autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la regimul soldărilor de mărfuri din comerțul de stat
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 776 / 1991.

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul asigurării desfacerii întregului fond de mărfuri din comerțul de stat și al satisfacerii cerințelor de consum ale populației, se pot organiza soldări de mărfuri, în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pot fi soldate următoarele categorii de mărfuri:

a) mărfuri sezoniere care au fost expuse la vânzare în tot timpul sezonului, susceptibile de a deveni demodate sau depășite;

b) mărfuri având o vechime în comerț de minimum 2 ani, care nu se mai produc și au devenit greu vandabile;

c) mărfuri descompletate, desperecheate, degradate, deteriorate, decolorate, declasate, în situația de a depăși termenul de garanție, precum și cupoane de țesături ce se formează în comerț.

Art. 3. - Soldările de mărfuri se efectuează cu reduceri de prețuri diferențiate în funcție de posibilitatea desfacerii mărfurilor și de necesitatea stimulării valorificării acestora, astfel:

a) pentru mărfurile prevăzute la art. 2 lit. a), reducerile de prețuri sunt temporare, valabile numai pe perioada de soldare, după care se va reveni la prețurile anterioare. Reducerea maximă pe produs la aceste mărfuri va fi de 30%;

b) pentru mărfurile prevăzute la art. 2 lit. b), reducerea maximă pe produs va fi de 40%;

c) pentru mărfurile prevăzute la art. 2 lit. c), reducerile de prețuri vor fi în medie de până la 50% din valoarea acestora.

Pagubele rezultate din gospodărirea necorespunzătoare a fondului de marfă, precum și din nerespectarea coeficienților maximi de soldare, vor fi imputate celor vinovați de producerea lor.

Art. 4. - Reducerile de prețuri, precum și cheltuielile efectuate cu recondiționarea sau transformarea unor mărfuri soldabile, se vor acoperi, de întreprinderile și organizațiile comerciale, dintr-un fond constituit pe seama cheltuielilor de circulație. Fondurile cu această destinație se stabilesc anual în limita unei cote maxime de 0,6% din volumul desfacerilor cu amănuntul. Ministerul Comerțului Interior va stabili, în limita acesteia, cote diferențiate pe verigi comerciale și grupe de mărfuri.

Art. 5. - Creditarea mărfurilor la care s-au efectuat reduceri de prețuri cu amănuntul se va face de Banca Națională a României, în condițiile mărfurilor curente.

Termenul maxim de creditare a mărfurilor este de 12 luni de la aplicarea reducerilor de prețuri, cu condiția ca ele să fie expuse la desfacere.

Art. 6. - Ministerul Comerțului Interior stabilește perioadele de soldare și, împreună cu celelalte ministere și organe centrale și locale cu sarcini comerciale, răspunde de organizarea, conducerea și aplicarea măsurilor privind soldările de mărfuri.

Art. 7. - Se recomandă organizațiilor cooperatiste ca pornind de la prevederile prezentei hotărâri să stabilească reglementări corespunzătoare cu privire la regimul soldărilor de mărfuri din activitatea proprie de comerț.

Art. 8. - Ministerul Comerțului Interior va emite, în termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, norme de aplicare.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decretul nr. 98/1975, anexa nr. IX pct. 11 din Legea nr. 29/1978 și orice alte dispoziții contrare.

Art. 10. - Întreprinderile producătoare care dețin stocuri la care organele comerțului de stat au redus prețurile, conform art. 3 din Hotărârea nr. 279/1990, pot livra produsele respective la prețurile astfel reduse, urmând ca diferențele față de prețul inițial aprobat să se reflecte în rezultatele financiare proprii.