autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru conducerea activității economice
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 1082 / 1990.

Acte care menționează acest act:

În conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 10/1989 privind constituirea, organizarea și funcționarea Guvernului României și ținând seama de necesitatea întăririi stabilității în conducerea activității economice,

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru stabilizarea și creșterea eficienței activității productive, conducerile întreprinderilor, institutelor și celorlalte unități economice sunt cele existente la data prezentei hotărâri.

Schimbarea ulterioară a conducerilor se va putea face numai de către organul ierarhic superior.

Art. 2. - Până la elaborarea unor noi reglementări privind conducerea activității întreprinderilor, centralelor și ministerelor, în concordanță cu cerințele etapei actuale, se înființează:

a) consilii de administrație în întreprinderi și centrale industriale, compuse din 7-11 persoane:

 • director - director general - președinte
 • director tehnic - director - membru
 • director comercial - director - membru
 • doi reprezentanți ai oamenilor muncii - membri
 • inginer șef - membru
 • contabil șef - membru
 • șefii celor mai importante secții, ateliere de proiectare sau compartimente funcționale, numiți de organul ierarhic superior - membri
 • reprezentantul compartimentului juridic - membru

b) consilii științifice în institutele și centrele de cercetare-proiectare, compuse din 7-11 persoane:

 • director - președinte
 • director adjunct științific - membru
 • director adjunct tehnic - membru
 • doi reprezentanți ai oamenilor muncii - membri
 • secretar științific - membru
 • contabil șef - membru
 • șefii celor mai importante secții și ateliere de cercetare-proiectare, laboratoare, numiți de organul ierarhic superior - membri
 • reprezentantul compartimentului juridic - membru

c) în ministere:

 • consilii de administrație compuse din 19-25 persoane, ca organe operative de lucru:
  • ministru - președinte
  • adjuncții ministrului - membri
  • directorii direcțiilor de specialitate din minister - membri
  • directorii generali ai centralelor industriale - membri
  • directorul general al institutului central - membru
  • reprezentantul compartimentului juridic - membru
 • colegii de conducere compuse din 41-47 persoane:
  • ministru - președinte
  • membrii consiliului de administrație - membri
  • 7 reprezentanți ai oamenilor muncii - membri
  • directori al principalelor întreprinderi industriale, întreprinderi de comerț exterior, institute de cercetare-proiectare, reprezentanți ai institutelor de învățământ superior de specialitate - membri

Art. 3. - Pentru posturile devenite vacante din conducerea unităților economice - director tehnic, director comercial, inginer șef, contabil șef, director de fabrică -, conducerea organului ierarhic superior va numi înlocuitori cu delegație până la ocuparea acestor posturi.

Persoanele infirmate pe funcții nu pot fi numite cu delegație în posturile de conducere ale unităților economice respective.

Art. 4. - Având în vedere creșterea drepturilor și răspunderilor ce decurg din afirmarea principiului de autonomie, consiliile de administrație vor asigura conducerea operativă și vor stabili măsuri privind:

 • desfășurarea normală a activității productive și de cercetare-dezvoltare pentru perioada curentă și de perspectivă;
 • creșterea eficienței și asigurarea rentabilității unităților;
 • promovarea de investiții numai în condiții de eficiență;
 • protecția patrimoniului tehnologic și informațional al unităților;
 • asigurarea plății salariilor, perfecționarea și încadrarea personalului muncitor;
 • eliberarea și numirea cadrelor de conducere de la nivelurile ierarhic inferioare;
 • îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale personalului din unități;
 • elaborarea și aprobarea regulamentelor proprii de organizare și funcționare, normelor și normativelor de muncă, contractului colectiv de muncă.

Art. 5. - Consiliul de administrație va lua măsurile necesare pentru a nu se mai produce pierderi de producție și perturbarea activității în unități - întreprinderi, institute etc. - datorită unor activități nelegate direct de procesul de producție și care se pot desfășura exclusiv în afara orelor de program.

Art. 6. - Sindicatele au rolul specific de a reprezenta interesele economice și sociale ale salariaților.