autentificare cu OpenID
Normele Nr. 2/1992 privind modificarea situației societăților bancare
  • semnat: Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu
În temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naționale a României și al art. 15 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară,
Banca Națională a României emite următoarele norme:
Capitolul I
Modificări ale situației juridice a societăților bancare

1. Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României modificările situației societăților bancare referitoare la:

a) forma juridică;
b) denumirea socială;
c) obiectul de activitate;
d) identitatea asociaților într-o societate de persoane;
e) suma capitalului social;
f) sediul social;
g) persoanele desemnate să asigure orientarea efectivă a activității societății bancare, în aplicarea art. 3 lit. c) alin. 1 și 3 din Normele nr. 59/1991[1] ale Băncii Naționale a României privind autorizarea societăților bancare.

2. Modificarea componenței consiliului de administrație va fi notificată Băncii Naționale a României, în termen de 10 zile de la data hotărârii de modificare.

3. Sucursalele societăților bancare cu sediul în străinătate vor declara Băncii Naționale a României, în termen de o lună, modificările referitoare la:

  • denumirea societăților bancare străine;
  • sediul societății bancare străine și al sucursalei.
Capitolul II
Modificarea repartiției capitalului social

4. Persoana sau grupul de persoane care acționează împreună ce intenționează să dețină o participație de cel puțin 5% din capitalul unei societăți bancare sau să majoreze o asemenea participație trebuie să obțină aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României.

5. Societățile bancare vor notifica Băncii Naționale a României modificările care au afectat repartiția drepturilor de vot deținute de asociații sau acționarii lor, supuși dispozițiilor pct. 4 de mai sus, în termen de o lună de la realizarea acestora.

6. Sunt asimilate drepturilor de vot deținute de o persoană ținută de obligațiile menționate la pct. 4:

a) drepturile de vot deținute de alte persoane pentru această persoană;
b) drepturile de vot deținute de societăți aflate sub controlul efectiv al acestei persoane;
c) drepturile de vot deținute de un terț împreună cu care această persoană acționează;
d) drepturile de vot pe care această persoană sau una dintre persoanele menționate la lit. a), b) și c) este în drept să le obțină la inițiativa sa în virtutea unui acord.

7. În sensul prezentelor norme, sunt considerate ca acționând împreună persoanele care au încheiat un acord în vederea obținerii drepturilor de vot sau în vederea exercitării acestora pentru a înfăptui o politică comună față de societatea bancară.

Se prezumă existența unui asemenea acord:

  • între o societate, președintele consiliului de administrație și administratorii acesteia;
  • între o societate și societățile asupra cărora ea deține direct sau indirect puterea efectivă de control;
  • între societăți aflate sub controlul efectiv al aceleiași sau acelorași persoane.

8. În sensul prezentelor norme, prin societate aflată sub control efectiv se înțelege orice societate în care o persoană fizică sau juridică:

a) are majoritatea drepturilor de vot;
b) are dreptul de a numi sau înlocui majoritatea membrilor consiliului de administrație;
c) este acționar sau asociat și controlează singur majoritatea drepturilor de vot în conformitate cu un acord încheiat cu alți acționari sau asociați ai societății.

9. Societățile bancare vor transmite anual Băncii Naționale a României informații financiare în legătură cu fiecare persoană care deține cel puțin 5% din capitalul lor. Această obligație nu privește asociații sau acționarii care sunt ei înșiși societăți bancare.

Capitolul III
Organizarea teritorială a societăților bancare

10. Societățile bancare pot să deschidă sucursale, agenții, reprezentanțe sau altele asemenea, în țară sau în străinătate, numai cu aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României.

11. Neînființarea entităților menționate la pct. 10, în termen de un an de la obținerea aprobării, atrage încetarea validității acesteia.

12. Societățile bancare vor comunica Băncii Naționale a României data începerii activității entităților menționate la pct. 10, precum și adresa exactă a acestora.

Capitolul IV
Dispoziții finale

13. Banca Națională a României se va pronunța asupra cererilor prezentate pentru obținerea unei aprobări prealabile, în aplicarea prezentelor norme, în termen de cel mult 3 luni de la data primirii acestora.

Aprobarea prealabilă va fi comunicată solicitanților de îndată, prin scrisoare recomandată.

14. Prezentele norme vor intra în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.

  1. Publicate în Monitorul Oficial al României nr. 217 din 29 octombrie 1991.