autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la unele măsuri în domeniul prețurilor și tarifelor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
În vederea limitării creșterii prețurilor și tarifelor, pentru dimensionarea temeinic fundamentată a acestora în cadrul procesului de liberalizare a prețurilor, precum și pentru prevenirea și sancționarea practicării prețurilor de speculă și de monopol,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Organele centrale și locale, împuternicite să negocieze nivelul prețurilor și tarifelor cu agenții economici potrivit reglementărilor legale în vigoare, vor respecta normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Aceste norme pot fi utilizate și la dimensionarea prețurilor și tarifelor ce se negociază direct între agenții economiei.

Art. 2. - Pentru produsele destinate consumului productiv care fac, temporar, obiectul sarcinilor de livrare stabilite prin balanțe, prețurile cu ridicata vor fi stabilite de ministerul de resort producător prin negociere cu agenții economici.

La ambalajele care circulă în regim de recuperare sau refolosire se vor stabili, de asemenea, de către ministerul de resort, prețuri de vânzare și de cumpărare de la populație și, după caz, prețuri de înregistrare în evidența agenților economici.

Art. 3. - Prețurile cu ridicata și tarifele ce se stabilesc potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre sunt maxime și se aplică de regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat pentru livrarea produselor și prestarea serviciilor către toți agenții economici, indiferent de forma de proprietate.

Art. 4. - Nivelurile adaosului comercial și al comisioanelor ce se stabilesc și se declară de agenții economici cu capital de stat în funcție de rețeaua de desfacere, natura produselor și categoria de încadrare a unităților nu vor putea depăși cotele în vigoare la 31 octombrie 1990 considerate limite maxime.

Adaosurile comerciale declarate și practicate peste nivelurile cotelor în vigoare la 31 octombrie 1990 vor fi corectate pentru încadrarea în aceste niveluri.

Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Resurselor și Industriei și celelalte ministere de resort împreună cu Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor vor putea adapta cotele maxime în funcție de modificările intervenite în structura unităților comerciale și a fondului de marfă, îmbunătățirea organizării activității de aprovizionare și desfacere, precum și a evoluției cheltuielilor unităților comerciale.

Cotele de adaos și cele de comision stabilite de fiecare agent economic în cadrul limitelor prevăzute de prezenta hotărâre vor fi declarate de aceștia organelor fiscale cu 5 zile înainte de aplicare.

Art. 5. - Prețurile și tarifele pentru produsele și serviciile executate și, respectiv, prestate de agenții economici din sectorul privat și cooperatist se stabilesc în mod liber, în funcție de cerere și ofertă, prin negocierea părților.

Pentru produsele cumpărate de la unitățile cu capital de stat de către agenții economici prevăzuți la alineatul precedent, în vederea revânzării, prețurile cu amănuntul nu vor putea depăși nivelul rezultat din prețurile cu ridicata de cumpărare și adaosurile comerciale maxime stabilite potrivit prevederilor art. 4 din prezenta hotărâre, indiferent de numărul verigilor prin care circulă mărfurile.

În cazul desfacerii produselor din această categorie prin unitățile de alimentație publică din sectorul privat, adaosurile practicate nu vor putea depăși pe cele stabilite de ministerul de resort, pentru aceeași grupă de produse, grad de prelucrare și categorie a unității.

Art. 6. - Pentru unele bunuri de importanță deosebită în consumul populației importate din fondurile valutare ale statului se stabilesc prețuri unice cu amănuntul de către Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor împreună cu Ministerul Comerțului și Turismului și celelalte ministere de resort prin negociere cu agenții economici.

Diferența dintre prețurile cu amănuntul stabilite potrivit alineatului precedent și prețurile rezultate conform prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990 se regularizează cu fondul de stimulare a exportului constituit la Banca Română de Comerț Exterior.

Art. 7. - Sunt contravenții - dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracțiune - și se sancționează cu amendă:

a) de la 2.500 la 5.000 lei, refuzul reprezentantului regiei autonome sau societății comerciale cu capital de stat de a prezenta elementele necesare în vederea desfășurării normale a acțiunii de negociere a prețurilor și tarifelor, respectiv datele prevăzute de normele din anexa la prezenta hotărâre;

b) de la 5.000 la 7.500 lei, refuzul împuternicitului regiei autonome sau societății comerciale cu capital de stat de a negocia prețurile cu ridicata sau tarifele pentru produsele și serviciile ce se livrează sau se prestează agenților economici beneficiari, care potrivit legii, trebuie convenite între părți;

c) de la 7.500 lei la 10.000 lei, dimensionarea incorectă de către reprezentantul regiei autonome sau societății comerciale cu capital de stat a prețurilor și tarifelor supuse negocierii peste limitele maxime de preț legal aprobate prin nerespectarea prevederilor din normele anexă la prezenta hotărâre;

d) de la 7.500 lei la 10.000 lei, următoarele abateri ale persoanelor fizice vinovate din cadrul unităților economice, indiferent de forma de proprietate:

  • neafișarea în unitate la locurile de desfacere sau de servire, a prețurilor și tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor precum și neasigurarea de către prestatorii de servicii a listelor de prețuri și tarife sau a altor forme de aducere la cunoștință a acestora;
  • practicarea de prețuri cu ridicata și tarife peste nivelul negociat, precum și a unor prețuri cu amănuntul și de desfacere prin unitățile de alimentație publică mai mari decât cele care rezultă din aplicarea adaosurilor maxime prevăzute de prezenta hotărâre;
  • înțelegerea prealabilă a reprezentanților agenților economici asupra nivelului de preț ce va fi supus negocierii în vederea împiedicării acțiunii conjugate a cererii și ofertei la produsul sau serviciul în cauză.

Prețurile și tarifele stabilite sau practicate greșit se vor reduce corespunzător, iar sumele încasate necuvenit prin practicarea acestor prețuri și tarife se vor vira integral la bugetul de stat.

Art. 8. - Contravențiile prevăzute la art. 7 se constată de către organele împuternicite în acest scop ale Ministerului Finanțelor, Ministerului Resurselor și Industriei, Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului Comerțului și Turismului, altor ministere și organe centrale de resort, prefecturilor și primăriilor, precum și de către organele poliției.

Persoanele împuternicite să constate contravenția vor aplica și amenda, luând totodată măsuri de vărsare la buget a sumelor încasate necuvenit.

Art. 9. - Contravențiilor prevăzute la art. 7 din prezenta hotărâre le sunt aplicabile și dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 10. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 1991.

Art. 11. - Orice prevederi contrare prezentei hotărâri nu se aplică.


[modificare] Anexă

Norme cu privire la modul de negociere cu agenții economici a prețurilor și tarifelor de către organele centrale și locale ale administrației de stat

În scopul acționării în mod unitar, la negocierea prețurilor și tarifelor cu agenții economici este necesar să se aibă în vedere următoarele:

I. Cu privire la nivelul de preț și tarif ce se negociază cu agenții economici

Ministerele și departamentele, prefecturile și Primăria municipiului București, împuternicite să negocieze prețurile și tarifele cu agenții economici, vor avea în vedere în principal următoarele:

a) prețurile negociate pentru materii prime și materiale de bază destinate consumului productiv nu pot fi mai mari decât prețurile externe ce se practică pe piețe reprezentative pentru produse comparabile transformate în lei, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

b) la negocierea prețurilor și tarifelor pentru celelalte produse și servicii nu vor fi luate în considerare consumuri materiale de muncă, pe unitatea de produs, mai mari decât cele realizate în anul precedent; prețurile negociate nu vor acoperi pierderile determinate de nefolosirea capacităților de producție și a forței de muncă, lipsurile de valori materiale etc.

Totodată, la negocierea prețurilor acestor produse se va ține seama și de prețurile practicate la produse similare pe piețe externe;

c) indicii de majorare a costurilor prezentate la negociere nu vor putea depăși influențele rezultate ca efect direct al majorării prețurilor la materii prime, materiale, combustibil și energie, precum și celelalte influențe rezultate din aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1109/1990;

d) nivelul de preț sau tarif să fie astfel convenit de agenții economici încât produsul sau prestarea să prezinte eficiență atât pentru beneficiari, cât și pentru agenții economici producători sau prestatori, încadrându-se în limitele stabilite conform Hotărârii Guvernului nr. 1355/1990.


II. Cu privire la fundamentarea propunerilor de prețuri și tarife ce se supun negocierii

În cadrul negocierii prețurilor și tarifelor, la produsele și serviciile executate în țară, organele împuternicite vor avea în vedere ca propunerile regiilor autonome și societăților comerciale de stat să fie însoțite, în principal, de următoarele elemente de fundamentare:

a) datele necesare identificării corecte și complete a produsului, lucrării și serviciului, precum și a celor cu care este necesar să se prezinte compararea: denumire, descriere, cod;

b) parametrii tehnici, constructivi și funcționali ai produselor noi sau a celor modernizate, respectiv gradul în care acestea satisfac cerințele beneficiarilor, comparativ cu celelalte produse și servicii. Parametrii vor fi cei prevăzuți în certificatul de omologare sau în alte acte de calitate, după caz, determinați potrivit legii, pe bază de analiză, probe, încercări sau alte metode de verificare a caracteristicilor calitative;

c) aprecierea cu privire la nivelul și caracterul producției (volumul prestației) care să permită cunoașterea ofertei, utilizarea produsului sau serviciului pentru producție, populație, export, precum și cuantumul cererii, respectiv posibilitățile de desfacere (prestare) în perioada imediat următoare și în perspectivă, rezultate din sondarea pieței și din contractele cu eventualii agenți economici beneficiari din țară și din străinătate;

d) nivelul prețurilor și tarifelor propuse spre negociere față de cele negociate și practicate pe piața internă la produsele și serviciile similare, astfel ca să rezulte în ce măsură raportul dintre prețurile și tarifele propuse față de cele cu care se compară, se justifică de raportul între cerere și ofertă, precum și de caracteristicile calitative ale produselor și serviciilor comparate;

e) nivelul prețurilor practicate pe piețe externe reprezentative la produse identice sau similare;

f) nivelul costurilor justificate economic - dimensionate avându-se în vedere utilizarea corespunzătoare a capacităților de producție și luarea în calcul a reducerii consumurilor materiale și de muncă - nivelul ratei profitului și al impozitului pe circulația mărfurilor, rezultate pe baza prețului și tarifului supus negocierii;

g) nivelul adaosului comercial inclus în prețul cu amănuntul supus negocierii, comparativ cu adaosurile practicate la produse similare la aceeași rețea de desfacere și categorie de încadrare a unității comerciale;

h) calcule de eficiență la agenții economici beneficiari și respectiv la populație efectuate pe baza prețurilor și tarifelor propuse spre negociere, comparativ cu nivelul cheltuielilor pe care aceștia le înregistrează utilizând alte produse și servicii existente în circuitul economic;

i) date privind acțiunea conjugată a cererii și ofertei în perspectiva previzibilă pe piața internă și externă, precum și alte elemente care pot argumenta nivelul de preț sau tarif în cadrul negocierilor de stabilire sau de modificare a nivelului existent;

j) în cazul propunerilor de adaptare a unor prețuri și tarife existente în noile condiții de aprovizionare sau desfacere, la intern sau extern, se vor prezenta și factorii care determină modificarea condițiilor în care au fost stabilite anterior prețurile și tarifele respective, precum și influențele ce rezultă la fiecare agent economic beneficiar, la populație și la export.

*
*       *

Rezultatul negocierii va fi consemnat într-o notă semnată de membrii comisiei de negociere a prețurilor constituită potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1109/1990 și Hotărârii Guvernului nr. 1154/1990 și care va sta la baza prețurilor și tarifelor ce vor fi aduse la cunoștința agenților economici din subordine, de către departamentele economice producătoare, prestatoare sau comerciale, după. caz. Prețurile astfel negociate constituie limită maximă.