autentificare cu OpenID
Decret-lege pentru modificarea unor reglementări privind salarizarea
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Pentru a înlătura diminuarea nejustificată a salariului din cauze independente de activitatea salariaților, pentru înlăturarea situațiilor de inechitate în acordarea sporurilor, încadrarea în grupe de muncă, în promovarea personalului pe categorii sau funcții și acordarea de gradații, precum și pentru creșterea competențelor ce revin întreprinderilor, ministerelor și altor organe centrale în domeniul salarizării, până la elaborarea unui sistem de salarizare complet restructurat într-o nouă concepție,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Prevederile referitoare la acordarea salariilor în raport cu realizarea criteriilor, a condițiilor și a exportului cuprinse în Legea nr. 1/1986 și în Decretul nr. 161/1986 se abrogă.

Art. 2. - În activitatea de construcții-montaj, reparații capitale, foraj, lucrări geologice, agricultură, proiectare-cercetare și în toate celelalte sectoare de activitate economică, salariile se plătesc lunar în raport cu lucrările executate, cu producția realizată sau cu ceilalți indicatori, după caz, care exprimă volumul de activitate, fără a se mai face rețineri lunare de 10-20% din salarii. Reținerile efectuate în cursul anului 1989 sau de la data începerii lucrărilor, după caz, se vor restitui integral în anii 1990-1991, potrivit eșalonării ce va fi stabilită de ministere și celelalte organe centrale împreună cu băncile finanțatoare.

Salariile personalului din unitățile de învățământ, artă, cultură, sănătate, edituri, cinematografie și celelalte unități social-culturale și ale administrației de stat se plătesc în funcție de îndeplinirea sarcinilor de serviciu, fără a mai fi condiționate de realizarea unor indicatori cu conținut politico-ideologic sau a altor indicatori.

Art. 3. - Se abrogă reglementările referitoare la diminuarea nelimitată a salariilor și neasigurarea unui venit garantat cuprinse în Legea nr. 57/1974, Legea nr. 2/1983, Legea nr. 1/1986 și în alte acte normative.

În cazuri excepționale când, din motive tehnice sau din alte motive independente de activitatea personalului, procesul de producție a fost întrerupt, personalul va fi salarizat conform prevederilor Codului muncii.

Art. 4 - Sporurile la salariu pentru munca desfășurată în condiții vătămătoare, grele, periculoase și celelalte categorii de sporuri se plătesc tuturor celor îndreptățiți potrivit legii, fără a se condiționa acordarea lor de încadrarea într-un număr limitat și fără celelalte limitări stabilite prin decretele pentru desfășurarea pe titulari a planului.

Locurile de muncă la care se acordă salarii tarifare mai mari cu până la 10% pentru condiții grele de muncă, precum și obiectivele de investiții și celelalte lucrări la care se acordă spor de șantier, se stabilesc de ministere sau organele locale ale administrației de stat județene și al municipiului București, după caz, cu acordul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 5. - Se abrogă art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 215/1977, urmând ca salariații să beneficieze, pentru anii 1988 și 1989 și în continuare, de încadrarea în grupele I și II de muncă în vederea pensionării, potrivit legislației în vigoare.

Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale va actualiza reglementările adoptate în aplicarea acestui decret.

Art. 6. - Promovarea muncitorilor în categoria a 5-a și următoarele nu se mai condiționează de obținerea calificării în a doua meserie, abrogându-se prevederile art. IX din Decretul nr. 19/1986.

Art. 7. - Se abrogă prevederile art. 16 alin. 4 și art. 33 alin. 2 și 3 din Legea nr. 57/1974, referitoare la:

a) limitarea numărului de muncitori care pot fi încadrați în ultima categorie a rețelelor tarifare;

b) limitarea numărului de persoane care, în cadrul numărului total stabilit potrivit legii, pot fi trecute în gradațiile 4, 5, 6 și 7.

Încadrarea muncitorilor în ultima categorie și a personalului TESA în gradațiile 4, 5, 6 și 7 se va face potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale împreună cu Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor.

Art. 8. - Gradarea întreprinderilor, fabricilor, a celorlalte unități, precum și a subunităților de producție - secții, ateliere și altele asemenea -, se aprobă de către organele ierarhic superioare, pe baza criteriilor de gradare stabilite de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale împreună cu ministerele și celelalte organe centrale interesate.

Art. 9. - Prevederile din Legea nr. 57/1974 referitoare la stabilirea prin plan sau prin decret a nivelurilor de salarizare și a grupelor de ramuri se abrogă.

Competențele respective revin Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Art. 10. - Vechimea minimă prevăzută de Legea nr. 12/1971 pentru promovarea în categorii sau funcții, precum și vechimea minimă necesară pentru trecerea în trepte sau gradații superioare, pot fi reduse cu până la 50% pentru cadrele tinere, valoroase, care obțin rezultate deosebite în activitate. Aceste reduceri se aprobă nominal de către ministrul, conducătorul organului central sau al organului județean căruia îi este subordonată unitatea respectivă.

Art. 11. - Statele de funcții ale tuturor unităților vor fi aprobate de organele ierarhic superioare și vor preciza specialitățile pentru fiecare post.

Condițiile de studii și vechime pentru funcțiile care nu sunt prevăzute în Legea nr. 12/1971 se stabilesc prin nomenclatorul ce va fi elaborat de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale în termen de 30 de zile.

Art. 12. - Cotele procentuale, tarifele și salariile tarifare de calcul prevăzute la art. 113 alin. 1 și 2, la art. 193 alin. 2 și art. 201 alin. 2 din Legea nr. 57/1974 se stabilesc de către ministerele și celelalte organe centrale în cadrul cărora se desfășoară activitatea respectivă, împreună cu Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și Ministerul Finanțelor, prin corelare cu salariile tarifare ale personalului care desfășoară activitate asemănătoare.

Art. 13. - Persoanelor înlăturate din muncă pentru motive politice până la data de 22 decembrie 1989 sau care se întorc în patrie li se stabilește salariul în modul prevăzut la art. 200 alin. 2 din Legea nr. 57/1974 și li se ia în considerare vechimea neîntreruptă în aceeași unitate avută la data încetării contractului de muncă, în vederea acordării sporului de vechime corespunzător.

Art. 14. - Sumele ce s-au plătit în plus până la 31 decembrie 1989, ca urmare a nerespectării prevederilor abrogate sau modificate prin prezentul decret-lege, nu vor mai fi recuperate.

Art. 15. - Se abrogă prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 1/1986 referitoare la obligativitatea asigurării unei stricte corelări între retribuții și creșterea productivității muncii, precum și prevederile art. 47 alin. 1 lit. f) și g) din Legea nr. 5/1985.

Art. 16. - Termenul de retribuție prevăzut în Legea nr. 57/1974 și în celelalte reglementări se înlocuiește cu termenul de salariu.

Art. 17. - În aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale poate elabora instrucțiunile necesare.

Art. 18. - Prevederile prezentului decret-lege se aplică de la data de 1 ianuarie 1990.