autentificare cu OpenID
Decret-lege privind desfășurarea activității de investiții
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

În vederea restructurării activității de investiții pe baza criteriilor rentabilității și eficienței și eliminării imediate a metodelor administrativ-birocratice de conducere centralizată în acest domeniu,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Nominalizarea în plan a obiectivelor de investiții, a listelor de utilaje de dotare și a altor acțiuni de investiții se face de către întreprinderi, centrale, ministere și alte organe centrale, precum și de către organele administrației de stat, județene și al municipiului București, în limita fondurilor prevăzute în acest scop în plan, după aprobarea lor conform competențelor stabilite prin prezentul decret-lege.

Introducerea în plan a obiectivelor de interes național se face la propunerea ministerelor și altor organe centrale după aprobarea acestora de către guvern.

Art. 2. - Competențele de aprobare a investițiilor și organele care aprobă studiile tehnico-economice și proiectele de execuție sunt cele prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezentul decret-lege.

Proiectele de execuție care se încadrează în prevederile studiilor tehnico-economice aprobate de guvern se aprobă de ministere și alte organe centrale, respectiv de organele administrației de stat, județene și al municipiului București.

Art. 3. - Documentațiile tehnico-economice care se supun aprobării guvernului se avizează în prealabil de organele centrale de sinteză și ministerele interesate.

Art. 4. - Deschiderea finanțării pentru fiecare obiectiv de investiții în parte se face de către băncile finanțatoare, pe baza proiectelor de execuție aprobate.

Art. 5. - Lucrările de investiții în execuție la 31 decembrie 1989, cu documentații aprobate, vor continua, cu excepția celor pentru care s-a dispus sistarea.

Art. 6. - Prevederile prezentului decret-lege au un caracter tranzitoriu până la definitivarea și intrarea în vigoare a noilor reglementări legale privind investițiile.


[modificare] Anexă

Competențele de aprobare a studiilor tehnico-economice și proiectelor de execuție

Ramura din care fac parte investițiile Se aprobă de către guvern Se aprobă de către Ministerul Economiei Naționale Se aprobă de către ministere, alte organe centrale și ale administrației de stat, județene și al municipiului București Se aprobă de către centrale industriale și unități asimilate acestora Se aprobă de către întreprinderi și instituții
Industria extractivă și a prelucrării cărbunelui, țițeiului, gazelor naturale și a minereurilor; industria metalurgică, inclusiv cea refractară; industria construcțiilor de mașini, electronică, electrotehnică și informatică; producția și transportul energiei electrice și termice; industria chimică; agricultura; industria materialelor de construcții Peste 500 mil. lei Între 100-500 mil. lei Între 60-100 mil. lei Între 20-60 mil. lei Până la 20 mil. lei
Lucrări de investiții din celelalte ramuri ale industriei, precum și lucrări pentru gospodărirea apelor, din silvicultură, transporturi și telecomunicații, construcții, silozuri și depozite cerealiere Peste 300 mil. lei Între 70-300 mil. lei Între 40-70 mil. lei Între 10-40 mil. lei Până la 10 mil. lei
Construcții de locuințe, inclusiv dotările social-culturale, spațiile comerciale și de prestări de servicii, precum și lucrările tehnico-edilitare și energetice aferente Peste 50 mil. lei Între 30-50 mil. lei Între 5-30 mil. lei Până la 5 mil. lei
Lucrări de investiții pentru învățământ, ocrotirea sănătății, cultură, sport Peste 40 mil. lei Între 20-40 mil. lei Între 5-20 mil. lei Până la 5 mil. lei
Lucrări de investiții pentru comerț și construcții turistice, gospodăria comunală, aprovizionarea tehnico-materială, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, administrație de stat Peste 30 mil. lei Între 10-30 mil. lei Între 5-10 mil. lei Până la 5 mil. lei