autentificare cu OpenID
Lege cu privire la rectificarea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991
    notă: Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 3 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
  • semnat: p. Președintele Senatului, Oliviu Gherman

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991, adoptat prin Legea nr. 22/1991, se rectifică după cum urmează:

- miliarde lei -
- venituri + 184,7
- cheltuieli + 212,8
- deficit + 28,1

Art. 2. - Corespunzător rectificărilor prevăzute la art. 1 în structura veniturilor, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea nr. 22/1991 privind bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991, se aprobă următoarele modificări:

- miliarde lei -
a) venituri fiscale + 181,9
  din care:
  a.1. impozite directe + 107,6
    din acestea:
    - impozitul pe profit + 38,6
    - impozitul pe salarii + 70,2
  a.2. impozite indirecte + 74,3
    din acestea:
    - impozitul pe circulația mărfurilor + 67,0
b) venituri nefiscale + 2,8

Art. 3. - La cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991, comparativ cu nivelurile aprobate prin Legea nr. 22/1991, se aprobă următoarele modificări:

- miliarde lei -
Cheltuieli totale + 212,8
din care:
A. Cheltuieli curente + 233,0
  1. Cheltuieli de personal + 64,1
  2. Cheltuieli materiale + 54,1
  3. Subvenții și transferuri + 114,8
    din acestea:
    3.1. subvenții pentru instituțiile publice + 3,0
    3.2. subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat + 20,2
    3.3. subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif + 62,2
    3.4. transferuri + 29,4
B. Cheltuieli de capital + 48,3
C. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor - 67,1
D. Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului - 1,4

Art. 4. - Detalierea modificărilor introduse în veniturile și cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991, pe surse de venituri și pe acțiuni, precum și măsurile aprobate care le-au determinat, este redată în anexa nr. 1.

Art. 5. - Deficitul bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 se aprobă în sumă de 65,4 miliarde lei și se acoperă prin împrumuturi de stat contractate în condițiile legii.

Art. 6. - Cheltuielile rectificate ale bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 sunt prezentate pe ministere și celelalte organe centrale ale administrației de stat în anexa nr. 2.

Art. 7. - Transferurile din bugetul administrației centrale de stat către bugetele locale, în sumă de 43,0 miliarde lei, se repartizează, pe județe și municipiul București potrivit anexei nr. 3.

Art. 8. - În veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1991, stabilite potrivit anexei nr. 4, comparativ cu programul aprobat prin Legea nr. 22/1991, se aprobă următoarele modificări:

- miliarde lei -
venituri + 57,9
cheltuieli + 63,7

Contribuția pentru asigurările sociale de stat, datorată potrivit legii, se stabilește în cotă unică de 22 la sută, cu excepția cazurilor pentru care, prin prevederile legale, s-a stabilit o cotă mai mare.

Art. 9. - Veniturile și cheltuielile fondului pentru plata ajutorului de șomaj pe anul 1991 se stabilesc potrivit anexei nr. 5.

Art. 10. - În anul 1991 se constituie, potrivit dispozițiilor legale, fondul pentru pensia suplimentară, conform anexei nr. 6.

Art. 11. - Veniturile și cheltuielile fondului special pentru cercetare-dezvoltare pe anul 1991 se stabilesc potrivit anexei nr. 7.

Veniturile acestui fond se constituie, potrivit dispozițiilor legale, din contribuția agenților economici cu capital de stat, în cotă de 1 la sută aplicată asupra încasărilor realizate din activitatea industrială, de construcții-montaj, agricolă, silvică, transporturi, telecomunicații, comerț, turism și prestări de servicii.

Din fondul special pentru cercetare-dezvoltare se asigură finanțarea programelor naționale de cercetare-dezvoltare, altor teme de interes major pentru economie, subvenționarea literaturii tehnico-științifice și activității de informare și documentare.

Gestionarea fondului special pentru cercetare-dezvoltare se face, în condițiile prevederilor Legii privind finanțele publice, de către Ministerul Învățământului și Științei, prin Departamentul Științei.

Art. 12. - Se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor să actualizeze cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 pe acțiuni, ministere și celelalte organe centrale ale administrației de stat, aprobate prin prezenta lege, cu sumele utilizate din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului și cu virările de credite bugetare în condițiile prevederilor Legii privind finanțele publice.

Art. 13. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.


[modificare] Anexa Nr. 1

Bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991
- actualizat cu modificările rezultate din aplicarea măsurilor aprobate în anul 1991 -


- milioane lei -
Denumire indicatori 1991
Program aprobat prin Legea nr. 22/1991
Total modificări
din care din:
Program actualizat pe anul 1991
liberalizarea prețurilor și unificarea cursurilor de schimb indexarea și majorarea salariilor și pensiilor indexarea cheltuielilor materiale și de capital modificarea fiscalității, utilizarea rezervei bugetare și alte măsuri
A 1 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=1+2
A. Venituri (1+2) 332.493,0 184.716,9 111.171,1 53.259,8 - 20.286,0 517.209,9
1. Venituri curente 331.326,7 184.716,9 111.171,1 53.259,8 - 20.286,0 516.043,6
1.1. Venituri fiscale 322.122,8 181.857,4 111.171,1 53.259,8 - 17.426,5 503.980,2
  a. Impozite directe 159.760,9 107.609,8 36.600,0 53.259,8 - 17.750,0 267.370,7
  b. Impozite indirecte 162.361,9 74.247,6 74.571,1 - - -323,5 236.609,5
1.2. Venituri nefiscale 9.203,9 2.859,5 - - - 2.859,5 12.063,4
2. Venituri din capital 1.166,3 - - - - - 1.166,3
B. Cheltuieli - total (I+II+III+IV) 369.789,4 212.809,0 139.508,0 71.760,3 - 1.540,7 582.598,4
din care:
I. Cheltuieli curente 265.207,0 233.088,8 106.887,7 71.760,3 36.977,9 17.462,9 498.295,8
din acestea:
1. Cheltuieli de personal 95.635,2 64.079,8 - 62.675,8 - 1.404,0 159.715,0
2. Cheltuieli materiale 43.310,2 54.155,8 24.060,7 - 28.071,0 2.024,1 97.466,0
3. Subvenții și transferuri 126.261,6 114.853,2 82.827,0 9.084,5 8.906,9 14.034,8 241.114,8
din care:
- subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat 28.265,6 20.201,5 7.288,6 2.950,5 - 9.962,4 48.467,1
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 36.459,4 62.219,1 61.263,0 - 823,1 133,0 98.678,5
- subvenții pentru instituții publice 1.365,4 3.051,8 2.413,8 44,3 169,4 424,3 4.417,2
- transferuri 60.171,2 29.380,8 11.861,6 6.089,7 7.914,4 3.515,1 39.552,0
II. Cheltuieli de capital 34.660,7 48.290,5 5.168,0 - 30.954,3 12.168,2 82.951,2
III. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor 67.121,7 -67.121,7 25.252,1 - -67.932,2 -24.451,6 -
IV. Fond de rezervă la dispoziția Guvernului 2.800,0 -1.448,6 2.190,2 - - -3.638,8 1.351,4
TOTAL VENITURI FISCALE (I+II) 322.122,8 181.857,4 111.171,1 53.259,8 - 17.426,5 503.980,2
I. Impozite directe 159.760,9 107.609,8 36.600,0 53.259,8 - 17.750,0 267.370,7
din care:
1. Impozitul pe profit 66.000,0 36.600,0 36.600,0 - - - 102.600,0
2. Impozitul pe salarii 93.474,7 70.259,8 - 53.259,8 - 17.000,0 163.734,5
3. Alte impozite directe 286,2 750,0 - - - 750,0 1.036,2
II. Impozite indirecte 162.361,9 74.247,6 74.571,1 - - -323,5 236.609,5
1. Impozitul pe circulația mărfurilor 157.002,9 66.971,1 66.971,1 - - - 223.974,0
2. Taxe vamale 2.200,0 7.600,0 7.600,0 - - - 9.800,0
  2.1. Taxe vamale de la persoane juridice 1.000,0 6.000,0 6.000,0 - - - 7.000,0
  2.2. Taxe vamale de la persoane fizice 1.200,0 1.600,0 1.600,0 - - - 2.800,0
3. Taxa de timbru de la persoane juridice 850,0 -373,5 - - - -373,5 476,5
4. Penalități și majorări pentru venituri nevărsate în termen 100,0 50,0 - - - 50,0 150,0
5. Alte încasări din impozite indirecte 2.209,0 - - - - - 2.209,0
TOTAL VENITURI NEFISCALE 9.203,9 2.859,5 - - - 2.859,5 12.063,4
1. Vărsăminte de la instituțiile publice (a-s) 4.707,1 290,0 - - - 290,0 4.997,1
a) Veniturile creșelor 42,1 - - - - - 42,1
b) Taxe de spitalizare, analize, consultații, tratamente, înregistrarea medicamentelor și proteze 257,5 - - - - - 257,5
c) Veniturile sanatoriilor balneoclimaterice 38,5 - - - - - 38,5
d) Taxe de metrologie 36,5 - - - - - 36,5
e) Taxe pentru brevete de invenții și înregistrarea mărcilor de fabrică 60,0 - - - - - 60,0
f) Venituri din activitatea de navigație și alte prestări de servicii în porturi și taxe pentru folosirea drumurilor 575,0 230,0 - - - 230,0 805,0
g) Taxe consulare 1.100,0 60,0 - - - 60,0 1.160,0
h) Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină 72,6 - - - - - 72,6
i) Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții 38,5 - - - - - 38,5
j) Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere și alte venituri privind circulația pe drumurile publice 208,9 - - - - - 208,9
k) Venituri din activitatea de gospodărire a apelor 20,0 - - - - - 20,0
l) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal 300,0 - - - - - 300,0
m) Veniturile unităților de reproducție și selecție a animalelor 24,0 - - - - - 24,0
n) Veniturile circumscripțiilor, laboratoarelor și dispensarelor veterinare 89,7 - - - - - 89,7
o) Taxe și alte venituri din protecția mediului 300,0 - - - - - 300,0
p) Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate 390,0 - - - - - 390,0
r) Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate 342,0 - - - - - 342,0
s) Alte venituri de la instituțiile publice 811,8 - - - - - 811,8
2. Veniturile din aplicarea prescripției extinctive 500,0 - - - - - 500,0
3. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 176,0 -110,7 - - - -110,7 65,3
4. Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozițiilor legale 303,0 -74.0 - - - -74,0 229,0
5. Încasări din cota reținută, conform Legii nr. 6/1973 60,0 - - - - - 60,0
6. Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți 1.200,0 - - - - - 1.200,0
7. Încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget 958,0 1.134,0 - - - 1.134,0 2.092,0
8. Încasarea dobânzilor aferente creditelor externe acordate de la buget 83,8 66,0 - - - 66,0 149,8
9. Vărsăminte de la unitățile economice comerciale din sectorul public reprezentând plusuri de mărfuri și produse constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive 335,0 - - - - - 335,0
10. Încasări din alte surse 881,0 1.554,2 - - - 1.554,2 2.435,2
TOTAL VENITURI DIN CAPITAL 1.166,3 - - - - - 1.166,3
1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 552,3 - - - - - 552,3
2. Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat și de mobilizare 614,0 - - - - - 614,0
CHELTUIELI - TOTAL 369.789,4 212.809,0 139.508,0 71.760,3 - 1.540,7 582.598,4
1. Cheltuieli curente 265.207,0, 233.088,8 106.887,7 71.760,3 36.977,9 17.462,9 498.295,8
  1.1. Cheltuieli de personal 95.635,2 64.079,8 - 62.675,8 - 1.404,0 159.715,0
  1.2. Cheltuieli materiale 43.310,2 54.155,8 24.060,7 - 28.071,0 2.024,1 97.466,0
  1.3. Subvenții și transferuri 126.261,6 114.853,2 82.827,0 9.084,5 8.906,9 14.034,8 241.114,8
    din care:
    - subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat 28.265,6 20.201,5 7.288,6 2.950,5 - 9.962,4 48.467,1
    - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 36.459,4 62.219,1 61.263,0 - 823,1 133,0 98.678,5
    - subvenții pentru instituții publice 1.365,4 3.051,8 2.413,8 44,3 169,4 424,3 4.417,2
    - transferuri 60.171,2 29.380,8 11.861,6 6.089,7 7.914,4 3.515,1 89.552,2
2. Cheltuieli de capital 34.660,7 48.290,5 5.168,0 - 30.954,3 12.168,2 82.951,2
3. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor - sold 67.121,7 -67.121,7 25.262,1 - -67.932,2 -24.451,6 -
  - majorări - 35.982,5 35.982,5 - - - -
  - diminuări - -103.104,2 -10.720,4 - -67.932,2 -24.451,6 -
4. Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului - sold 2.800,0 -1.448,6 2.190,2 - - -3.638,8 1.351,4
  - majorări - 3.068,4 2.190,2 - - 878,2 -
  - diminuări - -4.517,0 - - - -4.517,0 -
DIN TOTAL CHELTUIELI
I. Cheltuieli cu caracter social-cultural 122.385,1 65.361,6 7.422,3 42.735,1 13.309,4 1.894,8 187.746,7
1. Cheltuieli curente 118.285,1 61.551,6 6.379,3 42.735,1 10.779,6 1.657,6 179.836,7
  1.1. Cheltuieli de personal 63.830,9 37.956,4 - 37.089,0 - 867,4 101.787,3
  1.2. Cheltuieli materiale 17.296,9 16.587,4 5.215,8 - 10.688,2 683,4 33.884,3
  1.3. Subvenții și transferuri 37.157,3 7.007,8 1.163,5 5.646,1 91,4 106,8 44.165,1
    din care:
    - subvenții pentru instituții publice 1.365,4 1.593,5 1.343,8 44,3 91,4 114,0 2.958,9
    - transferuri 35.791,9 5.414,3 -180,3 5.601,8 - -7,2 41.206,2
2. Cheltuieli de capital 4.100,0 3.810,0 1.043,0 - 2.529,8 237,2 7.910,0
A. Învățământ 47.511,5 30.309,3 2.119,9 23.646,2 4.537,2 6,0 77.820,8
din acestea:
1. Cheltuieli curente 46.111,5 29.174,3 1.874,2 23.646,2 3.647,9 6,0 75.285,8
  1.1. Cheltuieli de personal 37.433,5 24.159,0 - 23.927,1 - 231,9 61.592,5
  1.2. Cheltuieli materiale 5.608,3 5.303,4 1.874,2 - 3.647,9 -218,7 10.911,7
  1.3. Subvenții și transferuri 3.069,7 -288,1 - -280,9 - -7,2 2.781,6
    din care:
    - subvenții pentru instituții publice - 180,3 180,3 - - - 180,3
    - transferuri 3.069,7 -468,4 -180,3 -280,9 - -7,2 2.601,3
2. Cheltuieli de capital 1.400,0 1.135,0 245,7 - 889,3 - 2.535,0
B. Sănătate 38.572,3 23.584,0 3.511,8 12.546,4 7.525,8 - 62.156,3
din acestea:
1. Cheltuieli curente 36.972,3 21.666,7 2.807,1 12.546,4 6.313,2 - 58.639,0
  1.1. Cheltuieli de personal 26.135,8 12.546,4 - 12.546,4 - - 38.682,2
  1.2. Cheltuieli materiale 10.836,5 9.120,3 2.807,1 - 6.313,2 - 19.956,8
2. Cheltuieli de capital 1.600,0 1.917,3 704,7 - 1.212,6 - 3.517,3
C. Cultură și artă 1.769,2 1.285,5 401,9 167,3 602,3 114,0 3.054,7
din acestea:
1. Cheltuieli curente 1.219,2 1.126,7 401,9 167,3 443,5 114,0 2.345,9
  1.1. Cheltuieli de personal 221,8 123,0 - 123,0 - - 344,8
  1.2. Cheltuieli materiale 639,7 352,1 - - 352,1 - 991,8
  1.3. Subvenții și transferuri 357,7 651,6 401,9 44,3 91,4 114,0 1.009,3
    din care:
    - subvenții pentru instituții publice 357,7 651,6 401,9 44,3 91,4 114,0 1.009,3
2. Cheltuieli de capital 550,0 158,8 - - 158,8 - 708,8
D. Asistență socială 662,8 3.499,8 700,5 492,5 532,0 1.774,8 4.162,6
din acestea:
1. Cheltuieli curente 212,8 2.973,7 616,1 492,5 327,5 1.537,6 3.186,5
  1.1. Cheltuieli de personal 39,8 1.128,0 - 492,5 - 635,5 1.167,8
  1.2. Cheltuieli materiale 62,4 1.755,5 525,9 - 327,5 902,1 1.817,9
  1.3. Subvenții și transferuri 110,6 90,2 90,2 - - - 200,8
    din care:
    - subvenții pentru instituții publice 110,6 90,2 90,2 - - - 200,8
2. Cheltuieli de capital 450,0 526,1 84,4 - 204,5 237,2 976,1
E. Alocații și alte ajutoare pentru copii 27.919,5 3.991,5 - 3.991,5 - - 31.911,0
din acestea:
1. Cheltuieli curente 27.919,5 3.991,5 - 3.991,5 - - 31.911,0
  1.1. Subvenții și transferuri 27.919,5 3.991,5 - 3.991,5 - - 31.911,0
    din care:
    - transferuri 27.919,5 3.991,5 - 3.991,5 - - 31.911,0
F. Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 4.802,7 1.891,2 - 1.891.2 - - 6.693,9
din acestea:
1. Cheltuieli curente 4.802,7 1.891,2 - 1.891,2 - - 6.693,9
  1.1. Subvenții și transferuri 4.802,7 1.891,2 - 1.891,2 - - 6.693,9
    din care:
    - transferuri 4.802,7 1.891,2 - 1.891,2 - - 6.693,9
G. Alte cheltuieli cu caracter social-cultural 1.147,1 800,3 688,2 - 112,1 - 1.947,4
din acestea:
1. Cheltuieli curente 1.047,1 727,5 680,0 - 47,5 - 1.774,6
  1.1. Cheltuieli materiale 150,0 56,1 8,6 - 47,5 - 206,1
  1.2. Subvenții și transferuri 897,1 671,4 671,4 - - - 1.568,5
    din care:
    - subvenții pentru instituții publice 897,1 671,4 671,4 - - - 1.568,5
2. Cheltuieli de capital 100,0 72,8 8,2 - 64,6 - 172,8
II. Cheltuieli gospodărie comunală și locuințe - 642,2 - - - 642,2 642,2
1. Cheltuieli curente - 642,2 - - - 642,2 642,2
  1.1. Subvenții și transferuri - 642,2 - - - 642,2 642,2
  - transferuri - 642,2 - - - 642,2 642,2
2. Cheltuieli de capital - 607,2 - - - 607,2 607,2
III. Cheltuieli pentru apărarea națională 32.750,0 45.355,1 14.493,7 9.031,2 21.240,2 - 78.115,1
1. Cheltuieli curente 18.520,0 30.030,4 13.801,1 9.631,2 6.598,1 - 48.550,4
  1.1. Cheltuieli de personal 10.802,5 9.631,2 - 9.631,2 - - 20.433,7
  1.2. Cheltuieli materiale 7.717,5 20.399,2 13.801,1 - 6.598,1 - 28.116,7
2. Cheltuieli de capital 14.230,0 15.334,7 692,6 - 14.642,1 - 29.564,7
IV. Cheltuieli pentru ordinea publică 7.267,3 12.431,8 4.107,0 5.080,0 2.543,8 701,0 19.699,1
1. Cheltuieli curente 6.721,3 10.653,9 3.307,0 5.080,0 1.958,6 310,3 17.375,2
  1.1. Cheltuieli de personal 4.110,7 5.080,0 - 5.080,0 - - 9.190,7
  1.2. Cheltuieli materiale 2.610,6 4.115,6 2.237,0 - 1.878,6 - 6.726,2
  1.3. Subvenții și transferuri - 1.458,3 1.070,0 - 78,0 310,3 1.458,3
    din care:
    - subvenții pentru instituții publice - 1.458,3 1.070,0 - 78,0 310,3 1.458,3
2. Cheltuieli de capital 546,0 1.777,9 800,0 - 587,2 390,7 2.323,9
V. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat 8.824,9 7.523,6 300,3 4.046,0 1.720,3 1.557,0 16.448,5
1. Cheltuieli curente 7.624,9 5.965,5 279,0 4.046,0 996,0 644,5 13.590,4
  1.1. Cheltuieli de personal 5.906,5 4.125,0 - 4.046,0 - 79,0 10.031,5
  1.2. Cheltuieli materiale 1.252,6 1.840,5 279,0 - 996,0 565,5 3.093,1
  1.3. Subvenții și transferuri 465,8 - - - - - 465,8
    din care:
    - transferuri 465,8 - - - - - 465,8
2. Cheltuieli de capital 1.200,0 1.658,1 21,3 - 724,3 912,5 2.858,1
A. Cheltuieli pentru președinția țării 126,7 185,5 8,5 5,5 151,5 20,0 312,2
din acestea:
1. Cheltuieli curente 83,7 130,5 8,5 5,5 96,5 20,0 214,2
  1.1. Cheltuieli de personal 27,5 5,5 - 5,5 - - 33,0
  1.2. Cheltuieli materiale 56,2 125,0 8,5 - 96,5 20,0 181,2
2. Cheltuieli de capital 43,0 55,0 - - 55,0 - 98,0
B. Cheltuieli pentru organele puterii legislative 585,2 1.204,9 31,2 271,0 262,7 640,0 1.790,1
din acestea:
1. Cheltuieli curente 415,2 358,6 11,9 271,0 65,7 10,0 773,8
  1.1. Cheltuieli de personal 306,0 261,0 - 271,0 - -10,0 567,0
  1.2. Cheltuieli materiale 109,2 97,6 11,9 - 65,7 20,0 206,8
2. Cheltuieli de capital 170,0 846,3 19,3 - 197,0 630,0 1.016,3
C. Cheltuieli pentru organele puterii judecătorești și ale procuraturii 979,2 1.197,3 70,8 933,2 186,7 6,6 2.176,5
din acestea:
1. Cheltuieli curente 969,7 1.185,4 68,8 933,2 179,3 4,1 2.155,1
  1.1. Cheltuieli de personal 811,1 935,7 - 933,2 - 2,5 1.746,8
  1.2. Cheltuieli materiale 158,6 249,7 68,8 - 179,3 1,6 408,3
2. Cheltuieli de capital 9,5 11,9 2,0 - 7,4 2,5 21,4
D. Cheltuieli pentru organele puterii executive 7.133,6 5.035,9 189,8 2.836,3 1.119,4 890,4 12.169,7
din acestea:
1. Cheltuieli curente 6.156,3 4.291,0 189,8 2.836,3 654,5 610,4 10.447,3
  1.1. Cheltuieli de personal 4.761,9 2.922,8 - 2.836,3 - 86,5 7.684,7
  1.2. Cheltuieli materiale 928,6 1.368,2 189,8 - 654,5 523,9 2.296,8
  1.3. Subvenții și transferuri 465,8 - - - - - 465,8
    - transferuri 465,8 - - - - - 465,8
2. Cheltuieli de capital 977,5 744,9 - - 464,9 280,0 1.722,4
VI. Cheltuieli pentru acțiuni economice 101.987,5 127.767,8 73.243,8 8.322,0 20.516,1 25.685,9 229.755,3
1. Cheltuieli curente 87.606,8 102.893,1 70.688,5 8.322,0 8.217,4 15.665,2 190.499,9
  1.1. Cheltuieli de personal 9.271,1 5.713,1 - 5.371,5 - 341,6 14.984,2
  1.2. Cheltuieli materiale 13.610,7 10.254,7 2.139,8 - 7.394,3 720,6 23.865,4
  1.3. Subvenții și transferuri 64.725,0 86.925,3 68.548,7 2.950,5 823,1 14.603,0 151.650,3
    din care:
    - subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat 28.265,6 20.106,1 7.285,6 2.950,5 - 9.870,0 48.371,7
    - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 36.459,4 62.219,2 61.263,1 - 823,1 133,0 98.678,6
    - transferuri - 4.600,0 - - - 4.600,0 4.600,0
2. Cheltuieli de capital 14.380,7 24.874,7 2.555,3 - 12.298,7 10.020,7 39.255,4
A. Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 22.533,0 42.959,5 34.759,5 3.429,8 3.863,8 906,4 65.492,5
din acestea:
1. Cheltuieli curente 19.433,0 40.532,5 34.378,6 3.429,6 1.794,6 929,5 59.965,5
  1.1. Cheltuieli de personal 4.748,2 3.861,0 - 3.429,8 - 431,2 8.609,2
  1.2. Cheltuieli materiale 2.684,8 2.531,0 394,2 - 1.771,5 365,3 5.215,8
  1.3. Subvenții și transferuri 12.000,0 34.140,5 33.984,4 - 23,1 133,0 46.140,5
    din care:
    - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 12.000,0 34.140,5 33.984,4 - 23,1 133,0 46.140,5
2. Cheltuieli de capital 3.100,0 2.427,0 380,9 - 2.069,2 -23,1 5.527,0
B. Cercetare științifică 3.053,0 1.068,3 - 185,2 808,1 75,0 4.121,3
din acestea:
1. Cheltuieli curente 3.053,0 964,3 - 185,2 774,1 5,0 4.017,3
  1.1. Cheltuieli de personal 656,1 185,2 - 185,2 - - 841,3
  1.2. Cheltuieli materiale 2.396,9 779,1 - - 774,1 5,0 3.176,0
2. Cheltuieli de capital - 104,0 - - 34,0 70,0 104,0
C. Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 5.179,6 2.901,6 - - 2.901,6 - 8.081,2
din acestea:
1. Cheltuieli curente 5.179,6 2.901,6 - - 2.901,6 - 8.081,2
  1.1. Cheltuieli materiale 5.179,6 2.901,6 - - 2.901,6 - 8.081,2
D. Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei 49.575,0 56.756,8 32.794,7 2.950,5 6.838,0 14.173,6 106.331,8
din acestea:
1. Cheltuieli curente 44.175,0 38.423,4 30.872,9 2.950,5 - 4.600,0 82.598,4
  1.1. Subvenții și transferuri 44.175,0 38.423,4 30.872,9 2.950,5 - 4.600,0 82.598,4
    din care:
    - subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat 28.265,6 10.236,1 7.285,6 2.950,5 - - 38.501,7
    - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 15.909,4 23.587,3 23.587,3 - - - 39.496,7
    - transferuri - 4.600,0 - - - 4.600,0 4.600,0
2. Cheltuieli de capital 5.400,0 18.333,4 1.921,8 - 6.838,0 9.573,6 23.733,4
E. Transporturi și comunicații 13.743,5 19.113,4 4.515,2 1.695,1 3.035,4 9.867,7 32.856,9
din acestea:
1. Cheltuieli curente 11.743,5 17.534,8 4.262,6 1.695,1 1.709,4 9.867,7 29.278,3
  1.1. Cheltuieli de personal 2.964,9 1.692,8 - 1.695,1 - -2,3 4.657,7
  1.2. Cheltuieli materiale 3.178,6 3.365,6 1.656,2 - 1.709,4 - 6.544,2
  1.3. Subvenții și transferuri 5.000,0 12.476,4 2.606,4 - - 9.870,0 18.076,4
    din care:
    - subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat - 9.870,0 - - - 9.870,0 9.870,0
    - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 5.600,0 2.606,4 2.606,4 - - - 8.206,4
2. Cheltuieli de capital 2.000,0 1.578,6 252,6 - 1.326,0 - 3.578,6
F. Alte acțiuni economice 7.903,4 4.968,2 1.174,4 61,4 3.069,2 663,2 12.871,6
din acestea:
1. Cheltuieli curente 4.022,7 2.536,5 1.174,4 61,4 1.037,7 263,0 6.559,2
  1.1. Cheltuieli de personal 901,9 -25,9 - 61,4 - -87,3 876,0
  1.2. Cheltuieli materiale 170,8 677,4 89,4 - 237,7 350,3 848,2
  1.3. Subvenții și transferuri 2.950,0 1.885,0 1.085,0 - 800,0 - 4.835,0
    din care:
    - subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif 2.950,0 1.885,0 1.085,0 - 800,0 - 4.835,0
2. Cheltuieli de capital 3.880,7 2.431,7 - - 2.031,5 400,2 6.312,4
VII. Cheltuieli pentru alte acțiuni 2.739,4 3.100,7 451,9 1.458,0 687,9 502,9 5.840,1
1. Cheltuieli curente 2.535,4 2.872,8 396,1 1.458,0 515,8 502,9 5.408,2
  1.1. Cheltuieli de personal 1.713,5 1.574,0 - 1.458,0 - 116,0 3.287,5
  1.2. Cheltuieli materiale 821,9 958,4 388,1 - 515,8 54,5 1.780,3
  1.3. Subvenții și transferuri - 340,4 8,0 - - 332,4 340,4
    din care:
    - subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat - 95,4 3,0 - - 92,4 95,4
    - transferuri - 245,0 5,0 - - 240,0 245,0
2. Cheltuieli de capital 204,0 227,9 55,8 - 172,1 - 431,9
VIII. Transferuri din bugetul administrației centrale de stat 23.913,5 19.086,5 12.036,9 487,9 7.914,4 -1.352,7 43.000,0
1. Transferuri din bugetul administrației centrale de stat către bugetele locale 23.913,5 19.086,5 12.036,9 487,9 7.914,4 -1.352,7 43.000,0
IX. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor 67.121,7 -61.121,7 25.262,1 - -67.932,2 -24.451,6 -
X. Fond de rezervă la dispoziția Guvernului 2.800,0 -1.448,6 2.190,2 - - -3.638,8 1.351,4


[modificare] Anexa Nr. 2/01

Președinția României

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 126.730 312.230 185.500
Cheltuieli curente
83.730 214.230 130.500
Cheltuieli de personal
27.570 33.070 5.500
Cheltuieli materiale
56.160 181.160 125.000
Cheltuieli de capital
43.000 98.000 55.000
Cheltuieli pentru Președinția țării 126.730 312.230 185.500
Cheltuieli curente
83.730 214.230 130.500
Cheltuieli de personal
27.570 33.070 5.500
Cheltuieli materiale
56.160 181.160 125.000
Cheltuieli de capital
43.000 98.000 55.000


[modificare] Anexa Nr. 2/02

Senatul României

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 173.850 312.570 138.720
Cheltuieli curente
154.880 286.200 131.320
Cheltuieli de personal
102.780 168.780 66.000
Cheltuieli materiale
52.100 117.420 65.320
Cheltuieli de capital
18.970 26.370 7.400
Cheltuieli pentru organele puterii legislative 173.850 312.570 138.720
Cheltuieli curente
154.880 286.200 131.320
Cheltuieli de personal
102.780 168.780 66.000
Cheltuieli materiale
52.100 117.420 65.320
Cheltuieli de capital
18.970 26.370 7.400


[modificare] Anexa Nr. 2/03

Adunarea Deputaților

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 411.350 1.477.510 1.066.160
Cheltuieli curente
260.350 487.635 227.285
Cheltuieli de personal
203.250 398.470 195.220
Cheltuieli materiale
57.100 89.165 32.065
Cheltuieli de capital
151.000 989.875 838.875
Cheltuieli pentru organele puterii legislative 411.350 1.477.510 1.066.160
Cheltuieli curente
260.350 487.635 227.285
Cheltuieli de personal
203.250 398.470 195.220
Cheltuieli materiale
57.100 89.165 32.065
Cheltuieli de capital
151.000 989.875 838.875


[modificare] Anexa Nr. 2/04

Ministerul Justiției

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 693.760 3.429.266 2.735.506
Cheltuieli curente
672.760 2.864.066 2.191.306
Cheltuieli de personal
547.578 1.139.078 591.500
Cheltuieli materiale
125.182 272.688 147.506
Subvenții și transferuri
1.452.300 1.452.300
Subvenții pentru instituțiile publice
1.452.300 1.452.300
Cheltuieli de capital
21.000 565.200 544.200
Ordinea publică 1.968.400 1.968.400
Cheltuieli curente
1.452.300 1.452.300
Subvenții și transferuri
1.452.300 1.452.300
Subvenții pentru instituțiile publice
1.452.300 1.452.300
Cheltuieli de capital
516.100 516.100
Cheltuieli pentru organele judecătorești și ale procuraturii 630.020 1.346.090 716.070
Cheltuieli curente
630.020 1.346.090 716.070
Cheltuieli de personal
506.668 1.079.668 573.000
Cheltuieli materiale
123.352 266.422 143.070
Cheltuieli pentru organele puterii executive 63.740 114.776 51.036
Cheltuieli curente
42.740 65.676 22.936
Cheltuieli de personal
40.910 59.410 18.500
Cheltuieli materiale
1.830 6.266 4.436
Cheltuieli de capital
21.000 49.100 28.100


[modificare] Anexa Nr. 2/05

Procuratura Generală a României

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 324.850 770.198 445.348
Cheltuieli curente
315.350 751.268 435.918
Cheltuieli de personal
282.062 615.000 332.938
Cheltuieli materiale
33.288 135.268 102.980
Cheltuieli de capital
9.500 18.930 9.430
Cheltuieli pentru organele judecătorești și ale procuraturii 324.850 770.198 445.348
Cheltuieli curente
315.350 751.268 435.918
Cheltuieli de personal
282.062 615.000 332.938
Cheltuieli materiale
33.288 135.268 102.980
Cheltuieli de capital
9.500 18.930 9.430


[modificare] Anexa Nr. 2/06

Curtea Supremă de Justiție

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 24.360 60.256 35.896
Cheltuieli curente
24.360 57.760 33.400
Cheltuieli de personal
22.304 52.104 29.800
Cheltuieli materiale
2.056 5.656 3.600
Cheltuieli de capital
2.496 2.496
Cheltuieli pentru organele judecătorești și ale procuraturii 24.360 60.256 35.896
Cheltuieli curente
24.360 57.760 33.400
Cheltuieli de personal
22.304 52.104 29.800
Cheltuieli materiale
2.056 5.656 3.600
Cheltuieli de capital
2.496 2.496


[modificare] Anexa Nr. 2/07

Secretariatul General al Guvernului

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 806.450 1.687.489 881.039
Cheltuieli curente
142.350 740.589 598.239
Cheltuieli de personal
67.086 224.087 157.001
Cheltuieli materiale
50.264 365.388 315.124
Subvenții și transferuri
25.000 151.114 126.114
Subvenții pentru instituțiile publice
31.500 31.500
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
117.778 117.778
Transferuri
25.000 1.836 -23.164
Cheltuieli de capital
664.100 946.900 282.800
Cultură și artă 31.500 31.500
Cheltuieli curente
31.500 31.500
Subvenții și transferuri
31.500 31.500
Subvenții pentru instituțiile publice
31.500 31.500
Cheltuieli pentru organele puterii executive 776.850 1.534.075 757.225
Cheltuieli curente
112.750 586.711 473.961
Cheltuieli de personal
67.086 224.087 157.001
Cheltuieli materiale
45.664 360.788 315.124
Subvenții și transferuri
1.836 1.836
Transferuri
1.836 1.836
Cheltuieli de capital
664.100 946.900 282.800
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 29.600 122.378 92.778
Cheltuieli curente
29.600 122.378 92.778
Cheltuieli materiale
4.600 4.600
Subvenții și transferuri
25.000 117.778 92.778
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
25.000 117.778 92.778


[modificare] Anexa Nr. 2/08

Ministerul Învățământului și Științei

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 48.483.947 72.741.056 24.257.109
Cheltuieli curente
47.023.647 70.117.176 23.093.529
Cheltuieli de personal
36.892.067 57.814.763 20.922.696
Cheltuieli materiale
6.985.180 9.482.910 2.497.730
Subvenții și transferuri
3.146.400 2.819.503 -326.897
Subvenții pentru instituțiile publice
76.700 327.432 250.732
Transferuri
3.069.700 2.492.071 -577.629
Cheltuieli de capital
1.460.300 2.623.880 1.163.580
Învățământ 46.182.400 69.814.873 23.632.473
Cheltuieli curente
44.783.400 67.285.071 22.501.671
Cheltuieli de personal
36.693.100 57.562.952 20.869.852
Cheltuieli materiale
5.020.600 7.075.969 2.055.369
Subvenții și transferuri
3.069.700 2.646.150 -423.550
Subvenții pentru instituțiile publice
180.300 180.300
Transferuri
3.069.700 2.465.850 -603.850
Cheltuieli de capital
1.399.000 2.529.802 1.130.802
Cultură și artă 206.999 347.453 140.454
Cheltuieli curente
145.699 253.375 107.676
Cheltuieli de personal
61.299 106.206 44.907
Cheltuieli materiale
79.500 137.855 58.355
Subvenții și transferuri
4.900 9.314 4.414
Subvenții pentru instituțiile publice
4.900 9.314 4.414
Cheltuieli de capital
61.300 94.078 32.778
Alte cheltuieli social-culturale 71.800 137.818 66.018
Cheltuieli curente
71.800 137.818 66.018
Subvenții și transferuri
71.800 137.818 66.018
Subvenții pentru instituțiile publice
71.800 137.818 66.018
Cheltuieli pentru organele puterii executive 99.880 110.239 10.359
Cheltuieli curente
99.880 110.239 10.359
Cheltuieli de personal
83.868 68.691 -15.177
Cheltuieli materiale
16.012 15.327 -685
Subvenții și transferuri
26.221 26.221
Transferuri
26.221 26.221
Cercetare științifică 1.922.868 2.330.673 407.805
Cheltuieli curente
1.922.868 2.330.673 407.805
Cheltuieli de personal
53.800 76.914 23.114
Cheltuieli materiale
1.869.068 2.253.759 384.691


[modificare] Anexa Nr. 2/09

Ministerul Sănătății

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 36.753.064 58.860.204 22.107.140
Cheltuieli curente
35.241.424 55.521.251 20.279.027
Cheltuieli de personal
24.951.064 36.711.374 11.760.310
Cheltuieli materiale
10.235.060 18.738.009 8.502.949
Subvenții și transferuri
55.300 71.868 16.568
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
55.000 55.000
Transferuri
300 16.868 16.568
Cheltuieli de capital
1.511.640 3.338.953 1.827.313
Sănătate 36.613.700 58.623.900 22.010.200
Cheltuieli curente
35.120.700 55.315.500 20.194.800
Cheltuieli de personal
24.896.100 36.608.200 11.712.100
Cheltuieli materiale
10.224.600 18.707.300 8.482.700
Cheltuieli de capital
1.493.000 3.308.400 1.815.400
Cheltuieli pentru organele puterii executive 32.120 75.178 43.058
Cheltuieli curente
32.120 75.178 43.058
Cheltuieli de personal
26.960 45.560 18.600
Cheltuieli materiale
4.860 12.750 7.890
Subvenții și transferuri
300 16.868 16.568
Transferuri
300 16.868 16.568
Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei 55.000 55.000
Cheltuieli curente
55.000 55.000
Subvenții și transferuri
55.000 55.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
55.000 55.000
Alte acțiuni economice 35.840 67.382 31.542
Cheltuieli curente
17.200 36.829 19.629
Cheltuieli de personal
17.200 26.560 9.360
Cheltuieli materiale
10.269 10.269
Cheltuieli de capital
18.640 30.553 11.913
Alte acțiuni 16.404 38.744 22.340
Cheltuieli curente
16.404 38.744 22.340
Cheltuieli de personal
10.804 31.054 20.250
Cheltuieli materiale
5.600 7.690 2.090


[modificare] Anexa Nr. 2/10

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 31.485.812 34.961.191 3.475.379
Cheltuieli curente
31.017.812 34.876.891 3.859.079
Cheltuieli de personal
1.219.925 724.342 -495.583
Cheltuieli materiale
590.351 131.733 -458.618
Subvenții și transferuri
29.207.536 34.020.816 4.183.280
Subvenții pentru instituțiile publice
110.636 -110.636
Transferuri
29.096.900 34.020.816 4.923.916
Cheltuieli de capital
468.000 84.300 -383.700
Învățământ 1.094.600 165 -1.094.435
Cheltuieli curente
1.094.600 165 -1.094.435
Cheltuieli de personal
622.100 -622.100
Cheltuieli materiale
472.500 165 -472.335
Sănătate 62.500 97.300 34.800
Cheltuieli curente
44.500 66.000 21.500
Cheltuieli de personal
33.100 46.460 13.360
Cheltuieli materiale
11.400 19.540 8.140
Cheltuieli de capital
18.000 31.300 13.300
Asistență socială 662.842 52.772 -610.070
Cheltuieli curente
212.842 8.772 -204.070
Cheltuieli de personal
39.814 2.983 -36.831
Cheltuieli materiale
62.392 5.789 -56.603
Subvenții și transferuri
110.636 -110.636
Subvenții pentru instituțiile publice
110.636 -110.636
Cheltuieli de capital
450.000 44.000 -406.000
Alocații și alte ajutoare pentru copii 27.919.500 31.911.000 3.991.500
Cheltuieli curente
27.919.500 31.911.000 3.991.500
Subvenții și transferuri
27.919.500 31.911.000 3.991.500
Transferuri
27.919.500 31.911.000 3.991.500
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 1.177.400 2.080.459 903.059
Cheltuieli curente
1.177.400 2.080.459 903.059
Subvenții și transferuri
1.177.400 2.080.459 903.059
Transferuri
1.177.400 2.080.459 903.059
Cheltuieli pentru organele puterii executive 568.970 819.495 250.525
Cheltuieli curente
568.970 810.495 241.525
Cheltuieli de personal
524.911 674.899 149.988
Cheltuieli materiale
44.059 106.239 62.180
Subvenții și transferuri
29.357 29.357
Transferuri
29.357 29.357
Cheltuieli de capital
9.000 9.000


[modificare] Anexa Nr. 2/11

Ministerul Culturii

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 1.334.126 2.216.151 882.025
Cheltuieli curente
855.126 1.614.988 759.862
Cheltuieli de personal
123.436 186.975 63.539
Cheltuieli materiale
433.090 628.045 194.955
Subvenții și transferuri
298.600 799.968 501.368
Subvenții pentru instituțiile publice
298.600 799.968 501.368
Cheltuieli de capital
479.000 601.163 122.163
Cultură și artă 1.291.936 2.138.911 846.975
Cheltuieli curente
812.936 1.537.748 724.812
Cheltuieli de personal
86.736 131.975 45.239
Cheltuieli materiale
427.600 605.805 178.205
Subvenții și transferuri
298.600 799.968 501.368
Subvenții pentru instituțiile publice
298.600 799.968 501.368
Cheltuieli de capital
479.000 601.163 122.163
Cheltuieli pentru organele puterii executive 42.190 77.240 35.050
Cheltuieli curente
42.190 77.240 35.050
Cheltuieli de personal
36.700 55.000 18.300
Cheltuieli materiale
5.490 22.240 16.750


[modificare] Anexa Nr. 2/12

Ministerul Tineretului și Sportului

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 1.027.040 1.718.222 691.182
Cheltuieli curente
932.040 1.555.407 623.367
Cheltuieli de personal
23.440 31.040 7.600
Cheltuieli materiale
154.900 214.410 59.510
Subvenții și transferuri
753.700 1.309.957 556.257
Subvenții pentru instituțiile publice
753.700 1.309.957 556.257
Cheltuieli de capital
95.000 162.815 67.815
Alte cheltuieli social-culturale 998.700 1.678.872 680.172
Cheltuieli curente
903.700 1.516.057 612.357
Cheltuieli materiale
150.000 206.100 56.100
Subvenții și transferuri
753.700 1.309.957 556.257
Subvenții pentru instituțiile publice
753.700 1.309.957 556.257
Cheltuieli de capital
95.000 162.815 67.815
Cheltuieli pentru organele puterii executive 28.340 39.350 11.010
Cheltuieli curente
28.340 39.350 11.010
Cheltuieli de personal
23.440 31.040 7.600
Cheltuieli materiale
4.900 8.310 3.410


[modificare] Anexa Nr. 2/13

Secretariatul de Stat pentru Handicapați

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 56.510 9.101.430 9.044.920
Cheltuieli curente
42.510 8.147.248 8.104.738
Cheltuieli de personal
38.460 3.247.487 3.209.027
Cheltuieli materiale
4.050 4.698.925 4.694.875
Subvenții și transferuri
200.836 200.836
Subvenții pentru instituțiile publice
200.836 200.836
Cheltuieli de capital
14.000 954.182 940.182
Învățământ 4.888.845 4.888.845
Cheltuieli curente
4.886.265 4.886.265
Cheltuieli de personal
2.013.021 2.013.021
Cheltuieli materiale
2.873.244 2.873.244
Cheltuieli de capital
2.580 2.580
Asistență socială 4.109.855 4.109.855
Cheltuieli curente
3.177.713 3.177.713
Cheltuieli de personal
1.164.806 1.164.806
Cheltuieli materiale
1.812.071 1.812.071
Subvenții și transferuri
200.836 200.836
Subvenții pentru instituțiile publice
200.836 200.836
Cheltuieli de capital
932.142 932.142
Cheltuieli pentru organele puterii executive 56.510 102.730 46.220
Cheltuieli curente
42.510 83.270 40.760
Cheltuieli de personal
38.460 69.660 31.200
Cheltuieli materiale
4.050 13.610 9.560
Cheltuieli de capital
14.000 19.460 5.460


[modificare] Anexa Nr. 2/14

Ministerul Industriei

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 56.524.948 118.682.268 62.157.320
Cheltuieli curente
49.604.148 91.479.377 41.875.229
Cheltuieli de personal
595.362 669.315 73.953
Cheltuieli materiale
4.886.427 8.210.097 3.323.670
Subvenții și transferuri
44.122.359 82.599.965 38.477.606
Subvenții pentru instituțiile publice
2.359 2.776 417
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat
28.265.600 38.594.130 10.328.530
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
15.854.400 39.400.373 23.545.973
Transferuri
4.602.686 4.602.686
Cheltuieli de capital
6.920.800 27.202.891 20.282.091
Cultură și artă 2.359 2.776 417
Cheltuieli curente
2.359 2.776 417
Subvenții și transferuri
2.359 2.776 417
Subvenții pentru instituțiile publice
2.359 2.776 417
Cheltuieli pentru organele puterii executive 489.040 669.484 180.444
Cheltuieli curente
489.040 669.484 180.444
Cheltuieli de personal
390.513 493.513 103.000
Cheltuieli materiale
98.527 173.285 74.758
Subvenții și transferuri
2.686 2.686
Transferuri
2.686 2.686
Cercetare științifică 104.000 104.000
Cheltuieli de capital
104.000 104.000
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 4.779.600 7.987.780 3.208.180
Cheltuieli curente
4.779.600 7.987.780 3.208.180
Cheltuieli materiale
4.779.600 7.987.780 3.208.180
Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei 49.520.000 106.235.523 56.715.523
Cheltuieli curente
44.120.000 82.502.103 38.382.103
Subvenții și transferuri
44.120.000 82.502.103 38.382.103
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat
28.265.600 38.501.730 10.236.130
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
15.854.400 39.400.373 23.545.973
Transferuri
4.600.000 4.600.000
Cheltuieli de capital
5.400.000 23.733.420 18.333.420
Alte acțiuni economice 1.709.600 3.555.349 1.845.749
Cheltuieli curente
188.800 189.878 1.078
Cheltuieli de personal
188.800 148.935 -39.865
Cheltuieli materiale
40.943 40.943
Cheltuieli de capital
1.520.800 3.365.471 1.844.671
Alte acțiuni 24.349 127.356 103.007
Cheltuieli curente
24.349 127.356 103.007
Cheltuieli de personal
16.049 26.867 10.818
Cheltuieli materiale
8.300 8.089 -211
Subvenții și transferuri
92.400 92.400
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat
92.400 92.400


[modificare] Anexa Nr. 2/15

Ministerul Agriculturii și Alimentației

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 22.647.510 63.773.270 41.125.760
Cheltuieli curente
21.321.510 61.561.601 40.240.091
Cheltuieli de personal
4.404.943 9.674.764 5.269.821
Cheltuieli materiale
2.341.567 5.221.288 2.879.721
Subvenții și transferuri
14.575.000 46.665.549 32.090.549
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
14.575.000 46.542.700 31.967.700
Transferuri
122.849 122.849
Cheltuieli de capital
1.326.000 2.211.669 885.669
Învățământ 2.150.200 2.150.200
Cheltuieli curente
2.149.272 2.149.272
Cheltuieli de personal
1.603.262 1.603.262
Cheltuieli materiale
431.305 431.305
Subvenții și transferuri
114.705 114.705
Transferuri
114.705 114.705
Cheltuieli de capital
928 928
Cheltuieli pentru organele puterii executive 177.710 309.104 131.394
Cheltuieli curente
177.710 309.104 131.394
Cheltuieli de personal
137.343 240.843 103.500
Cheltuieli materiale
40.367 60.117 19.750
Subvenții și transferuri
8.144 8.144
Transferuri
8.144 8.144
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 19.023.400 56.146.950 37.123.550
Cheltuieli curente
18.023.400 54.148.220 36.124.820
Cheltuieli de personal
4.097.200 7.829.010 3.731.810
Cheltuieli materiale
2.301.200 4.611.510 2.310.310
Subvenții și transferuri
11.625.000 41.707.700 30.082.700
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
11.625.000 41.707.700 30.082.700
Cheltuieli de capital
1.000.000 1.998.730 998.730
Alte acțiuni economice 3.446.400 5.167.016 1.720.616
Cheltuieli curente
3.120.400 4.955.005 1.834.605
Cheltuieli de personal
170.400 1.649 -168.751
Cheltuieli materiale
118.356 118.356
Subvenții și transferuri
2.950.000 4.835.000 1.885.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
2.950.000 4.835.000 1.885.000
Cheltuieli de capital
326.000 212.011 -113.989


[modificare] Anexa Nr. 2/16

Ministerul Comerțului și Turismului

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 641.990 3.841.330 3.199.340
Cheltuieli curente
641.990 3.841.330 3.199.340
Cheltuieli de personal
308.120 644.000 335.880
Cheltuieli materiale
33.870 322.102 288.232
Subvenții și transferuri
300.000 2.875.228 2.575.228
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
300.000 2.855.000 2.555.000
Transferuri
20.228 20.228
Cheltuieli pentru organele puterii executive 262.390 639.308 376.918
Cheltuieli curente
262.390 639.308 376.918
Cheltuieli de personal
228.520 537.000 308.480
Cheltuieli materiale
33.870 82.080 48.210
Subvenții și transferuri
20.228 20.228
Transferuri
20.228 20.228
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 300.000 2.855.000 2.555.000
Cheltuieli curente
300.000 2.855.000 2.555.000
Subvenții și transferuri
300.000 2.855.000 2.555.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
300.000 2.855.000 2.555.000
Alte acțiuni economice 79.600 347.022 267.422
Cheltuieli curente
79.600 347.022 267.422
Cheltuieli de personal
79.600 107.000 27.400
Cheltuieli materiale
240.022 240.022


[modificare] Anexa Nr. 2/17

Ministerul Transporturilor

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 15.007.126 35.150.225 20.143.099
Cheltuieli curente
12.864.126 31.455.860 18.591.734
Cheltuieli de personal
3.843.185 6.079.819 2.236.634
Cheltuieli materiale
3.420.641 7.256.856 3.836.215
Subvenții și transferuri
5.600.300 18.119.185 12.518.885
Subvenții pentru instituțiile publice
300 240 -60
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat
9.870.000 9.870.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
5.600.000 8.206.375 2.606.375
Transferuri
42.570 42.570
Cheltuieli de capital
2.143.000 3.694.365 1.551.365
Învățământ 451.278 451.278
Cheltuieli curente
451.278 451.278
Cheltuieli de personal
229.595 229.595
Cheltuieli materiale
200.917 200.917
Subvenții și transferuri
20.766 20.766
Transferuri
20.766 20.766
Sănătate 956.000 1.482.400 526.400
Cheltuieli curente
917.000 1.408.500 491.500
Cheltuieli de personal
719.600 1.046.300 326.700
Cheltuieli materiale
197.400 362.200 164.800
Cheltuieli de capital
39.000 73.900 34.900
Cultură și artă 300 240 -60
Cheltuieli curente
300 240 -60
Subvenții și transferuri
300 240 -60
Subvenții pentru instituțiile publice
300 240 -60
Cheltuieli pentru organele puterii executive 191.980 305.811 113.831
Cheltuieli curente
191.980 305.811 113.831
Cheltuieli de personal
150.568 146.003 -4.565
Cheltuieli materiale
41.412 138.004 96.592
Subvenții și transferuri
21.804 21.804
Transferuri
21.804 21.804
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 4.000 9.050 5.050
Cheltuieli curente
4.000 9.050 5.050
Cheltuieli materiale
4.000 9.050 5.050
Transporturi și comunicații 13.742.746 32.856.186 19.113.440
Cheltuieli curente
11.742.746 29.277.516 17.534.770
Cheltuieli de personal
2.964.917 4.657.672 1.692.755
Cheltuieli materiale
3.177.829 6.543.469 3.365.640
Subvenții și transferuri
5.600.000 18.076.375 12.476.375
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat
9.870.000 9.870.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
5.600.000 8.206.375 2.606.375
Cheltuieli de capital
2.000.000 3.578.670 1.578.670
Alte acțiuni economice 112.100 45.260 -66.840
Cheltuieli curente
8.100 3.465 -4.635
Cheltuieli de personal
8.100 249 -7.851
Cheltuieli materiale
3.216 3.216
Cheltuieli de capital
104.000 41.795 -62.205


[modificare] Anexa Nr. 2/18

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 176.078 176.078
Cheltuieli curente
176.078 176.078
Cheltuieli de personal
103.695 103.695
Cheltuieli materiale
37.383 37.383
Subvenții și transferuri
35.000 35.000
Transferuri
35.000 35.000
Cheltuieli pentru gospodărie comunală și locuințe 35.000 35.000
Cheltuieli curente
35.000 35.000
Subvenții și transferuri
35.000 35.000
Transferuri
35.000 35.000
Cheltuieli pentru organele puterii executive 132.378 132.378
Cheltuieli curente
132.378 132.378
Cheltuieli de personal
102.795 102.795
Cheltuieli materiale
29.583 29.583
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 7.800 7.800
Cheltuieli curente
7.800 7.800
Cheltuieli materiale
7.800 7.800
Alte acțiuni economice 900 900
Cheltuieli curente
900 900
Cheltuieli de personal
900 900


[modificare] Anexa Nr. 2/19

Ministerul Comunicațiilor

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 45.960 88.404 42.444
Cheltuieli curente
14.490 28.376 13.886
Cheltuieli de personal
11.686 19.989 8.303
Cheltuieli materiale
2.804 4.745 1.941
Subvenții și transferuri
3.642 3.642
Transferuri
3.642 3.642
Cheltuieli de capital
31.470 60.028 28.558
Cheltuieli pentru organele puterii executive 13.110 26.772 13.662
Cheltuieli curente
13.110 26.772 13.662
Cheltuieli de personal
11.006 19.206 8.200
Cheltuieli materiale
2.104 3.924 1.820
Subvenții și transferuri
3.642 3.642
Transferuri
3.642 3.642
Transporturi și comunicații 700 700
Cheltuieli curente
700 700
Cheltuieli materiale
700 700
Alte acțiuni economice 32.150 60.932 28.782
Cheltuieli curente
680 904 224
Cheltuieli de personal
680 904 224
Cheltuieli materiale
121 121
Cheltuieli de capital
31.470 60.028 23.558


[modificare] Anexa Nr. 2/20

Ministerul Mediului

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 3.235.920 5.089.431 1.853.511
Cheltuieli curente
1.135.920 1.561.131 425.211
Cheltuieli de personal
708.460 849.344 140.884
Cheltuieli materiale
427.460 692.910 265.450
Subvenții și transferuri
18.877 18.877
Transferuri
18.877 18.877
Cheltuieli de capital
2.100.000 3.528.300 1.428.300
Cheltuieli pentru organele puterii executive 67.220 104.601 37.381
Cheltuieli curente
67.220 104.601 37.381
Cheltuieli de personal
57.460 69.044 11.584
Cheltuieli materiale
9.760 16.680 6.920
Subvenții și transferuri
18.877 18.877
Transferuri
18.877 18.877
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 38.700 76.580 37.880
Cheltuieli curente
38.700 76.580 37.880
Cheltuieli materiale
38.700 76.580 37.880
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 3.130.000 4.908.250 1.778.250
Cheltuieli curente
1.030.000 1.379.950 349.950
Cheltuieli de personal
651.000 780.300 129.300
Cheltuieli materiale
379.000 599.650 220.650
Cheltuieli de capital
2.100.000 3.528.300 1.428.300


[modificare] Anexa Nr. 2/21

Ministerul Apărării Naționale

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 36.749.100 85.105.952 48.156.852
Cheltuieli curente
22.467.100 54.829.287 32.362.187
Cheltuieli de personal
11.891.800 22.256.068 10.354.268
Cheltuieli materiale
8.763.300 30.224.548 21.461.248
Subvenții și transferuri
1.812.000 2.348.671 536.671
Subvenții pentru instituțiile publice
45.300 68.951 23.651
Transferuri
1.766.700 2.279.720 513.020
Cheltuieli de capital
14.282.000 30.276.665 15 794.665
Învățământ 212.000 503.050 291.050
Cheltuieli curente
211.000 501.300 290.300
Cheltuieli de personal
96.000 171.500 75.500
Cheltuieli materiale
115.000 329.800 214.800
Cheltuieli de capital
1.000 1.750 750
Sănătate 822.700 1.692.950 870.250
Cheltuieli curente
777.700 1.601.800 824.100
Cheltuieli de personal
441.700 875.300 433.600
Cheltuieli materiale
336.000 726.500 390.500
Cheltuieli de capital
45.000 91.150 46.150
Cultură și artă 10.100 21.595 11.495
Cheltuieli curente
9.100 19.761 10.661
Subvenții și transferuri
9.100 19.761 10.661
Subvenții pentru instituțiile publice
9.100 19.761 10.661
Cheltuieli de capital
1.000 1.834 834
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 1.766.700 2.279.720 513.020
Cheltuieli curente
1.766.700 2.279.720 513.020
Subvenții și transferuri
1.766.700 2.279.720 513.020
Transferuri
2.279.720 2.279.720
Alte cheltuieli social-culturale 41.200 59.230 18.030
Cheltuieli curente
36.200 49.190 12.990
Subvenții și transferuri
36.200 49.190 12.990
Subvenții pentru instituțiile publice
36.200 49.190 12.990
Cheltuieli de capital
5.000 10.040 5.040
Cheltuieli pentru gospodărie comunală și locuințe 607.191 607.191
Cheltuieli de capital
607.191 607.191
Apărare 32.750.000 78.115.121 45.165.121
Cheltuieli curente
18.520.000 48.550.421 30.030.421
Cheltuieli de personal
10.802.500 20.433.721 9.631.221
Cheltuieli materiale
7.717.500 28.116.700 20.399.200
Cheltuieli de capital
14.230.000 29.564.700 15.134.700
Cercetare științifică 450.000 750.752 300.752
Cheltuieli curente
450.000 750.752 300.752
Cheltuieli materiale
450.000 750.752 300.752
Alte acțiuni 696.400 1.076.343 379.943
Cheltuieli curente
696.400 1.076.343 379.943
Cheltuieli de personal
551.600 775.547 223.947
Cheltuieli materiale
144.800 300.796 155.996


[modificare] Anexa Nr. 2/22

Ministerul de Interne

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 9.061.800 20.226.647 11.164.847
Cheltuieli curente
8.510.800 18.406.347 9.895.547
Cheltuieli de personal
4.155.957 9.296.700 5.140.743
Cheltuieli materiale
2.678.743 6.858.043 4.177.300
Subvenții și transferuri
1.676.100 2.253.604 577.504
Subvenții pentru instituțiile publice
41.300 89.632 48.332
Transferuri
1.634.800 2.163.972 529.172
Cheltuieli de capital
551.000 1.820.300 1.269.300
Sănătate 112.400 248.343 135.943
Cheltuieli curente
107.400 235.843 128.443
Cheltuieli de personal
45.257 106.000 60.743
Cheltuieli materiale
62.143 129.843 67.700
Cheltuieli de capital
5.000 12.500 7.500
Cultură și artă 5.900 12.132 6.232
Cheltuieli curente
5.900 12.132 6.232
Subvenții și transferuri
5.900 12.132 6.232
Subvenții pentru instituțiile publice
5.900 12.132 6.232
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 1.634.800 2.163.972 529.172
Cheltuieli curente
1.634.800 2.163.972 529.172
Subvenții și transferuri
1.634.800 2.163.972 529.172
Transferuri
2.163.972 2.163.972
Alte cheltuieli social-culturale 35.400 71.500 36.100
Cheltuieli curente
35.400 71.500 36.100
Subvenții și transferuri
35.400 71.500 36.100
Subvenții pentru instituțiile publice
35.400 71.500 36.100
Ordinea publică 7.267.300 17.730.700 10.463.400
Cheltuieli curente
6.721.300 15.922.900 9.201.600
Cheltuieli de personal
4.110.700 9.190.700 5.080.000
Cheltuieli materiale
2.610.600 6.726.200 4.115.600
Subvenții și transferuri
6.000 6.000
Subvenții pentru instituțiile publice
6.000 6.000
Cheltuieli de capital
546.000 1.807.800 1.261.800
Alte acțiuni 6.000 -6.000
Cheltuieli curente
6.000 -6.000
Cheltuieli materiale
6.000 -6.000


[modificare] Anexa Nr. 2/23

Serviciul Român de Informații

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 1.817.400 3.642.995 1.825.595
Cheltuieli curente
1.617.400 3.218.195 1.600.795
Cheltuieli de personal
808.100 1.769.400 961.300
Cheltuieli materiale
605.000 1.300.795 695.795
Subvenții și transferuri
204.300 148.000 -56.300
Subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale de stat
3.000 3.000
Transferuri
204.300 145.000 -59.300
Cheltuieli de capital
200.000 424.800 224.800
Sănătate 5.000 11.400 6.400
Cheltuieli curente
5.000 11.400 6.400
Cheltuieli materiale
5.000 11.400 6.400
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 204.300 145.000 -59.300
Cheltuieli curente
204.300 145.000 -59.300
Subvenții și transferuri
204.300 145.000 -59.300
Transferuri
145.000 145.000
Alte acțiuni 1.608.100 3.486.595 1.878.495
Cheltuieli curente
1.408.100 3.061.795 1.653.695
Cheltuieli de personal
808.100 1.769.400 961.300
Cheltuieli materiale
600.000 1.289.395 689.395
Subvenții și transferuri
3.000 3.000
Subvenții pentru regii autonome și societăți

comerciale de stat

3.000 3.000
Cheltuieli de capital
200.000 424.800 224.800


[modificare] Anexa Nr. 2/24

Ministerul Afacerilor Externe

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 864.054 2.188.281 1.324.227
Cheltuieli curente
851.454 2.152.771 1.301.317
Cheltuieli de personal
531.360 1.394.145 862.785
Cheltuieli materiale
274.000 566.546 292.546
Subvenții și transferuri
46.094 192.080 145.986
Subvenții pentru instituțiile publice
36.594 56.245 19.651
Transferuri
9.500 135.835 126.335
Cheltuieli de capital
12.600 35.510 22.910
Învățământ 1.600 2.445 845
Cheltuieli curente
1.600 2.445 845
Cheltuieli de personal
1.400 2.185 785
Cheltuieli materiale
200 260 60
Cultură și artă 36.594 56.245 19.651
Cheltuieli curente
36.594 56.245 19.651
Subvenții și transferuri
36.594 56.245 19.651
Subvenții pentru instituțiile publice
36.594 56.245 19.651
Cheltuieli pentru organele puterii executive 805.860 2.086.085 1.280.225
Cheltuieli curente
793.260 2.050.575 1.257.315
Cheltuieli de personal
529.960 1.391.960 862.000
Cheltuieli materiale
253.800 522.780 268.980
Subvenții și transferuri
9.500 135.835 126.335
Transferuri
9.500 135.835 126.335
Cheltuieli de capital
12.600 35.510 22.910
Alte acțiuni economice 20.000 43.506 23.506
Cheltuieli curente
20.000 43.506 23.506
Cheltuieli materiale
20.000 43.506 23.506


[modificare] Anexa Nr. 2/25

Ministerul Economiei și Finanțelor

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 2.419.986 4.066.734 1.646.748
Cheltuieli curente
2.173.186 3.456.931 1.283.745
Cheltuieli de personal
2.070.598 2.903.164 832.566
Cheltuieli materiale
102.588 546.367 443.779
Subvenții și transferuri
7.400 7.400
Transferuri
7.400 7.400
Cheltuieli de capital
246.800 609.803 363.003
Cheltuieli pentru organele puterii executive 2.085.520 3.649.497 1.563.977
Cheltuieli curente
1.838.720 3.039.694 1.200.974
Cheltuieli de personal
1.762.952 2.571.606 808.654
Cheltuieli materiale
75.768 465.688 389.920
Subvenții și transferuri
2.400 2.400
Transferuri
2.400 2.400
Cheltuieli de capital
246.800 609.803 363.003
Alte acțiuni economice 309.258 357.320 48.062
Cheltuieli curente
309.258 357.320 48.062
Cheltuieli de personal
291.038 290.000 -1.038
Cheltuieli materiale
18.220 67.320 49.100
Alte acțiuni 25.208 59.917 34.709
Cheltuieli curente
25.208 59.917 34.709
Cheltuieli de personal
16.608 41.558 24.950
Cheltuieli materiale
8.600 13.359 4.759
Subvenții și transferuri
5.000 5.000
Transferuri
5.000 5.000


[modificare] Anexa Nr. 2/26

Academia Română

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 710.030 985.070 275.034
Cheltuieli curente
710.036 985.070 275.034
Cheltuieli de personal
613.725 781.227 167.502
Cheltuieli materiale
95.111 202.043 106.932
Subvenții și transferuri
1.200 1.800 600
Transferuri
1.200 1.800 600
Cultură și artă 28.675 47.360 18.685
Cheltuieli curente
28.675 47.360 18.685
Cheltuieli de personal
11.425 16.787 5.362
Cheltuieli materiale
17.250 30.573 13.323
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 1.200 1.800 600
Cheltuieli curente
1.200 1.800 600
Subvenții și transferuri
1.200 1.800 600
Transferuri
1.200 1.800 600
Cercetare științifică 680.161 935.910 255.749
Cheltuieli curente
680.161 935.910 255.749
Cheltuieli de personal
602.300 764.440 162.140
Cheltuieli materiale
77.861 171.470 93.609


[modificare] Anexa Nr. 2/27

Secretariatul de Stat pentru Culte

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 221.816 338.786 116.970
Cheltuieli curente
221.816 338.786 116.970
Cheltuieli de personal
219.187 335.637 116.450
Cheltuieli materiale
2.629 3.149 520
Învățământ 20.936 9.986 -10.950
Cheltuieli curente
20.936 9.986 -10.950
Cheltuieli de personal
20.936 9.986 -10.950
Cheltuieli pentru organele puterii executive 10.880 14.000 3.120
Cheltuieli curente
10.880 14.000 3.120
Cheltuieli de personal
8.251 10.851 2.600
Cheltuieli materiale
2.629 3.149 520
Alte acțiuni 190.000 314.800 124.800
Cheltuieli curente
190.000 314.800 124.800
Cheltuieli de personal
190.000 314.800 124.800


[modificare] Anexa Nr. 2/28

Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 175.250 227.256 52.006
Cheltuieli curente
175.250 227.072 51.822
Cheltuieli de personal
165.900 203.250 37.350
Cheltuieli materiale
9.350 17.925 8.575
Subvenții și transferuri
5.897 5.897
Transferuri
5.897 5.897
Cheltuieli de capital
184 184
Cheltuieli pentru organele puterii executive 175.250 227.256 52.006
Cheltuieli curente
175.250 227.072 51.822
Cheltuieli de personal
165.900 203.250 37.350
Cheltuieli materiale
9.350 17.925 8.575
Subvenții și transferuri
5.897 5.897
Transferuri
5.897 5.897
Cheltuieli de capital
184 184


[modificare] Anexa Nr. 2/29

Comisia Națională de Informatică

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 10.080 15.446 5.366
Cheltuieli curente
10.080 15.410 5.330
Cheltuieli de personal
9.232 13.732 4.500
Cheltuieli materiale
848 1.678 830
Cheltuieli de capital
36 36
Cheltuieli pentru organele puterii executive 10.080 15.446 5.366
Cheltuieli curente
10.080 15.410 5.330
Cheltuieli de personal
9.232 13.732 4.500
Cheltuieli materiale
848 1.678 830
Cheltuieli de capital
36 36


[modificare] Anexa Nr. 2/30

Comisia Națională pentru Statistică

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 490.306 759.250 268.944
Cheltuieli curente
476.306 715.790 239.484
Cheltuieli de personal
334.873 503.873 169.000
Cheltuieli materiale
141.433 211.917 70.484
Cheltuieli de capital
14.000 43.460 29.460
Cheltuieli pentru organele puterii executive 454.810 668.250 213.440
Cheltuieli curente
440.810 624.790 183.980
Cheltuieli de personal
311.377 424.877 113.500
Cheltuieli materiale
129.433 199.913 70.480
Cheltuieli de capital
14.000 43.460 29.460
Alte acțiuni 35.496 91.000 55.504
Cheltuieli curente
35.496 91.000 55.504
Cheltuieli de personal
23.496 78.996 55.500
Cheltuieli materiale
12.000 12.004 4


[modificare] Anexa Nr. 2/31

Agenția Română pentru Dezvoltare

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 29.672 39.467 9.795
Cheltuieli curente
26.672 34.297 7.625
Cheltuieli de personal
19.352 23.877 4.525
Cheltuieli materiale
6.320 9.420 3.100
Subvenții și transferuri
1.000 1.000
Transferuri
1.000 1.000
Cheltuieli de capital
3.000 5.170 2.170
Cheltuieli pentru organele puterii executive 28.720 37.870 9.150
Cheltuieli curente
25.720 32.700 6.980
Cheltuieli de personal
18.700 22.700 4.000
Cheltuieli materiale
6.020 9.000 2.980
Subvenții și transferuri
1.000 1.000
Transferuri
1.000 1.000
Cheltuieli de capital
3.000 5.170 2.170
Alte acțiuni 952 1.597 645
Cheltuieli curente
952 1.597 645
Cheltuieli de personal
652 1.177 525
Cheltuieli materiale
300 420 120


[modificare] Anexa Nr. 2/32

Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 82.330 149.566 67.236
Cheltuieli curente
80.330 145.786 65.455
Cheltuieli de personal
75.080 81.039 5.959
Cheltuieli materiale
5.250 64.672 59.422
Subvenții și transferuri
75 75
Transferuri
75 75
Cheltuieli de capital
2.000 3.780 1.780
Cheltuieli pentru organele puterii executive 82.330 94.824 12.494
Cheltuieli curente
80.330 91.044 10.714
Cheltuieli de personal
75.080 81.039 5.959
Cheltuieli materiale
5.250 9.930 4.680
Subvenții și transferuri
75 75
Transferuri
75 75
Cheltuieli de capital
2.000 3.780 1.780
Alte acțiuni 54.742 54.742
Cheltuieli curente
54.742 54.742
Cheltuieli materiale
54.742 54 742


[modificare] Anexa Nr. 2/33

Centrul Național al Cinematografiei

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 16.544 99.762 83.218
Cheltuieli curente
14.344 95.846 81.502
Cheltuieli de personal
10.453 12.961 2.508
Cheltuieli materiale
3.891 5.498 1.607
Subvenții și transferuri
77.387 77.387
Subvenții pentru instituțiile publice
77.387 77.387
Cheltuieli de capital
2.200 3.916 1.716
Cultură și artă 10.984 95.868 84.884
Cheltuieli curente
8.784 91.952 83.168
Cheltuieli de personal
6.664 9.772 3.108
Cheltuieli materiale
2.120 4.793 2.673
Subvenții și transferuri
77.387 77.387
Subvenții pentru instituțiile publice
77.387 77.387
Cheltuieli de capital
2.200 3.916 1.716
Cheltuieli pentru organele puterii executive 5.560 3.894 -1.666
Cheltuieli curente
5.560 3.894 -1.666
Cheltuieli de personal
3.789 3.189 -600
Cheltuieli materiale
1.771 705 -1.066


[modificare] Anexa Nr. 2/34

Agenția Română de Presă „Rompres”

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 81.136 138.719 57.583
Cheltuieli curente
74.636 130.886 58.250
Cheltuieli de personal
55.636 79.986 24.350
Cheltuieli materiale
19.000 50.900 31.900
Cheltuieli de capital
6.500 7.833 1.333
Cultură și artă 81.136 138.719 57.583
Cheltuieli curente
74.636 130.886 56.250
Cheltuieli de personal
55.636 79.986 24.350
Cheltuieli materiale
19.000 50.900 31.900
Cheltuieli de capital
6.500 7.833 1.333


[modificare] Anexa Nr. 2/35

Radioteleviziunea Română

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 94.197 161.897 67.700
Cheltuieli curente
94.197 161.897 67.700
Cheltuieli materiale
94.197 161.897 67.700
Cultură și artă 94.197 161.897 67.700
Cheltuieli curente
94.197 161.897 67.700
Cheltuieli materiale
94.197 161.897 67.700


[modificare] Anexa Nr. 2/36

Societatea Română de Cruce Roșie

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 10.300 22.910 4.610
Cheltuieli curente
18.300 22.910 4.610
Subvenții și transferuri
18.300 22.910 4.610
Transferuri
18.300 22.910 4.610
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 18.300 22.910 4.610
Cheltuieli curente
18.300 22.910 4.610
Subvenții și transferuri
13.300 22.910 4.610
Transferuri
18.300 22.910 4.610


[modificare] Anexa Nr. 2/37

Unitatea Specială de Pază și Protocol

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 127.800 342.261 214.461
Cheltuieli curente
123.800 335.141 211.341
Cheltuieli de personal
89.300 242.802 153.502
Cheltuieli materiale
34.500 92.339 57.839
Cheltuieli de capital
4.000 7.120 3.120
Alte acțiuni 127.800 342.261 214.461
Cheltuieli curente
123.800 335.141 211.341
Cheltuieli de personal
89.300 242.802 153.502
Cheltuieli materiale
34.500 92.339 57.839
Cheltuieli de capital
4.000 7.120 3.120


[modificare] Anexa Nr. 2/38

Oficiul de Stat pentru Probleme Speciale

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 17.900 16.505 -1.395
Cheltuieli curente
17.900 16.505 -1.395
Cheltuieli de personal
15.000 12.673 -2.327
Cheltuieli materiale
2.900 3.832 932
Cheltuieli pentru organele puterii executive 17.900 16.505 -1.395
Cheltuieli curente
17.900 16.505 -1.395
Cheltuieli de personal
15.000 12.673 -2.327
Cheltuieli materiale
2.900 3.832 932


[modificare] Anexa Nr. 2/39

Oficiul Național al Rezervelor Materiale

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 2.207.468 3.043.035 835.567
Cheltuieli curente
327.668 642.181 314.513
Cheltuieli de personal
158.482 316.110 159.628
Cheltuieli materiale
171.186 326.071 154.885
Cheltuieli de capital
1.879.800 2.400.854 521.054
Cheltuieli pentru organele puterii executive 49.005 17.761 -31.244
Cheltuieli curente
49.005 17.761 -31.244
Cheltuieli de personal
10.400 16.110 5.710
Cheltuieli materiale
38.605 1.651 -38.954
Alte acțiuni economice 2.158.463 3.025.274 866.811
Cheltuieli curente
278.663 624.420 345.757
Cheltuieli de personal
146.082 300.000 153.918
Cheltuieli materiale
132.581 324.420 191.839
Cheltuieli de capital
1.879.800 2.400.854 521.054


[modificare] Anexa Nr. 2/40

Oficiul Național pentru Invenții și Mărci

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 53.510 53.510
Cheltuieli curente
53.510 53.510
Cheltuieli de personal
46.485 46.485
Cheltuieli materiale
12.025 12.025
Cheltuieli pentru organele puterii executive 58.510 58.510
Cheltuieli curente
53.510 53.510
Cheltuieli de personal
46.485 46.485
Cheltuieli materiale
12.025 12.025


[modificare] Anexa Nr. 2/41

CENTROCOOP

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 50.000 1.460.000 1.410.000
Cheltuieli curente
50.000 1.460.000 1.410.000
Subvenții și transferuri
50.000 1.460.000 1.410.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
50.000 1.460.000 1.410.000
Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător 50.000 1.460.000 1.410.000
Cheltuieli curente
50.000 1.460.000 1.410.000
Subvenții și transferuri
50.000 1.460.000 1.410.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
50.000 1.460.000 1.410.000


[modificare] Anexa Nr. 2/42

Ministerul Economiei și Finanțelor - Acțiuni generale

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 70.378.700 44.964.008 -25.414.692
Cheltuieli curente
457.000 43.410.930 42.953.930
Cheltuieli materiale
2.000 -2.000
Subvenții și transferuri
455.000 43.410.930 42.955.930
Transferuri
455.000 43.410.930 42.955.930
Cheltuieli de capital
201.660 201.660
Cheltuieli pentru organele puterii executive 457.000 170.930 -286.070
Cheltuieli curente
457.000 170.930 -286.070
Cheltuieli materiale
2.000 -2.000
Subvenții și transferuri
455.000 170.930 -284.070
Transferuri
455.000 170.930 -284.070
Alte acțiuni economice 201.660 201.660
Cheltuieli de capital
201.660 201.660
Alte acțiuni 240.000 240.000
Cheltuieli curente
240.000 240.000
Subvenții și transferuri
240.000 240.000
Transferuri
240.000 240.000
Transferuri din bugetul administrației centrale de stat 43.000.000 43.000.000
Transferuri din bugetul administrației centrale de stat către bugetele locale 43.000.000 43.000.000
Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor 67.121.700 -67.121.700
Fondul de rezervă bugetară 2.800.000 1.351.418 -1.448.582


[modificare] Anexa Nr. 2/43

Institutul Român pentru Sondarea Opiniei Publice

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 8.391 6.295 -2.096
Cheltuieli curente
8.391 6.295 -2.096
Cheltuieli de personal
6.861 5.219 -1.582
Cheltuieli materiale
1.530 1.016 -514
Alte acțiuni 8.391 6.295 -2.096
Cheltuieli curente
8.391 6.295 -2.096
Cheltuieli de personal
6.861 5.279 -1.582
Cheltuieli materiale
1.530 1.016 -514


[modificare] Anexa Nr. 2/44

Casa Autonomă de Pensii și Asigurări Sociale ale Țărănimii

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 33.470 48.370 14.900
Cheltuieli curente
33.470 48.370 14.900
Cheltuieli de personal
33.470 48.370 14.900
Cheltuieli pentru organele puterii executive 33.470 48.370 14.900
Cheltuieli curente
33.470 48.370 14.900
Cheltuieli de personal
33.470 48.370 14.900


[modificare] Anexa Nr. 2/45

Alte instituții

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 404.861 500 -404.361
Cheltuieli curente
404.861 500 -404.361
Cheltuieli materiale
404.861 500 -404.361
Cheltuieli pentru organele puterii executive 47.261 -47.261
Cheltuieli curente
47.261 -47.261
Cheltuieli materiale
47.261 -47.261
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 357.300 -357.300
Cheltuieli curente
357.300 -357.300
Cheltuieli materiale
357.300 -357.300
Alte acțiuni 300 500 200
Cheltuieli curente
300 500 200
Cheltuieli materiale
300 500 200


[modificare] Anexa Nr. 2/46

UCECOM

Bugetul
pe anul 1991


- mii lei -
Denumirea indicatorilor Program aprobat pe anul 1991 prin Legea nr. 22/1991 Program actualizat pe anul 1991 Diferențe
(col. 2 - 1)
0
1
2
3
Total cheltuieli 41.300 41.300
Cheltuieli curente
41.300 41.300
Subvenții și transferuri
41.300 41.300
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
41.300 41.300
Industria extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei 41.300 41.300
Cheltuieli curente
41.300 41.300
Subvenții și transferuri
41.300 41.300
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif
41.300 41.300


[modificare] Anexa Nr. 3

Transferurile din bugetul administrației centrale de stat la bugetele locale
pe anul 1991

- mii lei -
Cod Județul Program aprobat
prin Legea nr. 22/1991
Program actualizat
pe anul 1991
Diferențe
(3 - 2)
Total 23.913.500 43.000.000 19.086.500
01. Alba 352.290 674.895 322.605
02. Arad 483.232 829.968 346.736
03. Argeș 424.617 815.026 390.409
04. Bacău 813.173 1.222.924 409.751
05. Bihor 594.743 876.809 282.066
06. Bistrița-Năsăud 367.860 578.022 210.162
07. Botoșani 412.224 772.157 359.933
08. Brașov 637.175 1.127.919 490.744
09. Brăila 443.935 736.048 292.113
10. Buzău 264.499 542.190 277.691
11. Caraș-Severin 461.947 752.119 290.172
12. Călărași 189.560 502.493 312.933
13. Cluj 785.801 1.331.547 545.746
14. Constanța 1.109.099 2.018.121 909.022
15. Covasna 250.016 524.389 274.373
16. Dâmbovița 348.779 685.908 337.129
17. Dolj 749.387 1.190.735 441.348
18. Galați 506.412 836.986 330.574
19. Giurgiu 235.033 344.283 109.250
20. Gorj 159.157 383.175 224.018
21. Harghita 255.636 548.846 293.210
22. Hunedoara 463.683 934.859 471.176
23. Ialomița 186.030 413.020 226.990
24. Iași 868.003 1.564.890 696.887
25. Maramureș 522.904 1.131.785 608.881
26. Mehedinți 233.181 450.949 217.768
27. Mureș 528.452 1.008.456 480.004
28. Neamț 480.753 761.777 281.024
29. Olt 265.225 556.136 290.911
30. Prahova 600.023 1.114.769 514.746
31. Satu Mare 326.576 605.652 279.076
32. Sălaj 283.074 522.149 239.075
33. Sibiu 558.823 976.951 418.128
34. Suceava 427.481 899.381 471.900
35. Teleorman 186.416 451.872 265.456
36. Timiș 921.415 1.515.952 594.537
37. Tulcea 198.634 369.614 170.980
38. Vaslui 468.000 952.526 484.526
39. Vâlcea 348.445 693.323 344.878
40. Vrancea 387.804 753.113 365.309
41. Municipiul București 5.814.003 10.028.266 4.214.263


[modificare] Anexa Nr. 4

Bugetul asigurărilor sociale de stat
pe anul 1991

- mii lei -
Program aprobat
prin Legea nr. 22/1991
Program actualizat
pe anul 1991
Diferențe
(col.2-col.1)
I. VENITURI - Total 105.239.000 163.137.500 +57.898.500
Contribuții pentru asigurări sociale de la persoane juridice și fizice care utilizează munca salariată 104.980.000 156.563.300 +51.583.300
Contribuția salariaților și pensionarilor pentru bilete de tratament balnear și odihnă 224.000 156.200 -67.800
Alte venituri ale asigurărilor sociale de stat 35.000 10.000 -25.000
Împrumut din dobândă C.E.C. la fondul pentru pensia suplimentară, pentru acoperirea deficitului rezultat din majorarea pensiilor în baza Hotărârii Guvernului nr. 526/1991 - 6.408.000 +6.408.000
II. CHELTUIELI - TOTAL 97.129.000 160.840.400 +63.711.400
din care:
Pensii plătite prin oficii 81.840.000 119.189.310 +37.349.310
Pensii plătite prin întreprinderi 210.600 309.890 +99.290
Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident 5.065.000 11.282.000 +6.217.000
Indemnizații pentru concedii de maternitate și îngrijirea copiilor 6.201.000 9.930.300 +3.729.300
Ajutoare acordate salariaților pentru decese și proteze 64.500 72.900 +8.400
Ajutoare sociale acordate potrivit legii 386.900 573.800 +186.900
Ajutoare pentru decese pensionari 191.400 230.300 +38.900
Tratament balnear și odihnă 415.000 686.000 +271.000
Cheltuieli pentru prelucrarea și plata pensiilor 654.000 2.514.700 +1.860.700
Impozit asupra indemnizațiilor de asigurări sociale 1.847.600 - -1.847.600
Alte cheltuieli pentru asigurări sociale de stat 3.000 3.600 +600
Cheltuieli pentru compensarea prețurilor la medicamente - 9.380.000 +9.380.000
Împrumut acordat Casei Autonome de Pensii și Asigurări Sociale ale Țărănimii - 6.408.000 +6.408.000
III. EXCEDENT (+)/Deficit (-) (I-II) +8.110.000 +2.297.100 -5.812.900


[modificare] Anexa Nr. 5

Bugetul
fondului pentru plata ajutorului de șomaj

pe anul 1991

- mii lei -
Program 1991
I. VENITURI - TOTAL 29.984.414
Contribuții pentru ajutorul de șomaj de la persoane juridice și fizice care utilizează munca salariată 24.989.011
Contribuții pentru ajutorul de șomaj de la salariați 4.995.403
II. CHELTUIELI - TOTAL 14.294.473
Ajutor de șomaj 6.238.050
Cheltuieli privind efectuarea plății ajutorului de șomaj 305.646
Cheltuieli privind calificarea și recalificarea șomerilor 1.703.280
Cheltuieli privind plata personalului agenților economici a căror activitate s-a întrerupt temporar 5.361.397
Cheltuieli privind plata absolvenților învățământului superior și liceal, promoția 1991 686.100
III. EXCEDENT (+)/DEFICIT (-) (I-II) +15.689.941


[modificare] Anexa Nr. 6

Bugetul
fondului pentru pensia suplimentară

pe anul 1991

- mii lei -
Program 1991
I. VENITURI - TOTAL 20.889.500
Contribuții pentru pensia suplimentară de la persoane fizice 18.948.000
Alte venituri 1.941.500
II. CHELTUIELI - TOTAL 7.736.900
Cheltuielile fondului pentru pensia suplimentară 7.736.900
III. EXCEDENT (+)/DEFICIT (-) (I-II) +13.152.600


[modificare] Anexa Nr. 7

Bugetul
fondului special de cercetare-dezvoltare

pe anul 1991

- mii lei -
Program 1991
I. VENITURI - TOTAL 7.000.000
Venituri din contribuția agenților economici asupra încasărilor din activitatea industrială, construcții-montaj, agricolă și silvică, transporturi și telecomunicații, comerț, turism și prestări servicii 7.000.000
II. CHELTUIELI - TOTAL 7.000.000
Cheltuieli pentru finanțarea programelor naționale de cercetare-dezvoltare aprobate în condițiile legii, alte teme de importanță majoră pentru economia națională, subvenționarea literaturii tehnico-științifice, activității de informare-documentare, precum și cercetării și activității de proiectare privind expertizarea documentațiilor tehnice și economice care ar urma să fie achiziționate din import destinate realizării programelor de dezvoltare și retehnologizare a ramurilor și sectoarelor economiei naționale 6.985.000
Cheltuieli pentru funcționarea colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare, a comisiilor acestuia, precum și cele pentru administrarea fondului special 15.000