autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Centrului de perfecționare a cadrelor și consultanță în management
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează, pe data prezentei hotărâri, Centrul de perfecționare a cadrelor și consultanță în management, ca unitate de stat cu personalitate juridică, având sediul în București - Otopeni, șos. Odăi nr. 20, în subordinea Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 2. - Obiectul de activitate al centrului îl reprezintă:

  • perfecționarea pregătirii conducătorilor din unitățile economico-sociale în domeniul managementului;
  • consultanță pentru conducerea unităților economice și formarea de consultanți în management;
  • formarea de instructori în domeniul metodelor moderne de management, pentru centrele de perfecționare ale ministerelor și ale altor unități;
  • asigurarea cooperării cu organisme și instituții naționale și internaționale în domeniul managementului.

Art. 3. - Baza materială, sub formă de clădiri, aparatură, bibliotecă și calculatorul IBM 360/40 și anexele sale, aflate pe platforma Otopeni, ca și toate bunurile de orice natură care au constituit patrimoniul fostei CEPECA la 30 septembrie 1971, precum și cele realizate ulterior în cadrul acordului cu PNUD - BIM, vor trece în administrarea Centrului de perfecționare a cadrelor și consultanță în management.

Art. 4. - Partea din patrimoniu a fostului Centru de perfecționare a cadrelor în informatică, calcul electronic și consultanță al Academiei de Studii Social-Politice, care nu se încadrează în prevederile art. 3, se pune la dispoziția centrului de perfecționare al Ministerului Economiei Naționale, trecut conform Hotărârii guvernului nr 42/13 I 1990 la acest minister.

Art. 5. - Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și Ministerul Finanțelor vor stabili o cotă din veniturile și beneficiile obținute de fosta Academie de Studii Social-Politice pe seama patrimoniului și activităților preluate în anul 1971 de la fosta CEPECA, care va fi transferată Centrului de perfecționare a cadrelor și consultanță în management, înființat prin prezenta hotărâre.

Art. 6. - Structura de organizare, condițiile de funcționare, numirea personalului de conducere și indicatorii specifici activității centrului sunt de competența Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 7. - Personalul de conducere și de predare va fi salarizat conform prevederilor din anexa nr. VI a Legii nr. 57/1974: cap. I. lit. A poziția 3 lit. a) pentru funcția de director coordonator, poziția 4 lit. a) pentru funcția de director adjunct și poziția 20 pentru personalul de predare (expert principal gradul I, II și III). Restul personalului de conducere și de execuție va fi salarizat conform grupei V de ramuri, grad special. Experții principali I și II vor reprezenta 10%, respectiv 20% din totalul posturilor cu studii superioare.

Art. 8. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale. În primul an de activitate cheltuielile de funcționare ale centrului se vor suporta parțial și de la bugetul statului.