autentificare cu OpenID
Decret-lege privind unele măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor publice
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 60 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - În scopul garantării desfășurării normale a activităților economice și sociale, asigurării ordinii și liniștii publice, adunările publice pot fi organizate numai în condițiile stabilite prin Decretul-lege nr. 2 din 3 ianuarie 1990 și cu respectarea măsurilor prevăzute în prezentul decret-lege.

Adunările publice pot fi organizate, de regulă, în zilele nelucrătoare ori în afara programului de lucru.

Art. 2. - În municipiul București, adunările publice se vor organiza, de regulă, în Parcul Libertății, Parcul Tineretului, Parcul Operei Române și Parcul Titan.

La cererea organizatorilor, Primăria municipiului București va putea stabili și alte locuri de desfășurare a adunărilor publice, cu respectarea prevederilor prezentului decret-lege.

Primăriile județene vor stabili în termen de 5 zile locurile de desfășurare a adunărilor publice, care vor fi aduse la cunoștința cetățenilor prin orice mijloace de publicitate.

La stabilirea acestor locuri se va avea în vedere evitarea perturbărilor de orice fel ale activităților economice, de aprovizionare și transport, ale siguranței circulației, funcționării normale a instituțiilor publice, de învățământ, cultură și sănătate.

Organizarea adunărilor publice nu poate avea loc în apropierea gărilor, aeroporturilor, spitalelor, obiectivelor militare, a unităților economice care au instalații, utilaje și mașini cu grad ridicat de pericol în exploatare.

Art. 3. - Locurile de organizare a adunărilor publice vor fi dotate, în limita posibilităților, cu stații de amplificare și alte mijloace tehnice necesare desfășurării corespunzătoare a acestora, care se vor pune la dispoziția organizatorilor.

Art. 4. - Adunările publice pot fi organizate și la sediile partidelor politice și ale celorlalte organizații obștești constituite potrivit legii.

Art. 5. - Grupurile de participanți la adunările publice se vor deplasa la locurile stabilite pentru desfășurarea acestora numai pe traseele stabilite de organele locale ale administrației de stat, împreună cu organele poliției.

Art. 6. - Pe timpul deplasării, cât și al desfășurării adunărilor publice, organele poliției vor lua măsuri pentru protecția cetățenilor și a bunurilor materiale.

Art. 7. - Organele locale ale administrației de stat și organele poliției vor lua măsuri de interzicere a desfacerii băuturilor alcoolice în locurile destinate desfășurării adunărilor publice, precum și în imediata lor apropiere, pe toată durata acestor adunări.

Art. 8. - Fapta persoanei care organizează adunări publice fără înregistrarea acestora la organele poliției cu cel puțin 48 de ore înainte, potrivit Decretului-lege nr. 2/1990, constituie contravenție și se sancționează cu închisoare contravențională de la 15 zile la 30 de zile sau cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.

Aceeași sancțiune se aplică și pentru organizarea de adunări publice în alte zile sau în alte locuri decât cele stabilite.

Art. 9. - Încălcarea prevederilor art. 5 din prezentul decret-lege de către cei care inițiază, organizează și conduc adunările publice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.

Constituie, de asemenea, contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei încălcarea prevederilor art. 7.

Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către organele poliției și de împuterniciți ai primăriilor.

Împotriva procesului-verbal de contravenție se poate face plângere la judecătoria în raza căreia a avut loc contravenția, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 10. - Faptele de distrugere de bunuri, ultraj, vătămare corporală, furt, precum și orice alte infracțiuni comise cu prilejul organizării și desfășurării adunărilor publice se sancționează potrivit legii penale.

Totodată, pentru alte fapte decât cele penale, cei în cauză răspund, potrivit legii, contravențional, disciplinar, civil sau material, după caz.