autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniile cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și proiectării
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Unitățile de stat de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare, cu personalitate juridică, se înființează prin hotărâre a guvernului. Celelalte unități, fără personalitate juridică, se înființează prin ordin al ministrului sau prin decizie a primăriei județene sau a municipiului București în subordinea cărora funcționează.

Întreprinderile, asociațiile și persoanele fizice pot presta activitate de cercetare și proiectare, în condițiile legii privind organizarea și desfășurarea unor activități economice pe baza liberei inițiative.

Art. 2. - Cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și proiectarea se organizează pe baza principiilor descentralizării, creșterii autonomiei și cooperării.

Art. 3. - Conducerea unității de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare este exercitată de către consiliul de administrație, constituit conform legii.

Conducerea științifică este exercitată de consiliul științific, care adoptă programele de cercetare și dezvoltare ale unității și măsuri privind realizarea acestora.

Consiliul științific este ales dintre specialiștii din unitate, cât și din afara unității, prin vot secret, de către cadrele cu studii superioare din unitate.

Membrii consiliului științific aleg prin vot secret președintele, vicepreședinții și opțional secretarul științific.

Din consiliul științific fac parte de drept conducătorul unității și adjuncții acestuia.

Conducătorul unității de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare se numește de forul ierarhic superior, la propunerea consiliului științific.

Celelalte cadre de conducere din consiliul de administrație și din unitate se numesc de conducătorul unității, cu avizul consiliului științific al acesteia.

Art. 4. - Structura organizatorică a unităților de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare se stabilește de consiliul de administrație al acestora cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Similar se procedează în cazul unităților economice, instituțiilor de învățământ superior, altor persoane juridice, care organizează și activități de cercetate științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare.

În structura organizatorică a întreprinderilor, în subordinea centralelor industriale și a unităților asimilate acestora, se pot organiza unități sau compartimente de cercetare și proiectare tehnologică uzinale, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 5. - În funcție de necesități și în limita numărului de posturi aprobate, organul de conducere al unității asigură încadrarea și promovarea personalului prin concurs.

Criteriile pentru concursurile de promovare vor fi aprobate de guvern, la propunerea Academiei Române.

Până la aprobarea acestor noi criterii, concursurile de promovare se desfășoară pe baza prevederilor din „Statutul pentru organizarea activității și promovarea personalului de cercetare”, cu excepția celor care se referă la activitatea politică.

Art. 6. - Se desființează condițiile minime de vechime în muncă și în specialitate pentru ocuparea funcțiilor în unitățile de cercetare și dezvoltare, inclusiv pentru funcțiile de conducere.

Până la elaborarea unor noi reglementări se aplică Nomenclatorul funcțiilor de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare, care este cel prevăzut de Legea nr. 57/1974 (cap. VIII din anexa nr. IV). Condițiile de studii pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în nomenclator se stabilesc potrivit art. 11 din Decretul-lege nr. 35/1990.

Art. 7. - Încadrarea pe niveluri de salarizare a personalului atestat și grupa de ramuri după care sunt salarizate celelalte categorii de personal, precum și mărimea (gradul) unităților de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de proiectare, se stabilesc de ministerele și organele centrale sau locale ale administrației de stat în subordinea cărora funcționează unitățile respective, pe baza propunerilor și justificărilor prezentate de aceste unități, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 8. - Consiliul de administrație împreună cu consiliul științific stabilesc modalitățile concrete pentru stimularea personalului, potrivit legii.

Art. 9. - Activitatea Academiei Române este supusă Decretului-lege nr. 4/1990 și statutului propriu aprobat de adunarea generală a academiei.

Art. 10. - Pe data prezentei hotărâri se desființează institutele centrale de cercetare.

Art. 11. - Academia de Științe Medicale va funcționa în continuare în subordinea Ministerului Sănătății.

Academia de Științe Agricole și Silvice va funcționa în subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru cercetările din domeniul agriculturii și a Ministerului Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător pentru cercetările din domeniul silviculturii.

Art. 12. - Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne stabilesc prin ordin structura rețelelor proprii de cercetare și dezvoltare, precum și reglementările specifice de funcționare a acestor unități de cercetate științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare.

Art. 13. - Unitățile productive, alte persoane juridice au dreptul să încheie contracte de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare, direct cu unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare, din învățământ, cu alte persoane juridice și fizice, din fonduri pe care le au la dispoziție sau și le constituie în acest scop.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții și prevederi contrare, inclusiv cele derivând din fostul Decret nr. 297/1973, abrogat de C.P.U.N. prin Decretul-lege nr. 133/1990.