autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea taxelor consulare
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Eliberarea pașapoartelor și a altor documente de trecere a frontierei de stat, acordarea vizelor pe documentele de călătorie, precum și prestarea oricăror servicii consulare de către Ministerul de Interne - Direcția generală pentru pașapoarte, controlul trecerii frontierei și evidența străinilor și organele subordonate acesteia, Ministerul Afacerilor Externe - Direcția consulară, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, sunt supuse taxelor consulare.

Lista serviciilor supuse taxelor consulare și nivelul taxelor care se percep pentru acestea sunt prevăzute în anexele A și B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Taxele consulare se plătesc în țară în lei, iar în străinătate direct în valută, prin aplicarea de timbre consulare ori în alt mod stabilit de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor.

Emisiunea de timbre consulare și modelul acestora se stabilesc de Ministerul Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului de Interne.

Art. 3. - Se scutesc de taxe cererile și vizele acordate funcționarilor la organizațiile internaționale la care România este parte și membrilor de familie ai acestora.

Sunt scutite de asemenea de taxe, în condiții de reciprocitate, vizele acordate membrilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, delegațiilor guvernamentale și parlamentare străine și altor invitați oficiali, precum și membrilor de familie ai acestora.

Art. 4. - Șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare pot, pe bază de reciprocitate sau în situații deosebite, majora, reduce sau scuti de plata taxelor consulare. Aceleași drepturi au Direcția generală pentru pașapoarte, controlul trecerii frontierei și evidența străinilor, șefii punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și Direcția consulară din Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 5. - În cazul în care prin acorduri și convenții internaționale s-a convenit sau se convine altfel, se aplică dispozițiile din acele acorduri sau convenții.

Art. 6. - Taxele consulare se restituie în următoarele cazuri:

a) când serviciul consular nu a fost prestat și,
b) când plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o greșită interpretare a legii.

Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare după 15 zile de la data publicării, iar orice prevederi contrare nu se aplică.


[modificare] Anexa A

Servicii prestate în lei, în țară

A. Taxe pentru pașapoarte și vize percepute de Ministerul de Interne - Direcția generală pentru pașapoarte, controlul trecerii frontierei și evidența străinilor
1. Taxe de cerere pentru eliberarea unui pașaport sau a altui document de trecere a frontierei: Lei
- individual 65
- colectiv, de fiecare persoană 35
2. Taxă pentru eliberarea sau prelungirea unui pașaport sau a altui document de trecere a frontierei:
- individual 250
- colectiv, de fiecare persoană 125
B. Taxe pentru vize de călătorie
1. Viză de ieșire cetățenilor străini veniți temporar în România care și-au pierdut documentul de călătorie 125
2. Prelungire de viză de ședere temporară cetățenilor străini 175
3. Acordare de viză cetățenilor străini a căror ședere depășește termenul stabilit în convențiile de desființare a vizelor
Notă:

Vizele oficiale și de ședere temporară, cele turistice, de tranzit și dublu tranzit acordate de punctele de control pentru trecerea frontierei se taxează la nivelul vizelor acordate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, la care se adaugă taxa de urgență de 5 dolari S.U.A.

210
4. Înregistrarea cererii pentru acordarea cetățeniei române 500
5. Înregistrarea cererii de renunțare la cetățenia română 3.000
6. Înregistrarea cererii pentru clarificarea cetățeniei române 125
C. Taxe pentru serviciile prestate și documentele eliberate de Ministerul Afacerilor Externe - Direcția consulară
1. Legalizarea sigiliului și semnăturilor de pe actele judiciare și extrajudiciare eliberate de autoritățile române 125
2. Legalizarea semnăturilor și sigiliilor de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale și orice documente cerute la exportul mărfurilor din România 75
3. Procurarea oricăror acte judiciare și extrajudiciare, la cererea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, inclusiv a unor persoane particulare 75
4. Înregistrarea cererii pentru identificarea de persoane 50
5. Înregistrarea cererii de repatriere 125
6. Înregistrarea cererii pentru acordarea cetățeniei române prin efectul repatrierii 500
7. Eliberarea unui pașaport oficial 315
8. Alte servicii sau prestații consulare 125
Notă:

a) Se eliberează cu scutire de taxe:

 • dovada privind acordarea cetățeniei române și
 • pașaportul diplomatic.

b) Plata serviciilor în lei, în țară, pentru serviciile prestate cetățenilor străini se efectuează pe baza leilor proveniți din schimb valutar oficial.

c) Taxele pentru care s-au anulat timbre consulare nu se restituie.

d) Cuantumul în lei al taxelor prevăzute în prezenta anexă poate fi revizuit de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor, în raport cu evoluția prețurilor pe întreaga economie.


[modificare] Anexa B

Servicii prestate în străinătate cu plata în valută

A. Taxe de cerere
1. Pentru eliberarea de pașapoarte sau prelungirea acestora: $
- individual 7
- colectiv, de fiecare persoană 3
2. Taxe pentru eliberarea sau prelungirea valabilității unui pașaport, oricărui document de călătorie, inclusiv carnet de marinar:
- individual 25
- colectiv, de fiecare persoană 10
B. Taxe pentru vize
1. Vize oficiale și de ședere temporară:
- o singură călătorie 25
- mai multe călătorii 60
2. Viză turistică 25
- viză turistică cu servicii turistice plătite anticipat 10
3. Viză de tranzit:
- simplă 10
- dublu tranzit 15
C. Taxe pentru servicii notariale prestate de misiunile diplomatice și oficiile consulare
1. Redactarea și autentificarea unei procuri:
- un exemplar 20
- pentru fiecare exemplar în plus 5
2. Legalizarea semnăturii, inclusiv de pe declarațiile de chemare, darea de dată certă, pentru fiecare act 15
3. Legalizarea sigiliilor și semnăturilor de pe actele eliberate de autoritățile străine care urmează a produce efecte juridice în România 15
4. Certificarea unor fapte constatate personal de funcționarul consular 10
5. Eliberarea unei copii legalizate de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, de fiecare pagină sau fracțiune de pagină 10
6. Traducerile efectuate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare în sau din limba română, inclusiv certificarea conformității cu originalul în limba din care s-a tradus 20
7. Legalizarea de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare a sigiliului și semnăturii autorităților competente străine de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale și de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor în România, în funcție de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar:
- pentru valori până la 50.000 dolari S.U.A. 150
- pentru valori de la 50.000-100.000 dolari S.U.A. 225
- pentru valori de la 100.000-500.000 dolari S.U.A. 500
- pentru valori de la 500.000-1.000.000 dolari S.U.A. 1.200
- pentru valori peste 1.000.000 dolari S.U.A. 2.500
D. Alte servicii prestate de misiunile diplomatice și oficiile consulare
1. Procurarea oricăror acte judiciare și extrajudiciare, din țară sau străinătate, la cererea persoanelor particulare 15
2. Eliberarea unui certificat de cutumă 20
3. Certificarea modificărilor survenite în rolurile de echipaj al navelor 20
4. Vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord și a jurnalului de mașini 15
5. Prelungirea valabilității actelor de convenție a navelor 20
6. Eliberarea permisului provizoriu de navigabilitate pentru navele nou construite, dobândite sau cărora li se schimbă clasa 20
7. Înregistrarea cererilor pentru identificarea de persoane 10
8. Înregistrarea cererii pentru acordarea sau redobândirea cetățeniei române 60
9. Taxa pentru îndeplinirea formalităților privind renunțarea la cetățenia romană 350
10. Înregistrarea cererii pentru clarificarea cetățeniei 10
11. Primirea în depozit, pe timp limitat, de înscrisuri, obiecte sau valori, în funcție de valoare sau volum 15-70
12. Pentru succesiunile valorificate prin intermediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare se percepe o taxă de 7% din suma efectiv realizată.
13. Alte servicii consulare 15
14. Taxă pentru prestări în regim de urgență 5
Notă:
 • În străinătate taxele consulare se percep în moneda țării de reședință în raport de cursul acesteia față de dolarul S.U.A.
 • Misiunile diplomatice și oficiile consulare din Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană, Cuba, R.D. Germană, Mongolia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și Vietnam vor încasa taxele consulare prin convertirea tarifelor în lei în valuta locală.
 • Se scutesc de taxe cererile și vizele acordate funcționarilor organizațiilor internaționale la care România este parte și membrilor de familie ai acestora.
  De asemenea, sunt scutite de taxe, în condiții de reciprocitate, vizele acordate membrilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, delegațiilor guvernamentale și parlamentare străine și altor invitați oficiali precum și membrilor de familie ai acestora.
 • Taxele pentru care s-au anulat timbre consulare nu se restituie.
 • Cheltuielile de deplasare, convorbiri telefonice, comunicări telegrafice, telex sau telefax, corespondență prin poștă, onorarii de avocat și orice alte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se recuperează separat de taxa respectivă.
 • Șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare pot acorda, în cazuri deosebite, scutiri și reduceri de taxe în valută, sau aproba plata acestora în țară pentru cetățenii români aflați temporar în străinătate.
 • Statul român este scutit de taxe consulare pentru cetățenii români aflați temporar în străinătate pentru actele și serviciile ce i se prestează, potrivit acestei hotărâri, când acționează în nume propriu pentru dobândirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale.