autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reorganizarea activității de impresariat artistic
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Agenția română de impresariat artistic din subordinea Ministerului Culturii își încetează activitatea pe data de 31 martie 1990.

Art. 2. - Pe aceeași dată activitatea de impresariat artistic, personalul, activul și pasivul rezultat din bilanțul încheiat la 31.III.1990, precum și contractele în curs de execuție, trec la „Artexim”, întreprindere de comerț exterior din subordinea Ministerului Culturii.

Obiectul de activitate al I.C.E. „Artexim” se completează cu activitatea de impresariat artistic, în țară și în străinătate.

Persoanele din cadrul Agenției de impresariat artistic beneficiază de prevederile Decretului-lege nr. 57/1990 cu privire la salarizarea personalului din organele, instituțiile și organizațiile care și-au încetat activitatea.

Art. 3. - Activitatea de impresariat artistic în țară și în străinătate se organizează atât de „Artexim”, uniunile și asociațiile de creație în conformitate cu statutele lor de organizare și funcționare, de instituțiile artistice profesioniste de spectacole și concerte autorizate de Ministerul Culturii, precum și de agențiile particulare, conform legii.

Drepturile și obligațiile cetățenilor români care realizează venituri în valută pe bază de contracte ori în mod întâmplător sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Se autoriză Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor să introducă în planul și bugetul Ministerului Culturii pe anul 1990 modificările care decurg din aplicarea prezentei hotărâri.

Art. 5. - Pe data aplicării prezentei hotărâri se abrogă art. 6 din H.C.M. nr. 1346/1971 privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Consiliului Culturii și Educației Socialiste, precum și orice alte dispoziții contrare.


[modificare] Anexă

Drepturile și obligațiile cetățenilor români care realizează venituri în valută

1. Cetățenii români care realizează venituri în valută pe bază de contracte încheiate prin I.C E. „Artexim”, precum și prin instituțiile artistice profesioniste de spectacole și concerte autorizate de Ministerul Culturii, sunt obligați să declare la această întreprindere, respectiv la aceste instituții, veniturile încasate în valută, în termen de 10 zile de la data înapoierii din străinătate sau de la data încasării lor în țară.

2. Cetățenii români menționați la pct. 1 sunt obligați să transfere sau să depună, înăuntrul termenului prevăzut la același punct, o parte din veniturile realizate în valută, după următorul calcul:

Venitul net în valută (în ruble sau în dolari S.U.A.) Partea ce se transferă sau se depune
fixă + procentuală
Până la 300 2%
De la 301 - 500 6 + 5% din diferența ce depășește 300
De la 501 - 700 16 + 10% din diferența ce depășește 500
De la 701 - 2.000 36 + 15% din diferența ce depășește 700
De la 2.001 - 3.000 231 + 20% din diferența ce depășește 2.000
De la 3.001 - 4.000 431 + 25% din diferența ce depășește 3.000
Peste 4.000 681 + 30% din diferența ce depășește 4.000

Valuta transferată sau depusă conform acestei anexe se virează în contul Ministerului Culturii, uniunilor de creație, al celorlalte organe centrale autorizate, după caz, în vederea completării fondurilor valutare ale acestora necesare dezvoltării relațiilor cu străinătatea, cu plata contravalorii în lei.

3. Venitul asupra căruia se calculează partea ce se transferă sau se depune, potrivit pct. 2, reprezintă suma rămasă după scăderea, pe bază de documente, a cheltuielilor suportate în străinătate de titularii venitului, reprezentând impozite și taxe, costul transportului în trafic internațional, comisioane de impresariat potrivit contractelor încheiate cu partenerii externi, exclusiv cheltuielile de cazare și cele mărunte uzuale, precum și eventuale cheltuieli medicale în caz de urgență stabilite de Ministerul Sănătății atunci când, potrivit contractului, acestea nu sunt în sarcina partenerului extern.

De asemenea, se scad unele cheltuieli strict necesare desfășurării activității, în cuantum de până la 5% din venitul realizat.

Partea ce urmează a fi transferată sau depusă se calculează pe fiecare acțiune sau contract. Dacă suma prevăzută pe fiecare acțiune sau contract este cuvenită pe o perioadă mai mare de 30 de zile, calculul se face pe baza venitului mediu lunar realizat.

4. Cetățenii români care realizează venituri în valută în condițiile prevăzute la pct. 1 sunt obligați să plătească I.C.E. „Artexim” un comision în valută de 5-15% pentru serviciile prestate. Nivelul comisionului, pe categorii, se stabilește de „Artexim” și se calculează asupra venitului net, potrivit contractelor.

5. I.C.E. „Artexim” poate să acorde, din fondurile create din încasări de comisioane, sume în valută cu titlu de împrumut pentru acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor necesitate de deplasarea în străinătate a celor de la care se încasează astfel de comisioane. Împrumutul se acordă în limitele și condițiile stabilite de „Artexim” și se reține din orice drepturi în valută ale celor care îl datorează.

6. Nedeclararea, nedepunerea sau netransferarea în termenul menționat la pct. 1 a sumelor în valută se penalizează cu 0,05% pentru fiecare zi de întârziere.

Actul de constatare și aplicare a penalizării prevăzute la alineatul precedent constituie titlu executoriu. Ministerul Finanțelor poate aproba, în cazuri justificate, reduceri sau scutiri de penalizări.

7. I.C.E. „Artexim” va încheia cu cetățenii români prevăzuți la pct. 1 angajamente scrise din care să rezulte drepturile și obligațiile ce le revin potrivit prezentei anexe. Aceste angajamente constituie titlu executoriu.

8. În contractele încheiate cu I.C.E. „Artexim" se poate prevedea și plata prin această întreprindere a cotei de asigurări sociale, potrivit legii, cu care artistul impresariat cotizează la sistemul de asigurări sociale din care face parte: la stat, la o uniune de creație sau altă organizație profesională.

9. Prevederile din această anexă se aplică și cetățenilor români care realizează venituri întâmplătoare în valută sub formă de onorarii, drepturi de autor, premii sau alte drepturi similare, din activitatea lor artistică, publicistică, științifică, culturală, economică, tehnică, medicală, juridică, sportivă sau de altă natură.

10. Pentru veniturile realizate în valută din activitățile artistice, în alte condiții decât cele prevăzute la pct. 1, sumele ce se depun sau se transferă se calculează potrivit cotelor prevăzute la pct. 2, majorate cu 50%.

Veniturile realizate în valută prevăzute la pct. 9, precum și în alte condiții, se declară, în cadrul termenului prevăzut la pct. 1, la Banca Română de Comerț Exterior sau la Banca Națională a României, după caz.

11. Prevederile din această anexă se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare publicării, inclusiv pentru contractele în curs de executare, precum și pentru sumele în valută aflate în conturile deschise la bănci și nedecontate beneficiarilor.