autentificare cu OpenID
Hotărâre privind obiectivul de investiții „Centrala electrică de termoficare Craiova II, instalarea a două cazane de apă fierbinte”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

În conformitate cu prevederile decretelor-lege nr. 10/1989 și nr. 28/1990 și având în vedere propunerile Ministerului Energiei Electrice și Ministerului Economiei Naționale,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Centrala electrică de termoficare Craiova II, instalarea a două cazane de apă fierbinte”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici din anexă.


[modificare] Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Centrala electrică de termoficare Craiova II, instalarea a două cazane de apă fierbinte”

(Faza - Studiul tehnico-economic)

1. Beneficiar: Întreprinderea „Electrocentrale” Craiova din cadrul Ministerului Energiei Electrice.

2. Amplasament: În incinta Centralei electrice de termoficare Craiova II și, parțial, în fața acesteia, conform planului anexat.

3. Necesitatea și oportunitatea: Prin realizarea lucrărilor aferente montării celor două cazane de apă fierbinte se asigură alimentarea cu căldură a consumatorilor urbani din municipiul Craiova.

4. Indicatorii tehnico-economici:

  • Valoarea totală a investiției: 730.000 mii lei
din care:
  • construcții-montaj: 440.000 mii lei
  • Capacitățile noii investiții: 2 × 100 Gcal/h
  • Producția fizică anuală:
  • energia termică livrată: 500 mii Gcal
  • Durata de realizare a investiției: 25 luni
  • Consum specific de combustibil pentru energia termică livrată: 0,181 tcc/Gcal
  • Locuri de muncă nou create: 67

5. Factorii de risc: Gradul de protecție antiseismică a amplasamentului obiectivului de investiții este 7,5 conform S.T.A.S. nr. 11100/1977. La clădirea principală, coșul de fum, stația de concasare și benzile de cărbune, gradul de seismicitate se va mări cu 0,5.

6. Măsuri privind protecția mediului înconjurător: În cadrul obiectivului sunt cuprinse măsuri corespunzătoare privind protecția muncii, paza împotriva incendiilor și protecția mediului înconjurător.