autentificare cu OpenID
Decret-lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Ținând seama de necesitatea organizării, pe baze noi, a întregii activități științifice și culturale a țării, a reunirii celor mai de seamă forțe creatoare ale națiunii în scopul servirii intereselor poporului, al propășirii patriei, precum și în vederea renașterii celei mai înalte instituții de știință și cultură a țării,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Academia Română, cel mai înalt for științific și cultural al țării, reunește personalitățile de o deosebită valoare ale științei, tehnicii, învățământului, culturii și artei române, reprezentând spiritualitatea creatoare a națiunii.

Art. 2. - Academia Română va funcționa autonom și este finanțată de la bugetul de stat.

Art. 3. - Academia Română își întemeiază întreaga activitate pe principiul promovării și dezvoltării adevăratelor valori, urmărind să contribuie la așezarea pe baze noi, democratice, a științei și culturii române, la afirmarea acestora pe plan național și internațional.

Art. 4. - Academia Română se compune din membri de onoare, membri titulari și membri corespondenți.

Academia Română are un număr de maximum 181 membri titulari și corespondenți.

Art. 5. - Membrii titulari ai Academiei Române sunt actualii membri ai Academiei RSR și acei membri corespondenți care vor fi aprobați cu votul a 2/3 din membrii titulari, în cel mult 15 zile de la data prezentului decret-lege.

Art. 6. - Organul suprem de conducere al Academiei Române este adunarea generală, care reunește membrii săi titulari și corespondenți.

Adunarea generală a academiei alege pe președintele academiei pe o durată de 4 ani. Președintele academiei poate fi reales o singură dată, pe durata unui nou mandat, dar nu în continuarea celui precedent.

Art. 7. - Membrii Academiei Române sunt aleși dintre oamenii de știință și cultură de înaltă ținută cetățenească și morală, care s-au distins prin lucrări originale de mare valoare teoretică sau practică și contribuie activ la progresul spiritual al țării și propășirea națiunii.

Art. 8. - Membrii Academiei Române se aleg de adunarea generală pe baza propunerilor prezentate de unitățile de cercetare, învățământ și producție, de instituțiile de cultură, precum și de membrii titulari ai academiei, potrivit criteriilor și procedurilor aprobate de adunarea generală.

Art. 9. - Adunarea generală a Academiei Române poate exclude din rândurile sale pe acei membri care au desfășurat activități potrivnice intereselor țării și poporului român, dovedite și recunoscute public.

Art. 10. - Academia Română are filiale în principalele centre științifice și culturale ale țării stabilite de adunarea generală.

În subordinea Academiei Române pot funcționa unități științifice, de cercetare fundamentală și de cercetări avansate, cu avizul guvernului. Unitățile academiei pot depăși finanțarea de la buget prin contracte cu alte unități.

De asemenea, în subordinea sa funcționează, ca unități cu personalitate juridică, Biblioteca academiei și Editura academiei.

Art. 11. - Academia Română întreține relații directe cu academii și instituții similare din alte țări.

Art. 12. - Academia Română va decerna premii pentru stimularea cu prioritate a creației științifice și culturale a tineretului.

Art. 13. - În termen de cel mult 30 de zile de la data prezentului decret-lege va fi convocată adunarea generală a academiei, care va alege președintele academiei. Începând cu anul 1990 se vor organiza alegeri de noi membri ai academiei.

Art. 14. - Academia Română are un aparat propriu.

Numărul și structura personalului din aparatul propriu se stabilesc de adunarea generală a academiei, cu avizul guvernului.

Art. 15. - Activitatea Academiei Române și a organelor sale se stabilește prin statut aprobat de adunarea generală a academiei.

Art. 16. - Pe data prezentului decret-lege se abrogă Decretul nr. 97/1984 privind măsuri de reorganizare a aparatului central al Academiei Republicii Socialiste România și a unităților din subordine.