464/1991, precum și a prevederilor prezentei hotărâri.

Valorificarea activelor unităților economice cu capital de stat se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 58/1991 și a normelor metodologice emise pentru aplicarea acesteia.

Art. 21. - În aplicarea prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 464/1991, prețurile de contractare și cele de achiziție garantate de stat se stabilesc și se adaptează de Ministerul Agriculturii și Alimentației pe an recoltă, pe sezoane, pe zone, județe, bazine de producție sau localități, după caz, pentru produsele agricole vegetale de bază, precum și pentru cele animale prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 22. - Divergențele în negocierea prețurilor și tarifelor dintre agenții economici cu capital de stat - integral sau majoritar - și beneficiari se arbitrează în vederea soluționării de către ministerele de resort sau, în ultimă instanță, de Ministerul Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru prețuri și protecția concurenței și organele sale teritoriale, potrivit atribuțiilor ce le revin.

La soluționarea divergențelor cu privire la nivelul prețurilor și tarifelor pentru bunurile și serviciile destinate populației participă și Departamentul reglementării comerțului și turismului - Direcția generală pentru protecția consumatorului din Ministerul Comerțului și Turismului și organele sale teritoriale, după caz.

Art. 23. - Prețurile cu ridicata și tarifele ce se stabilesc potrivit prevederilor prezentei hotărâri se aplică de la data stabilită în cadrul negocierii între părți, ținând seama și de prevederile art. 15 din prezenta hotărâre.

Se interzice agenților economici cu activitate de producție sau comercială, indiferent de forma de proprietate a acestora, de a stoca produsele pentru a le livra la prețuri majorate.

Până la negocierea noilor prețuri, produsele vor fi livrate și comercializate la vechile prețuri.

Art. 24. - Agenții economici, indiferent de forma de proprietate, sunt obligați să aducă la cunoștință beneficiarilor și populației prețurile și tarifele practicate prin cataloage sau liste de prețuri afișate în magazine sau locuri de desfacere sau de prestare, marcarea, etichetarea ori inscripționarea prețurilor pe produs sau loturi de marfă.

Art. 25. - Organele de control ale Ministerului Economiei și Finanțelor, ale celorlalte ministere, ale prefecturilor și Primăriei municipiului București, cu atribuții în domeniul prețurilor, protecției concurenței și consumatorilor, vor verifica modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri, corectând operativ prețurile, adaosurile și comisioanele supraevaluate și sancționând persoanele vinovate.

Agenții economici, indiferent de forma de proprietate, sunt obligați să pună la dispoziția organelor de control toate datele și informațiile necesare pentru verificarea modului de dimensionare a prețurilor, tarifelor, adaosurilor și comisioanelor practicate.

Art. 26. - Practicarea de prețuri de monopol, a unor prețuri în afara concurenței loiale, stabilirea și practicarea de prețuri și tarife mai mari decât cele rezultate din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, refuzul de a declara, spre a fi înregistrate, prețurile, tarifele, adaosurile comerciale și comisionul, practicarea de prețuri și tarife pentru care nu se poate dovedi negocierea cu agenții economici beneficiari, prezentarea unor date eronate pentru a justifica nivelul prețurilor și tarifelor supuse negocierii, renegociate, practicate sau înregistrate, precum și a altor încălcări de la prevederile prezentei hotărâri, se sancționează, după caz, potrivit prevederilor Legii nr. 12/1990, modificată prin Legea nr. 42/1991, Legii nr. 11/1991, Hotărârii Guvernului nr. 211/1991, art. 7 alin. 1 lit. d) și alin. 2 al aceluiași articol.

Art. 27. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică de la data de 15 noiembrie 1991.

Pe aceeași dată se abrogă:


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista
indicilor maximi de modificare a prețurilor cu ridicata
Nr. crt. Materii prime sau produse Indice maxim de modificare prețuri conform Hotărârii Guvernului nr. 464/1991 = 100
1. Țiței 40% produse albe 300
2. Gaze naturale 300
3. Lignit 300
4. Cărbune brun 300
5. Huile 300
6. Antracit 300
7. Metale neferoase (Cu, Pb, Zn) în concentrate și rest de concentrate 300
8. Sulf în concentrate neferoase 300
9. Bauxită spălată uscată măcinată cu 55% Al2O3 și 4,5% SiO2 300
10. Minereuri de fier bulgări sau mărunt 300
11. Concentrat de zirconiu la conținut 61-63% ZrO3 142
12. Concentrat de ilmenit la conținut de 45% TiO2 300
13. Uraniu în concentrat 230
14. Uraniu în dioxid de uraniu 241
15. Argilă refractară cu conținut de 28% Al2O3 300
16. Sare gemă industrială și în soluție 223
17. Cocs și semicocs 265
18. Fonte brute 270
19. Cupru electrolitic 99,97% Cu 274
20. Plumb electrolitic 99,98% Pb 283
21. Zinc metalurgic 98,5% Zn 269
22. Aluminiu bloc 99,5% Al 295
23. Gazolină 300
24. Energie electrică 316,7
25. Energie termică (produsă de „Renel" - R.A.) 313
26. Transport de mărfuri și călători pe calea ferată 281
27. Benzină premium 433
28. Benzină regular 423
29. Benzină normală 417
30. Motorină auto 375
31. Păcură 290
32. Combustibil lichid pentru încălzire 252
33. Gaze lichefiate 218
34. Petrol lampant 244
35. Lemn de foc 165
Notă:
 • Prețurile pe calități și sortimente se stabilesc, prin negociere între producători și fiecare beneficiar, în limita indicilor maximi.
 • Se mențin condițiile de livrare în vigoare la 31 octombrie 1990.
 • Indicii de modificare a prețurilor se folosesc și pentru determinarea subvențiilor la abonamentele de călătorie.
 • Prețul energiei electrice cuprinde taxa de dezvoltare de 800 lei/MWh și cel al energiei termice de 150 lei/Gcal.


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista
produselor și serviciilor executate în țară, ale căror prețuri și tarife se stabilesc și se adaptează de regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat - integral sau majoritar - prin negociere cu beneficiarii, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru prețuri și protecția concurenței, ministerelor de resort sau prefecturilor și Primăriei municipiului București
A. Cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru prețuri și protecția concurenței

Industria energiei electrice și termice

 • Energie electrică
 • Energie termică produsă de „Renel” - R.A.

Industria cărbunelui (sortimente de bază)

 • Cărbune brun
 • Huilă energetică spălată
 • Huilă energetică sortată
 • Huile mixte și șlam
 • Huilă brută de Valea Jiului
 • Huilă spălată pentru cocs
 • Huile spălată pentru semicocs
 • Antracit

Industria petrolului și a combustibililor gazoși

 • Țiței
 • Gaze naturale

Extracția și prepararea minereurilor

 • Minereu de fier (sortiment de bază cu 55% Fe)
 • Minereuri și concentrate de metale neferoase, rare și prețioase (sortimente de bază)
 • Concentrate de cupru, plumb, zinc, zirconiu, ilmenit
 • Sulf tehnic cu 99,5% S

Industria metalurgică (sortimente de bază)

 • Cupru electrolitic
 • Plumb electrolitic
 • Zinc metalurgic
 • Aluminiu bloc

Industria construcțiilor de mașini și a prelucrării metalelor (tipuri sau sortimente de bază)

 • Tractoare pe roți sau pe șenile
 • Autoșasiuri
 • Autovehicule rutiere
 • Locomotive electrice sau cu motor Diesel
 • Vagoane pentru transport de călători sau mărfuri sau descărcătoare, basculante
 • Nave și ambarcațiuni maritime, peste 10.000 tdw (toate tipurile)
 • Nave maritime pentru pescuit oceanic cu instalații frigorifice de prelucrare a peștelui, cu propulsie proprie (toate tipurile)
 • Aeronave (toate tipurile)
 • Turbine cu abur sau hidraulice peste 50 MW
 • Cazane de abur și apă fierbinte cu capacitate de peste 500 tone abur/oră sau 100 Gcal/oră
 • Generatoare de curent alternativ de uz general cu putere de peste 100 KVa
 • Frigidere și congelatoare
 • Televizoare
 • Mașini automate de spălat
 • Unicate specifice industriei construcțiilor de mașini de peste 100 mil. lei/buc. pentru obiectivele de investiții finanțate de la bugetul public național

Industria chimică și petrochimică

 • Cauciuc sintetic (sortimente de bază)
 • Combustibil lichid neindustrial tip P
 • Combustibil lichid neindustrial tip M
 • Combustibil lichid ușor tip 3
 • Gaz petrolier lichefiat
 • Îngrășăminte chimice
 • Antidăunători
 • Medicamente de uz veterinar

Industria exploatării și industrializării lemnului

 • Masă lemnoasă pe picior (preț mediu)
 • Lemn brut (sortimente de bază, preț mediu)
 • Lemn pentru celuloză (preț mediu)
 • Lemn pentru PAL, PFL (preț mediu)
 • Lemn de foc

Industria celulozei, hârtiei, cartoanelor

 • Celuloză papetară și chimică
 • Hârtie de ziar
 • Caiete și cărți școlare

Industria sticlei și ceramicii fine

 • Fiole pentru medicamente

Industria textile-încălțăminte

 • Proteze și produse ortopedice
 • Vată medicinală

Industria alimentară

 • Pâine
 • Zahăr
 • Ulei comestibil
 • Lapte de consum, inclusiv lapte praf
 • Unt
 • Carne și preparate din carne
 • Ouă de găină
 • Cartofi de toamnă

Prestări de servicii

 • Chirii pentru locuințe
 • Transport de mărfuri și călători pe calea ferată
 • Transport fluvial în Deltă și pe relația Orșova - Moldova Nouă, Brăila - Hârșova și Galați - Grindu, pentru localnici
 • Transport cu metroul
 • Abonamente pentru călători pe calea ferată și mijloace auto, transport urban și interurban
 • Servicii de poștă și telecomunicații
 • Întreținerea copiilor în creșe și grădinițe (exclusiv cele particulare), în condițiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 360/1991
 • Produse și servicii de gospodărire a apelor
Notă:

Sortimentele de bază se vor nominaliza de către Ministerul Industriei, precum și de alte ministere și organe centrale, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru prețuri și protecția concurenței.

B. Cu avizul Ministerului Industriei, celorlalte ministere de resort sau, după caz, al prefecturilor și Primăriei municipiului București
 • Distribuția energiei termice
 • Energie termică produsă de alți agenți economici decât „Renel” - R.A.
 • Lignit
 • Gazolină
 • Argilă refractară (sortimente de bază)
 • Sare gemă industrială în vrac
 • Sare în soluție
 • Produse metalurgice feroase
 • Produse metalurgice din metale și aliaje neferoase
 • Motoare electrice
 • Pompe pentru extracția țițeiului și gazelor
 • Ciment
 • Anvelope
 • Medicamente de uz uman conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 540/1991
 • Produse destinate consumului productiv care fac temporar obiectul sarcinilor de livrare stabilite prin balanțe
 • Ambalaje care circulă în regim de recuperare sau refolosire (prețuri de vânzare și de cumpărare de la populație, precum și prețuri de înregistrare în evidențele agenților economici)
 • Căzi de baie și corpuri de încălzire din fontă sau tablă
 • Produse petroliere
 • Unicate specifice construcțiilor de mașini de 25-100 mil. lei/buc. pentru obiectivele de investiții finanțate de la bugetul public național
 • Transportul în comun de călători în curse regulate, urban și interurban, pe bază de bilet
 • Apă, canal, salubritate
 • Servicii de igienă personală, întreținere și reparare a bunurilor[1]
 • Cazare în unități hoteliere (exclusiv cele de lux)[1]
 • Servicii medicale, inclusiv tarife pentru prestațiile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 380/1991
 • Cinematografe, teatre, muzee[1]
 • Tarife pentru prestările de servicii efectuate în condițiile legii de Ministerul de Interne, conform Hotărârii Guvernului nr. 383/1991
 • Lucrări agricole mecanizate
 • Tarife (taxe) pentru activitatea portuară
 • Alte produse și servicii care se execută de mai puțin de trei agenți economici (tipuri sau sortimente de bază)
Lista produselor și serviciilor ale căror prețuri și tarife se negociază sub supravegherea ministerelor/departamentelor
A. Produse agroalimentare
 1. Carne în carcasă de vită (adulte și mânzat) și de porc
 2. Carne de vită și de porc, tranșată tip măcelărie, pentru populație
 3. Carne de pui și de găină
B. Servicii
 1. Lucrări agricole mecanizate, executate de agenții economici cu capital de stat (tarife)
 2. Comisionul de contractare și achiziție al unităților ce aparțin de Regia Autonomă „Romcereal”
 3. Fabricarea nutrețurilor combinate (tarife)
C. Produse alimentare
 1. Preparate din carne
 2. Produse lactate proaspete și brânză telemea
D. Produse industriale destinate agriculturii
 1. Anvelope tractor față 6,00-20
 2. Anvelope tractor spate 14,00-38
 3. Anvelope remorci 9,00-20
 4. Curele trapezoidale pentru combine: 45/20/1800; 45/20/2650; 4 HB/3250; 17/13/1443
 5. Acumulator 150 AH
 6. Cuzineți pentru motoare de tractoare și combine
 7. Arbori cotiți pentru motoare de tractoare și combine
 8. Pompe de injecție, injectoare pentru motoare, tractoare și combine
 9. Segmenți pentru motoare diesel pentru tractoare și combine
 10. Cilindri și pistoane pentru tractoare și combine

Notă:

a) Pentru produsele prevăzute la lit. A din prezenta anexă, notele de negociere se semnează de către Ministerul Agriculturii și Alimentației, în calitate de coordonator al unităților furnizoare, și de Ministerul Comerțului și Turismului, în calitate de coordonator al unităților beneficiare, precum și de Ministerul Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru Prețuri și Protecția Concurenței și Ministerul Comerțului și Turismului - Direcția generală a protecției consumatorilor.
b) Pentru serviciile prevăzute la lit. B din prezenta anexă, notele de negociere se semnează de către Ministerul Agriculturii și Alimentației, în calitate de coordonator al unităților executante și beneficiare, precum și de Ministerul Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru Prețuri și Protecția Concurenței.
c) Pentru produsele prevăzute la lit. C din prezenta anexă, notele de negociere vor fi semnate de către agenții economici producători și beneficiari care fac negocierea, precum și de organele locale ale Ministerului Comerțului și Turismului și cele ale Ministerului Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru Prețuri și Protecția Concurenței.
d) Pentru produsele prevăzute la lit. D din prezenta anexă, notele de negociere se semnează de către Ministerul Industriei, în calitate de coordonator al unităților furnizoare, și de Ministerul Agriculturii și Alimentației, în calitate de coordonator al unităților beneficiare, precum și de Ministerul Economiei și Finanțelor - Departamentul pentru Prețuri și Protecția Concurenței.

[modificare] Anexa Nr. 3

Lista
produselor agricole vegetale și animale ale căror prețuri de contractare și achiziție garantate de stat se stabilesc și se adaptează de Ministerul Agriculturii și Alimentației
 • Grâu
 • Secară - triticale
 • Orz - orzoaică
 • Porumb
 • Orez nedecorticat
 • Fasole boabe
 • Floarea-soarelui
 • Soia
 • Sfeclă de zahăr
 • Cartofi de toamnă
 • Tutun
 • Tineret bovin pentru tăiere
 • Bovine adulte pentru tăiere
 • Porcine pentru tăiere
 • Pui de găină, găini, cocoși și rațe pentru tăiere
 • Lapte de vacă
 • Ouă de găină.
 1. 1,0 1,1 1,2 În localitățile în care nu sunt cel puțin trei agenți economici cu capital de stat cu asemenea activitate.