autentificare cu OpenID
Legea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 februarie 1991.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 26 februarie 1991.
 • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991 cuprinde veniturile centralizate ale statului și repartizarea acestora pentru realizarea cu precădere a drepturilor cetățenilor României cu privire la învățământ, sănătate, cultură, ocrotiri sociale, alocații și ajutoare pentru copii, alte activități social-culturale, protecție ecologică, susținerea unor programe prioritare de cercetare, îndeosebi fundamentală, desfășurarea în condiții normale a activităților regiilor autonome, instituțiilor publice, a unor societăți comerciale cu capital social integral de stat, asigurarea apărării țării și ordinii publice.

Bugetul administrației centrale de stat se stabilește la venituri în sumă de 369,8 miliarde lei, din care venituri ordinare 332,5 miliarde lei și venituri extraordinare 37,3 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 367,0 miliarde lei.

La partea de cheltuieli a bugetului administrației centrale de stat este prevăzută și suma de 67,1 miliarde lei pentru care Guvernul este autorizat să o repartizeze pe acțiuni și în cadrul acestora pe ministere, celelalte instituții centrale de stat, precum și pe prefecturi și Primăria municipiului București, pe măsura reglării prețurilor și creării condițiilor de stabilire a evoluției indicilor de prețuri pentru cheltuielile materiale și de capital, cheltuieli care în buget sunt stabilite în prețuri în vigoare la 30 septembrie 1990.

Repartizările din suma rezervată se vor face la propunerea Ministerului Finanțelor, pe baza cererilor primite de la ordonatorii principali de credite bugetare, la perioadele și în funcție de schimbările intervenite în indicii de prețuri pentru cheltuielile care, potrivit legii, se finanțează din bugetul administrației centrale de stat și din bugetele locale.

În bugetul administrației centrale de stat este prevăzut un fond de rezervă la dispoziția Guvernului de 2,8 miliarde lei, sub 1% din totalul cheltuielilor, pentru a fi utilizat de acesta la acoperirea financiară a unor acțiuni sau sarcini noi, intervenite în cursul anului.

Sinteza bugetului administrației centrale de stat se prezintă în anexa nr. 1.

Art. 2. - Veniturile ordinare cuprind veniturile curente în sumă de 331,3 miliarde lei și venituri din capital în sumă de 1,2 miliarde lei.

În cadrul veniturilor ordinare, veniturile fiscale înscrise în bugetul administrației centrale de stat se stabilesc în sumă de 322,1 miliarde lei, iar din acestea 159,8 miliarde lei sunt impozite directe și 162,3 miliarde lei impozite indirecte.

Impozitele directe se constituie, în principal, din:

 • impozitul pe profit în sumă de 66 miliarde lei;
 • impozitul pe salarii în sumă de 93,5 miliarde lei.

În cadrul impozitelor indirecte, impozitul pe circulația mărfurilor se stabilește în sumă de 157,0 miliarde lei și se datorează de agenții economici, indiferent de forma de proprietate, pentru produsele livrate și serviciile executate de aceștia.

Art. 3. - Veniturile nefiscale, prevăzute în cadrul veniturilor cuvenite bugetului administrației centrale de stat, se stabilesc la suma de 9,2 miliarde lei și provin, în principal, din vărsăminte de la instituțiile publice în sumă de 4,7 miliarde lei, restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți în sumă de 1,2 miliarde lei, încasarea ratelor și dobânzilor la creditele externe acordate de la buget în sumă de 1,0 miliarde lei.

Art. 4. - Impozitele, taxele și alte venituri, precum și actele normative care le reglementează și în baza cărora urmează să se încaseze în anul 1991 la bugetul administrației centrale de stat și la bugetele locale, după caz, sunt redate în anexa nr. 2.

Art. 5. - În bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991, în scopul asigurării echilibrului bugetar, sunt prevăzute venituri extraordinare în sumă de 37,3 miliarde lei. Constituirea acestor venituri se va realiza pe seama lansării unui împrumut de stat, prin intermediul Băncii Naționale a României, ale cărui condiții se vor stabili în baza unei legi.

Art. 6. - Cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991 se repartizează astfel:

a) cheltuieli curente 265,2 miliarde lei
din acestea:
 • cheltuieli de personal 95,6 miliarde lei
 • cheltuieli materiale 43,3 miliarde lei
 • subvenții și transferuri 126,3 miliarde lei
b) cheltuieli de capital 34,7 miliarde lei
din acestea:
 • cheltuieli de la buget pentru investiții 30,8 miliarde lei
 • cheltuieli pentru rezerva de stat 3,9 miliarde lei.

Art. 7. - Cheltuielile bugetului administrației centrale de stat din domeniul social-cultural se stabilesc în sumă de 122,4 miliarde lei, din care pentru personal 63,8 miliarde lei, materiale 17,3 miliarde lei, transferuri și subvenții 37,2 miliarde lei și capital 4,1 miliarde lei.

Art. 8. - Cheltuielile pentru apărarea țării se stabilesc la suma de 32,8 miliarde lei.

Art. 9. - Cheltuielile pentru păstrarea ordinii publice se stabilesc la suma de 7,3 miliarde lei.

Art. 10. - Cheltuielile pentru organele puterii legislative, Președinția țării, organele puterii executive și organele puterii judecătorești și ale procuraturii se stabilesc în sumă de 8,8 miliarde lei, din care pentru personal 5,9 miliarde lei, materiale 1,2 miliarde lei, subvenții 0,5 miliarde lei și capital 1,2 miliarde lei.

Din totalul acestor cheltuieli 173,9 milioane lei se stabilesc pentru funcționarea Senatului, 411,4 milioane lei pentru Adunarea Deputaților, 126,7 milioane lei pentru funcționarea Președinției țării, iar 979,2 milioane lei pentru organele judecătorești și ale procuraturii.

Cheltuielile pentru organele puterii executive sunt stabilite la suma de 7.133,8 milioane lei, din care pentru Guvern 767,0 milioane lei și pentru ministere și celelalte instituții centrale ale administrației de stat 6.366,8 milioane lei.

Art. 11. - Cheltuielile bugetului administrației centrale de stat în domeniul economic se stabilesc în sumă de 102,0 miliarde lei, din care pentru personal 9,3 miliarde lei, materiale 13,6 miliarde lei, subvenții și diferențe de preț în sumă de 64,7 miliarde lei și capital 14,4 miliarde lei.

Cheltuielile privind domeniul economic cuprind:

a) 22,5 miliarde lei pentru agricultură, ape, silvicultură și mediul înconjurător, reprezentând diferențe de preț și tarif la produsele agricole, precum și la produsele alimentare de bază ale căror prețuri nu se modifică până la 1 aprilie 1991, cheltuieli pentru combaterea dăunătorilor și bolilor din sectorul vegetal, reproducția și selecția animalelor, prevenirea și combaterea inundațiilor și ghețurilor, susținerea programelor privind combaterea poluării mediului, controlul stării de eutrofizare a lacurilor de acumulare, refacerea, protecția și conservarea Deltei Dunării, supravegherea factorilor de mediu, precum și alte acțiuni;
b) 3,0 miliarde lei pentru susținerea unor programe prioritare de cercetare științifică fundamentală și avansată, precum și a programelor naționale de cercetare în domenii vizând asigurarea resurselor de materii prime și materiale, elaborarea unor tehnologii nepoluante, asimilarea unor produse de înaltă tehnicitate, mecanizarea, automatizarea proceselor de producție;
c) 5,2 miliarde lei pentru prospecțiuni și lucrări geologice;
d) 49,6 miliarde lei subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif la produsele și serviciile cu caracter industrial destinate populației la care prețurile cu amănuntul și tarifele temporar nu se modifică în cursul anului 1991, precum și subvenții și cheltuieli de capital la regiile autonome și unele societăți comerciale din industria extractivă, producătoare de materii prime;
e) 13,7 miliarde lei, sumă aferentă transporturilor, pentru dezvoltarea și întreținerea drumurilor și podurilor, navigația și aviația civilă, precum și acoperirea diferențelor de preț și tarif la abonamentele pe calea ferată și metrou, ale căror tarife rămân nemodificate în cursul anului 1991;
f) 7,9 miliarde lei pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif ale activităților de exploatare a sistemului de îmbunătățiri funciare și cheltuielile cu rezerva de stat.

Art. 12. - Veniturile și cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru anul 1991, se stabilesc potrivit anexei nr. 3.

Contribuția pentru asigurări sociale de stat, datorată potrivit legii, se stabilește în cota unică de 20%, cu excepția cazurilor pentru care, prin prevederile legale în vigoare s-a stabilit o cotă mai mare.

Art. 13. - În anul 1991, pentru asigurarea echilibrului bugetelor locale, se prevede a se transfera acestor bugete, din bugetul administrației centrale de stat, suma de 23,9 miliarde lei, repartizată pe județe și municipiul București, potrivit anexei nr. 4.

La stabilirea nivelului acestor transferuri s-a avut în vedere ca în bugetele locale să se prevadă, în anul 1991, categoriile de venituri și de cheltuieli cuprinse în anexa nr. 5.

Pentru anul 1991, repartizarea pe comune, orașe, municipii, sectoare ale municipiului București, a veniturilor, cheltuielilor, precum și a transferurilor din bugetul administrației centrale de stat se va realiza de către prefecturi și Primăria municipiului București, cu asistența de specialitate a direcțiilor generale ale finanțelor publice din subordinea Ministerului Finanțelor.

Art. 14. - În cadrul cheltuielilor prevăzute în bugetul administrației centrale de stat pentru acțiunile social-culturale s-a inclus suma de 468,3 milioane lei, reprezentând transferuri din bugetele unor ministere în bugetele instituțiilor publice, în completarea veniturilor proprii ale acestora, care, în condițiile legii, le rețin pentru acoperirea cheltuielilor.

Veniturile proprii, subvențiile din bugetele ministerelor și cheltuielile acestor instituții publice sunt redate în anexe la bugetul fiecărui minister.

Art. 15. - În anul 1991 se constituie fondul pentru restructurarea economiei, alimentat cu venituri din vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat și a participațiilor statului la capitalul social al societăților comerciale.

Modul de constituire și utilizare a fondului pentru restructurarea economiei se va stabili printr-o lege specială.

Art. 16. - Regiile autonome și societățile comerciale cu capital integral de stat, în cazuri justificate, pot efectua, din profitul realizat, cheltuieli pentru satisfacerea unor necesități social-culturale și sportive, în limita unei cote de până la 1% aplicată asupra fondului de salarii anual.

Art. 17. - Plătitorii impozitului pe profit, alții decât regiile autonome și societățile comerciale cu capital integral de stat, pot efectua anual prelevări și donații în scopuri umanitare, precum și pentru sprijinirea activităților sociale, culturale și sportive, care se scad din veniturile realizate în vederea determinării profitului impozabil, într-o cotă de până la 2,5% din profitul brut.

Art. 18. - Cheltuielile bugetului administrației centrale de stat sunt prezentate pe ministere și celelalte organe centrale de stat în anexa nr. 6.

Art. 19. - Începând cu anul 1991 încetează a se mai finanța din bugetul administrației centrale de stat și din bugetele locale cheltuielile prevăzute în anexa nr. 7, abrogându-se prevederile din actele normative care reglementează plata de la buget a unor asemenea cheltuieli.

Art. 20. - Trimestrial, Guvernul va prezenta Parlamentului rapoarte și propuneri privind măsurile fiscale și bugetare, precum și modificările intervenite în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991, ca urmare a introducerii în acțiuni și pe ministere a influențelor din liberalizarea prețurilor și din adaptarea legislației la condițiile economiei de piață.

Art. 21. - Se autorizează Guvernul ca din resursele financiare peste cele prevăzute în buget sau altele identificate în procesul execuției bugetare să efectueze repartizări pentru finanțarea unor acțiuni urgente din domeniile: apărare, ordine publică, agricultură, sănătate, învățământ, cercetare științifică, cultură și altele, urmând ca trimestrial, în baza art. 20, să fie supuse aprobării Parlamentului.

Resursele financiare prevăzute la alin. 1 se vor repartiza cu prioritate pentru satisfacerea necesităților suplimentare ale apărării naționale, până la suma de 10,2 miliarde lei, și ale păstrării ordinii publice, până la suma de 4,8 miliarde lei.

Resursele cu destinațiile prevăzute la alin. 2 se exceptează de la aplicarea dispozițiilor art. 15.

Art. 22. - Se adoptă contul general de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 1989, la venituri în sumă de 348,4 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 288,4 miliarde lei, cu un excedent în sumă de 60,0 miliarde lei, din care la bugetul republican de 59,4 miliarde lei, iar la bugetele locale de 0,6 miliarde lei.

Art. 23. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege.


[modificare] Anexa nr. 1

Bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991

- milioane lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
1.04.1991
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
A. Venituri - total (l+II)
243.516,9 369.789,4 126.2'72,5 151,8
I. Venituri ordinare (1+2)
243.516,9 332.493,0 88.976,1 136,5
1. Venituri curente 242.350,6 331.326,7 88.976.1 136,7
1.1. Venituri fiscale
233.663,5 322.122,8 88.459,3 137,9
a) Impozite directe
123.840,8 159.760,9 35.920,1 129,0
b) Impozite indirecte
109.822,7 162.361,9 52.539,2 147,8
1.2. Venituri nefiscale
8.587,1 9.203,9 516,8 105,9
2. Venituri din capital 1.166,3 1.166,3 - 100,0
II. Venituri extraordinare
- 37.296,4 37.296,4 -
B. Cheltuieli - total (I+II+III)
250.763,5 366.989,4 116.225,9 146,3
I. Cheltuieli curente
216.102,8 265.207,0 49.104,2 122,7
din acestea:
1. Cheltuieli de personal 64.944,8 95.635,2 30.690,4 147,2
2. Cheltuieli materiale 38.511,1 43.310,2 4.799,1 112,5
3. Subvenții și transferuri 112.646,9 126.261,6 13.614,7 112,1
din care:
- subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat
33.602,5 28.265,6 -5.336,9 84,1
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețuri și tarife
27.444,4 36.459,4 9.015,0 132,8
- subvenții pentru instituțiile publice
1.234,3 1.365,4 122,1 109,8
- transferuri
50.356,7 60.171,2 9.814,5 119,5
II. Cheltuieli de capital
34.660,7 34.660,7 - 100,0
III. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor
- 67.121,7 67.121,7 -
C. Rezervă/deficit (A - B)
-7.246,6 2.800,0 10.046,6 -
- fond de rezervă la dispoziția guvernului
- 2.800,0 2.800,0 -

Venituri fiscale pe anul 1991

- milioane lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
1.04.1991
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Total venituri fiscale (I+II)
233.663,5 322.122,8 88.459,3 137,9
I. Impozite directe
123.840,8 159.760,9 35.920,1 129,0

1.Impozitul pe profit

62.754,6 66.000,0 3.245,4 105,2

2.Impozitul pe salarii

60.800,0 93.474,7 32.674,7 153,7

3. Taxa pentru folosirea terenurilor ce se scot din fondul forestier în vederea executării unor lucrări

25,0 25,0 - 100,0

4. Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice și juridice nerezidente

51,2 51,2 - 100,0

5. Alte încasări din impozite directe

210,0 210,0 - 100,0
II. Impozite indirecte
109.822,7 162.361,9 52.539,2 147,8

1. Impozitul pe circulația mărfurilor

105.863,7 157.002,9 51.139,2 148,3

2. Taxe vamale

1.400,0 2.200,0 800,0 157,1

3. Taxe de timbru de la persoane juridice

250,0 850,0 600,0 340,0

4. Penalități și majorări pentru venituri nevărsate în termen

100,0 100,0 - 100,0

5. Alte încasări din impozite indirecte

2.209,0 2.209,0 - 100,0

Venituri nefiscale pe anul 1991

- milioane lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
1.04.1991
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Total venituri nefiscale
8.687,1 9.203,9 516,8 105,9
1. Vărsăminte de la instituțiile publice (a - s) 4.602,1 4.707,1 105,0 102,3
a) Veniturile creșelor
42,1 42,1 - 100,0
b) Taxe de spitalizare, analize, consultații, tratamente, înregistrarea medicamentelor și proteze
257,5 257,5 - 100,0
c) Veniturile sanatoriilor balneoclimaterice
38,5 38,5 - 100,0
d) Taxe de metrologie
36,5 36,5 - 100,0
e) Taxe pentru brevete de invenții și înregistrarea mărcilor de fabrică
60,0 60,0 - 100,0
f) Venituri din activitatea de navigație și alte prestări de servicii în porturi și taxe pentru folosirea drumurilor
570,0 575,0 5,0 100,9
g) Taxe consulare
1.000,0 1.100,0 100,0 110,0
h) Venituri din sumele ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină
72,6 72,6 - 100,0
i) Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituții
38,5 38,5 - 100,0
j) Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere și alte venituri privind circulația pe drumurile publice
208,9 208,9 - 100,0
k) Venituri din activitatea de gospodărire a apelor
20,0 20,0 - 100,0
l) Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor în sectorul vegetal
300,0 300,0 - 100,0
m) Veniturile unităților de reproducție și selecție a animalelor
24,0 24,0 - 100,0
n) Veniturile circumscripțiilor, laboratoarelor și dispensarelor veterinare
89,7 89,7 - 100,0
o) Taxe și alte venituri din protecția mediului
300,0 300,0 - 100,0
p) Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate
390,0 390,0 - 100,0
r) Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate
342,0 342,0 - 100,0
s) Alte venituri de la instituțiile publice
811,8 811,8 - 100,0
2. Veniturile din aplicarea prescripției extinctive 500,0 500,0 - 100,0
3. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 176,0 176,0 - 100,0
4. Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispozițiilor legale 303,0 303,0 - 100,0
5. Încasări din cota reținută, conform Legii nr. 6/1973 60,0 60,0 - 100,0
6. Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți 1500,0 1.200,0 -300,0 80,0
7. Încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget 300,0 958,0 658,0 319,3
8. Încasarea dobânzilor aferente creditelor externe acordate de la buget 30,0 83,8 53,8 279,3
9. Vărsăminte de la unitățile economice comerciale din sectorul public reprezentând plusuri de mărfuri și produse constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive 335,0 335,0 - 100,0
10. Încasări din alte surse 881,0 881,0 - 100,0

Venituri din capital pe anul 1991

- milioane lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
1.04.1991
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Total venituri din capital
1.166,3 1.166,3 - 100,0
1. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 552,3 552,3 - 100,0
2. Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat și de mobilizare 614 614 - 100,0

Cheltuielile bugetului administrației de stat pe anul 1991

- milioane lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
1.04.1991
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total
250.763,5 366.989,4 116.225,9 146,3
1. Cheltuieli curente 216.102,8 265.207,0 49.104,2 122,7
1.1. Cheltuieli de personal 64.944,8 95.635,2 30.690,4 147,2
1.2. Cheltuieli materiale 38.511,9 43.310,2 4.799,1 112,5
1.3. Subvenții și transferuri 112.646,9 126.261,6 13.614,7 112,1
din care:
- subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat 33.602,5 28.265,6 - 5.336,9 84,1
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețuri și tarife 27.444,4 36.459,4 9.015,0 132,8
- subvenții pentru instituțiile publice 1.243,3 1.365,4 122,1 109,8
- transferuri 50.356,7 60.171,2 9814,5 119,5
2. Cheltuieli de capital 34.660,7 34.660,7 - 100,0
3. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor - 67.121,7 67.121,7 -
Din Total Cheltuieli
I. Cheltuieli cu caracter social-cultural
92.313,3 122.385,1 30.071,8 132,6
1. Cheltuieli curente 88.213,3 118.285,1 30.071,8 134,1
1.1. Cheltuieli de personal 42.861,5 63.830,9 25.969,4 149,1
1.2. Cheltuieli materiale 16.298,9 17.296,9 998,0 106,1
1.3. Subvenții și transferuri 29.052,9 37.157,3 8.104,4 127,9
din care:
- subvenții pentru instituții publice 1.243,3 1.365,4 122,1 109,8
- transferuri 27.809,6 35.791,9 7.982,3 128,7
2. Cheltuieli de capital 4.100,0 4.100,0 - 100,0
A. Învățământ
32.357,2 47.511,5 15.154,3 146,8
din acestea:
1. Cheltuieli curente 30.957,2 46.111,5 15.154,3 148,9
1.1. Cheltuieli de personal 25.170,5 37.433,5 12.263,0 148,7
1.2. Cheltuieli materiale 5.289,6 5.608,3 318,7 106,0
1.3. Subvenții și transferuri 497,1 3.069,7 2.572,6 617,5
din care:
- transferuri 497,1 3.069,7 2.572,6 617,5
2. Cheltuieli de capital 1.400,0 1.400,0 - 100,0
B. Sănătate
29.300,0 38.572,3 9.272,3 131,6
din acestea:
1. Cheltuieli curente 27.700,0 36.972,3 9.272,3 133,5
1.1. Cheltuieli de personal 17.536,8 26.135,8 8.599,0 149,0
1.2. Cheltuieli materiale 10.163,2 10.836,5 673,3 106,6
2. Cheltuieli de capital 1.600,0 1.600,0 - 100,0
C. Cultură și artă
1.674,7 1.769,2 94,5 105,6
din acestea:
1. Cheltuieli curente 1.124,7 1.219,2 94,5 108,4
1.1. Cheltuieli de personal 127,3 321,8 94,5 174,2
1.2. Cheltuieli materiale 639,7 639,7 - 100,0
1.3. Subvenții și transferuri 357,7 357,7 - 100,0
din care:
- subvenții pentru instituții publice 357,7 357,7 - 100,0
2. Cheltuieli de capital 550,0 550,0 - 100,0
D. Asistență socială
633,9 662,8 28,9 104,6
din acestea:
1. Cheltuieli curente 183,9 212,8 28,9 115,7
1.1. Cheltuieli de personal 26,9 39,8 12,9 147,9
1.2. Cheltuieli materiale 56,4 62,4 6,0 110,6
1.3. Subvenții și transferuri 100,6 100,6 10,0 109,9
din care:
- subvenții pentru instituții publice 100,6 100,6 10,0 109,9
2. Cheltuieli de capital 450,0 450,0 - 100,0
E. Alocații și alte ajutoare pentru copii
24.102,5 27.919,5 3.817,0 115,8
din acestea:
1. Cheltuieli curente 24.102,5 27.919,5 3.817,0 115,8
1.1. Subvenții și transferuri 24.102,5 27.919,5 3.817,0 115,8
din care:
- transferuri 24.102,5 27.919,5 3.817,0 115,8
F. Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane
3.210,0 4.802,7 1.592,7 149,6
din acestea:
1. Cheltuieli curente 3.210,0 4.802,7 1.592,7 149,6
1.1. Subvenții și transferuri 3.210,0 4.802,7 1.592,7 149,6
din care:
- transferuri 3.210,0 4.802,7 1.592,7 149,6
G. Alte cheltuieli cu caracter social-cultural
1.035,0 1.147,1 112,1 110,8
din acestea:
1. Cheltuieli curente 935,0 1.047,1 112,1 112,0
1.1. Cheltuieli materiale 150,0 150,0 - 100,0
1.2. Subvenții și transferuri 785,0 897,1 112,1 114,3
din care:
- subvenții pentru instituții publice 785,0 897,1 112,1 114,3
2. Cheltuieli de capital 100,0 100,0 - 100,0
II. Cheltuieli pentru apărarea națională
29.230,0 32.750,0 3.520,0 112,0
1. Cheltuieli curente 15.000,0 18.520,0 3.520,0 123,5
1.1. Cheltuieli de personal 8.157,0 10.802,5 2.645,5 132,4
1.2. Cheltuieli materiale 6.843,0 7.717,5 874,5 112,8
2. Cheltuieli de capital 14.230,0 14.230,0 - 100,0
III. Cheltuieli pentru ordinea publică
5.755,0 7.267,3 1.512,3 126,3
1. Cheltuieli curente 5.209,0 6.721,3 1.512,3 129,0
1.1. Cheltuieli de personal 2.956,7 4.110,7 1.154,0 139,0
1.2. Cheltuieli materiale 2.252,3 2.610,6 358,3 115,9
2. Cheltuieli de capital 546,0 546,0 - 100,0
IV. Cheltuieli pentru organele puterii de stat
6.810,3 8.824,9 2.014,6 129,6
1. Cheltuieli curente 5.610,3 7.624,9 2.014,6 135,9
1.1. Cheltuieli de personal 4.088,5 5.906,5 1.818,0 144,5
1.2. Cheltuieli materiale 1.253,7 1.252,6 -1,1 99,9
1.3. Subvenții și transferuri[1] 268,1 465,8 197,7 173,7
din care:
- transferuri 268,1 465,8 197,7 173,7
2. Cheltuieli de capital 1200,0 1.200,0 - 100,0
A. Cheltuieli pentru Președinția țării
120,7 126,7 6,0 104,9
din acestea:
1. Cheltuieli curente 77,7 83,7 6,0 107,7
1.1. Cheltuieli de personal 21,5 27,5 6,0 127,9
1.2. Cheltuieli materiale 56,2 56,2 - 100,0
2. Cheltuieli de capital 43,0 43,0 - 100,0
B. Cheltuieli pentru organele puterii legislative
537,1 585,2 48,1 108,9
din acestea:
1. Cheltuieli curente 367,1 415,2 48,1 113,1
1.1. Cheltuieli de personal 257,9 306,0 48,1 118,7
1.2. Cheltuieli materiale 109,2 109,2 - 100,0
2. Cheltuieli de capital 170,0 170,0 - 100,0
a) Adunarea deputaților 380,0 411,4 31,4 108,3
1. Cheltuieli curente 229,0 260,4 31,4 113,7
1.1. Cheltuieli de personal 171,9 203,3 31,4 118,3
1.2. Cheltuieli materiale 57,1 57,1 - 100,0
2. Cheltuieli de capital 151,0 151,0 - 100,0
b) Senat 157,1 173,9 16,8 110,7
1. Cheltuieli curente 138,1 154,9 16,8 112,1
1.1. Cheltuieli de personal 86,0 102,8 16,8 119,5
1.2. Cheltuieli materiale 52,1 52,1 - 100,0
2. Cheltuieli de capital 19,0 19,0 - 100,0
C. Cheltuieli pentru organele puterii judecătorești și ale procuraturii
749,8 979,2 229,4 130,6
din acestea:
1. Cheltuieli curente 740,3 969,7 229,4 130,9
1.1. Cheltuieli de personal 581,6 811,0 229,4 139,4
1.2. Cheltuieli materiale 158,7 158,7 - 100,0
2. Cheltuieli de capital 9,5 9,5 - 100,0
a) Curtea Supremă de Justiție 19,6 24,4 4,8 124,5
1. Cheltuieli curente 19,6 24,4 4,8 124,5
1.1. Cheltuieli de personal 17,5 22,3 4,8 127,4
1.2. Cheltuieli materiale 2,1 2,1 - 100,0
b) Celelalte organe judecătorești 480,5 630,0 149,5 131,1
1. Cheltuieli curente 480,5 630,0 149,5 131,1
1.1. Cheltuieli de personal 357,2 506,7 149,5 141,9
1.2. Cheltuieli materiale 123,3 123,3 - 100,0
c) Procuratura României 249,7 324,9 75,2 130,1
1. Cheltuieli curente 240,2 315,4 75,2 131,3
1.1. Cheltuieli de personal 206,9 282,1 75,2 136,3
1.2. Cheltuieli materiale 33,3 33,3 - 100,0
2. Cheltuieli de capital 9,5 9,5 - 100,0
D. Cheltuieli pentru organele puterii executive
5.402,7 7.133,8 1.731,1 132,0
din acestea:
1. Cheltuieli curente 4.425,2 6.156,3 1.731,1 139,1
1.1. Cheltuieli de personal 3.227,5 4.761,9 1.534,4 147,5
1.2. Cheltuieli materiale 929,6 928,6 -1,0 99,9
1.3. Subvenții și transferuri 268,1 465,8 197,7 173,7
din care:
- transferuri 268,1 465,8 197,7 173,7
2. Cheltuieli de capital 977,5 977,5 - 100,0
a) Guvernul României 753,0 767,0 14,0 101,8
1. Cheltuieli curente 88,9 102,9 14,0 115,7
1.1. Cheltuieli de personal 45,1 59,1 14,0 131,0
1.2. Cheltuieli materiale 43,8 43,8 - 100,0
2. Cheltuieli de capital 664,1 664,1 - 100,0
b) Ministere și celelalte organe centrale 4.649,7 6.366,8 1.717,1 136,9
1. Cheltuieli curente 4.336,3 6.053,4 1.717,1 136,9
1.1. Cheltuieli de personal 3.182,4 4.702,8 1.520,4 147,8
1.2. Cheltuieli materiale 885,8 884,8 -1,0 99,9
1.3. Subvenții și transferuri 268,1 465,8 197,7 173,7
din care:
- transferuri 268,1 465,8 197,7 173,7
2. Cheltuieli de capital 313,4 313,4 - 100,0
V. Cheltuieli pentru acțiuni economice
91.991,2 101.987,5 9.996,3 110,9
din acestea:
1. Cheltuieli curente 77.610,5 87.606,8 9.996,3 112,9
1.1. Cheltuieli de personal 5.512,6 9.271,1 3.758,5 168,2
1.2. Cheltuieli materiale 11.051,0 13.610,7 2.559,7 123,2
1.3. Subvenții și transferuri 61.046,9 64.725,0 3.678,1 106,0
din care:
- subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat 33.602,5 28.265,6 -5.336,9 84,1
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețuri și tarife 27.444,4 36.459,4 9.015,0 132,8
2. Cheltuieli de capital 14.380,7 14.380,7 - 100,0
A. Agricultură, silvicultură, ape, mediu înconjurător
32.568,8 22.533,0 -10.035,8 69,2
din acestea:
1. Cheltuieli curente 29.468,8 19.433,0 -10.035,8 65,9
1.1. Cheltuieli de personal 2.845,0 4.748,2 1.903,2 166,9
1.2. Cheltuieli materiale 2.323,8 2.684,8 361,0 115,5
1.3. Subvenții și transferuri 24.300,0 12.000,0 -12.300,0 49,4
din care:
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețuri și tarife 24.300,0 12.000,0 -12.300,0 49,4
2. Cheltuieli de capital 3.100,0 3.100,0 - 100,0
B. Cercetare științifică
2.841,8 3.053,0 211,2 107,4
din acestea:
1. Cheltuieli curente 2.841,8 3.053,0 211,2 107,4
1.1. Cheltuieli de personal 444,9 656,1 211,2 147,5
1.2. Cheltuieli materiale 2.396,9 2.396,9 - 100,0
C. Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi
3.567,0 5.179,6 1.612,6 145,2
din acestea:
1. Cheltuieli curente 3.567,0 5.179,6 1.612,6 145,2
1.1. Cheltuieli materiale 3.567,0 5.179,6 1.612,6 145,2
D. Industrie extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei
39.231,9 49.575,0 10.343,1 126,4
din acestea:
1. Cheltuieli curente 33.831,9 44.175,0 10.343,1 130,6
1.1. Subvenții și transferuri 33.831,9 44.175,0 10.343,1 130,6
din care:
- subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat 33.602,5 28.265,6 -5.336,9 84,1
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețuri și tarife 229,4 15.909,4 15.680,0 -
2. Cheltuieli de capital 5.400,0 5.400,0 - 100,0
E.Transporturi
6.528,8 13.743,5 7.214,7 210,5
din acestea:
1. Cheltuieli curente 4.528,8 11.743,5 7.214,7 259,3
1.1. Cheltuieli de personal 1.468,7 2.964,9 1.4495,2 201,9
1.2. Cheltuieli materiale 2.745,1 3.178,6 433,5 115,8
1.3. Subvenții și transferuri 315,0 5.600,0 5.285,0 -
din care:
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețuri și tarife 315,0 5.600,0 5.285,0 -
2. Cheltuieli de capital 2.000,0 2.000,0 - 100,0
F. Alte acțiuni economice
7.252,9 7.903,4 650,5 108,9
din acestea:
1. Cheltuieli curente 3.372,2 4.022,7 650,5 119,3
1.1. Cheltuieli de personal 754,0 901,9 147,9 119,6
1.2. Cheltuieli materiale 18,2 170,8 152,6 938,5
1.3. Subvenții și transferuri 2.600,0 2.950,0 350,0 113,5
din care:
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețuri și tarife 2.600,0 2.950,0 350,0 113,5
2. Cheltuieli de capital 3.880,7 3.880,7 - 100,0
VI. Cheltuieli pentru alte acțiuni
2.384,7 2.739,4 354,7 114,9
din acestea:
1. Cheltuieli curente 2.180,7 2.535,4 354,7 116,3
1.1. Cheltuieli de personal 1.368,5 1.713,5 345,0 125,2
1.2. Cheltuieli materiale 812,2 821,9 9,7 101,2
2. Cheltuieli de capital 204,0 204,0 - 100,0
VII. Transferuri din bugetul administrației centrale de stat
22.279,0 23.913,5 1.634,5 107,3
1.Transferuri din bugetul administrației centrale de stat la bugetele locale 10.050,0 23.913,5 13.863,5 237,9
2.Transferuri din bugetul administrației centrale de stat la bugetul asigurărilor sociale 12.229,0 - -12.229,0 -
VIII. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor
- 67.121,7 67.121,7 -


[modificare] Anexa nr. 2

Lista impozitelor, taxelor și celorlalte venituri pe anul 1991

1. Pentru administrația centrală de stat

Denumirea impozitelor, taxelor sau celorlalte venituri
Acte normative care reglementează încasarea impozitelor, taxelor sau celorlalte venituri
I. Venituri curente
A. Venituri fiscale
A.1. Impozite directe
- impozitul pe profit Legea privind impozitul pe profit
- impozitul pe salarii Legea privind impozitul pe salarii
- alte impozite directe
a) taxa pentru folosirea terenurilor ce se scot din fondul forestier în vederea executării unor lucrări
Legea fondului funciar
b) impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice și juridice nerezidente Decretul nr. 276/1973 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate în România de persoanele fizice și juridice nerezidente, cu modificările aduse prin Decretul nr. 125/1977
c) alte încasări din impozite directe
- venituri din expertize în domeniul navigației
Decretul nr. 212/1981 privind expertizele în domeniul navigației civile
A.2. Impozite indirecte
- impozitul pe circulația mărfurilor Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială
- taxe vamale
a) taxe vamale de la persoane juridice
Legea nr. 30/1978 privind Codul vamal al României
Decretul nr. 337/1981 privind aprobarea Regulamentului vamal
b) taxe vamale și alte venituri încasate de la persoane fizice de unitățile vamale - idem -
Hotărârile Guvernului nr. 685, 1048, 1194 și 1274 din 1990
- alte impozite indirecte
a) taxe de timbru de la persoane juridice
Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, cu modificările ulterioare;
H.C.M. nr. 911/1955 și Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990
b) majorări și penalizări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen Actul normativ care reglementează venitul în cauză
c) alte încasări din impozite indirecte
- venituri din rezerve pentru cheltuieli preliminate rămase neconsumate în anul precedent și constatate în anul în curs, la regiile autonome sau societățile comerciale de stat
Instrucțiunile Ministerului Finanțelor de aplicare a planului de conturi
- contravaloarea ambalajelor și paleților care însoțesc mărfurile importate de regiile autonome sau societățile comerciale de stat, incluse în prețul acestora Decretul nr. 146/1980 privind unele măsuri de îmbunătățire a circulației, utilizării și recuperării ambalajelor pentru mărfurile ce se desfac prin comerțul cu amănuntul
B. Venituri nefiscale
- vărsăminte din profitul net al regiilor autonome Legea privind impozitul pe profit
- dividende pentru participarea statului la capitalul social al societăților comerciale Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
Legea privind impozitul pe profit
- vărsăminte de la instituțiile publice
a) veniturile creșelor
Decretul nr. 65/1982 privind organizarea creșelor și grădinițelor și stabilirea contribuției părinților pentru copiii din aceste unități
b) taxe de spitalizare, analize, consultații, tratamente, înregistrare medicamente și proteze Decretul nr. 246/1958 privind reglementarea acordării asistenței medicale și a medicamentelor modificat prin Decretul nr. 279/1983 privind reglementarea asistenței medicale cu plată și Decretul-lege nr. 132/1990
c) taxe de brevete de invenții și înregistrarea mărcilor de fabrică Legea nr. 62/1974 privind invențiile și inovațiile
Decretul nr. 363/1976 privind taxele pentru cererile de brevete de invenții și pentru brevete de invenții acordate
Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică de comerț și de servicii
d) taxe de metrologie Legea nr. 27/1978 a metrologiei
e) veniturile sanatoriilor balneoclimaterice Decretul nr. 246/1958 privind reglementarea acordării asistenței medicale și a medicamentelor
f) venituri din activitatea de navigație și alte prestări de servicii în porturi și taxe pentru folosirea drumurilor Decretul nr. 311/1987 privind aprobarea tarifelor în transport, poștă și telecomunicații
Decretul nr. 297/1983 privind stabilirea taxei de trecere cu autovehiculele pe podul de peste Dunăre de la Giurgeni-Vadu Oii
Decretul nr. 250/1981 privind stabilirea regimului de folosire a drumurilor de către vehiculele înmatriculate în alte state care transportă mărfuri în trafic internațional pe teritoriul României cu modificările aduse prin Decretul nr. 91/1984
g) taxe consulare Hotărârea Guvernului României nr. 443/1990 privind stabilirea taxelor consulare
h) taxe și alte venituri din protecția mediului Hotărârea Guvernului nr. 938/1990 privind organizarea Ministerului Mediului
i) venituri ce se încasează de către instituții drept regie de cămin și cantină Legea nr. 9/1971 privind cantinele-restaurant pentru salariați
Hotărârea Guvernului nr. 440/1990 privind atribuirea burselor de școlarizare pe bază de contract și altor forme de sprijin material elevilor și studenților de la învățământul de zi
j) taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare de pe lângă instituții Decretul nr. 446/1966 privind organizarea instituțiilor și serviciilor medicale
k) taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea de permise de conducere și alte venituri privind circulația pe drumurile publice Decretul nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice republicat în anul 1984
l) Venituri din activitatea de gospodărire a apelor Hotărârea Guvernului nr. 1001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plăți pentru produsele și serviciile de gospodărire a apelor
m) venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor și bolilor din sectorul vegetal Legea pomiculturii nr. 11/1974
Decretul nr. 697/1956 privind protecția plantelor cultivate și a pădurilor
n) veniturile unităților de reproducție și selecție a animalelor Legea nr. 8/1971 pentru organizarea, administrarea pajiștilor, loturilor zootehnice și semincere, precum și a stațiunilor comunale de montă
Legea nr. 40/1975 privind creșterea și ameliorarea animalelor
o) veniturile circumscripțiilor, laboratoarelor și dispensarelor veterinare Decretul nr. 217/1957 privind stabilirea modului de acordare a asistenței sanitar-veterinare și a materialelor de uz veterinar
p) vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate Decretul nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat cu completările ulterioare
r) vărsăminte din veniturile instituțiilor publice și activităților autofinanțate Decretul nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat cu completările ulterioare
s) Alte venituri de la instituțiile publice
- venituri din vânzarea reportajelor și din serviciile de știri realizate de Rompres
Decretul nr. 474/1977 privind organizarea și funcționarea Agenției Române de Presă >
Diverse venituri
a) venituri din aplicarea prescripției extinctive Decretul nr. 167/1958 privind prescripția extinctivă
Decretul nr. 219/1960 privind obligațiile unităților debitoare urmare a prescripției extinctive
b) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri Codul penal, Codul civil și Codul muncii
Decretul nr. 208/1976 privind evaluarea pagubelor aduse avutului obștesc, republicat
c) venituri din amenzile aplicate conform dispozițiilor legale Legea nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor
Hotărârile elaborate în baza Legii nr. 32/1968
d) încasări din cota reținută, conform Legii nr. 6/1973 Legea nr. 6/1973 pentru modificarea Codului penal al României
e) restituirea de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți Legea finanțelor publice
f) încasarea ratelor scadente la creditele externe acordate de la buget Acorduri guvernamentale
g) încasarea dobânzilor aferente creditelor externe acordate de la buget Acorduri guvernamentale
h) vărsăminte de la unitățile economice comerciale din sectorul public, reprezentând plusuri de mărfuri și produse constatate cu ocazia inventarierilor, rămase definitive H.C.M. nr. 1397/1974 privind unele măsuri pentru realizarea de economii la cheltuielile unităților economice din sectorul public
i) venituri din concesiuni Hotărârea Guvernului nr. 1228/1990 pentru aprobarea metodologiei concesionării, închirierii și locației gestiunii
j) încasări din alte surse
- venituri din penalizări de către furnizorii de gaze naturale
Decretul nr. 232/1982 privind modificarea prețurilor de producție și de livrare în industrie, a tarifelor în transporturi și a prețurilor de deviz pentru activitatea de construcții-montaj (art. 4)
II. Venituri din capital
- venituri din valorificarea unor bunuri ale statului Legea finanțelor publice
- venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat și de mobilizare Decretul nr. 357/1979 privind regimul rezervelor de stat

2. Pentru bugetele locale pe anul 1991

Denumirea impozitelor, taxelor sau celorlalte venituri
Acte normative care reglementează încasarea impozitelor, taxelor sau celorlalte venituri
I. Venituri curente
A. Venituri fiscale
A.1. Impozite directe
- impozitul pe profit Legea privind impozitul pe profit
- impozite și taxe de la populație
a) impozitul pe terenurile agricole ale populației Legea nr. 2/1977 privind impozitul agricol
b) impozitul pe veniturile liber-profesioniștilor, meseriașilor și ale altor persoane fizice independente și asociațiilor familiale Decretul nr. 153/1954 cu privire la impozitul pe veniturile populației
Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative
Hotărârea Guvernului nr. 201/1990
c) impozitul pe clădirile și terenurile populației Legea nr. 25/1981 privind impozitele și taxele locale
Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea și încasarea impozitelor și taxelor locale
d) taxa asupra mijloacelor de transport - Idem -
e) taxe de timbru asupra succesiunilor și alte taxe de timbru de la populație Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru
H.C.M. nr. 911/1955
Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990
f) alte impozite și taxe de la populație Legea nr. 25/1981 privind impozitele și taxele locale
Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea și încasarea impozitelor și taxelor locale
- Alte impozite directe
a) taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat Legea fondului funciar
b) impozitul pe clădiri de la persoane juridice Legea nr. 25/1981 privind impozitele și taxele locale
Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea și încasarea impozitelor și taxelor locale
c) alte încasări din impozite directe
A.2. Impozite indirecte
- Impozitul pe spectacole Decretul nr. 295/1983 privind regimul de stabilire a tarifelor de intrare la spectacole teatrale, muzicale și cinematografice
- Alte impozite indirecte Legea nr. 25/1981 privind impozitele și taxele locale
Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea și încasarea impozitelor și taxelor locale
- Majorări și penalizări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen Actul normativ care reglementează venitul în cauză
B. Venituri nefiscale
- Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome Legea privind impozitul pe profit
- Vărsăminte de la instituțiile publice
a) vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate Decretul nr. 151/1975 privind autofinanțarea unor activități ale instituțiilor de stat, cu completările ulterioare
- Diverse venituri
a) venituri din concesiuni Hotărârea Guvernului nr. 1228/1990 privind aprobarea metodologiei concesionării, închirierii și locației gestiunii
II. Venituri din capital
- Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului
a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Legea finanțelor publice
III. Subvenții și transferuri
a) subvenții și transferuri din bugetul administrației centrale de stat Legea finanțelor publice
b) subvenții și transferuri la bugetele locale Legea finanțelor publice


[modificare] Anexa nr. 3

Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1991

- milioane lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
1.04.1991
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
I. Venituri - Total 52.232,0 105.239,0 53.007,0 201,5
din care:
- Contribuția pentru asigurări sociale de stat 52.061,0 104.980,0 52.919,0 201,6
- Contribuția personalului salariat pentru bilete de tratament balnear și odihnă 140,0 224,0 84,0 160,0
- Alte venituri 31,0 35,0 4,0 112,9
II. Cheltuieli - Total 56.838,8 97.129,9 40.290,2 170,9
din care:
- Pensii plătite prin oficii 44.542,9 81.840,0 37.297,1 183,7
- Pensii plătite prin întreprinderi 210,6 210,6 - 100,0
- Indemnizații de boală 5.150,0 5.065,0 -85,0 98,3
- Indemnizații de maternitate 4.075,0 6.201,0 2.126,0 152,1
- Ajutoare pentru decese și proteze personal salariat 55,0 64,5 9,5 117,3
- Ajutoare sociale 266,1 386,9 120,8 145,4
- Ajutoare pentru decese pensionari 187,2 191,4 4,2 102,2
- Bilete de tratament balnear și odihna 240,0 415,0 175,0 172,9
- Cheltuieli cu plata pensiilor 375,0 654,0 279,0 174,4
- Impozit asupra indemnizațiilor de asigurări sociale 1.490,0 1.847,6 357,6 124,0
- Alte cheltuieli 2,0 3,0 1,0 150,0
III. Depășirea veniturilor asupra cheltuielilor -4.606,8 8.110,0 - -


[modificare] Anexa nr. 4

Transferuri din bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991

- sume în mii lei - - sume în mii lei -
Total 23.913.500
Județul Alba 352.290 Județul Harghita 255.636
Județul Arad 483.232 Județul Hunedoara 463.683
Județul Argeș 424.617 Județul Ialomița 186.030
Județul Bacău 813.173 Județul Iași 868.003
Județul Bihor 594.743 Județul Maramureș 522.904
Județul Bistrița-Năsăud 367.860 Județul Mehedinți 233.181
Județul Botoșani 412.224 Județul Mureș 528.452
Județul Brașov 637.175 Județul Neamț 480.753
Județul Brăila 443.935 Județul Olt 265.225
Județul Buzău 264.499 Județul Prahova 600.023
Județul Caraș-Severin 461.947 Județul Satu Mare 326.576
Județul Călărași 189.560 Județul Sălaj 283.074
Județul Cluj 785.801 Județul Sibiu 558.823
Județul Constanța 1.109.099 Județul Suceava 427.481
Județul Covasna 250.016 Județul Teleorman 186.416
Județul Dîmbovița 348.779 Județul Timiș 921.415
Județul Dolj 749.387 Județul Tulcea 198.634
Județul Galați 506.412 Județul Vaslui 468.000
Județul Giurgiu 235.033 Județul Vîlcea 348.445
Județul Gorj 159.157 Județul Vrancea 387.804
Municipiul București 5.814.003


[modificare] Anexa nr. 5

Categorii de venituri și cheltuieli avute în vedere la stabilirea transferurilor din bugetul administrației centrale la bugetele locale

Venituri proprii

1. Impozitul pe profit

2. Impozitul agricol de la cooperația agricolă

3. Impozite și taxe de la populație

 • Impozitul pe terenurile agricole ale populației
 • Impozitul pe veniturile liber profesioniștilor, meseriașilor și ale altor persoane fizice independente și asociații familiale
 • Impozitul pe clădiri și terenurile populației
 • Taxe asupra mijloacelor de transport
 • Taxe de timbru asupra succesiunilor și alte taxe de timbru de la populație
 • Alte impozite și taxe de la populație

4. Alte impozite directe

 • Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
 • Impozitul pe clădiri de la persoane juridice
 • Alte încasări din impozite directe

5. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

6. Impozitul pe spectacole

7. Alte impozite indirecte

 • Majorări și penalizări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen
 • Alte încasări din impozite indirecte

8. Vărsăminte de la instituțiile publice

 • Vărsăminte din disponibilitățile instituțiilor publice și activităților autofinanțate
 • Alte venituri de la instituțiile publice

9. Diverse venituri

 • Venituri din concesiuni
 • Încasări din alte surse

10. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului

 • Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice
Cheltuieli curente și de capital

1. Cultura și arta

2. Asistența sociala

3. Gospodărie comunală și locuințe

4. Cheltuieli pentru organele puterii executive

5. Cercetare științifică

6. Transporturi și comunicații

7. Alte acțiuni economice

8. Alte acțiuni

Notă: La stabilirea alocației de la buget pentru construcții de locuințe s-a avut în vedere, în principal, satisfacerea necesităților de spații locative pentru familiile cu venituri scăzute și pentru persoanele handicapate. Necesitățile de locuințe pentru celelalte categorii de cetățeni urmează să se realizeze cu fonduri de la populație și prin credite bancare, în condițiile legii.


[modificare] Anexa nr. 6/01

Cheltuielile bugetului administrației centrale de stat pe ministere și celelalte organe centrale de stat

Ministerul resurselor și industriei

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 48.302.146 56.524.948 8.222.802 117,0
1. Cheltuieli curente 36.591.331 49.604.148 13.012.817 135,6
1.1. Cheltuieli de personal 485.310 595.362 110.052 122,7
1.2. Cheltuieli materiale 8.601.444 4.886.427 -3.715.017 56,8
1.3. Subvenții și transferuri 27.504.577 44.122.359 16.617.782 160,4
din care:
- subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat 24.132.800 28.265.600 4.132.800 117,1
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețuri și tarife 3.352.500 15.854.400 12.501.900 472,9
- subvenții pentru instituțiile publice 1.757 2.359 602 134,3
- transferuri 17.520 - -17.520 -
2. Cheltuieli de capital 11.710.815 6.920.800 -4.790.015 59,1
I. Cheltuieli cu caracter social
A. Cultură și artă 1.757 2.359 602 134,3
din acestea:
1. Cheltuieli curente 1.757 2.359 602 134,3
1.1. Subvenții și transferuri 1.757 2.359 602 134,3
a) Muzee 1.757 2.359 602 134,3
II. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 513.205 489.040 -24.165 95,3
1. Cheltuieli curente 513.205 489.040 -24.165 95,3
1.1. Cheltuieli de personal 429.261 390.513 -38.748 91,0
1.2. Cheltuieli materiale 66.424 98.527 32.103 148,3
1.3. Subvenții și transferuri 17.520 - -17.520 -
III. Cheltuieli pentru acțiuni economice 47.765.184 56.009.200 8.244.016 117,3
1. Cheltuieli curente 36.054.369 49.088.400 13.034.031 136,2
1.1. Cheltuieli de personal 42.449 188.800 146.351 444,8
1.2. Cheltuieli materiale 8.526.620 4.779.600 -3.747.020 56,1
1.3. Subvenții și transferuri 27.485.300 44.120.000 16.634.700 160,5
2. Cheltuieli de capital 11.710.815 6.920.800 -4.790.015 59,1
A. Cercetare științifică 372.695 - -372.695 -
din acestea: - -
1. Cheltuieli curente 338.695 - -338.695 -
1.1. Cheltuieli de personal 4.494 - -4.494 -
1.2. Cheltuieli materiale 334.201 - -334.201 -
2. Cheltuieli de capital 34.000 - -34.000 -
a) Obiective, teme de cercetare și cercetări complexe 329.995 - -329.995 -
b) Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 42.700 - -42.700 -
B. Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 8.147.000 4.779.600 -3.367.400 58,7
1. Cheltuieli curente 8.147.000 4.779.600 -3.367.400 58,7
1.1. Cheltuieli materiale 8.147.000 4.779.600 -3.367.400 58,7
C. Industrie extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei 37.323.846 49.520.000 12.196.154 132,7
din acestea:
1. Cheltuieli curente 27.485.300 44.120.000 16.634.700 160,5
1.1. Subvenții și transferuri 27.485.300 44.120.000 16.634.700 160,5
din care:
a) subvenții pentru regii autonome și societăți comerciale cu capital de stat 24.132.800 28.265.600 4.132.800 117,1
b) subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețuri și tarife 3.352.500 15.854.400 12.501.900 472,9
2. Cheltuieli de capital 9.838.546 5.400.000 -4.438.546 54,9
D. Alte acțiuni economice 1.921.643 1.709.600 -212.043 89,0
din acestea:
1. Cheltuieli curente 83.374 188.800 105.426 226,4
1.1. Cheltuieli de personal 37.955 188.800 150.845 497,4
1.2. Cheltuieli materiale 45.419 - -45.419 -
2. Cheltuieli de capital 1.838.269 1.520.800 -317.469 82,7
a) Rezerva de stat și de mobilizare 1.638.269 1.520.800 -317.469 82,7
b) Alte cheltuieli pentru rezerva de stat 45.919 97.300 51.469 211,9
c) Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 37.455 91.500 54.045 244,3
IV. Cheltuieli pentru alte acțiuni 22.000 24.349 2.349 110,7
1. Cheltuieli curente 22.000 24.349 2.349 110,7
1.1. Cheltuieli de personal 13.600 16.049 2.349 118,0
1.2. Cheltuieli materiale 8.400 8.300 - 100 98,8
a) Centre și oficii de calcul 22.000 24.349 2.349 110,7

Cheltuielile bugetare detaliate pe articole

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cultură și artă
A. Cheltuieli curente 1.757 2.359 602 134,3
Subvenții 1.757 2.359 602 134,3
Cheltuieli pentru organele puterii executive
A. Cheltuieli curente 513.205 489.040 -24.165 95,3
Cheltuieli de personal 429.261 390.513 -38.748 91,0
- Cheltuieli cu salariile 315.241 249.409 -65.832 79,1
- Impozitul pe salarii 49.402 39.630 -9.772 80,2
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 46.668 57.701 11.033 123,6
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 7.980 7.595 -385 95,2
- Deplasări, detașări, transferări 9.970 36.178 26.208 362,9
Cheltuieli materiale și servicii 66.424 98.527 32.103 148,3
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 57.800 85.048 27.248 147,1
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 409 3.185 2.776 778,7
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 140 1.144 1.004 817,1
- Reparații curente 642 3.115 2.473 485,2
- Cărți și publicații 843 1.770 927 210,0
- Alte cheltuieli 6.590 4.265 2.325 64,7
Subvenții - transferuri 17.520 - -17.520 -
Cercetare științifică
A. Cheltuieli curente 338.695 [2] -338.695 -
Cheltuieli de personal 4.494 -4.494 -
- Cheltuieli cu salariile 3.220 -3.220 -
- Impozitul pe salarii 563 -563 -
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 530 -530 -
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 81 -81 -
- Deplasări, detașări, transferări 100 -100 -
Cheltuieli materiale și servicii 334.201 -334.201 -
- Alte cheltuieli 334.201 -334.201 -
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi
A. Cheltuieli curente 8.147.000 4.779.600 -3.367.400 58,7
Cheltuieli materiale și servicii 8.147.000 4.779.600 -3.367.400 58,7
- Alte cheltuieli 8.147.000 4.779.600 -3.367.400 58,7
Industrie extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri
A. Cheltuieli curente 27.485.300 44.120.000 16.634.700 160,5
Subvenții 27.485.300 44.120.000 16.634.700 160,5
Cheltuieli pentru alte acțiuni
A. Cheltuieli curente 22.000 24.349 2.349 110,7
Cheltuieli de personal 13.600 16.049 2.449 118,0
- Cheltuieli cu salariile 10.087 11.185 -1.098 110,8
- Impozitul pe salarii 1.438 1.789 351 124,4
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.605 2.595 990 161,6
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 274 280 6 102,2
- Deplasări, detașări, transferări 196 200 4 102,0
Cheltuieli materiale și servicii 8.400 8.300 -100 98,8
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 4.450 4.400 -50 98,9
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 3.050 3.000 .50 98,4
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 200 200 - 100,0
- Reparații curente 400 400 - 100,0
- Cărți și publicații 50 50 - 100,0
- Alte cheltuieli 250 250 - 100,0
Alte acțiuni economice
A. Cheltuieli curente 83.374 188.800 105.426 226,4
Cheltuieli de personal 37.955 188.800 150.845 497,4
- Cheltuieli cu salariile 10.822 17.300 6.478 159,9
- Impozitul pe salarii 1.554 2.900 1.346 186,6
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.624 4.100 2.476 252,5
- Deplasări, detașări, transferări 23.955 164.500 140.545 686,7
Cheltuieli materiale și servicii 45.419 - -45.419 -
- Alte cheltuieli 45.419 - -45.419 -

Ministerul resurselor și industriei

Muzee

- mii lei -

Denumirea instituției
Propuneri 1991
Venituri proprii
Transferuri de la bugetul administrației centrale
Cheltuieli
(1+2)
1. Departamentul petrolului
Muzeul petrolului
230 980 1.860
2. Departamentul energiei electrice
Muzeul științei și tehnicii "Ing. D. Leonida"
600 1.429 2.029


[modificare] Anexa nr. 6/02

Ministerul Agriculturii și Alimentației

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 38.766.374 22.647.510 -16.118.864 58,4
1. Cheltuieli curente 32.363.731 21.321.510 -11.042.221 65,9
1.1. Cheltuieli de personal 3.378.742 4.404-943 1.026.201 130,4
1.2. Cheltuieli materiale 3.236.647 2.341.567 -895.080 72,3
1.3. Subvenții și transferuri 25.748.342 14.575.000 -11.173.342 56,8
din care:
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețuri și tarife 25.748.342 14.575.000 -11.173.342 56,6
2. Cheltuieli de capital 6.402.643 1.326.000 -5.076.643 20,7
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat 147.459 177.710 30.251 120,1
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
din acestea:
a) Ministere și celelalte organe centrale 147.459 177.710 30.251 120,1
1. Cheltuieli curente 147.459 177.710 30.251 120,5
1.1. Cheltuieli de personal 88.135 137.343 49.208 155,8
1.2. Cheltuieli materiale 31.324 40.367 9.043 128,8
1.3. Subvenții și transferuri 28.000 - -28.000 -
II. Cheltuieli pentru acțiuni economice 38.618.915 22.469.800 -16.149.115 58,2
din care:
1. Cheltuieli curente 32.216.272 21.143.800 -11.072.472 65,6
1.1. Cheltuieli de personal 3.290.607 4.267.600 976.993 129,7
1.2. Cheltuieli materiale 3.205.323 2.301.200 -904.123 71,8
1.3. Subvenții și transferuri 25.720.342 14.575.000 -11.145.342 56,7
2. Cheltuieli de capital 6.402.643 1.326.000 -5.076.643 20,7
A. Agricultură, mediu înconjurător, ape 33.996.699 19.023.400 - 14.973.299 56,0
din acestea:
1. Cheltuieli curente 27.594.056 18.023.400 -9.570.656 65,3
1.1. Cheltuieli de personal 3.289.292 4.097.200 807.908 124,6
1.2. Cheltuieli materiale 1.974.422 2.301.200 326.778 116,5
1.3. Subvenții și transferuri 22.330.342 11.625.000 -10.705.342 52,1
2. Cheltuieli de capital 6.402.643 1.000.000 -5.402.643 15,6
a) Amendarea solurilor acide 90.000 100.000 10.000 111,1
b) Acoperirea sumelor fixe stabilite la cantitățile de semințe 144.000 130.000 -14.000 90,3
c) Salarii și indemnizații ce se plătesc, potrivit legii, de către stat specialiștilor din C.A.P. 1.000.000 650.000 -350.000 65,0
d) Combaterea dăunătorilor și bolilor din sectorul vegetal 1.098.048 1.846.000 747.952 168,1
e) Prime pentru viței 379.178 - -379.173 -
f) Reproducția și selecția animalelor 603.488 947.000 343.513 156,9
g) Direcții sanitar-veterinare, circumscripții, spitale și laboratoare veterinare, precum și cheltuieli pentru combaterea epizootiilor 1.170.000 1.929.000 759.000 164,9
h) Direcții generale pentru agricultură și alimentație 605.000 699.000 94.000 115,5
i) Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii 174.000 97.400 -76.600 56,0
j) Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț la produsele agricole 22.330.342 11.625.000 -10.705.342 52,1
B. Cercetare științifică 271.295 - -271.295 -
din acestea:
1. Cheltuieli curente 271.295 - -271.295 -
1.1. Cheltuieli de personal 1.315 - -1.315 -
1.2. Cheltuieli materiale 269.980 - -269.980 -
C. Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi
1. Cheltuieli curente 5.000 - -5.000 -
1.1. Cheltuieli de personal 5.000 - -5.000 -
D. Alte acțiuni economice 4.345.921 3.446.400 -899.521 79,3
din acestea:
1. Cheltuieli curente 4.345.921 3.120.400 -1.225.521 71,8
1.1. Cheltuieli de personal - 170.400 170.400 -
1.2. Cheltuieli materiale 955.921 - -955.921 -
1.3. Subvenții și transferuri 3.390.000 2.950.000 -440.000 87,0
2. Cheltuieli de capital - 326.000 326.000 -
a) Subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețuri și tarife pentru activitatea de îmbunătățiri funciare 3.390.000 2.950.000 -440.000 87,0
b) Rezerva de stat și de mobilizare 892.567 326.000 -566-567 36,5
c) Alte cheltuieli pentru rezerva de stat 63.354 168.600 105.246 266,1
d) Alte cheltuieli pentru acțiuni economice - 1.800 1.800 -
Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli curente 147.459 177.710 30.251 120,5
Cheltuieli de personal 88.135 137.343 49.208 155,8
- Cheltuieli cu salariile 58.439 81.881 23.442 140,1
- Impozitul pe salarii 9.369 13.097 3.728 139,7
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 8.831 18.854 10.023 139,8
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 1.479 2.758 1.279 186,5
- Deplasări, detașări, transferări 10.017 20.753 10.736 207,2
Cheltuieli materiale și servicii 31.324 40.367 1.043 128,9
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 26.184 27.993 1.814 106,9
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.200 7.409 6.209 617,4
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 605 760 155 125,6
- Reparații curente 925 1.050 125 113,5
- Cărți și publicații 480 570 90 118,8
- Alte cheltuieli 1.930 2.580 650 133,7
Cercetare științifică
A. Cheltuieli curente 271.295 [3] -271.295 -
Cheltuieli de personal 1.315 - -1.315 -
- Cheltuieli cu salariile 970 - -970 -
- Impozitul pe salarii 136 - -136 -
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 144 - -144 -
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 25 - -25 -
- Deplasări, detașări, transferări 40 - -40 -
Cheltuieli materiale și servicii 269.980 - -269.980 -
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 255 - -255 -
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 340 - -340 -
- Reparații curente 40 - -40 -
- Cărți și publicații 10 - -10 -
- Alte cheltuieli 269.335 - -269.335 -
Agricultură, mediu înconjurător, ape, silvicultură
A. Cheltuieli curente 5.263.714 6.398.400 1.134.686 121,5
Cheltuieli de personal 3.289.292 4.097.200 807.908 124,6
- Cheltuieli cu salariile 2.504.192 2.878.900 374.708 115,0
- Impozitul pe salarii 368.036 444.300 76.264 120,5
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 346.390 644.200 297.810 186,0
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 53.574 98.000 44.426 182,9
- Deplasări, detașări, transferări 17.100 31.800 14.700 186,0
Cheltuieli materiale și servicii 1.974.422 2.301.200 326.778 116,5
- Drepturi cu caracter social 320 350 30 109,4
- Hrană 22.950 24.000 1.050 104,6
- Medicamente și materiale sanitare 1.145.128 1.506.350 361.222 131,5
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 220.000 250.000 30.000 113,6
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 139.700 150.000 10.300 107,4
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 10.500 15.000 4.500 142,9
- Reparații curente 18.500 25.000 6.500 135,1
- Reparații capitale 11.000 30.000 19.000 272,7
- Cărți și publicații 658 500 -158 76,0
- Alte cheltuieli 405.666 300.000 -105.666 74,0


[modificare] Anexa nr. 6/03

Departamentul Comerțului Exterior

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 157.199 251.700 94.501 160,1
1. Cheltuieli curente 157.199 251.700 94.501 160,2
1.1. Cheltuieli de personal 133.139 229.480 96.341 172,4
1.2. Cheltuieli materiale 13.230 22.220 8.990 168,0
1.3. Subvenții și transferuri 10.700 - -10.700 -
2. Cheltuieli de capital 130 - -130 -
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 120.199 172.100 51.901 143,2
1. Cheltuieli curente 120.069 172.100 52.031 143,3
1.1. Cheltuieli de personal 96.139 149.880 53.741 155,9
1.2. Cheltuieli materiale 13.230 22.220 8.990 168,0
1.3. Subvenții și transferuri 10.700 - -10.700 -
2. Cheltuieli de capital 130 - -130 -
II. Cheltuieli pentru acțiuni economice
Alte acțiuni economice 37.000 79.600 42.600 215,1
din acestea:
1. Cheltuieli curente 37.000 79.600 42.600 215,1
1.1. Cheltuieli de personal 37.000 79.600 42.600 215,1
a) Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 37.000 79.600 42.600 215,1
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli curente 120.069 172.100 52.031 143,3
Cheltuieli de personal 96.139 149.880 53.741 155,9
- Cheltuieli cu salariile 74.088 102.251 28.163 138,0
- Impozitul pe salarii 6.192 9.339 3.147 150,8
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 6.009 18.690 12.681 311,0
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 850 2.000 1.150 235,2
- Deplasări, detașări, transferări 9.000 17.600 8.600 190,6
Cheltuieli materiale și servicii 13.230 22.220 8.990 167,9
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 10.000 16.750 6.750 167,5
- Reparații curente - 400 400 -
- Cărți și publicații 600 300 -300 50,0
- Alte cheltuieli 2.630 4.770 2.140 181,4
Subvenții 10.700 - -10.700 -
Alte acțiuni economice 37.000 79.600 42.600 215,1
Cheltuieli curente 37.000 79.600 42.600 215,1
Cheltuieli de personal 37.000 79.600 42.600 215,1
- Deplasări, detașări, transferări 37.000 79.600 42.600 215,1


[modificare] Anexa nr. 6/04

Departamentul Comerțului Interior

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 2.149.234 344.240 -1.804.994 16,0
1. Cheltuieli curente 2.139.594 344.240 -1.795.354 16,1
1.1. Cheltuieli de personal 16.494 39.710 23.216 240,7
1.2. Cheltuieli materiale 4.100 4.530 430 110,5
1.3. Subvenții și transferuri 2.119.000 300.000 -1.819.000 14,1
din care:
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețuri și tarife 2.119.000 300.000 -1.819.000 14,1
2. Cheltuieli de capital 9.640 - -9.640 -
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 30.234 44.240 14.006 146,3
1. Cheltuieli curente 20.594 44.240 23.646 214,8
1.1. Cheltuieli de personal 16.494 39.710 23.216 240,7
1.2. Cheltuieli materiale 4.100 4.530 430 110,5
2. Cheltuieli de capital 9.640 - -9.640 -
I. Cheltuieli pentru acțiuni economice
Agricultură, mediu înconjurător, ape 2.119.000 300.000 -1.819.000 14,1
din acestea:
1. Cheltuieli curente 2.119.000 300.000 -1.819.000 14,1
1.1. Subvenții și transferuri 2.119.000 300.000 -1.819.000 14,1
Diferențe de preț 2.119.000 300.000 -1.819.000 14,1
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli curente 2.139.594 344.240 -1.795.354 16,1
Cheltuieli de personal 16.494 39.710 23.216 240,7
- Cheltuieli cu salariile 10.848 24.820 13.972 228,8
- Impozitul pe salarii 1.736 3.972 2.236 228,8
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.636 5.758 4.122 351,9
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 274 760 485 277,4
- Deplasări, detașări, transferări 2.000 4.400 2.400 220,0
Cheltuieli materiale și servicii 4.100 4.530 430 110,5
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 2.000 3.000 1.000 150,0
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.000 550 -450 55,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 100 30 -70 30,0
- Reparații curente 500 500 - 100,0
- Cărți și publicații 200 200 - 100,0
- Alte cheltuieli 300 250 -50 83,3
Subvenții 2.119.000 300.000 -1.819.000 14,1


[modificare] Anexa nr. 6/05

Departamentul Turismului

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 28.982 46.050 17.068 158,9
1. Cheltuieli curente 28.982 46.050 17.068 158,9
1.1. Cheltuieli de personal 22.362 38.930 16.568 174,1
1.2. Cheltuieli materiale 4.820 7.120 2.300 147,7
1.3. Subvenții și transferuri 1.800 - -1.800 -
din care:
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețuri și tarife 1.800 - -1.800 -
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 28.982 46.050 17.068 158,9
1. Cheltuieli curente 28.982 46.050 17.068 158,9
1.1. Cheltuieli de personal 28.982 38.930 16.568 174,1
1.2. Cheltuieli materiale 4.820 7.120 2.300 147,7
1.3. Subvenții și transferuri 1.800 - -1.800 -
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
A. Cheltuieli curente 28.982 46.050 17.068 158,9
Cheltuieli de personal 22.362 38.930 16.568 174,1
- Cheltuieli cu salariile 13.137 18.370 5.233 139,8
- Impozitul pe salarii 2.102 2.940 838 139,9
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.981 4.260 2.279 215,0
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 337 585 248 173,6
- Deplasări, detașări, transferări 4.805 12.775 7.970 265,9
Cheltuieli materiale și servicii 4.820 7.120 2.300 147,7
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.700 3.000 1.300 176,5
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 1.500 2.500 1.000 166,7
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 120 120 - 100,0
- Reparații curente 500 500 - 100,0
- Cărți și publicații 300 300 - 100,0
- Alte cheltuieli 700 700 - 100,0
Subvenții 1.800 - -1.800 -


[modificare] Anexa nr. 6/06

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 11.118.163 15.007.126 3.888.963 135,0
1. Cheltuieli curente 3.624-499 12.864.126 9.239.627 354,9
1.1. Cheltuieli de personal 1.597.482 3.843.185 2.245.703 240,6
1.2. Cheltuieli materiale 1.843.772 3.420.641 1.576.869 185,5
1.3. Subvenții și transferuri 183.245 5.600.300 5.417.055 -
din care:
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețuri și tarife 183.000 5.600.000 5.417.000 -
- subvenții pentru instituțiile publice 245 300 55 122,4
2. Cheltuieli de capital 7.493.664 2.143.000 -5.350.664 28,6
I. Cheltuieli cu caracter social 534.930 956.300 421.370 178,8
1. Cheltuieli curente 534.930 917.300 382.370 171,5
1.1. Cheltuieli de personal 387.500 719.600 332.100 185,7
1.2. Cheltuieli materiale 147.185 194.400 50.215 134,1
1.3. Subvenții și transferuri 245 300 55 122,4
2. Cheltuieli de capital - 39.000 30.000 -
A. Sănătate 534.685 956.000 421.315 178,8
din acestea:
1. Cheltuieli curente 534.685 917.000 382.315 171,5
1.1. Cheltuieli de personal 387.500 700.600 332.100 185,7
1.2. Cheltuieli materiale 147.185 197.400 50.215 134,1
2. Cheltuieli de capital - 39.000 39.000 -
a) Dispensare 247.185 411.400 164.215 166,4
b) Spitale 236.000 420.000 184.000 178,0
c) Centre de recoltare și conservare a sângelui 800 1.300 500 162,5
d) Stații de salvare 2.300 3.800 1.500 165,7
e) Alte instituții și acțiuni economice 48.400 119.500 71.100 246,9
B. Cultură și artă 245 300 55 122,4
din acestea:
1. Cheltuieli curente 245 300 55 122,4
1.1. Subvenții și transferuri 245 300 55 122,4
a) Muzee 245 300 55 122,4
II. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 154.659 191.980 37.321 124,1
1. Cheltuieli curente 151.659 191.980 40.321 126,6
1.1. Cheltuieli de personal 99.356 150.568 51.212 151,5
1.2. Cheltuieli materiale 26.503 41.412 14.909 156,3
1.3. Subvenții și transferuri 25.800 - -25.800 -
2. Cheltuieli de capital 3.000 - -3.000 -
III. Cheltuieli pentru acțiuni economice 10.428.574 13.858.846 3.430.272 132,9
1. Cheltuieli curente 2.937.910 11.754.846 8.816.936 400,1
1.1. Cheltuieli de personal 1.110.625 2.973.017 1.862.391 267,7
1.2. Cheltuieli materiale 1.670.084 3.181.829 1.511.745 190,5
1.3. Subvenții și transferuri 157.200 5.600.000 5.442.800 -
2. Cheltuieli de capital 7.490.664 2.104.000 -5.386.664 28,1
A. Cercetare științifică 65.000 - -65.000 -
din acestea:
1. Cheltuieli curente 65.000 - -65.000 -
1.1. Cheltuieli materiale 65.000 - -65.000 -
a) Obiective, teme de cercetare și cercetări complexe 65.000 - -65.000 -
B. Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 2.000 4.000 2.000 200,0
din acestea:
1. Cheltuieli curente 2.000 4.000 2.000 200,0
1.1. Cheltuieli materiale 2.000 4.000 2.000 200,0
C. Industrie extractivă, energetică, metalurgică, chimică și alte subramuri ale industriei 20.500 - -20.500 -
din acestea:
1. Cheltuieli de capital 20.500 - -20.500 -
D. Transporturi 10.277.894 13.742.746 3.464.852 133,7
din acestea:
1. Cheltuieli curente 2.865.638 11.742.746 8.877.108 409,8
1.1. Cheltuieli de personal 1.110.626 2.964.917 1.854.291 267,0
1.2. Cheltuieli materiale 1.598.412 3.177.829 1.579.417 198,8
1.3. Subvenții și transferuri 156.600 5.600.000 5.443.400 -
2. Cheltuieli de capital 7.412.256 2.000.000 -5.412.256 27,0
a) Aviația civilă 392.680 953.560 560.880 242,8
b) Navigația civilă 398.476 857.746 459.270 215,3
c) Metrologie, supravegherea fabricației și reparații de aeronave 5.165 23.440 18.275 453,8
d) Drumuri și poduri 1.912.717 4.308.000 2.395.283 225,2
e) Transport feroviar (metrou) 156.600 1.100.000 943.400 -
f) Comunicații
g) Alte cheltuieli din domeniul transporturilor conform anexei nr. 4 la H.G. nr. 1149/1990 4.500.000 4.500.000 -
h) Alte instituții și acțiuni economice 7.412.256 2.000.000 -5.412.256 27,0
E. Alte acțiuni economice 63.180 112.100 48.920 177,4
din acestea:
1. Cheltuieli curente 5.272 8.100 2.828 153,6
1.1. Cheltuieli de personal - 8.100 8.100 -
1.2. Cheltuieli materiale 4.672 - -4.672 -
1.3. Subvenții și transferuri 600 - -600 -
2. Cheltuieli de capital 57.908 104.000 46.092 179,6
a) Rezerva de stat și de mobilizare 57.908 104.000 46.092 179,6
b) Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 600 1.200 600 200,0
c) Alte cheltuieli pentru rezerva de stat 4.672 6.900 2.228 147,7
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Sănătate
A. Cheltuieli curente 534.685 917.000 382.315 171,5
Cheltuieli de personal 387.500 719.600 332.100 185,7
- Cheltuieli cu salariile 301.700 508.300 206.600 168,5
- Impozitul pe salarii 40.800 76.100 35.300 186,5
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 40.500 117.500 77.000 290,1
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 4.200 15.100 10.900 359,5
- Deplasări, detașări, transferări 300 2.600 2.300 -
Cheltuieli materiale și servicii 147.185 197.400 50.215 134,1
- Hrană 34.100 50.300 16.200 147,5
- Medicamente și materiale sanitare 55.600 72.000 16.400 129,5
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 8.500 12.000 3.500 141,2
- Drepturi cu caracter social 600 2.500 1.900 416,7
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 22.585 24.000 1.415 106,3
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 8.500 11.000 2.500 129,4
- Reparații curente 14.900 21.000 6.100 140,0
- Reparații capitale - 1.400 1.400 -
- Cărți și publicații 100 200 100 200,0
- Alte cheltuieli 2.300 3.000 700 130,4
Cultură și artă
Subvenții 245 300 55 122,4
Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli curente 151.659 191.980 40.321 126,6
Cheltuieli de personal 100.120 150.558 50.448 150,4
- Cheltuieli cu salariile 71.642 96.264 24.622 134,4
- Impozitul pe salarii 11.462 15.401 3.939 134,4
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 10.853 22.335 11.482 205,8
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 1.813 3.078 1.265 169,8
- Deplasări, detașări, transferări 4.350 13.460 9.110 309,4
Cheltuieli materiale și servicii 25.739 41.412 15.673 160,9
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 18.778 31.104 12.326 165,3
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 2.200 3.948 1.748 179,4
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 750 1.374 624 183,2
- Reparații curente 900 1.330 430 147,8
- Cărți și publicații 453 1.413 960 311,9
- Alte cheltuieli 2.658 2.243 -415 84,4
Subvenții 25.800 [4] -25.800 -
Cercetare științifică
A. Cheltuieli curente 65.000 - -65.000 -
Cheltuieli materiale și servicii 65.000 - -65.000 -
- Alte cheltuieli 65.000 - -65.000 -
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi
A. Cheltuieli curente 2.000 4.000 2.000 200,0
Cheltuieli materiale și servicii 2.000 4.000 2.000 200,0
- Alte cheltuieli 2.000 4.000 2.000 200,0
Transporturi
A. Cheltuieli curente 2.865.638 11.742.746 8.877.108 409,8
Cheltuieli de personal 1.110.626 2.964.917 1.854.291 267,0
- Cheltuieli cu salariile 822.334 2.155.313 1.332.979 262,1
- Impozitul pe salarii 135.742 302.500 166.758 222,8
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 134.250 437.900 303.650 326,2
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 18.300 69.204 50.904 378,2
Cheltuieli materiale și servicii 1.598.412 3.177.829 1.579.417 198,8
- Hrană 19.697 46.740 27.043 237,3
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 84.285 235.900 151.615 279,9
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 77.434 154.868 77.434 200,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 54.166 100.200 46.034 184,9
- Reparații curente 844.665 1.646.621 801.956 194,9
- Reparații capitale 496.716 950.000 453.284 191,3
- Cărți și publicații 257 500 243 194,6
- Alte cheltuieli 21.192 43.000 21.808 202,9
Subvenții 156.000 5.600.000 5.443.400 -
Cheltuieli pentru alte acțiuni 5.272 8.100 2.828 153,6
Cheltuieli de personal 5.272 8.100 2.828 153,6
- Cheltuieli cu salariile 3.300 4.900 1.600 148,5
- Impozitul pe salarii 550 800 250 145,5
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 700 1.000 300 142,9
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 122 200 78 163,9
- Deplasări, detașări, transferări 600 1.200 600 200,0

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului

Muzee

- mii lei -

Denumirea instituției
Propuneri 1991
Venituri proprii
Transferuri de la bugetul administrației centrale
Cheltuieli
(1+2)
Departamentul transporturilor
Muzeul transporturilor
100 300 400


[modificare] Anexa nr. 6/07

Ministerul Mediului

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 4.311.976 3.235.920 1.076.056 75,0
1. Cheltuieli curente 1.164.041 1.135.920 -28.121 97,6
1.1. Cheltuieli de personal 725.360 708.460 -16.900 97,7
1.2. Cheltuieli materiale 431.348 427.460 -3.888 99,1
1.3. Subvenții și transferuri 7.333 - -7.333 -
din care:
- Transferuri 7.333 - -7.333 -
2. Cheltuieli de capital 3.147.935 2.100.000 -1.047.935 66,7
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 50.133 67.220 17.087 134,1
1. Cheltuieli curente 50.133 67.220 17.087 134,1
1.1. Cheltuieli de personal 35.330 57.460 22.130 162,6
1.2. Cheltuieli materiale 7.470 9.760 2.290 130,6
1.3. Subvenții și transferuri 7.333 - -7-333 -
II. Cheltuieli pentru acțiuni economice 4.261.843 3.168.700 -1.093.143 74,3
1. Cheltuieli curente 1.113.908 1.068.700 -45.208 95,9
1.1. Cheltuieli de personal 690.030 651.000 -39.030 94,3
1.2. Cheltuieli materiale 423.876 417.700 -6.178 96,5
2. Cheltuieli de capital 3.147.935 2.100.000 -1.047.935 66,7
A. Agricultură, mediu înconjurător, ape 4.056.265 3.130.000 -926.265 77,2
din acestea:
1. Cheltuieli curente 908.330 1.030.000 121.670 113,4
1.1. Cheltuieli de personal 690.030 651.000 -39.030 94,3
1.2. Cheltuieli materiale 218.300 379.000 160.700 173,6
2. Cheltuieli de capital 3.147.935 2.100.000 -1.047.935 66,7
a) Prevenirea și combaterea inundațiilor și ghețurilor 6.000 6.000 - 100,0
b) Silvicultura 939.800 - -939.800 -
c) Activitatea de gospodărire a apelor 2.757.465 2.210.000 -547.465 80,1
d) Mediu înconjurător 353.000 804.000 551.000 227,8
e) Meteorologie - hidrologie - 110.000 110.000 -
B. Cercetare științifică 175.578 - -175.578 -
din acestea:
1. Cheltuieli curente 175.578 - -175.578 -
1.1. Cheltuieli materiale 175.578 - -175.578 -
a) Obiective, teme de cercetare și cercetări complexe 175.578 - -175.578 -
C. Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi 30.000 38.700 8.700 129,0
din acestea:
1. Cheltuieli curente 30.000 38.700 8.700 129,0
1.1. Cheltuieli materiale 30.000 38.700 8.700 129,0
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cheltuieli pentru agricultură, mediu înconjurător, ape
A. Cheltuieli curente 908.330 1.030.000 121.670 113,4
Cheltuieli de personal 690.030 651.000 -39.030 94,3
- Cheltuieli cu salariile 500.000 460.000 -40.000 92,0
- Impozitul pe salarii 86.530 67.000 -19.530 77,4
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 83.400 82.000 -1.400 98,3
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 5.200 12.000 6.800 230,8
- Deplasări, detașări, transferări 14.900 30.000 15.100 201,3
Cheltuieli materiale și servicii 218.300 379.000 160.700 173,6
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 19.500 40.000 20.500 205,1
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 169.850 315.300 145.450 185,6
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 2.300 2.550 250 110,9
- Reparații curente 5.200 6.000 800 115,4
- Cărți și publicații 150 150 - 100,0
- Alte cheltuieli 21.300 15.000 -6.300 70,4
Cheltuieli pentru organele puterii executive
A. Cheltuieli curente 50.133 67.220 17.087 134,1
Cheltuieli de personal 35.330 57.460 22.130 162,6
- Cheltuieli cu salariile 23.451 33.510 10.059 142,9
- Impozitul pe salarii 3.752 5.330 1.578 142,1
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 3.537 7.600 4.063 214,9
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 590 1.120 530 189,8
- Deplasări, detașări, transferări 4.000 9.900 5.900 247,5
Cheltuieli materiale și servicii 7.470 9.760 2.290 130,6
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 6.200 8.190 1.990 132,1
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 200 200 - 100,0
- Reparații curente 170 170 - 100,0
- Cărți și publicații 300 400 100 133,3
- Alte cheltuieli 600 800 200 133,3
Subvenții (transferuri) 7.333 - -7.333 -
Cercetare științifică
A. Cheltuieli curente 175.578 [5] -175.578 -
Cheltuieli materiale și servicii
- Alte cheltuieli 175.578 - -175.578 -
Prospecțiuni și lucrări geologice de cercetare pentru descoperiri de zăcăminte noi
A. Cheltuieli curente 30.000 38.700 8.700 129,0
Cheltuieli materiale și servicii 30.000 38.700 8.700 129,0
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 30.000 38.700 8.700 129,0


[modificare] Anexa nr. 6/08

Ministerul Culturii

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 798.853 1.334.126 535.273 167,0
1. Cheltuieli curente 553.328 855.126 301.798 154,5
1.1. Cheltuieli de personal 39.638 123.436 83.798 311,4
1.2. Cheltuieli materiale 372.907 433.090 60.183 116,1
1.3. Subvenții și transferuri 140.783 298.600 157.817 212,1
din care:
- Subvenții pentru instituțiile publice 140.783 298.600 157.817 212,1
2. Cheltuieli de capital 245.525 479.000 233.475 195,1
I. Cheltuieli cu caracter social
A. Cultură și artă 768.696 1.291.936 523.240 168,1
din acestea:
1. Cheltuieli curente 523.171 812.936 289.765 155,4
1.1. Cheltuieli de personal 22.800 86.736 63.936 380,4
1.2. Cheltuieli materiale 364.571 427.600 63.029 117,3
1.3. Subvenții și transferuri 135.800 298.600 162.800 219,9
2. Cheltuieli de capital 245.525 479.000 233.475 195,1
a) Biblioteci naționale, universitare 25.900 44.822 18.922 173,0
b) Muzee 53.050 80.000 26.950 150,8
c) Teatre și instituții muzicale 82.700 141.200 58.500 170,7
d) Alte instituții și acțiuni de cultură și artă 607.046 1.026.014 418.968 169,0
II. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
din acestea:
a) Ministere și celelalte organe centrale 21.100 42.190 21.090 199,0
1. Cheltuieli curente 21.100 42.190 21.090 199,0
1.1. Cheltuieli de personal 16.050 36.700 20.650 228,7
1.2. Cheltuieli materiale 5.050 5.490 440 108,7
III. Cheltuieli pentru acțiuni economice 9.057 - -9.057 -
din acestea:
1. Cheltuieli curente 9.057 - -9.057 -
1.1. Cheltuieli de personal 788 - -788 -
1.2. Cheltuieli materiale 3.286 - -3.286 -
1.3. Subvenții și transferuri 4.983 - -4.983 -
A. Cercetare științifică 4.074 - -4.074 -
din acestea:
1. Cheltuieli curente 4.074 - -4.074 -
1.1. Cheltuieli de personal 788 - -788 -
1.2. Cheltuieli materiale 3.286 - -3.286 -
a) Obiective, teme de cercetare și cercetări complexe 2.400 - -2.400 -
b) Unități de cercetare 1.674 - -1.674 -
B. Alte acțiuni economice 4.983 - -4.983 -
din acestea:
1. Cheltuieli curente 4.983 - -4.983 -
1.1. Subvenții și transferuri 4.983 - -4.983 -
a) Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 4.983 - -4.983 -
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cultură și artă
A. Cheltuieli curente 523.171 812.936 289.765 155,4
Cheltuieli de personal 22.800 86.736 63.936 380,4
- Cheltuieli cu salariile 17.600 61.176 43.576 347,6
- Impozitul pe salarii 2.600 9.177 6.577 353,0
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 2.600 14.070 11.470 541,1
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj - 2.313 2.313 -
Cheltuieli materiale și servicii 364.571 427.600 63.029 117,3
- Reparații curente 1.300 1.300 - 100,0
- Reparații capitale 196.000 300.000 104.000 153,1
- Cărți și publicații 1.900 2.800 900 147,4
- Alte cheltuieli 165.371 123.500 -41.871 74,7
Subvenții 135.800 298.600 162.800 219,9
Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli curente 21.100 42.190 21.090 199,9
Cheltuieli de personal 16.050 36.700 20.650 228,7
- Cheltuieli cu salariile 11.268 23.725 12.457 210,5
- Impozitul pe salarii 1.803 3.793 1.990 210,4
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.699 5.499 3.800 323,7
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 280 752 472 268,6
- Deplasări, detașări, transferări 1.000 2.931 1.931 293,1
Cheltuieli materiale și servicii 5.050 5.490 440 108,7
- Reparații curente 150 150 - 100,0
- Alte cheltuieli 4.900 5.340 440 109,0
Cercetare științifică
A. Cheltuieli curente 4.074 - -4.074 -
Cheltuieli de personal 788 - -788 -
- Cheltuieli cu salariile 584 - -584 -
- Impozitul pe salarii 82 - -82 -
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 15 - -15 -
- Deplasări, detașări, transferări 20 - -20 -
Cheltuieli materiale și servicii 3.286 - -3.286 -
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 293 - -293 -
- Reparații curente 60 - -60 -
- Cărți și publicații 162 - -162 -
- Alte cheltuieli [6] 2.771 - -2.771 -
din care:
- obiective și teme de cercetare 2.400 - -2.400 -
Cheltuieli pentru alte acțiuni economice
A. Cheltuieli curente 4.983 - -4.983 -
Subvenții 4.983 - -4.983 -

Teatre și instituții muzicale la Ministerul Culturii

- mii lei -

Denumirea instituției
Propuneri 1991
Venituri proprii
Transferuri de la bugetul administrației centrale
Cheltuieli
(1+2)
Total teatre și instituții muzicale 36.300 141.200 177.500
Teatrul Național „I. L. Caragiale” București 6.600 17.100 23.700
Teatrul Național „Tîrgu Mureș” 2.100 7.100 9.200
Teatrul Național Craiova 2.500 5.700 8.200
Teatrul Național „V. Alecsandri” Iași 1.400 9.300 10.700
Teatrul Maghiar Cluj 1.000 5.000 6.000
Teatrul Național „Matei Millo” 'Timișoara 1.000 3.700 4.700
Teatrul Național Cluj 1.400 4.800 6.200
Teatrul „Masca” 1.000 1.900 2.900
Teatrul „Excelsior” 800 1.800 2.600
Teatrul „Emil Botta” 800 2.300 3.100
Opera Romană București 2.300 22.500 24.800
Opera Română Timișoara 2.000 8.500 10.500
Opera Română Iași 1.300 8.600 9.900
Opera Română Cluj 1.200 9.200 10.400
opere Maghiară Cluj 1.200 6.900 8.100
Filarmonica „George Emacu” București 4.200 7.900 12.100
Teatrul de Operetă București 1.000 9.400 10.400
Ansamblul artistic al tineretului 4.500 9.500 14.000

Muzee la Ministerul Culturii

- mii lei -

Denumirea instituției
Propuneri 1991
Venituri proprii
Transferuri de la bugetul administrației centrale
Cheltuieli
(1+2)
Total instituții muzeale 16.775 80.000 96.775
Muzeul Național de Istorie al României 2.500 12.500 15.000
Muzeul Național de Artă al României 2.000 19.000 21.000
Muzeul Satului 3.000 8.400 11.400
Muzeul Țăranului Român 500 10.000 10.500
Muzeul Literaturii Române 1.000 2.700 3.700
Muzeul „Brukenthal” Sibiu 2.200 8.600 10.880
Muzeul „Peleș” și laborator Posada 4.275 7.000 11.275
Muzeul Bran 1.300 11.800 13.100

Alte instituții care primesc subvenții de la Ministerul Culturii

- mii lei -

Denumirea instituției
Propuneri 1991
Venituri proprii
Transferuri de la bugetul administrației centrale
Cheltuieli
(1+2)
Total Alte instituții 60.000 77.400 137.400
Oficiul Național de Expoziții 700 7.400 8.100
Studioul de creație cinematografică 1.000 20.000 21.000
Trustul „Domus” 57.300 43.000 100.300
Editura „Video” 1.000 7.000 8.000


[modificare] Anexa nr. 6/09

Ministrul Învățământului și Științei

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 21.838.533 48.483.947[7] 26.645.414 222,0
1. Cheltuieli curente 21.407.361 47.023.647 25.616.286 219,5
1.1. Cheltuieli de personal 17.803.356 36.892.067 19.088.711 207,2
1.2. Cheltuieli materiale 3.241.190 6.985.180 3.743.990 215,5
1.3. Subvenții și transferuri 362.815 3.146.400 2.783.585 867,2
din care:
- Subvenții pentru instituțiile publice 53.315 76.700 23.385 143,8
- Transferuri 309.500 3.069.700 2.760.200 919,8
2. Cheltuieli de capital 431.172 1.460.300 1.029.128 365,5
I. Cheltuieli cu caracter social 21.633.007 46.461.199 24.828.192 214,7
1. Cheltuieli curente 21.234.207 45.000.899 23.766.692 211,9
1.1. Cheltuieli de personal 17.753.404 36.754.399 19.000.995 207,0
1.2. Cheltuieli materiale 3.121.438 5.100.100 1.978.662 163,3
1.3. Subvenții și transferuri 359.365 3.146.400 2.787.035 875,5
2. Cheltuieli de capital 398.800 1.460.300 1.061.500 366,2
A. Învățământ 21.501.607 46.182.400 24.680.793 214,8
din acestea:
1. Cheltuieli curente 21.106.207 44.783.400 23.677.193 212,2
1.1. Cheltuieli de personal 17.716.404 36.693.100 18.976.696 207,1
1.2. Cheltuieli materiale 3.080.303 5.020.600 1.940.297 163,0
1.3. Subvenții și transferuri 309.500 3.069.700 2.760.200 991,8
2. Cheltuieli de capital 395.400 1.399.000 1.003.600 353,8
a) Învățământ preșcolar 1.650.400 3.624.300 1.973.900 219,6
b) Învățământ primar și gimnazial 11.500.000 19.216.900 7.716.900 167,1
c) Învățământul complementar 67.400 181.500 114.100 269,3
d) Învățământ profesional - 1.803.700 1.803.700 -
e) Învățământ liceal 3.406.807 8.710.500 5.303.693 255,6
f) Învățământ postliceal 15.000 46.300 31.300 308,6
g) Învățământ superior 2.200.000 5.023.100 2.823.100 228,3
h) Învățământ pentru copii cu deficiențe 800.000 2.340.700 1.540.700 292,5
i) Case de copii 721.000 1.891.800 1.170.800 262,4
j) Inspectorate școlare - 365.400 365.400 -
k) Alte instituții și acțiuni de învățământ 1.141.000 2.978.200 1.837.200 261,0
B. Cultură și artă 86.400 206.999 120.599 239,6
din acestea:
1. Cheltuieli curente 83.000 145.699 62.699 175,5
1.1. Cheltuieli de personal 37.000 61.299 24.299 165,7
1.2. Cheltuieli materiale 41.135 79.500 38.365 193,3
1.3. Subvenții și transferuri 4.865 4.900 35 100,7
2. Cheltuieli de capital 3.400 61.300 57.900 180,3
a) Biblioteci naționale, universitare 42.635 70.799[8] 28.164 166,1
b) Muzee 4.865 4.900 35 100,7
c) Alte instituții și acțiuni de cultură și artă 38.900 131.300[9] 92.400 337,5
C. Alte cheltuieli cu caracter social 45.000 71.800 26.800 159,5
din acestea:
1. Cheltuieli curente 45.000 71.800 26.800 159,5
1.1. Subvenții și transferuri 45.000 71.800 26.800 159,5
- Activitatea sportivă și de tineret 45.000 71.800 26.800 159,5
II. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 42.210 99.880 57.670 236,6
1. Cheltuieli curente 42.210 99.880 57.670 236,6
1.1. Cheltuieli de personal 34.500 83.868 49.368 243,1
1.2. Cheltuieli materiale 4.260 16.012 11.752 375,9
1.3. Subvenții și transferuri 3.450 - -3.450 -
III. Cheltuieli pentru acțiuni economice
A. Cercetare științifică 163.316 1.922.868[7] 1.759.552 -
din acestea:
1. Cheltuieli curente 130.944 1.922.868 1.791.924 -
1.1. Cheltuieli de personal 15.452 53.000 38.348 348,2
1.2. Cheltuieli materiale 115.492 1.869.068 1.753.576 -
2. Cheltuieli de capital 32.372 - -32.372 -
a) Obiective, teme de cercetare și cercetări complexe 113.604 1.847.404[7] 1.733.800 -
b) Unități de cercetare 14.498 39.514 25.016 272,5
c) Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 35.214 35.950 736 102,1
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Învățământ
A. Cheltuieli curente 21.106.207 44.783.400 23.677.193 212,2
Cheltuieli de personal 17.716.404 36.693.100 18.976.696 207,1
- Cheltuieli cu salariile 13.597.104 26.201.800 12.604.696 192,7
- Impozitul pe salarii 1.963.600 3.874.800 1.911.200 197,3
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.953.700 5.864.000 3.910.300 300,1
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 202.000 752.500 550.500 372,5
Cheltuieli materiale și servicii 3.080.303 5.020.600 1.940.297 163,0
- Hrană 436.300 980.200 543.900 224,6
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.168.300 1.338.200 169.900 114,5
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 267.500 604.300 336.800 225,9
- Reparații curente 506.100 839.500 333.400 165,8
- Reparații capitale - 518.000 518.000 -
- Alte cheltuieli 702.103 740.400 38.297 105,4
Transferuri 309.500 3.069.700 2.760.200 991,8
Cultură și artă
A. Cheltuieli curente 83.000 145.699 62.699 175,5
Cheltuieli de personal 37.000 61.299 24.299 165,7
- Cheltuieli cu salariile 28.467 43.591 15.124 153,1
- Impozitul pe salarii 4.277 6.539 2.262 152,9
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 4.256 10.026 5.770 235,6
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj - 1.143 1.143 -
Cheltuieli materiale și servicii 41.135 79.500 38.365 193,3
- Reparații curente 1.732 620 -1.112 35,8
- Reparații capitale 35.500 70.000 34.500 197,2
- Cărți și publicații 3.903 6.100 2.197 156,3
- Alte cheltuieli - 2.780 2.780 -
Subvenții 4.865 4.900 35 100,7
Alte cheltuieli cu caracter social
A. Cheltuieli curente 45.000 71.800 26.800 159,5
Subvenții 45.000 71.800 26.800 159,5
Cheltuieli pentru organele puterii executive
A. Cheltuieli curente 42.210 99.880 57.670 236,6
Cheltuieli de personal 34.500 83.868 49.368 243,1
- Cheltuieli cu salariile 24.321 53.943 29.622 221,8
- Impozitul pe salarii 3.891 8.515 4.624 218,8
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 3.668 12.356 8.688 336,8
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 620 1.815 1.195 292,7
- Deplasări, detașări, transferări 2.000 7.239 5.239 362,0
Cheltuieli materiale și servicii 4.260 16.012 11.752 375,9
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 2.250 3.643 1.393 161,9
- Reparații curente 500 1.300 800 260,0
- Reparații capitale 250 - -250 -
- Alte cheltuieli 1.260 11.069 9.809 873,5
Subvenții 3.450 - -3.450 -
Cercetare științifică
A. Cheltuieli curente 130.944 1.922.868 1.791.924 -
Cheltuieli de personal 15.452 53.800 38.348 348,2
- Cheltuieli cu salariile 12.144 38.887 26.743 320,2
- Impozitul pe salarii 1.560 5.717 4.157 366,5
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.572 8.290 6.718 527,3
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 176 906 730 514,8
Cheltuieli materiale și servicii 115.492 1.869.068 1.753.576 -
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 233 1.951 1.718 837,3
- Reparații curente 445 1.365 920 306,7
- Cărți și publicații 33 710 677 -
- Alte cheltuieli 114.781 1.865.042 1.750.261 -
din care:
- Obiective, teme de cercetare și cercetări complexe 113.604 1.847.404[10] 1.733.800 -

Ministrul Învățământului și Științei

Muzee

- mii lei -

Denumirea instituției
Propuneri 1991
Venituri proprii
Transferuri de la bugetul administrației centrale
Cheltuieli
(1+2)
Muzeul "Grigore Antipa" 1.300 4.900 6.200


[modificare] Anexa nr. 6/10

Ministerul Sănătății

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 22.920.745 36.753.064 13.832.319 160,3
1. Cheltuieli curente 21.605.620 35.241.424 13.635.804 163,1
1.1. Cheltuieli de personal 13.794.813 24.951.064 11.156.251 180,8
1.2. Cheltuieli materiale 7.779.842 10.235.060 2.455.218 131,5
1.3. Subvenții și transferuri 30.965 55.300 24.335 178,5
din care:
- Subvenții pentru instituțiile publice - 55.000 55.000 -
- Transferuri 30.965 300 -30.665 1,0
2. Cheltuieli de capital 1.315.125 1.511.640 196.515 114,9
I. Cheltuieli cu caracter social
A. Sănătate 22.721.307 36.613.700 13.892.393 161,1
din acestea:
1. Cheltuieli curente 21.428.282 35.120.700 13.692.418 163,9
1.1. Cheltuieli de personal 13.761.300 24.896.100 11.134.800 180,9
1.2. Cheltuieli materiale 7.666.982 10.224.600 2.557.618 133,3
2. Cheltuieli de capital 1.293.025 1.493.000 199.975 115,5
a) Dispensare 6.185.400 10.000.000 3.814.600 161,7
b) Spitale 12.739.982 21.248.700 8.508.718 166,7
c)Sanatorii, preventorii și dispensare cu staționar TBC 212.700 360.000 147.300 169,2
d) Creșe 553.000 930.000 377.000 168,2
e) Leagăne de copii 446.700 760.000 313.300 170,1
f) Centre de recoltare și conservare a sângelui 193.500 325.000 131.500 168,0
g) Stații de salvare 638.100 1.070.000 431.900 167,7
h) Alte instituții și acțiuni economice 1.751.925 1.920.000 168.075 109,6
II. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 48.565 32.120 -16.445 66,1
1. Cheltuieli curente 48.565 32.120 -16.445 66,1
1.1. Cheltuieli de personal 13.850 26.960 13.110 194,6
1.2. Cheltuieli materiale 3.750 4.860 1.110 129,6
1.3. Subvenții și transferuri 30.965 300 -30.665 1,0
III. Cheltuieli pentru acțiuni economice 133.233 90.840 -42.393 42,4
din acestea:
1. Cheltuieli curente 111.133 72.200 -38.933 64,9
1.1. Cheltuieli de personal 9.063 17.200 8.137 189,7
1.2. Cheltuieli materiale 102.979 - -102.070 -
1.3. Subvenții și transferuri - 55.000 55.000 -
2. Cheltuieli de capital 22.100 18.640 -3.460 84,3
A. Cercetare științifică 98.772 - -98.772 -
din acestea:
1. Cheltuieli curente 98.772 - -98.772 -
1.1. Cheltuieli materiale 98.772 - -98.772 -
a) Obiective, teme de cercetare și cercetări complexe 98.772 - -98.772 -
B. Alte subramuri ale industriei - 55.000 55.000 -
din acestea: -
1. Cheltuieli curente - 55.000 55.000 -
1.1. Subvenții și transferuri - 55.000 55.000 -
a) subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț (proteze ortopedice) - 55.000 55.000 -
C. Alte acțiuni economice 34.461 35.840 1.379 104,0
din acestea:
1. Cheltuieli curente 12.361 17.200 4.839 139,1
1.1. Cheltuieli de personal 9.063 17.200 8.137 189,8
1.2. Cheltuieli materiale 3.298 - -3.298 -
2. Cheltuieli de capital 22.100 18.640 -3.460 84,3
a) Rezerva de stat și de mobilizare 22.100 18.640 -3.460 84,3
b) Alte cheltuieli pentru rezerva de stat 12.361 17.200 4.839 139,1
IV. Cheltuieli pentru alte acțiuni 17.640 16.404 -1.236 92,9
1. Cheltuieli curente 17.640 16.404 -1.236 92,9
1.1. Cheltuieli de personal 10.600 10.804 204 101,9
1.2. Cheltuieli materiale 7.040 5.600 -1.440 79,5
a) Centre și oficii de calcul 17.640 16.404 .-1.236 92,9
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Sănătate
A. Cheltuieli curente 21.428.282 35.120.700 13.692.418 163,9
Cheltuieli de personal 13.761.300 24.896.100 11.134.800 180,9
- Cheltuieli cu salariile 10.400.600 17.542.600 7.142.000 168,7
- Impozitul pe salarii 1.564.500 2.631.400 1.066.900 168,2
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.559.500 4.034.800 2.475.300 258,7
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 149.500 493.200 343.700 329,9
- Deplasări, detașări, transferări 87.200 194.100 106.900 222,5
Cheltuieli materiale și servicii 7.666.982 10.224.600 2.557.618 133,3
- Hrană 1.574.800 2.517.000 942.200 159,8
- Medicamente și materiale sanitare 3.058.500 3.908.500 650.000 127,8
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 470.900 547.200 76.300 116,2
- Drepturi cu caracter social 23.300 52.200 28.900 224,0
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.347.382 1.794.500 447.118 133,2
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 440.600 539.500 98.900 122,4
- Reparații curente 493.200 503.400 10.200 102,1
- Reparații capitale 156.300 248.500 92.900 159,0
- Cărți și publicații 4.900 5.800 900 118,4
- Alte cheltuieli 97.100 108.000 10.900 111,2
Cheltuieli pentru organele puterii executive
A. Cheltuieli curente 48.565 32.120 -16.445 66,1
Cheltuieli de personal 13.850 26.960 13.110 194,6
- Cheltuieli cu salariile 9.918 18.030 8.112 181,9
- Impozitul pe salarii 1.587 2.886 1.299 181,8
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.495 4.176 2.681 279,3
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 250 563 313 225,2
- Deplasări, detașări, transferări 600 1.305 705 217,5
Cheltuieli materiale și servicii 3.750 4.860 1.110 129,6
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 3.000 3.600 600 120,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament - 100 100 -
- Reparații curente 500 700 200 140,0
- Cărți și publicații 50 50 - -
- Alte cheltuieli 200 410 210 205,0
Subvenții (transferuri) 30.965 300 -30.665 1,0
Cercetare științifică
A. Cheltuieli curente 98.772 - -98.772 -
Cheltuieli materiale și servicii 98.772 - -98.772 -
- Alte cheltuieli 98.772[11] - -98.772 -
Cheltuieli pentru alte acțiuni economice
A. Cheltuieli curente 12.361 17.200 4.839 139,1
Cheltuieli de personal 9.063 17.200 8.137 189,8
- Cheltuieli cu salariile 7.006 12.300 5.294 175,6
- Impozitul pe salarii 1.051 2.000 949 190,3
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.006 2.900 1.894 288,3


[modificare] Anexa nr. 6/11

Ministerul Tineretului și Sportului

Bugetul cheltuielilor pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 517.300 1.027.040 509.740 198,5
1. Cheltuieli curente 397.300 932.040 534.740 234,6
1.1. Cheltuieli de personal - 23.440 23.440 -
1.2. Cheltuieli materiale 50.300 154.900 104.600 307,9
1.3. Subvenții și transferuri 347.000 753.700 406.700 217,2
din care:
- Subvenții pentru instituțiile publice 347.000 753.700 406.700 217,2
2. Cheltuieli de capital 120.000 95.000 -25.000 79,1
I. Cheltuieli cu caracter social
A. Alte cheltuieli cu caracter social 517.000 998.700 481.700 193,2
din acestea:
1. Cheltuieli curente 397.000 903.700 506.700 227,6
1.1. Cheltuieli materiale 50.000 150.000 100.000 300,0
1.2. Subvenții și transferuri 347.000 753.700 406.700 217,2
- Subvenții pentru instituțiile publice 347.000 753.700 406.700 217,2
2. Cheltuieli de capital 120.000 95.000 -25.000 79,1
II. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
din acestea:
a) Ministere și celelalte organe centrale - 28.340 28.340 -
1. Cheltuieli curente - 28.340 28.340 -
1.1. Cheltuieli de personal - 28.340 28.340 -
1.2. Cheltuieli materiale - 4.900 4.900 -
III. Cheltuieli pentru acțiuni economice
A. Cercetare științifică 300[12] -[13] -300 -
din acestea:
1. Cheltuieli curente 300[12] - -300 -
1.1. Cheltuieli materiale 300 - -300 -
a) Obiective, teme de cercetare și cercetări complexe 300 - -300 -
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
I. Cheltuieli cu caracter social
A. Alte cheltuieli cu caracter social
Cheltuieli curente 397.000 903.700 506.700 227,6
Cheltuieli materiale și servicii 50.000 150.000 100.000 300,0
- Reparații capitale 50.000 150.000 100.000 300,0
Subvenții 347.000 753.700 406.700 217,2
II. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale
Cheltuieli curente - 28.340 28.340 -
Cheltuieli de personal - 23.440 23.440 -
- Cheltuieli cu salariile - 14.760 14.760 -
- Impozitul pe salarii - 2.380 2.380 -
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat - 3.420 3.420 -
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj - 480 480 -
- Deplasări, detașări, transferări - 2.420 2.420 -
Cheltuieli materiale și servicii - 4.900 4.900 -
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie - 3.200 3.200 -
- Reparații curente - 500 500 -
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional - 300 300 -
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament - 200 200 -
- Cărți și publicații - 150 150 -
- Alte cheltuieli - 550 550 -
III. Cheltuieli pentru alte acțiuni economice
A. Cercetare științifică 300 - -300 -
Cheltuieli curente 300 - -300 -
Cheltuieli materiale și servicii 300 - -300 -
- Alte cheltuieli 300 - -300 -


[modificare] Anexa nr. 6/12

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Bugetul cheltuielilor pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 24.372.082 31.485.812 7.113.730 129,2
1. Cheltuieli curente 24.299.082 31.017.812 6.718.730 127,7
1.1. Cheltuieli de personal 268.174 1.219.925 951.751 454,9
1.2. Cheltuieli materiale 327.704 590.351 262.647 180,1
1.3. Subvenții, transferuri și cheltuieli diverse 23-703.204 29.207.536 5.504.332 123,2
2. Cheltuieli de capital 73.000 468.000 395.000 641,1
I. Cheltuieli cu caracter social 24.261.200 30.916.842 6.655.642 127,4
1. Cheltuieli curente 24.188.200 30.448.842 6.260.642 125,9
1.1. Cheltuieli de personal 205.900 695.014 489.114 337,5
1.2. Cheltuieli materiale 306.600 546.292 239.692 178,2
1.3. Subvenții, transferuri și cheltuieli diverse 23.675.700 29.207.533 5.531.836 123,4
2. Cheltuieli de capital 73.000 468.000 395.000 641,1
A. Învățământ 416.600 1.094.600 678.000 262,7
din acestea:
1. Cheltuieli curente 358.600 1.094.600 678.000 305,2
1.1. Cheltuieli de personal 151.300 622.100 470.800 411,2
1.2. Cheltuieli materiale 207.300 472.500 265.200 227,9
2. Cheltuieli de capital 58.000 - -58.000 -
a) Unități de învățământ pentru copii cu deficiențe 358.300 1.094.100 735.800 305,4
b) Alte instituții și acțiuni de învățământ 58.300 500 -57.800 0,9
B. Sănătate 31.000 62.500 31.500 201,6
din acestea:
1. Cheltuieli curente 29.000 44.500 15.500 153,4
1.1. Cheltuieli de personal 19.000 33.100 14.100 174,2
1.2. Cheltuieli materiale 10.000 11.400 1.400 114,0
2. Cheltuieli de capital 2.000 18.000 16.000 900,0
a) Spitale urbane și spitale clinici 29.000 44.500 15.500 153,4
b) Alte instituții și acțiuni economice 2.000 18.000 16.000 900,0
C. Asistență socială 157.900 662.842 504.942 419,8
din acestea:
1. Cheltuieli curente 144.900 212.842 67.942 146,9
1.1. Cheltuieli de personal 35.600 39.814 4.214 111,8
1.2. Cheltuieli materiale 89.300 62.392 -26.908 69,9
1.3. Subvenții, transferuri și cheltuieli diverse 20.000 110.636 90.636 553,2
2. Cheltuieli de capital 13.000 450.000 437.000 3.461,5
a) Cămine de bătrâni și pensionari 12.400 31.156 18.756 251,3
b) Cămine spital pentru invalizi și bolnavi cronici 1.200 2.650 1.450 220,8
c) Cămine pentru copii infirmi și cămine atelier 96.400 30.490 -65.910 31,6
d) Alte acțiuni de asistență socială 47.900 598.546 550.646 1.249,6
D. Alocații și alte ajutoare pentru copii 23.100.500 27.919.500 4.819.000 120,9
din acestea:
1. Cheltuieli curente 23.100.500 27.919.500 4.819.000 120,9
1.1. Subvenții, transferuri și cheltuieli diverse 23.100.500 27.919.500 4.819.000 120,9
a) Alocația de stat pentru copii 17.860.000 18.572.000 712.000 104,0
b) Ajutoare pentru mame cu mulți copii 4.858.000 5.130.700 272.700 105,6
c) Indemnizații de naștere 360.500 375.000 14.500 104,0
d) Ajutoare pentru soții de militari în termen 22.000 24.800 2.800 112,7
e) Compensații pentru majorarea prețurilor și tarifelor - 3.817.000 3.817.000 -
E. Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 555.200 1.177.400 622.200 212,1
din acestea:
1. Cheltuieli curente 555.200 1.177.400 622.200 212,1
1.1. Subvenții, transferuri și cheltuieli diverse 555.200 1.177.400 622.200 212,1
a) Pensii și ajutoare I.O.V.R. 555.200 517.000 -38.200 93,1
b) Compensații pentru majorarea prețurilor și tarifelor - 660.400 660.400 -
II. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 110.882 568.970 458.088 513,1
1. Cheltuieli curente 110.882 568.970 458.088 513,1
1.1. Cheltuieli de personal 62.274 524.911 462.637 842,9
1.2. Cheltuieli materiale 21.104 44.059 22.955 298,7
1.3. Subvenții, transferuri și cheltuieli diverse 27.504 - -27.504 -
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
I. Cheltuieli cu caracter social
A. Învățământ
Cheltuieli curente 358.500 1.094.600 736.000 305,2
Cheltuieli de personal 151.300 622.100 470.800 411,1
- Cheltuieli cu salariile 115.000 440.700 325.700 383,2
- Impozitul pe salarii 17.200 68.200 51.000 396,5
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 17.100 102.200 85.100 597,6
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 2.000 11.000 9.000 550,0
Cheltuieli materiale și servicii 207.300 472.500 265.200 227,9
- Hrană 79.700 226.700 147.000 284,4
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 22.900 42.200 19.300 284,3
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 61.600 88.300 26.700 143,3
- Reparații curente 33.900 43.500 9.600 128,3
- Reparații capitale - 54.000 54.000 -
- Alte cheltuieli 9.200 17.800 8.600 193,5
B. Sănătate
Cheltuieli curente 29.000 44.500 15.500 153,4
Cheltuieli de personal 19.000 33.100 14.100 174,2
- Cheltuieli cu salariile 14.000 21.100 7.100 150,7
- Impozitul pe salarii 2.100 3.300 1.200 157,1
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 2.100 4.900 2.800 233,3
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 300 2.500 2.200 833,3
- Deplasări, detașări, transferări 500 1.300 800 260,0
Cheltuieli materiale și servicii 10.000 11.400 1.400 114,0
- Hrană 3.100 4.600 1.500 148,4
- Medicamente și materiale sanitare 1.900 1.500 -400 79,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 600 800 200 133,3
- Drepturi cu caracter social 100 400 300 400,0
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 2.500 2.600 100 104,0
- Cheltuieli cu caracter funcțional 900 900 - 100,0
- Reparații curente 900 600 -300 66,7
C. Cheltuieli pentru asistență socială
Cheltuieli curente 144.900 212.842 67.942 146,9
Cheltuieli de personal 35.600 39.814 4.214 111,8
- Cheltuieli cu salariile 26.103 28.237 2.134 108,2
- Impozitul pe salarii 4.650 4.248 -402 91,4
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 4.363 6.514 2.151 149,3
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 484 815 331 168,4
Cheltuieli materiale și servicii 89.300 62.392 -26.908 69,9
- Hrană 33.000 20.304 -12.696 61,5
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 7.900 4.100 -3.800 51,9
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 20.000 10.400 -9.600 52,0
- Reparații curente 7.000 3.500 -3.500 50,0
- Reparații capitale 1.000 6.000 5.000 600,0
- Drepturi cu caracter social 15.000 14.900 -100 99,3
- Medicamente și materiale sanitare 474 480 6 101,3
- Alte cheltuieli 4.926 2.708 -2.218 55,0
Subvenții 20.000 110.636 90.636 553,2
D. Alocații și alte ajutoare pentru copii
Cheltuieli curente 23.100.500 27.919.500 4.819.000 120,9
Subvenții 23.100.500 27.919.500 4.819.000 120,9
E. Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane
Cheltuieli curente 55.200 1.177.400 622.200 212,1
Subvenții 55.200 1.177.400 622.200 212,1
II. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale
Cheltuieli curente 110.882 568.970 458.088 513,1
Cheltuieli de personal 62.274 524.911 462.637 842,9
- Cheltuieli cu salariile 43.606 355.206 311.600 814,6
- Impozitul pe salarii 6.977 56.829 49.852 814,5
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 6.577 82.402 75.825 1.252,9
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 1.114 11.600 10.486 104,1
- Deplasări, detașări, transferări 4.000 18.874 14.874 471,9
Cheltuieli materiale și servicii 21.104 44.059 22.955 208,7
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 11.400 30.529 19.129 267,8
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 500 1.060 560 212,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.500 2.136 636 142,4
- Reparații curente 2.500 5.130 2.630 205,2
- Cărți și publicații 402 402 - 100,0
- Alte cheltuieli 4.802 4.802 - 100,0
Subvenții 27.504 - -27.504 -


[modificare] Anexa nr. 6/13

Ministerul Comunicațiilor

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 40.111 45.960 5.849 114,6
1. Cheltuieli curente 19.094 14.490 -4.604 75,9
1.1. Cheltuieli de personal 11.464 11.686 222 101,9
1.2. Cheltuieli materiale 2.184 2.804 620 128,4
1.3. Subvenții, transferuri și cheltuieli diverse 5.446 - -5.446 -
din care:
- Subvenții pentru instituțiile publice 5.446 - -5.446 -
2. Cheltuieli de capital 21.017 31.470 10.453 149,7
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 22.493 13.110 -9.383 58,3
1. Cheltuieli curente 18.706 13.110 -5.596 70,0
1.1. Cheltuieli de personal 11.156 11.006 -150 98,7
1.2. Cheltuieli materiale 2.104 2.104 - 100,0
1.3. Subvenții, transferuri și cheltuieli diverse 5.446 -[14] -5.446 -
2. Cheltuieli de capital 3.787 - -3.787 -
II. Cheltuieli pentru acțiuni economice 17.618 32.850 15.232 186,4
1. Cheltuieli curente 388 1.380 992 355,6
1.1. Cheltuieli de personal 308 680 372 220,0
1.2. Cheltuieli materiale 80 700 620 875,0
2. Cheltuieli de capital 17.230 31.470 14.240 182,6
A. Comunicații - 700 700 -
din acestea:
1. Cheltuieli curente - 700 700 -
1.1. Cheltuieli materiale - 700 700 -
a) Alte cheltuieli în domeniul comunicațiilor - 700 700 -
B. Alte acțiuni economice 17.618 32.150 14.532 182,5
din acestea:
1. Cheltuieli curente 388 680 292 175,3
1.1. Cheltuieli de personal 308 680 372 220,8
1.2. Cheltuieli materiale 80 - -80 -
2. Cheltuieli de capital 17.230 31.470 14.240 182,6
a) Stocuri constituite ca rezervă de stat 17.230 31.470 14.240 182,6
b) Alte cheltuieli pentru rezerva de stat 80 30 -50 37,5
c) Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 308 650 342 211,0
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale
Cheltuieli curente 18.706 13.110 -5.596 70,0
Cheltuieli de personal 11.156 11.006 -150 98,7
- Cheltuieli cu salariile 7.934 6.825 -1.109 86,0
- Impozitul pe salarii 1.269 1.093 -176 86,1
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.197 1.584 387 132,3
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 206 212 6 102,9
- Deplasări, detașări, transferări 550 1.292 742 234,9
Cheltuieli materiale și servicii 2.104 2.104 - 100,0
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.900 1.900 - 100,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 40 40 - 100,0
- Cărți și publicații 56 56 - 100,0
- Alte cheltuieli 108 108 - 100,0
Subvenții 5.446 - -5.446 -
II. Cheltuieli pentru acțiuni economice 388 1.380 902 355,6
A. Comunicații
Cheltuieli curente - 700 700 -
Cheltuieli materiale și servicii - 700 700 -
- Alte cheltuieli - 700 700 -
B. Alte acțiuni economice
Cheltuieli curente 388 680 292 175,3
Cheltuieli de personal 308 680 372 220,7
- Deplasări, detașări, transferări 308 680 372 220,7
Cheltuieli materiale și servicii 80 - -80 -
- Alte cheltuieli 80 - -80 -


[modificare] Anexa nr. 6/14

Ministerul Apărării Naționale

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 31.141.000 36.749.100 5.608.100 118,0
1. Cheltuieli curente 14.699.000 22.467.100 7.768.100 152,8
1.1. Cheltuieli de personal 7.132.911 11.891.800 4.758.889 166,7
1.2. Cheltuieli materiale 6.291.889 8.763.300 2.471.411 139,3
1.3. Subvenții, transferuri și cheltuieli diverse 1.274.200 1.812.000 537.800 142,2
din care:
- Subvenții pentru instituțiile publice 29.200 45.300 16.100 155,1
- Transferuri 1.245.000 1.766.700 521.700 141,9
2. Cheltuieli de capital 16.442.000 14.282.000 2.160-000 86,9
I. Cheltuieli cu caracter social 1.926.400 2.852.700 926.300 148,1
1. Cheltuieli curente 1.908.400 2.800.700 892.300 146,8
1.1. Cheltuieli de personal 310.765 537.700 226.935 173,0
1.2. Cheltuieli materiale 323.435 451.000 127.565 139,4
1.3. Subvenții și transferuri 1.274.200 1812.600 537.800 142,2
2. Cheltuieli de capital 18.000 52.000 34.000 288,9
A. Învățământ 187.100 212.000 24.900 113,3
din acestea:
1. Cheltuieli curente 181.600 211.000 29.400 116,2
1.1. Cheltuieli de personal 78.976 96.000 17.022 121,6
1.2. Cheltuieli materiale 102.622 115.000 12.378 112,1
2. Cheltuieli de capital 5.500 1.000 -4.500 18,2
a) Învățământ preșcolar 4.400 5.000 600 113,6
b) Învățământ liceal 182.700 207.000 24.300 113,3
B. Sănătate 460.200 822.700 362.500 178,8
din acestea:
1. Cheltuieli curente 452.600 777.700 325.100 171,8
1.1. Cheltuieli de personal 231.787 441.700 209.913 190,6
1.2. Cheltuieli materiale 220.813 336.000 115.187 152,2
2. Cheltuieli de capital 7.600 45.000 37.400 592,1
a) Spitale 459.000 820.500 361.500 178,8
b) Creșe 1.200 2.200 1.000 183,3
C. Cultură și artă 2.200 10.100 7.900 459,1
din acestea:
1. Cheltuieli curente 2.200 9.100 6.900 413,6
1.1. Subvenții și transferuri 2.200 9.100 6.900 413,6
2. Cheltuieli de capital - 1.000 1.000 -
a) Teatre și instituții muzicale 2.200 10.100 7.900 459,1
D. Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 1.245.000 1.766.700 521.700 141,9
din acestea:
1. Cheltuieli curente 1.245.000 1.766.700 521.700 141,9
1.1. Subvenții și transferuri 1.245.000 1.766.700 521.700 141,9
a) Pensii militari 1.245.000 1.766.700 521.700 141,9
E. Alte cheltuieli cu caracter social 31.900 41.200 9.300 129,2
din acestea:
1. Cheltuieli curente 27.000 36.200 9.200 134,1
1.1. Subvenții și transferuri 27.000 36.200 9.200 134,1
2. Cheltuieli de capital 4.900 5.000 100 102,0
- Activitatea sportivă și de tineret 27.000 36.200 9.200 134,1
II. Cheltuieli pentru apărarea națională 28.341.800 32.750.000 4.408.200 115,6
1. Cheltuieli curente 11.937.700 18.520.000 6.582.300 155,1
1.1. Cheltuieli de personal 6.531.166 10.802.500 4.271.334 165,4
1.2. Cheltuieli materiale 5.406.534 7.717.500 2.310.966 142,7
2. Cheltuieli de capital 16.404.100 14.230.000 -2.174.100 86,7
III. Cheltuieli pentru acțiuni economice
Cercetare științifică 130.000 450.000 320.000 346,1
din acestea:
1. Cheltuieli curente 130.000 450.000 320.000 346,1
1.1. Cheltuieli materiale 130.000 450.000 320.000 346,1
a) Obiective, teme de cercetare și cercetări complexe 130.000 450.000 320.000 346,1
IV. Cheltuieli pentru alte acțiuni 742.800 696.400 -46.400 93,6
din acestea:
1. Cheltuieli curente 722.900 696.400 -26.500 96,3
1.1. Cheltuieli de personal 290.980 551.600 260.620 189,6
1.2. Cheltuieli materiale 431.920 144.800 -287.120 33,5
2. Cheltuieli de capital 19.900 - -19.900 -


[modificare] Anexa nr. 6/15

Ministerul Afacerilor Externe

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 645.041 863.954 218.913 133,9
1. Cheltuieli curente 623.541 851.354 227.813 136,5
1.1. Cheltuieli de personal 251.756 531.060 279.304 210,9
1.2. Cheltuieli materiale 195.935 274.200 78.265 139,9
1.3. Subvenții și transferuri 175.850 46.094 -129.756 26,2
din care:
- Subvenții pentru instituțiile publice 175.850 46.094 -129.756 26,2
2. Cheltuieli de capital 21.500 12.600 -8.900 58,6
Total
din care:
I. Cheltuieli cu caracter social 26.750 38.194 11.444 142,8
1. Cheltuieli curente 26.750 38.194 11.444 142,8
1.1. Cheltuieli de personal 700 1.400 700 200,0
1.2. Cheltuieli materiale 200 200 - 100,0
1.3. Subvenții și transferuri 25.850 36.594 10.744 141,6
din care:
- Subvenții pentru instituțiile publice 25.850 36.594 10.744 141,6
A. Învățământ 900 1.600 700 177,8
din acestea:
1. Cheltuieli curente 900 1.600 700 177,8
1.1. Cheltuieli de personal 700 1.400 700 200,0
1.2. Cheltuieli materiale 200 200 - -
a) Învățământ liceal 900 1.600 700 177,8
C. Cultură și artă 25.850 36.594 10.744 141,6
din acestea:
1. Cheltuieli curente 25.850 36.594 10.744 141,6
1.1. Cheltuieli de personal - - - -
1.2. Cheltuieli materiale - - - -
1.3. Subvenții și transferuri 25.850 36.594 10.744 141,6
din care:
- Subvenții pentru instituțiile publice 25.850 36.594 10.744 141,6
a) Alte instituții și acțiuni de cultură și artă 25.850 36.594 10.744 141,6
II. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
Cheltuieli pentru organele puterii executive 598.291 805.860 207.569 134,7
Ministere și celelalte organe centrale 598.291 805.860 207.569 134,7
1. Cheltuieli curente 576.791 793.260 216.469 137,5
1.1. Cheltuieli de personal 251.056 529.960 278.904 211,1
1.2. Cheltuieli materiale 175.735 253.800 78.065 144,4
1.3. Subvenții și transferuri 150.000 9.500 -140.500 6,3
din care:
- Subvenții pentru instituțiile publice 150.000 9.500 -140.500 6,3
2. Cheltuieli de capital 21.500 12.600 -8.900 58.6
III. Cheltuieli pentru acțiuni economice
Alte acțiuni economice 20.000 20.000 - -
din acestea:
1. Cheltuieli curente 20.000 20.000 - -
1.1. Cheltuieli de personal - - - -
1.2. Cheltuieli materiale 20.000 20.000 - -
a) Alte cheltuieli pentru acțiuni economice 20.000 20.000 - -
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli curente 576.791 793.260 216.469 137,5
Cheltuieli de personal 251.056 529.960 278.904 211,1
- Cheltuieli cu salariile 135.665 222.657 86.992 164,1
- Impozitul pe salarii 7.121 15.387 8.266 216,1
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 6.705 31.246 23.479 450,2
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 1.115 2.320 1.205 208,1
- Deplasări, detașări, transferări 100.450 258.350 157.900 257,2
Cheltuieli materiale și servicii 175.735 253.800 78.065 144,4
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 123.625 201.550 77.925 163,0
- Reparații curente 5.200 5.200 - -
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 4.500 - -4.500 -
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 510 510 - 100,0
- Cărți și publicații 900 900 - 100,0
- Alte cheltuieli 41.000 45.640 4.640 111,3
Subvenții 150.000 9.500 -140.500 6,3
Cheltuieli pentru alte acțiuni economice
A. Cheltuieli curente 20.000 20.000 - 100,0
Cheltuieli materiale și servicii 20.000 20.000 - 100,0
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 20.000 20.000 - 100,0
Cheltuieli pentru învățământ de la buget
A. Cheltuieli curente 900 1.600 700 177,8
Cheltuieli de personal 700 1.400 700 200,0
- Cheltuieli cu salariile 540 900 360 166,7
- Impozitul pe salarii 80 100 20 125,0
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 78 400 322 512,8
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 2 - -2 -
Cheltuieli materiale și servicii 200 200 - -
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 200 200 - -
Cheltuieli pentru cultură și artă
Subvenții 25.850 36.594 10.744 141,6


[modificare] Anexa nr. 6/16

Ministerul de Interne

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 6.233.032 9.061.800 2.828.768 145,4
1. Cheltuieli curente 5.789.434 8.510.800 2.721.366 147,0
1.1. Cheltuieli de personal 2.797.253 4.155.957 1.358.704 148,6
1.2. Cheltuieli materiale 1.796.681 2.673.343 876.662 148,8
1.3. Subvenții și transferuri 1.195.500 1.681.500 486.000 140,7
din care:
- Subvenții pentru instituțiile publice 28.900 41.300 12.400 142,9
- Transferuri 1.166.600 1.640.200 473.600 140,6
2. Cheltuieli de capital 443.598 551.000 107.402 124,2
I. Cheltuieli cu caracter social 1.272.100 1.788.500 516.400 140,6
1. Cheltuieli curente 1.272.100 1.783.500 511.400 140,2
1.1. Cheltuieli de personal 32.267 45.257 12.990 140,3
1.2. Cheltuieli materiale 58.133 62.143 4.010 106,9
1.3. Subvenții și transferuri 1.181.700 1.676.100 494.400 141,8
din care:
- Subvenții pentru instituțiile publice 28.900 41.300 12.400 142,9
- Transferuri 1.152.800 1.634.800 482.000 141,8
2. Cheltuieli de capital - 5.000 5.000 -
A. Sănătate 90.400 112.400 22.000 124,3
din acestea:
1. Cheltuieli curente 90.400 107.400 17.000 118,8
1.1. Cheltuieli de personal 32.267 45.257 12.990 140,3
1.2. Cheltuieli materiale 58.133 62.143 4.010 106,9
2. Cheltuieli de capital - 5.000 5.000 -
a) Alte instituții și acțiuni economice 90.400 112.400 22.000 124,3
B. Cultură și artă 2.900 5.900 3.000 203,4
din acestea:
1. Cheltuieli curente 2.900 5.900 3.000 203,4
1.1. Subvenții și transferuri 2.900 5.900 3.000 203,4
din care:
- Subvenții pentru instituțiile publice 2.900 5.900 3.000 203,4
a) Alte instituții și acțiuni de cultură și artă 2.900 5.900 3.000 203,4
C. Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 1.152.800 1.634.800 482.000 141,8
din acestea:
1. Cheltuieli curente 1.152.800 1.634.800 482.000 141,8
1.1. Subvenții și transferuri 1.152.800 1.634.800 482.000 141,8
din care:
- Transferuri 1.152.800 1.634.800 482.000 141,8
a) Pensii militari 1.152.800 1.634.800 482.000 141,8
b) Compensații pentru majorarea prețurilor și tarifelor - 409.800 409.800 -
D. Alte cheltuieli cu caracter social 26.000 35.400 9.400 136,2
din acestea:
1. Cheltuieli curente 26.000 35.400 9.400 136,2
1.1. Subvenții și transferuri 26.000 35.400 9.400 136,2
din care:
- Subvenții pentru instituțiile publice 26.000 35.400 9.400 136,2
II. Cheltuieli pentru ordinea publică 4.946.832 7.267.300 2.320.468 146,3
1. Cheltuieli curente 4.503.234 6.721.300 2.218.066 149,3
1.1. Cheltuieli de personal 2.764.986 4.110.700 1.345.714 148,7
1.2. Cheltuieli materiale 1.738.248 2.610.600 872.352 150,2
2. Cheltuieli de capital 443.598 546.000 102.402 123,1
III. Cheltuieli pentru alte acțiuni 14.100 6.000 -8.100 42,6
1. Cheltuieli curente 14.100 6.000 -8.100 42,6
1.1. Cheltuieli materiale 300 600 300 200,0
1.2. Subvenții și transferuri 13.800 5.400 -8.400 39,1
din care:
- Transferuri 13.800 5.400 -8.400 39,1


[modificare] Anexa nr. 6/17

Ministerul Justiției

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 412.068 693.760 281.692 168,4
1. Cheltuieli curente 389.118 672.760 283.642 172,9
1.1. Cheltuieli de personal 305.068 547.678 242.610 179,5
1.2. Cheltuieli materiale 84.050 125.082 41.032 148,8
2. Cheltuieli de capital 22.950 21.000 -1.950 91,5
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat 412.068 693.760 281.692 168,4
1. Cheltuieli curente 389.118 672.760 283.642 172,9
1.1. Cheltuieli de personal 305.068 547.678 242.610 179,5
1.2. Cheltuieli materiale 84.050 125.082 41.032 148,8
2. Cheltuieli de capital 22.950 21.000 -1.950 91,5
A. Cheltuieli pentru funcționarea organelor judecătorești 391.218 622.300 231.082 159,1
din acestea:
1. Cheltuieli curente 370.788 622.300 251.512 167,8
1.1. Cheltuieli de personal 287.658 499.048 211.390 173,5
1.2. Cheltuieli materiale 83.130 123.252 40.122 148,3
2. Cheltuieli de capital 20.430 - -20.430 -
a) Organele puterii judecătorești (tribunale, judecătorii, notariate) 391.218 622.300 231.082 159,1
1. Cheltuieli curente 370.788 622.300 251.512 167,8
1.1. Cheltuieli de personal 287.658 499.048 211.390 173,5
1.2. Cheltuieli materiale 83.130 123.252 40.122 148,3
2. Cheltuieli de capital 20.430 - -20.430 -
B. Cheltuieli pentru organele puterii executive 20.850 71.460 50.610 342,7
din acestea:
1. Cheltuieli curente 18.330 50.460 32.130 275,3
1.1. Cheltuieli de personal 17.410 48.630 31.220 279,3
1.2. Cheltuieli materiale 920 1.830 910 199,0
2. Cheltuieli de capital 2.520 21.000 18.480 833,3
a) Ministere și celelalte organe centrale 20.850 71.460 50.610 342,7
1. Cheltuieli curente 18.330 50.460 32.130 275,3
1.1. Cheltuieli de personal 17.410 48.630 31.220 279,3
1.2. Cheltuieli materiale 920 1.830 910 199,0
2. Cheltuieli de capital 2.520 21.000 18.480 833,3
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
A. Cheltuieli pentru funcționarea organelor judecătorești
Cheltuieli curente 370.788 622.300 251.512 167,8
Cheltuieli de personal 287.658 499.048 211.390 173,5
- Cheltuieli cu salariile 215.274 351.361 136.087 163,2
- Impozitul pe salarii 34.444 55.560 21.116 161,3
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 32.363 80.550 48.187 248,9
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 5.277 10.807 5.530 204,8
- Deplasări, detașări, transferări 300 770 470 256,7
Cheltuieli materiale și servicii 83.130 123.252 40.122 148,3
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 14.330 12.620 -1.710 88,1
- Reparații curente 9.950 9.582 -368 96,3
- Reparații capitale 17.150 60.000 42.850 349,9
- Alte cheltuieli 41.025 40.450 -575 98,6
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 450 450 - 100,0
- Cărți și publicații 225 150 -75 66,7
B. Cheltuieli pentru organele puterii executive
Cheltuieli curente 18.330 50.460 32.130 275,3
Cheltuieli de personal 17.410 48.630 31.220 279,3
- Cheltuieli cu salariile 11.900 32.970 21.070 277,1
- Impozitul pe salarii 1.904 5.221 3.317 274,2
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.895 7.571 5.676 399,5
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 511 668 157 130,7
- Deplasări, detașări, transferări 1.200 2.200 1.000 183,3
Cheltuieli materiale și servicii 920 1.830 910 198,9
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 670 1.380 710 206,0
- Reparații curente 50 100 50 200,0
- Alte cheltuieli 75 150 75 200,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 50 50 - 100,0
- Cărți și publicații 75 150 75 200,0


[modificare] Anexa nr. 6/18

Ministerul Finanțelor

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 20.272.826 93.893.226 73.620.400 463,2
1. Cheltuieli curente 20.242.251 93.647.426 73.405.175 462,6
1.1. Cheltuieli de personal 435.011 2.055.641 1.620.630 472,6
1.2. Cheltuieli materiale 48.069 101.585 53.516 211,3
1.3. Subvenții și transferuri 19.759.171 91.490.200 71.731.029 463,0
din care:
- Transferuri 19.759.171 91.490.200 71.731.029 463,0
2. Cheltuieli de capital 30.575 245.800 215.225 803,9
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 702.795 2.525.460 1.822.665 359,3
1. Cheltuieli curente 672.220 2.279.660 1.607.440 339,1
1.1. Cheltuieli de personal 335.500 1.749.255 1.413.755 521,4
1.2. Cheltuieli materiale 27.949[15] 75.405[15] 47.456 269,8
1.3. Subvenții și transferuri 308.771[16] 455.000[16] 146.229 147,7
2. Cheltuieli de capital 30.575 245.800 215.225 803,9
II. Cheltuieli pentru acțiuni economice
A. Alte acțiuni economice 100.181 309.258 209.077 308,7
din acestea:
1. Cheltuieli curente 100.181 309.258 209.077 308,7
1.1. Cheltuieli de personal 87.451 291.038 203.587 332,8
1.2. Cheltuieli materiale 12.730 18.220 5.490 143,1
a) Unități vamale 100.181 309.258 209.077 308,7
III. Cheltuieli pentru alte acțiuni
1. Cheltuieli curente 19.450 23.308 3.858 119,8
1.1. Cheltuieli de personal 12.060 15.348 3.288 127,3
1.2. Cheltuieli materiale 7.390 7.960 570 107,7
a) Centre și oficii de calcul 19.450 23.308 3.858 119,8
IV. Transferuri din bugetul administrației centrale de stat 19.450.400 23.913.500 4.463.100 122,0
1. Transferuri din bugetul administrației centrale de stat la bugetele locale 14.843.600 23.913.500 9.069.900 161,1
2. Transferuri din bugetul administrației centrale de stat la bugetul asigurărilor sociale 4.606.800 - -4.606.800 -
V. Suma ce se va repartiza pe acțiuni în funcție de evoluția prețurilor - 67.121.700 67.121.700 -
VI. Rezervă
1. Fond de rezervă la dispoziția Guvernului 1.139.600 2.800.000 1.660.400 245,7
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli curente 672.220 2.279.660 1.607.440 339,1
Cheltuieli de personal 335.500 1.749.255 1.413.755 521,4
- Cheltuieli cu salariile 239.846 1.127.990 888.144 470,3
- Impozitul pe salarii 38.375 180.497 142.122 470,4
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 36.169 261.765 225.596 723,7
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 6.110 36.003 29.893 589,2
- Deplasări, detașări, transferări 15.000 143.000 128.000 953,3
Cheltuieli materiale și servicii 27.949 75.405 47.456 269,8
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 10.000 51.600 41.600 516,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 200 1.055 855 527,5
- Reparații curente 700 3.000 2.300 428,6
- Reparații capitale - 7.900 7.900 -
- Cărți și publicații 200 800 600 400,0
- Rest cheltuieli 16.849[15] 11.050[15] -5.799 65,5
Subvenții și transferuri 308.771[16] 455.000[16] 146.229 147,4
- Transferuri 308.771[16] 455.000[16] 146.229 147,4
'Cheltuieli pentru acțiuni economice
A. Cheltuieli curente 100.181 309.258 209.077 308,7
Cheltuieli de personal 87.451 291.038 203.587 332,8
- Cheltuieli cu salariile 64.019 204.343 140.324 319,2
- Impozitul pe salarii 9.379 28.911 19.532 308,3
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 9.103 43.872 34.769 482,0
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 1.600 4.932 3.332 308,3
- Deplasări, detașări, transferări 3.350 8.980 5.630 268,1
Cheltuieli materiale și servicii 12.730 18.220 5.490 143,1
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 7.230 8.500 1.270 117,6
- Reparații curente 200 350 150 175,0
- Reparații capitale 50 - -50 -
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 5.000 9.000 4.000 180,0
- Cărți și publicații 50 70 20 140,0
- Alte cheltuieli 200 300 100 150,0
Cheltuieli pentru alte acțiuni
A. Cheltuieli curente 19.450 23.308 3.858 119,8
Cheltuieli de personal 12.060 15.348 3.288 127,3
- Cheltuieli cu salariile 8.956 10.700 1.744 119,5
- Impozitul pe salarii 1.271 1.712 441 134,7
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.421 2.483 1.062 174,7
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 239 263 24 110,0
- Deplasări, detașări, transferări 173 190 17 109,8
Cheltuieli materiale și servicii 7.390 7.960 570 107,7
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 3.900 4.200 300 107,7
- Reparații curente 350 380 30 108,6
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 2.660 2.900 240 109,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 190 190 - 100,0
- Cărți și publicații 50 50 - 100,0
- Alte cheltuieli 240 240 - 100,0


[modificare] Anexa nr. 6/26

Președinția României

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 49.000 126.730 77.730 258,6
1. Cheltuieli curente 32.500 83.730 51.230 257,6
1.1. Cheltuieli de personal 8.650 27.570 18.920 318,7
1.2. Cheltuieli materiale 23.850 56.160 32.310 235,5
2. Cheltuieli de capital 16.500 43.000 26.500 260,6
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru Președinția țării 49.000 126.730 77.730 258,6
din acestea:
1. Cheltuieli curente 32.500 83.730 51.230 257,6
1.1. Cheltuieli de personal 8.650 27.570 18.920 318,7
1.2. Cheltuieli materiale 23.850 56.160 32.310 235,5
2. Cheltuieli de capital 16.500 43.000 26.500 260,6
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
A. Cheltuieli curente 32.500 83.730 51.230 257,6
Cheltuieli de personal 8.650 27.570 18.920 318,7
- Cheltuieli cu salariile 6.400 18.890 12.490 295,1
- Impozitul pe salarii 1.024 2.890 1.866 282,2
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 966 4.300 3.334 445,1
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 160 610 450 381,2
- Deplasări, detașări, transferări 100 880 780 880,0
Cheltuieli materiale și servicii 23.850 56.160 32.310 235,5
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 300 650 350 258,9
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 5.600 14.500 8.900 400,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 50 200 150 200,0
- Cărți și publicații 200 400 200 228,3
- Alte cheltuieli 17.700 40.410 22.710


[modificare] Anexa nr. 6/27

Senat

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 106.900 173.850 66.950 162,6
1. Cheltuieli curente 94.900 154.880 59.980 163,2
1.1. Cheltuieli de personal 60.260 102.780 42.520 170,5
1.2. Cheltuieli materiale 34.640 52.100 17.460 150,4
2. Cheltuieli de capital 12.000 18.970 6.970 158,1
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
Cheltuieli pentru organele puterii legislative
Senat 106.900 173.850 66.950 162,6
1. Cheltuieli curente 94.900 154.880 59.980 163,2
1.1. Cheltuieli de personal 60.260 102.780 42.520 170,5
1.2. Cheltuieli materiale 34.640 52.100 17.460 150,4
2. Cheltuieli de capital 12.000 18.970 6.970 158,1
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
A. Cheltuieli curente 94.900 154.880 59.980 163,2
Cheltuieli de personal 60.260 102.780 42.520 170,5
- Cheltuieli cu salariile 51.330 78.770 27.440 153,5
- Impozitul pe salarii 3.200 5.940 2.740 185,6
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 4.530 12.470 7.940 275,3
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 500 1.200 700 240,0
- Deplasări, detașări, transferări 700 4.400 3.700 628,6
Cheltuieli materiale și servicii 34.640 52.100 17.460 150,4
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 21.440 28.100 6.660 131,1
- Reparații curente 2.000 3.000 1.000 150,0
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 3.000 10.000 7.000 333,3
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 700 1.500 800 214,3
- Cărți și publicații 2.500 3.000 500 120,0
- Alte cheltuieli 5.000 6.500 1.500 130,0


[modificare] Anexa nr. 6/28

Adunarea Deputaților

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 161.057 411.350 250.293 255,4
1. Cheltuieli curente 141.657 260.350 118.693 183,8
1.1. Cheltuieli de personal 103.364 203.250 99.686 196,6
1.2. Cheltuieli materiale 38.293 57.100 18.807 149,1
2. Cheltuieli de capital 19.400 151.000 131.600 778,3
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
Cheltuieli pentru organele puterii legislative
Adunarea Deputaților 161.057 411.350 250.293 255,4
1. Cheltuieli curente 141.657 260.350 118.693 183,8
1.1. Cheltuieli de personal 103.364 203.250 99.686 196,6
1.2. Cheltuieli materiale 38.293 57.100 18.807 149,1
2. Cheltuieli de capital 19.400 151.000 131.600 778,3
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
A. Cheltuieli curente 141.657 260.350 118.693 183,8
Cheltuieli de personal 103.364 203.250 99.686 196,6
- Cheltuieli cu salariile 90.199 166.700 76.541 184,8
- Impozitul pe salarii 3.600 7.890 4.290 219,2
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 8.400 23.400 15.000 278,6
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 465 3.680 3.215 791,4
- Deplasări, detașări, transferări 700 1.540 840 220,0
Cheltuieli materiale și servicii 38.293 57.100 18.807 149,1
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 26.393 40.000 13.607 151,6
- Reparații curente 1.300 1.300 - 100,0
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 2.000 4.000 2.000 200,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 2.500 2.700 200 108,0
- Cărți și publicații 600 1.600 1.000 266,7
- Alte cheltuieli 5.500 7.500 2.000 136,4


[modificare] Anexa nr. 6/29

Secretariatul General al Guvernului

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 77.307 767.000 689.693 992,1
1. Cheltuieli curente 57.407 102.900 45.493 179,2
1.1. Cheltuieli de personal 21.093 59.100 38.007 280,2
1.2. Cheltuieli materiale 36.314 43.800 7.486 120,6
2. Cheltuieli de capital 19.900 664.100 644.200 3.337,2
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Guvernul României 77.307 767.000 689.693 992,1
1. Cheltuieli curente 57.407 102.900 45.493 179,2
1.1. Cheltuieli de personal 21.093 59.100 38.007 280,2
1.2. Cheltuieli materiale 36.314 43.800 7.486 120,6
2. Cheltuieli de capital 19.900 664.100 644.200 3.337,2
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli curente 57.407 102.900 45.493 179,2
Cheltuieli de personal 21.093 59.100 38.007 280,2
- Cheltuieli cu salariile 15.265 39.660 24.395 259,8
- Impozitul pe salarii 2.442 6.380 3.338 261,2
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 2-303 9.140 6.837 396,9
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 383 1.280 897 334,2
- Deplasări, detașări, transferări 700 2.640 1.940 377,1
Cheltuieli materiale și servicii 36.314 43.800 7.486 120,6
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 8.000 14.400 6.400 180,0
- Reparații curente 500 500 - 100,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 500 500 - 100,0
- Alte cheltuieli 26.814 27.900 1.086 104,1


[modificare] Anexa nr. 6/30

Procuratura Generală a României

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 216.850 324.850 108.000 149,8
1. Cheltuieli curente 207.550 315.350 107.800 151,9
1.1. Cheltuieli de personal 185.100 282.062 96.962 152,4
1.2. Cheltuieli materiale 22.450 33.288 10.838 148,3
2. Cheltuieli de capital 9.300 9.500 200 102,1
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
Cheltuieli pentru organele judecătorești
Procuratura României 216.850 324.850 108.000 149,8
1. Cheltuieli curente 207.550 315.350 107.800 151,9
1.1. Cheltuieli de personal 185.100 282.062 96.962 152,4
1.2. Cheltuieli materiale 22.450 33.288 10.838 148,3
2. Cheltuieli de capital 9.300 9.500 200 102,1
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
A. Cheltuieli curente 207.550 315.350 107.800 151,9
Cheltuieli de personal 185.100 282.062 96.962 152,4
- Cheltuieli cu salariile 136.649 194.131 57.482 142,1
- Impozitul pe salarii 21.863 31.057 9.194 142,1
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 20.608 45.040 24.432 218,5
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 3.480 6.114 2.634 175,7
- Deplasări, detașări, transferări 2.500 5.720 3.220 228,2
Cheltuieli materiale și servicii 22.450 33.288 10.838 148,3
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 13.500 17.500 4.000 129,6
- Reparații curente 2.000 4.000 2.000 200,0
- Reparații capitale 5.200 10.000 4.800 192,3
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 450 468 18 104,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 200 250 50 125,0
- Cărți și publicații 150 170 20 113,3
- Alte cheltuieli 950 900 -50 94,7


[modificare] Anexa nr. 6/31

Curtea Supremă de Justiție

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 15.390 24.360 8.960 158,3
1. Cheltuieli curente 15.270 24.360 9.090 159,5
1.1. Cheltuieli de personal 13.570 22.304 8.734 164,4
1.2. Cheltuieli materiale 1.700 2.056 356 120,9
2. Cheltuieli de capital 120 - -120 -
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 15.390 24.360 8.960 158,3
1. Cheltuieli curente 15.270 24.360 9.090 159,5
1.1. Cheltuieli de personal 13.570 22.304 8.734 164,4
1.2. Cheltuieli materiale 1.700 2.056 356 120,9
2. Cheltuieli de capital 120 - -120 -
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
A. Cheltuieli curente 15.270 24.360 9.090 159,5
Cheltuieli de personal 13.570 22.304 8.734 164,4
- Cheltuieli cu salariile 10.085 15.498 5.413 153,7
- Impozitul pe salarii 1.613 2.485 872 154,1
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.522 3.595 2.073 236,2
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 250 506 256 202,4
- Deplasări, detașări, transferări 100 220 120 220,0
Cheltuieli materiale și servicii 1.700 2.056 356 120,9
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.500 1.600 100 106,7
- Reparații curente 50 50 - -
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 50 150 100 300,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament - 20 20 -
- Cărți și publicații 30 36 6 120,0
- Alte cheltuieli 70 200 130 285,7


[modificare] Anexa nr. 6/32

Academia Română

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 506.854[17] 710.036[18] 203.182 140,1
1. Cheltuieli curente 259.581 710.036 450.455 273,5
1.1. Cheltuieli de personal 204.889 613.725 408.836 299,5
1.2. Cheltuieli materiale 54.262 95.111 40.849 175,3
1.3. Subvenții și transferuri 430 1.000 530 232,6
2. Cheltuieli de capital 247.273 - -247.273 -
Total
din care:
506.854 682.209 175.355 134,6
I. Cheltuieli cu caracter social 17.630 29.875 12.245 169,4
1. Cheltuieli curente 17.630 29.875 12.245 169,4
1.1. Cheltuieli de personal 5.100 11.425 6.325 224,0
1.2. Cheltuieli materiale 12.100 17.250 5.150 142,6
1.3. Subvenții și transferuri 430 1.000 570 232,6
A. Cultură și artă 17.200 28.675 11.475 166,7
din acestea:
1. Cheltuieli curente 17.200 28.675 11.475 166,7
1.1. Cheltuieli de personal 5.100 11.425 6.325 224,0
1.2. Cheltuieli materiale 12.100 17.250 5.150 142,6
a) Alte instituții și acțiuni de cultură și artă 17.200 28.675 11.475 166,7
B. Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 430 1.000 570 232,6
din acestea:
1. Cheltuieli curente
1.1. Subvenții și transferuri 430 1.000 570 232,6
a) Pensii și ajutoare I.O.V.R. 430 500 70 116,3
b) Compensații pentru majorarea prețurilor și tarifelor - 500 500 -
II. Cheltuieli pentru acțiuni economice 489.224 680.161 190.937 139,0
A. Cercetare științifică 489.224 680.161 190.937 139,0
din acestea:
1. Cheltuieli curente 241.951 680.161 138.210 281,1
1.1. Cheltuieli de personal 199.789 602.300 402.511 301,5
1.2. Cheltuieli materiale 42.162 77.861 35.699 184,7
2. Cheltuieli de capital 247.273 - -247.273 -
a) Unități de cercetare 200.922 591.740 390.818 294,5
b) Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 288.302 88.421 -199.881 30,7
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cercetare științifică
A. Cheltuieli curente 241.951 680.161[18] 138.210 281,1
Cheltuieli de personal 199.789 602.300 402.511 301,5
- Cheltuieli cu salariile 146.772 404.113 257.341 275,3
- Impozitul pe salarii 23.565 69.400 45.835 294,5
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 22.570 100.300 77.730 444,4
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 3.382 11.987 8.605 254,4
- Deplasări, detașări, transferări 3.500 16.500 12.000 366,0
Cheltuieli materiale și servicii 42.162 77.861 35.690 185,0
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 12.000 20.961 8.961 168,0
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 10.162 12.559 2.397 124,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 3.000 4.000 1.000 133,0
- Reparații curente 2.000 6.300 4.300 315,0
- Reparații capitale - 12.000 12.000 -
- Cărți și publicații 6.000 10.200 4.200 170,0
- Alte cheltuieli 9.000 11.841 2.841 131,6
Cultură și artă
A. Cheltuieli curente 17.200 28.675 11.475 166,7
Cheltuieli de personal 5.100 11.425 6.325 224,0
- Cheltuieli cu salariile 3.560 8.076 4.516 226,8
- Impozitul pe salarii 850 1.211 361 142,5
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 570 1.857 1.287 325,8
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 120 281 161 234,2
Cheltuieli materiale și servicii 12.100 17.250 5.150 142,0
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 12.100 16.950 4.850 140,0
- Reparații curente - 300 300 -
Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane
A. Cheltuieli curente 430 1.200 770 279,0
Subvenții 430 1.200 770 279,0


[modificare] Anexa nr. 6/33

Secretariatul de Stat pentru Culte

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 229.539 221.816 -7.723 96,6
1. Cheltuieli curente 225.639 221.816 -3.823 98,3
1.1. Cheltuieli de personal 174.729 219.187 44.458 125,4
1.2. Cheltuieli materiale 910 2.629 1.719 288,9
1.3. Subvenții și transferuri 50.000 - -50.000 -
- Subvenții pentru instituțiile publice 50.000 - -50.000 -
2. Cheltuieli de capital 3.900 - -3.900 -
I. Cheltuieli cu caracter social 4.888 20.936 16.048 428,3
1. Cheltuieli curente 4.888 20.936 16.048 428,3
1.1. Cheltuieli de personal 4.888 20.936 16.048 428,3
A. Învățământ 4.888 20.936 16.048 428,3
1. Cheltuieli curente 4.888 20.936 16.048 428,3
1.1. Cheltuieli de personal 4.888 20.936 16.048 428,3
a) Învățământ liceal 4.888 20.936 16.048 428,3
II. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 9.280 10.880 1.600 117,2
1. Cheltuieli curente 5.380 10.880 5.500 202,2
1.1. Cheltuieli de personal 4.470 8.251 3.781 184,6
1.2. Cheltuieli materiale 910 2.629 1.719 288,9
2. Cheltuieli de capital 3.900 - -3.900 -
III. Cheltuieli pentru alte acțiuni 215.371 190.000 -25.371 88,2
1. Cheltuieli curente 215.371 190.000 -25.371 88,2
1.1. Cheltuieli de personal 165.371 190.000 24.629 114,9
1.2. Subvenții și transferuri 50.000 - -50.000 -
a) Contribuția pentru deserviții cultelor religioase 215.371 190.000 -25.371 88,2
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Învățământ
Cheltuieli curente 4.888 20.936 16.048 428,3
Cheltuieli de personal 4.888 20.936 16.048 428,3
- Cheltuieli cu salariile 3.788 15.110 11.322 398,9
- Impozitul pe salarii 600 2.267 1.667 377,8
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 500 3.559 3.059 711,8
Cheltuieli pentru organele puterii executive
Cheltuieli curente 5.380 10.880 5.500 202,2
Cheltuieli de personal 4.470 8.251 3.781 184,6
- Cheltuieli cu salariile 3.120 5.086 1.966 163,2
- Impozitul pe salarii 500 818 318 163,6
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 470 1.182 712 251,5
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 80 160 80 200,0
- Deplasări, detașări, transferări 300 1.005 705 335,0
Cheltuieli materiale și servicii 910 2.629 1.719 288,9
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 700 600 -100 85,7
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 10 1.115 1.005 -
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament - 5 5 -
- Reparații curente - 300 300 -
- Cărți și publicații 50 39 -11 78,0
- Alte cheltuieli 150 570 420 380,0
Cheltuieli pentru alte acțiuni
Cheltuieli curente 215.371 190.000 -25.371 88,2
Cheltuieli de personal 165.371 190.000 24.629 114,9
- Cheltuieli cu salariile 110.000 126.000 16.000 114,5
- Impozitul pe salarii 25.000 28.000 3.000 112,0
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 30.371 35.000 4.629 115,2
Subvenții 50.000 - -50.000 -


[modificare] Anexa nr. 6/34

Comisia Națională de Standarde, Metrologie și Calitate

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 128.618 175.250 46.632 136,2
1. Cheltuieli curente 116.370 175.250 58.880 150,6
1.1. Cheltuieli de personal 108.840 165.900 57.060 152,4
1.2. Cheltuieli materiale 7.530 9.350 1.820 124,2
2. Cheltuieli de capital 12.248 - -12.248 -
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 128.618 175.250 46.632 136,2
1. Cheltuieli curente 116.370 175.250 58.880 150,6
1.1. Cheltuieli de personal 108.840 165.900 57.060 152,4
1.2. Cheltuieli materiale 7.530 9.350 1.820 124,2
2. Cheltuieli de capital 12.248 - -12.248 -
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
A. Cheltuieli curente 116.370 175.250 58.880 150,6
Cheltuieli de personal 108.840 165.900 57.060 152,4
- Cheltuieli cu salariile 77.708 106.610 28.902 137,2
- Impozitul pe salarii 12.433 17.070 4.637 137,3
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 11.719 24.700 12.981 210,8
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 1.980 4.320 2.340 218,0
- Deplasări, detașări, transferări 5.000 13.200 8.200 264,0
Cheltuieli materiale și servicii 7.530 9.350 1.820 124,0
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 5.500 6.000 500 109,0
- Reparații curente 500 600 100 120,0
- Alte cheltuieli 1.530 2.050 520 133,9


[modificare] Anexa nr. 6/35

Comisia Națională de Informatică

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 27.830 10.080 -17.750 36,2
1. Cheltuieli curente 22.030 10.080 -11.950 45,8
1.1. Cheltuieli de personal 5.475 9.232 3.757 168,6
1.2. Cheltuieli materiale 16.555 848 -15.707 5,1
2. Cheltuieli de capital 5.800 - -5.800 -
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 27.830 10.080 -17.750 36,2
1. Cheltuieli curente 22.030 10.080 -11.950 45,8
1.1. Cheltuieli de personal 5.475 9.232 3.757 168,6
1.2. Cheltuieli materiale 16.555 848 -15.707 5,1
2. Cheltuieli de capital 5.800 - -5.800 -
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cheltuieli pentru organele puterii executive
A. Cheltuieli curente 22.030 10.080 -11.950 45,8
Cheltuieli de personal 5.475 9.232 3.757 168,6
- Cheltuieli cu salariile 4.020 6.310 2.290 157,0
- Impozitul pe salarii 643 1.006 363 156,5
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 607 1.460 853 240,5
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 105 196 91 186,0
- Deplasări, detașări, transferări 100 260 160 260,0
Cheltuieli materiale și servicii 16.555 848 -15.707 5,1
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 260 360 100 138,0
- Reparații curente 30 60 30 200,0
- Alte cheltuieli 16.265 428 -15.837 263,0


[modificare] Anexa nr. 6/36

Comisia Națională pentru Statistică

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 226.035 490.306 264.271 216,9
1. Cheltuieli curente 201.335 476.306 274.971 236,6
1.1. Cheltuieli de personal 157.835 334.873 177.038 212,2
1.2. Cheltuieli materiale 43.500 141.433 97.933 325,1
2. Cheltuieli de capital 24.700 14.000 -10.700 56,7
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 189.735 454.810 265.075 239,7
1. Cheltuieli curente 165.035 440.810 275.775 267,1
1.1. Cheltuieli de personal 135.335 311.377 176.042 230,0
1.2. Cheltuieli materiale 29.700 129.433 99.733 435,8
2. Cheltuieli de capital 24.700 14.000 -10.700 56,7
II. Cheltuieli pentru alte acțiuni 36.300 35.496 -804 97,8
1. Cheltuieli curente 36.300 35.496 -804 97,8
1.1. Cheltuieli de personal 22.500 23.496 996 104,4
1.2. Cheltuieli materiale 13.800 12.000 -1.800 87,0
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cheltuieli pentru organele puterii executive
A. Cheltuieli curente 165.035 440.810 275.775 267,1
Cheltuieli de personal 135.335 311.377 176.042 230,0
- Cheltuieli cu salariile 108.159 170.829 62.670 157,9
- Impozitul pe salarii 12.169 23.657 11.488 194,4
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 11.469 33.831 22.392 295,2
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 1.938 4.162 2.224 214,7
- Deplasări, detașări, transferări 1.600 78.868 77.268 492,9
Cheltuieli materiale și servicii 29.700 129.433 99.733 435,8
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 24.000 111.456 87.456 464,4
- Reparații curente 1.350 1.350 - 100,0
- Reparații capitale - 3.000 3.000 -
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.000 1.010 10 101,0
- Cărți și publicații 250 250 - 100,0
- Alte cheltuieli 3.100 12.367 9.267 398,9


[modificare] Anexa nr. 6/37

Agenția Română pentru Promovarea Investițiilor și Asistență Economică din Străinătate

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 12.500 29.672 17.172 237,4
1. Cheltuieli curente 8.000 26.672 18.672 333,4
1.1. Cheltuieli de personal 4.800 19.352 14.552 403,2
1.2. Cheltuieli materiale 3.200 6.320 3.120 197,5
1.3. Subvenții, transferuri și cheltuieli diverse - 1.000 1.000 -
2. Cheltuieli de capital 4.500 3.000 1.500 66,7
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 12.500 28.72 16.220 229,8
1. Cheltuieli curente 8.000 25.720 17.720 321,5
1.1. Cheltuieli de personal 4.800 18.700 13.900 389,5
1.2. Cheltuieli materiale 3.200 6.320 2.820 881,1
1.3. Subvenții și transferuri - 1.000 1.000 -
2. Cheltuieli de capital 4.500 3.000 1.500 66,7
II. Cheltuieli pentru alte acțiuni - 952 952 -
1. Cheltuieli curente - 952 952 -
1.1. Cheltuieli de personal - 652 652 -
1.2. Cheltuieli materiale - 300 300 -
a) Centre și oficii de calcul - 952 952 -
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
A. Cheltuieli curente 8.000 25.720 17.720 321,5
I. Cheltuieli de personal 4.800 18.700 13.900 389,6
- Cheltuieli cu salariile 2.994 6.890 3.896 230,1
- Impozitul pe salarii 479 861 382 179,7
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 451 1.372 921 304,2
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 76 209 130 271,0
- Deplasări, detașări, transferări 800 9.371 8.571 -
II. Cheltuieli materiale și servicii 3.200 6.020 2/820 188,1
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 900 1.800 900 200,0
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 400 900 500 225,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 100 320 220 320,0
- Reparații curente 100 800 700 800,0
- Cărți și publicații 100 800 700 800,0
- Alte cheltuieli 1.600 1.400 -200 87,5
III. Subvenții - 1.000 1.000 -
A. Cheltuieli curente - 952 952 -
Cheltuieli de personal - 652 652 -
- Cheltuieli cu salariile - 455 455 -
- Impozitul pe salarii - 73 73 -
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat - 105 105 -
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj - 11 11 -
- Deplasări, detașări, transferări - 8 8 -
Cheltuieli materiale și servicii - 300 300 -
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie - 160 160 -
- Reparații curente - 14 14 -
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional - 100 100 -
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament - 7 7 -
- Alte cheltuieli - 19 19 -


[modificare] Anexa nr. 6/38

Oficiul pentru Administrația Locală

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 8.350 9.850 1.500 118,0
1. Cheltuieli curente 6.450 9.850 3.400 152,7
1.1. Cheltuieli de personal 4.600 7.896 3.386 173,6
1.2. Cheltuieli materiale 1.850 1.864 14 100,8
2. Cheltuieli de capital 1.900 - -1.900 -
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 8.350 9.850 1.500 118,0
1. Cheltuieli curente 6.450 9.850 3.400 152,7
1.1. Cheltuieli de personal 4.600 7.896 3.386 173,6
1.2. Cheltuieli materiale 1.850 1.864 14 100,8
2. Cheltuieli de capital 1.900 - -1.900 -
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
A. Cheltuieli curente 6.450 9.850 3.400 152,7
Cheltuieli de personal 4.600 7.896 3.386 173,6
- Cheltuieli cu salariile 2.837 4.380 1.543 154,4
- Impozitul pe salarii 454 700 246 154,2
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 429 1.008 579 235,0
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 80 138 58 172,5
- Deplasări, detașări, transferări 800 1.760 960 220,0
Cheltuieli materiale și servicii 1.850 1.864 14 100,7
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.400 1.400 - -
- Reparații curente 30 35 5 116,7
- Materiale 190 199 9 104,7
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 120 120 - 100,0
- Cărți și publicații 50 50 - 100,0
- Alte cheltuieli 60 60 - 100,0
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
A. Cheltuieli curente 8.000 25.720 17.720 321,5
I. Cheltuieli de personal 4.800 18.700 13.900 389,6
- Cheltuieli cu salariile 2.994 6.890 3.896 230,1
- Impozitul pe salarii 479 861 382 179,7
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 451 1.372 921 304,2
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 76 209 130 271,0
- Deplasări, detașări, transferări 800 9.371 8.571 -
II. Cheltuieli materiale și servicii 3.200 6.020 2.820 188,1
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 900 1.800 900 200,0
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 400 900 500 225,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 100 320 220 320,0
- Reparații curente 100 800 700 800,0
- Cărți și publicații 100 800 700 800,0
- Alte cheltuieli 1.600 1.400 -200 87,5
III. Subvenții - 1.000 1.000 -
A. Cheltuieli curente - 952 952 -
Cheltuieli de personal - 652 652 -
- Cheltuieli cu salariile - 455 455 -
- Impozitul pe salarii - 73 73 -
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat - 105 105 -
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj - 11 11 -
- Deplasări, detașări, transferări - 8 8 -
Cheltuieli materiale și servicii - 300 300 -
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie - 160 160 -
- Reparații curente - 14 14 -
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional - 100 100 -
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament - 7 7 -
- Alte cheltuieli - 19 19 -


[modificare] Anexa nr. 6/39

Institutul Național de Cercetări Economice

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 74.546 108.109 33.563 145,0
1. Cheltuieli curente 69.346 108.109 38.763 155,8
1.1. Cheltuieli de personal 55.902 93.469 37.567 167,2
1.2. Cheltuieli materiale 13.444 14.640 1.196 108,9
2. Cheltuieli de capital 5.200 - -5.200 -
I. Cheltuieli pentru acțiuni economice
A. Cercetare științifică 74.546 108.109 33.563 145,0
1. Cheltuieli curente 69.346 108.109 38.763 155,8
1.1. Cheltuieli de personal 55.902 93.469 37.567 167,2
1.2. Cheltuieli materiale 13.444 14.640 -1.196 108,9
2. Cheltuieli de capital 5.200 - -5.200 -
a) Unități de cercetare 69.346 107.269 37.923 154,6
b) Alte instituții și acțiuni pentru cercetare științifică 5.200 840 -4.360 16,1
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cercetare științifică
A. Cheltuieli curente 69.346 108.109 38.763 155,8
Cheltuieli de personal 55.902 93.469 37.567 167,2
- Cheltuieli cu salariile 40.789 61.490 20.701 150,7
- Impozitul pe salarii 6.390 9.636 3.246 150,7
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 5.914 14.023 8.109 237,1
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 1.009 1.720 711 170,5
- Deplasări, detașări, transferări 1.800 6.600 4.800 366,7
Cheltuieli materiale și servicii 13.444 14.640 1.196 109,0
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 9.979 8.961 -1.018 90,0
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 559 559 - 100,0
- Reparații curente 135 300 165 222,0
- Reparații capitale - 2.000 2.000 -
- Cărți și publicații 1.000 2.200 1.200 220,0
- Alte cheltuieli 1.771 620 -1.151 35,0


[modificare] Anexa nr. 6/40

Comisia Națională de Prognoză, Plan și Dezvoltare Economică

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 3.420 18.960 15.540 554,4
1. Cheltuieli curente 3.420 17.960 14.540 525,1
1.1. Cheltuieli de personal 2.750 14.957 12.207 543,9
1.2. Cheltuieli materiale 670 3.003 2.333 448,2
2. Cheltuieli de capital - 1.000 1.000 -
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 3.020 17.060 14.040 564,9
1. Cheltuieli curente 3.020 16.060 13.040 531,8
1.1. Cheltuieli de personal 2.430 13.697 11.267 563,6
1.2. Cheltuieli materiale 590 2.363 1.773 400,5
2. Cheltuieli de capital - 1.000 1.000 -
II. Cheltuieli pentru alte acțiuni
1. Cheltuieli curente 400 1.900 1.500 475,0
1.1. Cheltuieli de personal 320 1.260 940 393,7
1.2. Cheltuieli materiale 80 640 560 800,0
a) Centre și oficii de calcul 80 640 560 800,0
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cheltuieli pentru organele puterii executive
A. Cheltuieli curente 3.020 16.060 13.040 531,8
Cheltuieli de personal 2.430 13.697 11.267 563,6
- Cheltuieli cu salariile 1.744 8.970 7.226 514,3
- Impozitul pe salarii 279 1.430 1.511 512,5
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 263 2.078 1.815 790,1
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 44 339 295 770,5
- Deplasări, detașări, transferări 100 880 780 880,0
Cheltuieli materiale și servicii 590 2.363 1.773 400,5
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 500 2.018 1.518 403,6
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 10 40 30 400,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament - 10 10 -
- Reparații capitale 30 100 70 333,3
- Cărți și publicații 10 50 40 500,0
- Alte cheltuieli 40 145 105 362,5
Cheltuieli pentru alte acțiuni
A. Cheltuieli curente 400 1.900 1.500 475,0
Cheltuieli de personal 320 1.260 940 393,7
- Cheltuieli cu salariile 238 878 640 368,9
- Impozitul pe salarii 33 140 107 424,2
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 38 205 167 539,5
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 7 22 15 314,3
- Deplasări, detașări, transferări 4 15 11 375,0
Cheltuieli materiale și servicii 80 640 560 800,0
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 43 340 297 790,0
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 30 230 200 766,7
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament - 20 20 -
- Reparații capitale 4 30 26 750,0
- Alte cheltuieli 3 20 17 666,7


[modificare] Anexa nr. 6/41

Institutul Român pentru Sondarea Opiniei Publice

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 6.656 8.391 1.735 126,0
1. Cheltuieli curente 5.156 8.391 3.235 162,7
1.1. Cheltuieli de personal 4.126 6.861 2.735 166,7
1.2. Cheltuieli materiale 1.030 1.530 500 148,5
2. Cheltuieli de capital 1.500 - -1.500 -
I. Cheltuieli pentru alte acțiuni 6.656 8.391 1.735 126,0
1. Cheltuieli curente 5.156 8.391 3.235 162,7
1.1. Cheltuieli de personal 4.126 6.861 2.735 166,7
1.2. Cheltuieli materiale 1.030 1.530 500 148,5
2. Cheltuieli de capital 1.500 - -1.500 -
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
I. Cheltuieli pentru alte acțiuni
Cheltuieli curente 5.156 8.391 3.235 162,7
Cheltuieli de personal 4.126 6.861 2.735 166,7
- Cheltuieli cu salariile 3.047 4.779 1.732 156,8
- Impozitul pe salarii 465 765 300 164,5
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 472 1.109 637 234,9
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 79 116 37 146,8
- Deplasări, detașări, transferări 63 92 29 146,0
Cheltuieli materiale și servicii 1.030 1.530 500 148,5
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 540 800 260 148,1
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 370 550 180 148,6
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 30 40 10 133,3
- Reparații curente 50 70 20 140,9
- Cărți și publicații - 10 10 -
- Alte cheltuieli 40 60 20 150,0


[modificare] Anexa nr. 6/42

Centrul Național al Cinematografiei

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 5.388 16.544 11.156 307,0
1. Cheltuieli curente 5.388 14.344 8.956 266,2
1.1. Cheltuieli de personal 3.490 10.453 6.963 299,5
1.2. Cheltuieli materiale 1.898 3.891 1.993 205,0
2. Cheltuieli de capital - 2.200 2.200 -
I. Cheltuieli cu caracter social
A. Cultură și artă 3.816 10.984 7.168 287,8
din acestea:
1. Cheltuieli curente 3.816 8.784 4.968 230,2
1.1. Cheltuieli de personal 2.510 6.664 4.154 265,5
1.2. Cheltuieli materiale 1.306 2.120 814 162,3
2. Cheltuieli de capital - 2.200 2.200 -
a) Alte instituții și acțiuni de cultură și artă 3.816 10.984 7.168 287,8
II. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 1.572 5.560 3.988 353,7
1. Cheltuieli curente 1.572 5.560 3.988 353,7
1.1. Cheltuieli de personal 980 3.789 2.809 386,6
1.2. Cheltuieli materiale 592 1.771 1.179 299,1
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
I. Cheltuieli social-culturale
A. Cultură și artă'
Cheltuieli curente 3.816 8.784 4.968 230,2
Cheltuieli de personal 2.510 6.664 4.154 265,5
- Cheltuieli cu salariile 1.919 4.723 2.804 246,1
- Impozitul pe salarii 267 708 441 265,2
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 267 1.086 764 393,3
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj - 127 127 -
- Deplasări, detașări, transferări 57 20 -37 35,1
Cheltuieli materiale și servicii 1306 2.120 814 162,3
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 737 1.230 493 166,9
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 239 400 161 167,4
- Reparații curente 269 450 181 167,3
- Alte cheltuieli 61 40 -21 65,6
II. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
Cheltuieli curente 1.572 5.560 3.980 353,7
Cheltuieli de personal 980 3.789 2.809 386,6
- Cheltuieli cu salariile 696 2.578 1.882 370,4
- Impozitul pe salarii 111 414 303 373,0
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 105 595 490 566,6
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 18 72 54 400,0
- Deplasări, detașări, transferări 50 130 80 260,0
Cheltuieli materiale și servicii 592 1.771 1.179 299,1
- Reparații curente 100 620 520 620,0
- Alte cheltuieli 492 1.151 659 233,9


[modificare] Anexa nr. 6/43

Secretariatul General al Guvernului

Regia Autonomă a Administrației Patrimoniului Protocolului de Stat

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 225.352 29.600 -195.752 13,1
1. Cheltuieli curente 147.350 29.600 -117.750 20,1
1.1. Cheltuieli de personal 7.411 - -7.411 -
1.2. Cheltuieli materiale 37.937 - -37.937 -
1.3. Subvenții și transferuri 102.002 29.600 -72.402 29,0
din care:
- Subvenții pentru acoperirea diferențelor de prețuri și tarife - 29.600 29.600 -
2. Cheltuieli de capital 78.002 - -78.002 -
Cheltuieli pentru organele puterii executive
din acestea:
a) Ministere și celelalte organe centrale 120.150 - -120.150 -
1. Cheltuieli curente 42.148 - -42.148 -
1.1. Cheltuieli de personal 7.411 - -7.411 -
1.2. Cheltuieli materiale 34.737 - -34.737 -
2. Cheltuieli de capital 78.002 - -78.002 -
II. Cheltuieli pentru acțiuni economice
A. Agricultură, mediu înconjurător, ape
din acestea:
1. Cheltuieli curente 105.202 29.600 -75.602 28,1
1.1. Cheltuieli materiale 3.200 - -3.200 -
1.2. Subvenții și transferuri 102.002 29.600 -72.402 29,0
a) Combaterea dăunătorilor și bolilor din sectorul vegetal 2.000 3.400 1.400 170,0
b) Prime pentru viței 600 - -600 -
c) Programe pentru susținerea prețurilor la produsele agricole 102.002 25.000 -77.002 24,5
d) Alte unități și acțiuni din domeniul agriculturii 600 1.200 600 200
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cheltuieli pentru organele puterii executive
A. Cheltuieli curente 42.148 - -42.148 -
Cheltuieli de personal 7.411 - -7.411 -
- Cheltuieli cu salariile 5.627 - -5.627 -
- Impozitul pe salarii 851 - -851 -
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 933 - -933 -
Cheltuieli materiale și servicii 34.737 - -34.737 -
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 8.102 - -8.102 -
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 872 - -872 -
- Reparații capitale 16.353 - -16.353 -
- Cărți și publicații 746 - -746 -
Subvenții 8.664 - -8.664 -
Agricultură, mediu înconjurător, ape
A. Cheltuieli curente 105.202 29.600 -75.602 28,1
Cheltuieli materiale și servicii 3.200 - -3.200 -
- Hrană 2.500 - -2.500 -
- Medicamente și materiale sanitare 700 - -700 -
Subvenții 102.002 29.600 -72.402 29,0


[modificare] Anexa nr. 6/44

Agenția de Presă "Rompres"

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 62.975 81.136 18.161 128,8
1. Cheltuieli curente 55.975 74.636 18.661 133,3
1.1. Cheltuieli de personal 35.657 55.636 19.979 156,0
1.2. Cheltuieli materiale 20.318 19.000 -1.318 93,5
2. Cheltuieli de capital 7.000 6.500 -500 92,9
I. Cheltuieli cu caracter social
A. Cultură și artă 62.975 81.136 18.161 128,8
din acestea:
1. Cheltuieli curente 55.975 74.636 18.661 133,3
1.1. Cheltuieli de personal 35.657 55.636 19.979 156,0
1.2. Cheltuieli materiale 20.318 19.000 -1.318 93,5
2. Cheltuieli de capital 7.000 6.500 -500 92,9
a) Alte instituții și acțiuni de cultură și artă 62.975 81.136 18.161 128,8
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cultură și artă
Cheltuieli curente 55.975 74.636 18.661 133,3
Cheltuieli de personal 35.657 55.636 19.979 156,0
- Cheltuieli cu salariile 26.057 37.096 11.039 142,4
- Impozitul pe salarii 3.900 5.564 1.664 142,7
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 3.850 8.532 4.682 221,6
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 350 1.144 794 326,9
- Deplasări, detașări, transferări 1.500 3.300 1.800 220,0
Cheltuieli materiale și servicii 20.318 19.000 -1.318 93,5
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 14.703 14.285 -418 97,2
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 5.000 4.100 -900 82,0
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 5 5 - 100,0
- Cărți și publicații 300 300 - 100,0
- Alte cheltuieli 310 310 - 100,0


[modificare] Anexa nr. 6/45

Radioteleviziunea Română

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 90.000 94.197 4.197 104,7
1. Cheltuieli curente 90.000 94.197 4.197 104,7
1.1. Cheltuieli de personal 11.752 - -11.752 -
1.2. Cheltuieli materiale 78.248 94.197 15.949 120,4
I. Cheltuieli cu caracter social
A. Cultură și artă 90.000 94.197 4.197 104,7
din acestea: 78.248 94.197 15.949 120,4
1. Cheltuieli curente 90.000 94.197 4.197 104,7
1.1. Cheltuieli de personal 11.752 - -11.752 -
1.2. Cheltuieli materiale 78.248 94.197 15.949 120,4
a) Alte instituții și acțiuni de cultură și artă 90.000 94.197 4.197 104,7
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cultură și artă
Cheltuieli curente 90.000 94.197 4.197 104,7
Cheltuieli de personal 11.752 - -11.752 -
- Cheltuieli cu salariile 8.895 - -8.895 -
- Impozitul pe salarii 1.275 - -1.275 -
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.270 - -1.270 -
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 212 - -212 -
- Deplasări, detașări, transferări 100 - -100 -
Cheltuieli materiale și servicii 78.248 94.197 15.949 120,4
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 77.948 93.897 16.049 118,9
- Cărți și publicații 200 200 - 100,0
- Alte cheltuieli 100 100 - 100,0


[modificare] Anexa nr. 6/47

Societatea Română de Cruce Roșie

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 90.000 94.197 4.197 104,7
1. Cheltuieli curente 90.000 94.197 4.197 104,7
1.1. Subvenții și transferuri 19.759.171 91.490.200 71.731.029 463,0
din care:
- Transferuri 19.759.171 91.490.200 71.731.029 463,0
I. Cheltuieli cu caracter social
A. Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 1.152.800 1.634.800 482.000 141,8
din acestea:
1. Cheltuieli curente 1.152.800 1.634.800 482.000 141,8
1.1. Subvenții și transferuri 1.152.800 1.634.800 482.000 141,8
a) Pensii și ajutoare I.O.V.R. 1.152.800 1.634.800 482.000 141,8
b) Compensații pentru majorarea prețurilor și tarifelor - 409.800 409.800 -
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
I. Cheltuieli cu caracter social
A. Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 1.152.800 1.634.800 482.000 141,8
Cheltuieli curente 90.000 94.197 4.197 104,7
Transferuri 19.759.171 91.490.200 71.731.029 463,0
- Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane 1.152.800 1.634.800 482.000 141,8


[modificare] Anexa nr. 6/48

Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltare Întreprinderi Mici și Mijlocii

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 22.226 82.330 60.104 370,4
1. Cheltuieli curente 20.951 80.330 59.379 383,4
1.1. Cheltuieli de personal 18.840 75.080 56.240 398,5
1.2. Cheltuieli materiale 2.111 5.250 3.139 248,7
2. Cheltuieli de capital 1.275 2.000 725 156,9
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 22.226 82.330 60.104 370,4
1. Cheltuieli curente 20.951 80.330 59.379 383,4
1.1. Cheltuieli de personal 18.840 75.080 56.240 398,5
1.2. Cheltuieli materiale 2.111 5.250 3.139 248,7
2. Cheltuieli de capital 1.275 2.000 725 156,9
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
Cheltuieli curente 20.951 80.330 59.379 383,4
Cheltuieli de personal 18.840 75.080 56.240 398,5
- Cheltuieli cu salariile 12.229 48.878 36.649 399,6
- Impozitul pe salarii 1.957 7.426 5.469 379,4
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.844 11.286 9.442 612,0
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 310 1.550 1.240 500,0
- Deplasări, detașări, transferări 2.500 5.940 3.440 237,6
Cheltuieli materiale și servicii 2.111 5.250 3.139 248,7
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 1.898 4.400 2.502 231,8
- Cărți și publicații 50 300 250 600,0
- Alte cheltuieli 163 550 387 337,4


[modificare] Anexa nr. 6/49

Unitatea Specială de Pază și Protocol

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 97.700 127.800 30.100 130,8
1. Cheltuieli curente 27.000 123.800 96.800 458,2
1.1. Cheltuieli de personal 16.400 89.300 72.900 544,5
1.2. Cheltuieli materiale 10.600 34.500 23.900 325,5
2. Cheltuieli de capital 70.700 4.000 -66.700 5,6
I. Cheltuieli pentru alte acțiuni 97.700 127.800 30.100 130,8
1. Cheltuieli curente 27.000 123.800 96.800 458,2
1.1. Cheltuieli de personal 16.400 89.300 72.900 544,5
1.2. Cheltuieli materiale 10.600 34.500 23.900 325,5
2. Cheltuieli de capital 70.700 4.000 -66.700 5,6
a) Alte cheltuieli 97.700 127.800 30.100 130,8


[modificare] Anexa nr. 6/50

Oficiul de Stat pentru Probleme Speciale

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 5.800 17.900 12.100 308,6
1. Cheltuieli curente 5.800 17.900 12.100 308,6
1.1. Cheltuieli de personal 3.100 15.000 11.900 483,8
1.2. Cheltuieli materiale 2.700 2.900 200 107,4
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 5.800 17.900 12.100 308,6
1. Cheltuieli curente 5.800 17.900 12.100 308,6
1.1. Cheltuieli de personal 3.100 15.000 11.900 483,8
1.2. Cheltuieli materiale 2.700 2.900 200 107,4
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
I. Cheltuieli pentru organele puterii executive
A. Cheltuieli curente 5.800 17.900 12.100 308,6
Cheltuieli de personal 3.100 15.000 11.900 483,8
- Cheltuieli cu salariile 2.720 13.000 10.280 477,9
- Impozitul pe salarii 315 1.480 1.165 469,8
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 60 500 440 833,3
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj 5 20 15 400,0
Cheltuieli materiale și servicii 2.700 2.900 200 107,4
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 395 2.100 1.705 531,7
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 10 100 90 -
- Cărți și publicații 20 200 180 -
- Alte cheltuieli 2.275 500 -1.775 2,2


[modificare] Anexa nr. 6/51

Serviciul Român de Informații

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 779.600 1.817.400 1.037.800 233,1
1. Cheltuieli curente 779.600 1.617.400 837.800 207,5
1.1. Cheltuieli de personal 568.200 808.100 239.900 142,2
1.2. Cheltuieli materiale 211.400 605.000 393.600 286,2
1.3. Subvenții și transferuri - 204.300 204.300 -
2. Cheltuieli de capital - 200.000 200.000 -
I. Cheltuieli cu caracter social
1. Cheltuieli curente - 209.300 209.300 -
1.1. Cheltuieli materiale - 5.000 5.000 -
1.2. Subvenții și transferuri - 204.300 204.300 -
A. Sănătate - 5.000 5.000 -
din acestea:
1. Cheltuieli curente - 5.000 5.000 -
1.1. Cheltuieli materiale - 5.000 5.000 -
h) Alte instituții și acțiuni economice - 5.000 5.000 -
B. Pensii și ajutoare I.O.V.R., militari și alte persoane - 204.300 204.300 -
din acestea:
1. Cheltuieli curente - 204.300 204.300 -
1.1. Subvenții și transferuri - 204.300 204.300 -
a) Pensii militari - 150.000 150.000 -
b) Compensații pentru majorarea prețurilor și tarifelor - 54.300 54.300 -
II. Cheltuieli pentru alte acțiuni 779.600 1.608.100 828.500 206,2
1. Cheltuieli curente 779.600 1.408.100 628.500 180,6
1.1. Cheltuieli de personal 568.200 808.100 239.900 142,2
1.2. Cheltuieli materiale 211.400 600.000 388.600 283,8
2. Cheltuieli de capital - 200.000 200.000 -
a) Alte cheltuieli - 200.000 200.000 -


[modificare] Anexa nr. 6/52

Casa Autonomă de Pensii și Asigurări Sociale ale Țărănimii

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 41.200 33.470[19] -7.730 81,2
1. Cheltuieli curente 41.200 33.470 -7.730 81,2
1.1. Cheltuieli de personal - 33.470 33.470 -
1.2. Subvenții și transferuri 41.200 - -41.200 -
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 41.200 33.470 -7.730 81,2
1. Cheltuieli curente 41.200 33.470 -7.730 81,2
1.1. Cheltuieli de personal - 33.470 33.470 -
1.2. Subvenții și transferuri 41.200 - -41.200 -
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
Cheltuieli curente 41.200 33.470 -9.045 78,0
Cheltuieli de personal - 33.470 33.470 -
- Cheltuieli cu salariile - 23.540 23.540 -
- Impozitul pe salarii - 3.760 3.760 -
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat - 5.460 5.460 -
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj - 710 710 -
Subvenții 41.200 - -


[modificare] Anexa nr. 6/53

Oficiul Național al Rezervelor Materiale

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 1.747.670 2.207.468 459.798 125,3
1. Cheltuieli curente 254.590 327.668 73.078 128,7
1.1. Cheltuieli de personal 102.852 156.482 53.630 152,1
1.2. Cheltuieli materiale 151.738 171.186 19.448 112,8
2. Cheltuieli de capital 1.493.080 1.879.800 386.720 125,9
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale 66.970 49.005 -17.965 73,2
1. Cheltuieli curente 44.890 49.005 4.115 109,2
1.1. Cheltuieli de personal 8.487 10.400 1.913 122,5
1.2. Cheltuieli materiale 36.403 38.605 2.202 106,0
2. Cheltuieli de capital 22.080 - -22.080 -
II. Cheltuieli pentru acțiuni economice
A. Alte acțiuni economice 1.680.700 2.158.463
din acestea:
1. Cheltuieli curente 209.700 278.663 66.963 132,9
1.1. Cheltuieli de personal 94.365 146.082 51.717 154,8
1.2. Cheltuieli materiale 115.335 132.581 17.246 114,9
2. Cheltuieli de capital 1.471.000 1.879.800 408.800 127,8
a) Rezerva de stat 1.471.000 1.879.800 408.800 127,8
b) Alte cheltuieli pentru rezerva de stat 209.700 278.663 66.963 132,9
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cheltuieli pentru organele puterii executive
A. Cheltuieli curente 44.890 49.005 4.115 109,2
Cheltuieli de personal 8.487 10.400 1.913 122,5
- Cheltuieli cu salariile 6.147 7.400 1.253 120,4
- Impozitul pe salarii 872 1.130 258 129,6
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 1.062 1.249 187 117,6
- Deplasări, detașări, transferări 379 621 242 163,9
Cheltuieli materiale și servicii 36.403 38.605 2.202 106,0
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 615 377 -238 61,3
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 6 5 -1 83,3
- Reparații curente 9 - -9 -
- Reparații capitale 35.700 38.000 2.300 106,4
- Cărți și publicații 57 40 -17 70,2
- Alte cheltuieli 16 183 167 1.143,0
Alte acțiuni economice
A. Cheltuieli curente 209.700 278.663 66.963 132,9
Cheltuieli de personal 94.365 146.082 51.717 154,8
- Cheltuieli cu salariile 70.878 107.954 37.076 152,3
- Impozitul pe salarii 11.114 17.380 6.266 156,3
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat 11.534 10.000 7.466 164,7
- Deplasări, detașări, transferări 839 1.748 909 208,3
Cheltuieli materiale și servicii 115.335 132.581 17.246 114,9
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie 37.746 51.282 13.536 135,8
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament 1.678 2.279 601 135,8
- Reparații curente 10.275 13.675 3.400 133,1
- Cărți și publicații 42 57 15 135,7
- Alte cheltuieli 65.594 65.288 -306 99,5


[modificare] Anexa nr. 6/54

Secretariatul de Stat pentru Handicapați

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total - 56.510 56.510 -
1. Cheltuieli curente - 42.510 42.510 -
1.1. Cheltuieli de personal - 38.460 38.460 -
1.2. Cheltuieli materiale - 4.050 4.050 -
2. Cheltuieli de capital - 14.000 14.000 -
I. Cheltuieli pentru puterea și administrația de stat
A. Cheltuieli pentru organele puterii executive
a) Ministere și celelalte organe centrale - 56.510 56.510 -
1. Cheltuieli curente - 42.510 42.510 -
1.1. Cheltuieli de personal - 38.460 38.460 -
1.2. Cheltuieli materiale - 4.050 4.050 -
2. Cheltuieli de capital - 14.000 14.000 -
Cheltuieli bugetare detaliate pe articole
Cheltuieli pentru organele puterii executive
A. Cheltuieli curente - 42.510 42.510 -
Cheltuieli de personal - 38.460 38.460 -
- Cheltuieli cu salariile - 21.740 21.740 -
- Impozitul pe salarii - 3.478 3.478 -
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat - 4.863 4.863 -
- Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de șomaj - 679 679 -
- Deplasări, detașări, transferări - 7.700 7.700 -
Cheltuieli materiale și servicii - 4.050 4.050 -
- Cheltuieli pentru întreținere și gospodărie - 900 900 -
- Alte cheltuieli - 600 600 -
- Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional - 1.000 1.000 -
- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament - 1.500 1.500 -
- Cărți și publicații - 50 50 -


[modificare] Anexa nr. 6/55

CENTROCOOP

Bugetul pe anul 1991

- mii lei -

Denumire indicatori
1991
Propuneri în prețuri 30.09.1990
1991
Propuneri în prețuri
liberalizate
Diferențe
(2 - 1)
 %
(2/1)
A
1
2
3
4
Cheltuieli - Total 460.500 50.000 -410.000 10,8
1. Cheltuieli curente 460.500 50.000 -410.000 10,8
1.1. Subvenții, transferuri și cheltuieli diverse 460.500 50.000 -410.000 10,8
I. Cheltuieli pentru acțiuni economice 460.500 50.000 -410.000 10,8
din acestea:
1. Cheltuieli curente 460.500 50.000 -410.000 10,8
1.1. Subvenții, transferuri și cheltuieli diverse 460.500 50.000 -410.000 10,8
a) Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț la produsele agricole 460.500 50.000 -410.000 10,8


[modificare] Anexa nr. 7

Prevederi din acte normative care se abrogă, referitoare la plata de la bugetul administrației centrale de stat și bugetelor locale a unor cheltuieli în anul 1991

1. H.C.M. nr. 476/1974 privind finanțarea activităților de proiectare și asistență tehnică la amenajările locale de îmbunătățiri funciare și de gospodărirea apelor la cooperativele agricole de producție[20]. Proiectarea și asistența tehnică la amenajările locale de îmbunătățiri funciare și de gospodărirea apelor la cooperativele agricole de producție.
2. Art. 20 alin. 3 și art. 28 din Legea pomiculturii nr. 11 din 1974[20]. Material săditor de dud și nuc.
3. Anexa nr. 1 E la Decretul nr. 32/1980, capitolul „Controlul calității furajelor"[20]. Laboratoarele pentru controlul calității nutrețurilor și alimentației animalelor.
4. Art. 8 din Decretul-lege nr. 43/1990[21]. Plata salariilor și a celorlalte drepturi cuvenite specialiștilor agricoli, jurisconsulților și altor cadre cu studii superioare precum și contabililor șefi care lucrează în cooperativele agricole și sunt încadrați la direcțiile generale pentru agricultură și alimentație.
5. Pct. 5, 6, 7, 8 și 9 din anexa nr. 13 cap. II la Decretul-lege nr. 75/1990[20]. Prime pentru viței.
 1. Rezerva pentru plata cotizațiilor și contribuția României la organismele internaționale în condițiile noului curs valutar: de la 15,77 lei rubla și 21 lei dolarul la 35 lei.
 2. Pentru anul 1991 fondurile necesare finanțării obiectivelor și temelor de cercetare științifică și cercetării din domeniul metalelor rare s-au cuprins în proiectul de buget al Ministerului Învățământului și Științei.
 3. Pentru anul 1991 fondurile pentru finanțarea activității Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava și a obiectivelor și temelor de cercetare științifică s-au cuprins în proiectul de buget al Ministerului Învățământului și Științei.
 4. Creditele aferente cotizațiilor și contribuțiilor la organismele internaționale se vor deschide pe măsura aprobării lor; pentru anul 1991 fondurile pentru finanțarea obiectivelor și temelor de cercetare științifică s-au cuprins în proiectul de buget al Ministerului Învățământului și Științei.
 5. Pentru anul 1991 fondurile s-au cuprins în proiectul de buget al Ministerului Învățământului și Științei.
 6. Pentru anul 1991 propunerile de fonduri s-au cuprins în proiectul de buget al Ministerului Învățământului și Științei.
 7. 7,0 7,1 7,2 Inclusiv Institutul Național de Informare și Documentare.
 8. Din care 3.000 lei UNESCO.
 9. Cuprinde și reparația capitală în sumă de 4,0 mil. lei la Muzeul „Grigore Antipa".
 10. Potrivit competențelor Ministerului Învățământului și Științei, de administrare a fondurilor pentru cercetare științifică, în proiectul de buget pe anul 1991 s-au cuprins sumele necesare pentru finanțarea cercetărilor de interes național, intersectorial, interdepartamental, cu caracter fundamental din domeniul tehnic, precum și pentru programele aprobate.
 11. Obiective și teme de cercetare.
  Pentru anul 1991 propunerile de fonduri s-au cuprins în proiectul de buget al Ministerului Învățământului și Științei.
 12. 12,0 12,1 Centrul de cercetare pentru problemele tineretului s-a înființat la data de 01.10.1990.
 13. Pentru anul 1991 fondurile de cercetare au fost cuprinse în bugetul Ministerului Învățământului și Științei.
 14. Creditele aferente cotizațiilor și contribuțiilor la organismele internaționale se vor deschide pe măsura aprobării lor.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 Include rezerva pentru acțiuni de protocol.
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 Include echivalentul în lei al rezervei în valută pentru plata cotizațiilor și contribuțiilor României la organismele internaționale.
 17. Exclusiv Institutul Național de Cercetare Economică.
 18. 18,0 18,1 Inclusiv Institutul Național de Cercetare Economică.
 19. Pentru anul 1991 nu s-a mai acordat subvenție pentru Uniunea Cooperației Agricole, acoperindu-se doar cheltuielile ocazionate de funcționarea Casei autonome de pensii ale țărănimii.
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 Prevederea se abrogă începând cu 1.I.1991.
 21. Prevederea se abrogă începând cu 1.VII.1991.