autentificare cu OpenID
Decret-lege pentru majorarea prețurilor de contractare și de achiziție și acordarea unor avantaje producătorilor agricoli
 • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

În vederea stimulării producătorilor agricoli pentru creșterea producției vegetale și animale, a sporirii veniturilor acestora prin livrarea unor cantități cât mai mari de produse necesare satisfacerii nevoilor populației și ale economiei naționale,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Prețurile de contractare și de achiziție și avantajele care se acordă producătorilor agricoli particulari, membrilor cooperatori și unităților agricole de stat și cooperatiste pentru livrarea, la fondul de stat, de produse vegetale și animale, precum și de păsări și animale vii, se stabilesc potrivit anexelor nr. 1 - 19.

Art. 2. - Pentru semințe, material săditor, animale de reproducție și de muncă, precum și pentru alte produse agricole la care nu se stabilesc prețuri de contractare și de achiziție prin prezentul decret-lege, aceste prețuri se stabilesc de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Uniunea Cooperativelor Agricole, cu acordul Ministerului Finanțelor.

Prețurile de contractare și de livrare la produsele vegetale și animale și la subprodusele acestora, care se livrează între unitățile de stat din agricultură și industria alimentară și unitățile cooperatiste, precum și între acestea și producători particulari, în scop de producție, se stabilesc de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu Uniunea Cooperativelor Agricole, după caz.

Art. 3. - Prețurile produselor agricole vegetale, ale animalelor, păsărilor și produselor animale se înțeleg în condiția de livrare loco-producător, încărcate în mijloacele de transport.

Art. 4. - Prețurile de vânzare cu amănuntul ale produselor agroalimentare și ale produselor industriale obținute prin prelucrarea materiilor prime agricole, care se desfac prin rețeaua comercială de stat și cooperatistă, în vigoare la data prezentului decret-lege, rămân nemodificate.

Art. 5. - Diferențele dintre noile prețuri de contractare și de achiziție aprobate potrivit prezentului decret-lege și cele în vigoare până la 31 decembrie 1989 la produsele agricole vegetale și animale se finanțează, pentru anul 1990, de la bugetul statului.

Se autoriză Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prezentului decret-lege în indicatorii economici și în bugetul de stat pe anul 1990, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ministerelor beneficiare, prezentate în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentului decret-lege.

Art. 6. - Prețurile de contractare și de achiziție stabilite potrivit prezentului decret-lege se aplică de la 1 ianuarie 1990.

Art. 7. - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice și celelalte ministere beneficiare de produse agricole, împreună cu Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor, vor prezenta, până la 31 octombrie 1990, propuneri de noi prețuri de producție și livrare la produsele alimentare și nealimentare rezultate din prelucrarea produselor agricole, stabilite pe baza noilor prețuri de contractare și de achiziție și a măsurilor de îmbunătățire a proceselor de producție, a tehnologiilor de fabricație și a optimizării verigilor fluxului economic.

Art. 8. - Dispozițiile referitoare la condițiile și criteriile de încheiere și executare a contractelor privind livrarea de produse agricole vegetale și animale, precum și de păsări și animale vii, stabilite prin Decretul nr. 69/1984 și prin Decretul nr. 70/1984, rămân în vigoare.

Art. 9. - Anexele nr. 1 - 19 fac parte integrantă din prezentul decret-lege.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentului decret-lege se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Prețurile de contractare și de achiziție, condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale

I. Prețurile de contractare și de achiziție
Nr. crt. Denumirea produsului U.M. Preț
lei/U.M.
Condițiile de calitate de bază
Greutate hectolitrică
kg
Corpuri străine
%
Umiditate
%
1. Grâu tare kg 3,00 78 3 15
2. Grâu kg 2,00[1] 75 3 15
3. Secară, triticale kg 2,00[1] 70 3 15
4. Orzoaică (90% germinație) kg 2,50 64 5 15
5. Orz kg 1,90[1] 58 5 15
6. Ovăz kg 2,50 42 5 14
7. Orez nedecorticat kg 8,00 50 3 14
8. Porumb kg 2,40[1] - 3 17
9. Sorg pentru furaje kg 2,00 - 3 17
10. Fasole boabe kg 10,00 - 5 14
11. Linte kg 8,00 - 5 14
12. Bob kg 8,00 - 5 14
13. Mazăre comestibilă kg 4,20 - 10 14
14. Năut kg 13,00 - 3 13


II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale

Prețurile de contractare și de achiziție se înțeleg în condiția de livrare loco-producător.

Recepția cantitativă și calitativa a produselor livrate se face la bazele de recepționare, centrele de achiziții sau silozurile unităților beneficiare și la fabricile de nutrețuri combinate.

În cazul produselor livrate la indici de umiditate și corpuri străine mai mari sau mai mici decât cei prevăzuți, acești indici se vor compensa între ei. În raport cu diferența în plus sau în minus rezultată din această compensare, față de cantitatea prevazută în contract, se va micșora sau se va mări cantitatea de produse ce se va preda efectiv de către furnizori.

Prețurile de contractare și de achiziție de bază:

a) se majorează cu câte 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrică în plus și fiecare procent de umiditate și corpuri străine în minus față de indicii calitativi de bază;

b) se micșorează cu câte 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrică în minus și fiecare procent de umiditate și corpuri străine în plus față de indicii calitativi de bază.

1. La grâu, secară și triticale

a) Spărturile mai mici de jumătate de bob, boabele șiștave, strivite și mâncate de insecte mai mult de jumătate, care depășesc pe total procentul de corpuri străine admise la calitatea de baza, se plătesc cu 1,00 lei/kg.

b) Secara din grâu se plătește cu 80% din prețul secarei la calitatea de bază.

c) Orzul și ovăzul din grâu, până la 15%, separat sau împreună, se plătesc cu 1,00 lei/kg.

d) Grâul tare predat și preluat cu procent de gluten sub prevederile Stas se va plăti la prețul grâului de consum.

e) Cooperativele agricole, membrii acestora și producătorii particulari care livrează pe bază de contract grâu tare pot primi în schimb o cantitate echivalentă de grâu obișnuit pe care o vor plăti la prețul mediu de contractare stabilit prin prezenta anexă, la care se adaugă suma de 100,00 lei/tonă, reprezentând cheltuieli de manipulare.

2. La porumb

a) Prețul se majorează cu 1% pentru fiecare procent de corpuri străine în minus și cu procentul corespunzător din tabelul Duwal pentru fiecare procent de umiditate în minus față de indicii calitativi de bază.

b) Prețul se micșorează cu 1% pentru fiecare procent de corpuri străine în plus și cu procentul corespunzător din tabelul Duwal pentru fiecare procent de umiditate în plus față de indicii calitativi de bază.

c) Spărturile mai mici de jumătate bob, boabele strivite sau mâncate de insecte și nedezvoltate care depășesc, pe total, procentul de corpuri străine admise la calitatea de bază se plătesc cu 1,00 lei/kg, numai pentru livrări la fondul de stat.

La porumbul care se livrează sub formă de știuleți și la care determinarea proporției de boabe (randamentul) se face în bazele de recepție cu mijloacele mecanice ale acestora, spărturile mai mici de jumătate bob vor fi considerate corpuri străine în procent de maximum 1%. Spărturile peste această limită se preiau ca produs de bază.

3. La orzoaică

a) În zonele deficitare de grâu și porumb, stabilite de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Uniunea Cooperativelor Agricole, cooperativele agricole pot livra, pe bază de contract, orzoaică pe schimb de grâu, secară, porumb sau orz, la echivalentul de 1,040 kg porumb și de 1,250 kg grâu, secară și orz pentru 1 kg orzoaică.

b) Orzoaica sub 62 kg greutate hectolitrică se plătește la prețul de contractare al orzului.

c) Spărturile mai mici de jumătate bob care depășesc pe total procentul de corpuri străine admise la calitatea de bază se plătesc cu 1,00 lei/kg.

4. La orez

Orezul brut care la preluare are umiditatea peste 17% și corpuri străine peste 10% poate fi uscat și condiționat de către întreprinderile beneficiare. Pentru operațiunile executate se vor percepe unităților producătoare cheltuielile aferente, recepția cantitativă și calitativă definitivă făcându-se la cantitatea și calitatea rezultate. Gozurile rezultate din condiționarea orezului se vor restitui gratuit unităților producătoare.

5. La leguminoase boabe

a) La mazărea comestibilă, în procentul de 10% corpuri străine se admit maximum 8% boabe gărgărițate.

b) Spărturile și boabele nedezvoltate de mazăre comestibilă care depășesc, pe total, procentul de corpuri străine admise la calitatea de bază se plătesc cu 1,50 lei/kg.

c) Prețurile de contractare și de achiziție pentru fasolea boabe soiuri și amestec de soiuri sunt următoarele:

 • fasole boabe soiuri - 11,00 lei/kg
 • fasole boabe amestec de soiuri - 9,00 lei/kg

d) Fasolea de un anumit soi, care conține până la 15% boabe de culoare albă din alte soiuri, se plătește integral la prețul soiului respectiv. În cazul depășirii acestui procent, la întreaga cantitate se aplică prețul pentru fasolea boabe amestec de soiuri.

e) Cooperativele agricole, membrii acestora și producătorii particulari care vor preda la fondul de stat fasole boabe din soiurile Albă mare (boambă) și Cealî, în condițiile de calitate de 2% corpuri străine și 14% umiditate, vor primi 1,80 lei/kg peste prețul de contractare prevăzut în anexă.

f) Spărturile de fasole boabe și boabele pătate care depășesc proporția admisă la preluare de 5% corpuri străine se plătesc producătorilor la prețul de 2,00 lei/kg.

g) Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii vor plăti cooperativelor agricole și unităților agricole de stat contravaloarea pierderilor care depășesc 5% boabe sparte, cauzate din vina lor la lucrările de recoltare și treierat. Cuantumul acestor pierderi se determină prin diferența între prețul de producție și, după caz, de contractare al soiului de fasole, respectiv și prețul de 2,00 lei/kg stabilit pentru spărturi.

h) Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu Ministerul Comerțului Interior, cu acordul Ministerului Finanțelor - Departamentul pentru prețuri, vor încadra, prin asimilare, în grupa de soiuri de fasole prevazută în prezenta anexă și alte soiuri de fasole.

6. Întreprinderile de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole pot cumpăra, prin cooperativele agricole, disponibilul de grâu, grâu tare, secară, porumb și leguminoase boabe oferit de cooperatori din cantitățile primite ca retribuire în natură pentru muncă prestată. Aceste cantități vor fi plătite cooperatorilor la prețurile de contractare.

Pentru produsele predate de cooperativele agricole din disponibilitățile cooperatorilor vor primi din partea întreprinderilor de contractare, achiziționare și păstrare a produselor agricole un comision de 25,00 lei/tonă.

[modificare] Anexa Nr. 2

Prețurile de contractare și de achiziție, condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale la plantele oleaginoase

I. Prețurile de contractare și de achiziție
Denumirea produsului U.M. Preț
lei/U.M.
Condițiile de calitate de bază
Greutate hectolitrică
kg
Corpuri străine
%
Umiditate
%
Floarea-soarelui kg 4,00 40 4 13
Semințe de ricin 10,00[2] - 6 10
Semințe de in pentru ulei 8,20 - 6 11
Semințe de dovleac 8,20 - 6 11
Semințe de cânepă 8,20 - 4 10
Semințe de rapiță 4,50 - 5 11
Soia boabe 6,50 - 4 14
II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale

Prețurile de contractare și de achiziție se înțeleg în condiția de livrare loco-producător.

a) Prețurile se majorează cu câte 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrică în plus și fiecare procent de umiditate și corpuri străine în minus față de indicii calitativi de bază.

b) Prețurile se micșorează cu câte 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrică în minus și fiecare procent de umiditate și corpuri străine în plus față de indicii calitativi de bază.

Cooperativele agricole, membrii cooperatori și producătorii particulari care livrează semințe de floarea-soarelui și dovleac primesc gratuit 2 litri ulei pentru fiecare 100 kg semințe livrate.

[modificare] Anexa Nr. 3

Prețurile de contractare și de achiziție stabilite pe județe (zone) la: grâu, secară, triticale, orz, porumb și floarea-soarelui

1. Grâu, secară și triticale

 • 1.900 lei/tonă pentru județele: Arad, Brăila, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Olt, Teleorman, Timiș și municipiul București.
 • 2.100 lei/tonă pentru județele: Bihor, Botoșani, Buzău, Dâmbovița, Galați, Iași, Mehedinți, Prahova, Satu Mare, Tulcea, Vaslui și Vrancea.
 • 2.300 lei/tonă pentru județele: Alba, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Neamț, Sălaj, Sibiu, Suceava și Vâlcea.

2. Orz

 • 1.800 lei/tonă pentru județele: Arad, Brăila, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Olt, Teleorman, Timiș și municipiul București.
 • 2.200 lei/tonă pentru județele: Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

3. Porumb

 • 2.200 lei/tonă pentru județele: Arad, Brăila, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Olt, Teleorman, Timiș și municipiul București.
 • 2.500 lei/tonă pentru județele: Bihor, Botoșani, Buzău, Dâmbovița, Galați, Iași, Mehedinți, Prahova, Satu Mare, Tulcea, Vaslui și Vrancea.
 • 3.000 lei/tonă pentru județele: Alba, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Neamț, Sălaj, Sibiu, Suceava și Vâlcea.

4. Floarea-soarelui

 • 3.900 lei/tonă pentru județele: Arad, Brăila, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Olt, Teleorman, Timiș și municipiul București.
 • 4.300 lei/tonă pentru celelalte județe.

Notă:

În fiecare județ direcția generală a agriculturii și industriei alimentare, împreună cu Uniunea Cooperativelor Agricole, Banca pentru Agricultură și Industrie Alimentară și unitățile contractante vor stabili, în cadrul prețului prevăzut pe județ, prețuri diferențiate pe același număr de zone din prezenta anexă sau, după caz, mai puține zone, specifice fiecărei culturi și vor încadra fiecare unitate agricolă și localitate în aceste zone.

Stabilirea prețurilor diferențiate și încadrarea pe zone a unităților și localităților se fac prin hotărârea comună a instituțiilor prevăzute mai sus, în termen de 15 zile de la data prezentului decret-lege.

Diferențele de preț în plus sau în minus dintre prețurile medii pe țară și cele realizate efectiv vor fi regularizate cu bugetul statului de către unitățile de contractare și preluare.

[modificare] Anexa Nr. 4

Prețurile de contractare și de achiziție, condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale la sfeclă de zahăr și cicoare

I. Prețurile de contractare și de achiziție
Denumirea produsului U.M. Preț
lei/U.M.
Sfeclă de zahăr kg 0,65
Cicoare kg 1,30
II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale

Prețurile de contractare și de achiziție se înțeleg în condiția de livrare loco-producător.

În afara prețurilor, cooperativele agricole, membrii cooperatori și producătorii particulari beneficiază de următoarele avantaje:

1. La sfecla de zahăr:

a) 50,00 lei/t de sfeclă neto livrată fabricilor de zahăr la cererea acestora până la 1 septembrie în zonele din sudul și vestul țării și până la 15 septembrie în restul zonelor;

b) gratuit, câte 500 kg borhot umed de sfeclă cu 7% substanță uscată, pentru fiecare tonă de sfeclă neto livrată;

c) 30,00 lei/t de sfeclă pentru cantitatea însilozată, cu acordul părților contractante, la unitățile agricole și livrată fabricilor de zahăr după data de 1 decembrie;

d) gratuit, 4 kg zahăr pentru fiecare tonă de sfeclă de zahăr neto livrată de cooperativele agricole și 10 kg zahăr pentru fiecare tonă de sfeclă livrată de membrii cooperatori și producătorii particulari;

e) contra cost, câte 6 kg melasă pentru fiecare tonă de sfeclă neto, livrată la prețul legal în vigoare;

f) gratuit, sămânța necesară pentru însămânțarea întregii suprafețe, stabilită corespunzător indicatorilor de calitate ai seminței, precum și pentru reînsămânțare în cazul calamitării culturilor datorită unor cauze naturale. Sămânța va fi pusă la dispoziție de către beneficiar la centrul din județul de reședință al furnizorului, care se va stabili cu ocazia întocmirii contractului de livrare;

g) gratuit, insecticidele pentru tratarea seminței;

h) acordarea, contra cost, de îngrășăminte chimice complexe;

i) sporuri de preț pentru stimularea cultivatorilor în vederea curățirii de impurități a sfeclei de zahăr:

 • 20,00 lei/t de sfeclă neto livrată cu impurități sub 5%;
 • 10,00 lei/t de sfeclă neto livrată cu impurități între 5 - 8%;
 • 5,00 lei/t de sfeclă livrată cu impurități între 8 - 10% .

2. La cicoare:

a) gratuit, sămânța necesară pentru însămânțarea suprafeței, precum și pentru reînsămânțarea în caz de calamitate;

b) gratuit, 4 kg zahăr și 1 kg surogat de cafea pentru fiecare tonă de cicoare neto livrată;

c) contra cost, câte 6 kg melasă furajeră pentru fiecare tonă de cicoare livrată;

d) gratuit, câte 500 kg borhot umed de sfeclă cu 7% substanță uscată la fiecare tonă de cicoare livrată.

Cantitățile de zahăr, borhot și melasă cuvenite furnizorului pentru cantitățile de sfeclă de zahăr și cicoare vor fi puse la dispoziția producătorilor, în condiția franco-vagon, la stația stabilită de comun acord. Dacă furnizorului nu i se cuvin cantități vagonabile, se va asigura folosirea capacității de încărcare a unui vagon prin asocierea mai multor producători de sfeclă de zahăr și cicoare.

Cantitățile nevagonabile, dacă nu se expediază în condițiile alineatului precedent, se vor ridica de către furnizor cu mijloace proprii sau închiriate, costul transportului fiind suportat de către beneficiar până la stația stabilită de comun acord.

[modificare] Anexa Nr. 5

Prețurile de contractare și de achiziție, condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale la tulpini de in, cânepă și teișor pentru fibră și bumbac

I. Prețurile de contractare și de achiziție

- lei/U.M. -

Denumirea produsului U.M. Clasele de calitate
Superior I II III IV
Tulpini de in cu capsule pentru fibră kg - 6,25 5,30 3,10 1,90
Tulpini de cânepă și teișor pentru fibră kg - 2,80 2,00 1,40 -
Tulpini de in - ulei kg - 1,50 1,00 - -
Bumbac kg 31,00 25,00 15,00 12,00 5,00
II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale

Prețurile de contractare și de achiziție se înțeleg în condiția de livrare loco-producător.

a) Producătorii care livrează, pe bază de contracte, tulpini de cânepă și teișor pentru fibră beneficiază de un spor de preț de 100,00 lei/tonă pentru cantitățile de tulpini de calitatea I și a II-a.

b) Producătorii care încheie contracte pentru cultură de in pentru fibră și cultură de cânepă și teișor pentru fibră vor primi de la întreprinderile beneficiare semințele necesare însămânțării suprafețelor prevăzute în contracte, la prețul de 3,50 lei/kg semințele de cânepă și de 2,00 lei/kg semințele de in pentru fibră.

c) Producătorii care livrează, pe bază de contracte, cel puțin 60 tone tulpini de cânepă sau teișor pentru fibră vor primi, pentru întreaga cantitate livrată, un spor de preț de 60,00 lei/tonă, iar cei care livrează cel puțin 200 tone tulpini de cânepă sau teișor vor primi pentru întreaga cantitate livrată un spor de preț de 150,00 lei pe tonă.

[modificare] Anexa Nr. 6

Prețurile de contractare și de achiziție pe soiuri și clase de calitate, condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale la tutun nefermentat

I. Prețurile de contractare și de achiziție

- lei/U.M. -

Soiul de tutun U.M. Clasele de calitate
Superior I II III IV
Djebel kg 67,00 58,00 46,00 32,00 14,00
Molovata kg 59,00 49,00 38,00 23,00 13,00
Virginia uscat la căldură artificială kg 50,00 44,00 35,00 20,00 9,00
Ghimpați kg - 42,00 34,00 20,00 9,00
Virginia uscat la soare, Burley, Banat, Bărăgan kg - 40,00 32,00 18,00 9,00
Virginia în stare verde kg - 4,50 3,00 1,50 -

Pentru alte soiuri de tutun ce vor fi introduse în cultură, prețurile de contractare și de achiziție se stabilesc prin asimilare cu soiurile de tutun existente, de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cu acordul Uniunii Cooperativelor Agricole și Ministerului Finanțelor - Departamentul pentru prețuri.

II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale

Prețurile de contractare și de achiziție se înțeleg în condiția de livrare loco-producător.

a) Producătorii care încheie contracte pe durată de minimum 3 ani, cultivă suprafața înscrisă în contract și livrează cel puțin cantitatea de tutun contractată beneficiază de un spor de preț de 25% pentru întreaga cantitate livrată, cu condiția ca tutunurile din clasa superior și I, livrate, să reprezinte, față de cantitatea contractată, minimum următoarele procente pe soiuri:

 • Djebel - 50%
 • Virginia uscat la căldură artificială - 35%
 • Virginia în stare verde - 30%
 • Molovata - 25%
 • Ghimpați, Banat, Virginia uscat la soare, Burley și Bărăgan - 20%

b) Acordarea unui spor de 3,00 lei/kg pentru cantitatea livrată la fondul de stat de minimum 700 kg/ha la soiurile Djebel și Molovata, 900 kg/ha la soiul Ghimpați și 1.000 kg/ha la soiurile Virginia, Burley, Banat și Bărăgan, cu condiția cultivării întregii suprafețe contractate. Sporul de preț se va plăti în termen de 15 zile de la livrarea ultimei cantități de tutun.

c) Sămânța necesară pentru însămânțarea suprafeței de răsad, precum și cantitatea necesară pentru reînsămânțarea în caz de calamitate, în mod gratuit.

d) Substanțele pesticide pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în răsadnițele de tutun, în mod gratuit.

e) Inventarul necesar pentru producerea răsadului pe suprafețele convenite prin contracte de către părți, în folosință gratuită, constând în răsadnițe cu o durată de folosință de 8 ani, sau, după caz, din arce metalice pentru amenajarea de tuneluri joase, cu o durată de folosință de 10 ani, acestea fiind acoperite cu folie de polietilenă care se acordă în folosință gratuită o singură dată la 8 ani pentru răsadnițe și la 10 ani pentru tuneluri joase și, contra cost, la prețurile legale în vigoare, pentru înlocuirea celei degradate, în limita cantităților repartizate.

f) Stropitorile, sfoara și materialele necesare amenajării de solarii, șoproane și magazii pentru uscarea și păstrarea tutunului, care se asigură contra cost la prețurile legale în vigoare, potrivit înțelegerii părților și în limita cantităților repartizate.

g) Producătorii vor folosi răsadnițele, materialele pentru amenajarea tunelurilor și solariilor, precum și mașinile și utilajele de lucru puse la dispoziție de unitatea beneficiară, numai în scopul producerii tutunului.

h) Unitățile beneficiare vor acorda producătorilor de tutun asistență tehnică în mod gratuit.

[modificare] Anexa Nr. 7

Prețurile de contractare și de achiziție la hamei

 • Calitate superioară - 90,00 lei/kg
 • Calitatea I - 80,00 lei/kg
 • Calitatea a II-a - 70,00 lei/kg

Prețurile de contractare și de achiziție la paie și semințe de sorg

 • Paie de sorg - 7,00 lei/kg
 • Semințe de sorg - 2,00 lei/kg

Condițiile de calitate la paiele de sorg:

 • culoarea galbenă de diferite nuanțe;
 • lungimea conificației minimum 25 cm, iar a tijei maximum 20 cm;
 • panicule elastice minimum 90%;
 • panicule cu defecte maximum 20%;
 • umiditate maximă 14%.

[modificare] Anexa Nr. 8

Prețurile de contractare și de achiziție la legume

Nr. crt. Produsul
Perioada
Prețuri pe calități (lei/kg)
Zona I Zona II
Extra I II Extra I II
1. Tomate consum
1 ianuarie - 30 aprilie 20,00 18,00 12,00 20,00 18,00 12,00
1 - 20 mai 18,00 16,00 10,00 18,00 16,00 10,00
21 mai - 15 iunie 14,00 13,00 9,00 14,00 13,00 9,00
16 iunie - 10 iulie 11,00 10,00 8,00 11,00 10,00 8,00
11 - 31 iulie 7,40 6,30 4,60 8,00 6,80 5,00
1 august - 30 septembrie 5,40 4,50 3,40 6,10 4,80 3,50
1 - 31 octombrie 9,00 8,00 5,50 9,00 8,00 5,50
1 - 30 noiembrie 9,50 8,50 6,50 9,50 8,50 6,50
1 - 31 decembrie 11,50 10,50 7,50 11,50 10,50 7,50
2. Tomate nesortate pentru industrializare, calitate unică pentru ambele zone 3,00
3. Tomate verzi (gogonele) - toată perioada - 2,00 1,50 - 2,00 1,50
4. Ceapă uscată (toată perioada) - 3,50 2,50 - 3,50 2,50
5. Usturoi uscat (toată perioada) - 20,00 16,00 - 20,00 16,00


Nr. crt. Produsul
Perioada
Prețuri pe calități (lei/kg)
Zona I Zona II
I II I II
6. Varză timpurie
1 - 31 martie 10,00 6,50 10,00 6,50
1 - 30 aprilie 8,00 5,50 9,00 6,00
1 - 31 mai 4,50 3,50 5,50 4,20
1 - 30 iunie 3,50 2,50 4,00 3,00
1 - 31 iulie 3,00 2,50 3,50 2,50
7. Varză de vară
1 august - 20 septembrie 2,50 2,00 2,50 2,00
8. Varză de toamnă (după 20 septembrie) 1,50 1,00 1,50 1,00
9. Varză roșie (toată perioada) 3,50 3,00 3,50 3,00
10. Varză creață (toată perioada) 3,50 3,00 3,50 3,00
11. Varză Bruxelles (toată perioada) 12,00 8,00 12,00 8,00
12. Morcov rădăcină
până la 20 august 2,50 2,00 2,50 2,00
după 20 august 2,00 1,50 2,00 1,50
13. Carote (toată perioada) 3,00 - 3,00 -
14. Pătrunjel rădăcină (toată perioada) 3,00 2,00 3,00 2,00
15. Păstârnac rădăcină (toată perioada) 2,00 1,50 2,00 1,50
16. Țelină rădăcină cu frunză 3,00 - 3,00 -
17. Țelină rădăcină (toată perioada) 4,50 4,00 4,50 4,00
18. Ridichi negre (toată perioada) 2,00 - 2,00 -
19. Sfeclă roșie (toată perioada) 2,00 - 2,00 -
20. Hrean (toată perioada) 10,00 8,00 10,00 8,00
21. Mazăre verde păstăi
până la 10 iunie 5,50 - 5,50 -
după 10 iunie 4,50 - 4,50 -
22. Mazăre verde boabe (pentru industrie) recoltată în vrej și transportată la baza de către producător 4,50 - 4,50 -
23. Fasole păstăi
1 ianuarie - 30 aprilie 20,00 18,00 20,00 18,00
1 - 31 mai 13,00 11,00 15,00 13,00
1 - 30 iunie 8,50 6,50 10,00 7,50
după 30 iunie 6,50 5,50 7,50 6,50
pentru industrie (calitate unică) 6,00
24. Pepeni verzi
până la 31 iulie 4,00 3,00 5,00 4,00
1 - 20 august 3,00 2,50 3,50 3,00
după 20 august 2,00 1,50 2,50 2,00
25. Pepeni galbeni
până la 15 mai 30,00 20,00 30,00 20,00
16 mai - 15 iunie 20,00 16,00 20,00 16,00
16 - 30 iunie 15,00 12,00 15,00 12,00
1 - 31 iulie 8,00 6,00 12,00 8,00
după 1 august 5,00 3,00 8,00 6,00
26. Conopidă
până la 20 iunie 6,00 5,00 6,00 5,00
21 iunie - 31 august 5,00 4,00 5,00 4,00
după 1 septembrie 4,50 3,50 4,50 3,50
27. Gulioare (legături de minimum 500 g)
1 ianuarie - 31 mai 3,00 3,00
1 iunie - 30 octombrie 1,50 1,50
1 noiembrie - 31 decembrie 3,00 3,00
28. Gulii (toată perioada) 2,00 2,00 2,00 2,00
29. Castraveți seră
1 ianuarie - 15 aprilie 10,00 8,00 10,00 8,00
16 aprilie - 15 mai 9,00 7,00 9,00 7,00
16 mai - 15 iunie 8,00 6,00 8,00 6,00
16 iunie - 30 iunie 7,00 5,00 7,00 5,00
1 - 30 iulie 6,00 4,50 6,00 4,50
1 septembrie - 15 octombrie 6,00 5,00 6,00 5,00
16 octombrie - 31 decembrie 8,00 6,00 8,00 6,00
30. Castraveți solarii și câmp
până la 15 iunie 8,00 6,00 8,00 6,00
16 - 30 iunie 7,00 5,00 7,00 5,00
1 - 30 iulie 6,00 4,50 6,00 4,50
după 1 august 4,00 2,50 4,00 2,50
31. Castraveți tip cornișon (toată perioada - calitate unică)
3 - 6 cm 12,00
6,1 - 9 cm 11,00
9,1 - 12 cm 10,00
32. Praz (toată perioada) 6,00 4,00 6,00 4,00
33. Ardei gras - seră, solarii și câmp
1 ianuarie - 15 iunie 18,00 16,00 18,00 16,00
16 iunie - 15 iulie 15,00 13,00 15,00 13,00
16 - 31 iulie 11,00 7,00 12,00 8,00
1 - 15 august 8,00 5,50 9,00 6,00
16 august - 30 septembrie 6,00 4,00 6,00 4,00
1 - 31 octombrie 14,00 10,00 14,00 10,00
1 noiembrie - 31 decembrie 16,00 14,00 16,00 14,00
34. Ardei gogoșar roșu (toată perioada) 6,00 4,50 6,00 4,50
35. Ardei gogoșar verde (toată perioada) 4,00 3,00 4,00 3,00
36. Ardei Kapia roșu (toată perioada) 6,00 4,50 6,00 4,50
37. Ardei lung și Kapia verde (toată perioada) 5,50 4,00 5,50 4,00
38. Ardei de boia, crud, înșirat pe sfoară (calitate unică - toată perioada) 9,00
Ardei de boia, crud, neînșirat (calitate unică - toată perioada) 7,50
39. Ardei iute
până la 15 aprilie (lei/buc.) 1,00 - 1,00 -
16 aprilie - 30 iunie (lei/buc.) 0,70 - 0,70 -
1 iulie - 15 august (lei/kg) 12,00 9,00 12,00 9,00
după 15 august (lei/kg) 9,00 6,00 9,00 6,00
40. Vinete
până la 15 iulie 10,00 8,00 11,00 9,00
16 - 31 iulie 8,50 6,00 9,50 7,00
1 - 15 august 7,00 5,00 7,50 5,50
16 - 31 august 5,00 3,50 5,00 3,50
după 31 august 4,00 3,00 4,00 3,00
41. Dovlecei cu floare - până la 7 cm lungime (toată perioada - calitate unică) 5,00 5,00
42. Dovlecei mijlocii și mari
până la 30 iunie 3,00 2,50 3,00 2,50
după 30 iunie 2,50 2,00 2,50 2,00
43. Bame până la 7 cm lungime (calitate unică) 12,00 12,00
44. Dovleac de copt (toată perioada - calitate unică) 1,50 1,50


Nr. crt. Produsul
Perioada
Prețuri pe calități (lei/kg)
Zona I Zona II
Extra I II Extra I II
45. Porumb de fiert și copt (toată perioada - lei/buc.) 1,50 1,50
46. Ciuperci cultivate (toată perioada) 36,00 34,00 28,00 36,00 34,00 28,00
47. Salată verde, seră, solarii și câmp
1 decembrie - 31 martie (lei/buc.) 2,50 2,00 2,50 2,00
1 aprilie - 31 mai (lei/buc.) 2,00 1,50 2,00 1,50
după 31 mai 3,00 - 3,00 -
1 - 30 noiembrie (lei/buc.) 2,00 1,50 2,00 1,50
48. Spanac
până la 15 aprilie 4,00 - 4,00 -
16 - 30 aprilie 3,50 2,50 3,50 2,50
1 mai - 31 octombrie 2,50 2,00 2,50 2,00
1 noiembrie - 31 decembrie 3,50 2,50 3,50 2,50
49. Ceapă verde
a) Ceapă verde cu frunze - legătura minimum 100 grame
1 noiembrie - 31 martie (lei/leg.) 1,50 - 1,50 -
1 aprilie - 31 octombrie (lei/leg.) 1,00 - 1,00 -
b) Ceapă verde cu frunze
16 - 31 mai 3,00 - 3,00 -
1 - 30 iunie 2,50 - 2,50 -
c) Ceapă verde cu frunze retezate - maximum 25 cm
după 30 iunie 2,00 - 2,00 -
50. Usturoi verde (calitate unică - toată perioada) legătura minimum 60 g 1,50 1,50
Usturoi verde cu frunze retezate (calitate unică - toată perioada) 14,00 14,00

Notă:

Încadrarea județelor pe zone:

Zona I: Arad, Bihor, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomița, Olt, Teleorman, Timiș, Tulcea și municipiul București.

Zona II: Celelalte județe.


[modificare] Anexa Nr. 9

Prețurile de contractare și de achiziție la cartofi

Nr. crt. Produsul
Perioada
Prețuri pe calități (lei/kg)
Zona I Zona II
Cal. I Cal. II Cal. I Cal. II
1. Cartofi timpurii
până la 31 mai 6,40 4,90 7,50 6,00
1 - 10 iunie 4,20 3,30 4,60 3,70
11 - 20 iunie 3,50 2,90 3,80 3,30
21 - 30 iunie 2,90 2,50 3,10 2,70
2. Cartofi de vară
1 - 15 iulie 2,70 2,20 3,00 2,40
16 - 31 iulie 2,35 1,95 2,60 2,20
1 - 31 august 2,20 1,80 2,30 1,90


Nr. crt. Produsul
Perioada
Pentru ambele zone (lei/kg)
Cal. I Cal. II Sub STAS
3. Cartofi de toamnă pentru consum
după 1 septembrie 2,20 1,90 1,10

Notă:

Încadrarea județelor pe zone:

Zona I: Arad, Bihor, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Ialomița, Mehedinți, Olt, Satu Mare, Teleorman, Timiș, Tulcea și municipiul București.

Zona II: Celelalte județe.

[modificare] Anexa Nr. 10

Prețurile de contractare și de achiziție la fructe

Nr. crt. Produsul
Perioada
Prețuri pe calități (lei/kg)
Extra I II
1. Mere
a) mere de vară
20 iulie - 15 septembrie - 3,80 3,30
b) mere grupa A
până la 15 noiembrie 4,50 3,50 2,50
16 noiembrie - 31 decembrie 5,00 4,00 3,00
c) mere grupa B
până la 15 noiembrie 3,50 2,50 2,00
16 noiembrie - 31 decembrie 4,00 3,00 2,50
2. Pere
a) pere de vară
1 iulie - 15 septembrie - 4,00 3,50
b) pere grupa A
până la 15 noiembrie 4,80 3,80 3,00
16 noiembrie - 31 decembrie 5,30 4,30 3,50
c) pere grupa B
până la 15 noiembrie 3,80 3,00 2,50
16 noiembrie - 31 decembrie 4,50 3,50 2,80
3. Prune
a) prune grupa A
până la 15 septembrie - 4,50 4,00
după 16 septembrie - 5,00 4,30
b) prune grupa B (toată perioada) - 4,00 3,50
4. Caise
Caise grupa A (toată perioada) - 6,50 5,50
Caise grupa B (toată perioada) - 6,00 5,00
5. Piersici
Piersici grupa A (toată perioada) - 5,50 4,50
Piersici grupa B (toată perioada) - 4,50 4,00
6. Vișine (toată perioada) - 8,50 7,00
7. Cireșe (toată perioada) - 8,50 7,00
8. Nuci (toată perioada) - 35,00 30,00
9. Castane (toată perioada) - 30,00 25,00
10. Alune (toată perioada) 35,00 30,00
11. Migdale (toată perioada) 50,00 45,00
12. Gutui (toată perioada) 6,00 5,00
13. Căpșuni
1 - 31 martie 35,00 25,00
1 aprilie - 15 mai 25,00 18,00
16 - 31 mai 14,00 12,00
1 iunie - 31 iulie
Grupa A 12,00 10,50
Grupa B 11,00 10,00
1 august - 30 septembrie 12,50 11,00
14. Coacăze (toată perioada) 15,00 12,00
15. Zmeură (toată perioada) 22,00 18,00
16. Mure (toată perioada) 22,00 18,00
17. Agrișe (toată perioada) 16,00 14,00
18. Afine (toată perioada) 24,00 20,00
19. Soc fructe (toată perioada) 10,00 8,00

[modificare] Anexa Nr. 11

Prețurile de contractare și de achiziție la struguri de masă

Grupa de soiuri
Perioada
Prețuri pe calități (lei/kg)
Extra I II
Grupa E
până la 10 august 9,00 7,00 5,50
11 - 31 august 7,00 6,00 5,00
după 1 septembrie 6,00 5,00 4,50
Grupa S
după 1 august 7,00[3] 6,00[3] 5,00
Grupa M
după 1 august 6,00[3] 5,50[3] 4,50
Grupa O
după 1 august 5,50 5,00 4,00


Notă:

Încadrarea în grupele de soiuri se va face după cum urmează:

Grupa de soiuri Soiurile
E (extratimpurii) Muscat timpuriu de București, Otilia, Perla de Csaba, Timpuriu de Cluj, Victoria, Cardinal, Perlette, Regina viilor, Timpuriu de Pietroasa, Milcov.
S (superioare) Afuz-Ali, Alphonse Lavalle, Augusta, Azur, Bianca, Călina, Coarnă neagră selecționată, Greaca, Italia, Muscat de Hamburg, Muscat de Adda, Napoca, Select, Splendid, Sultanină, Tamina, Transilvania, Triumf, Xenia.
M (mijlocii) Cetățuia, Chasselas de Băneasa, Chasselas doré, Chasselas roz, Cinsaut, Coarnă albă, Coarnă neagră, Roz românesc, Silvania, Someșan.
O (obișnuite) Soiuri amestec cu boabe mici și mijlocii și alte soiuri nenominalizate în grupele E, S și M.


Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, prin ordin, va încadra în grupele de mai sus și soiurile noi ce se vor omologa.

[modificare] Anexa Nr. 12

Prețurile de contractare și de achiziție, condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale la plante medicinale, aromatice, mac, muștar și floră spontană

A. I. Prețurile de contractare și de achiziție la plante medicinale și aromatice, mac și muștar
Nr. crt. Denumirea produsului lei/kg
științifică populară în stare proaspătă în stare uscată
Flores Flori
1. Ammi Visnaga Visnagă - 20,00
2. Calendulae c.r. Gălbenele cu receptacul - 30,00
3. Calendulae s.r. Gălbenele fără receptacul - 150,00
4. Chamomillae Mușețel extra - 60,00
5. Chamomillae Mușețel cal. I 10,00 58,00
6. Chamomillae Mușețel cal. II - 56,00
7. Lavandulae Levănțică - 75,00
8. Lavandulae Levănțică vârfuri fl. 5,00 -
9. Malvae arboreae c.c. Nalbă de gradină cu caliciu - 20,00
10. Malvae arboreae s.c. Nalbă de gradină fără caliciu - 30,00
11. Malvae glabrae Nalbă de cultură - 60,00
12. Pyrethri Piretru - 32,00
13. Rhoeados Petale de mac de câmp - 100,00
14. Rosa damascena Petale de trandafir - 95,00
15. Salvia sclarea Inflorescențe șerlai 3,00 -
16. Tagetes c.r. Crăițe cu receptacul - 10,50
17. Tagetes s.r. Crăițe fără receptacul - 150,00
Folium Frunze
18. Belladonnae Mătrăgună - 20,00
19. Cynarae c.p. Anghinară cu pețiol 1,50 15,00
20. Cynarae s.p. Anghinară fără pețiol 4,50 38,00
21. Datura stramonii Laur 0,60 5,00
22. Digitalis lanata Degețel lânos 5,00 30,00
23. Digitalis purpureae Degețel roșu 5,00 30,00
24. Malvae glabrae Nalbă de cultură - 22,50
25. Melissae Roiniță - 33,00
26. Menthae Mentă cal. superioară - 100,00
27. Menthae Mentă cal. I - 60,00
28. Menthae Mentă cal. II - 40,00
29. Papaveris somniferi Mac de cultură 1,10 7,00
30. Plantaginis lanceolatae Pătlagină îngustă 1,10 8,00
31. Salviae Salvie - 30,00
Herba Iarbă
32. Artemisia absinthii Pelin 0,90 -
33. Artemisia abrotani Lemnul domnului 2,00 11,00
34. Basilici Busuioc 1,50 14,00
35. Belladonnae Mătrăgună 1,00 12,00
36. Cnici Schinel - 8,00
37. Daturae innoxiae Laur păros 1,00 10,00
38. Dracocephali Mătăciune - 10,00
39. Fagopiri Hrișcă - 3,50
40. Hyssopi Isop - 10,00
41. Majoranae Măghiran 3,50 30,00
42. Melissae Roiniță - 8,25
43. Menthae Mentă 4,00 20,00
44. Menthae bruch Mentă sitată - 50,00
45. Nepetae catariae Cătușnică 2,60 10,00
46. Salviae Salvie 2,00 9,00
47. Saturajae Cimbru de grădină - 20,00
48. Solani laciniați Zârnă australiană 0,60 6,00
49. Thymi Cimbru de cultură 3,50 18,00
50. Vincae minoris Saschiu - 16,20
51. Anethii graveolens Mărar 3,00 -
52. Dracunculi Tarhon 5,00 -
53. Carvi Chimion 3,00 -
54. Menthae crispae Mentă creață 4,00 -
55. Coriandri Coriandru 3,00 -
Radix Rădăcini
56. Angelicae Angelică - 34,60
57. Belladonnae Mătrăgună - 50,00
58. Calami Obligeană 8,00 40,00
59. Gentianae Ghințură 10,00 45,50
60. Iridis Stânjenel 8,00 40,00
61. Liquiritiae Lemn dulce 10,00 60,00
62. Rhei mundata Revent 9,50 40,50
63. Saponariae albae Ipcărige 9,00 40,00
64. Saponariae rubrae Săpunariță 9,00 40,00
65. Valerianae Odolean 8,50 40,00
Semen Semințe
66. Nigellae Negrilică - 10,75
67. Papaveris Mac de cultură - 25,00
68. Sinapis albae Muștar alb - 6,50
69. Sinapis nigrae Muștar negru - 6,50
70. Daturae innoxiae pentru industrie Laur păros - 15,50
Fructus Fructe
71. Ammi mayus Mayus - 10,00
72. Ammi visnaga Visnagă - 10,00
73. Anisi Anason - 40,00
74. Cardi mariani Armurariu - 15,00
75. Carvi Chimion - 50,00
76. Coriandri Coriandru boabe - 8,00
77. Coriandri Coriandru spărtură - 4,50
78. Foeniculi Fenicul - 15,00
79. Papaveris capita Capete de mac - 15,00
80. Anethii graveolens Mărar consum industrial - 40,00
Variae Diverse
81. Secale cornutum Cornul secarei - 150,00
II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale

Prețurile de mai sus se înțeleg în condiția de livrare loco-producător, recepția cantitativă și calitativă făcându-se la centrele de recepție „Plafar”, conform condițiilor tehnice de recepție legale.

Plata transportului de la producători la centrul de recepție se suportă de unitățile beneficiare potrivit prevederilor legale.

Producătorii care încheie contracte cu întreprinderile „Plafar” beneficiază de următoarele avantaje:

a) vor primi gratuit material de înmulțire de la întreprinderile „Plafar”;

b) vor putea primi cu plata imediat sau pe credit, până la termenul contractual de predare a producției, îngrășăminte și alte produse chimice necesare aplicării tehnologiilor de cultură, în limita repartițiilor, la prețurile legale în vigoare;

c) pot primi în folosință, fără plată, tocuri, rame sau răsadnițe complete, rame de uscat, ambalaje, utilaje specifice și alte materiale necesare producției de la întreprinderile „Plafar”;

d) vor primi asistență tehnică și documentație tehnică în mod gratuit de la întreprinderile „Plafar”.

B. Prețurile de achiziție la plante medicinale și aromatice din floră spontană
Nr. crt. Denumirea produsului lei/kg
științifică populară în stare proaspătă în stare uscată
Flores Flori
1. Acaciae Salcâm 1,50 13,00
2. Althaeae Nalbă mare 7,00 40,50
3. Arnicae Arnică 9,00 60,00
4. Bellidis Bănuței 4,50 35,00
5. Calcatrippae Nemțișori 24,00 102,00
6. Callendulae c.r. Gălbenele cu receptacul 3,50 30,00
7. Chamomillae Mușețel cal. extra - 30,00
cal. I - 58,00
cal. II - 56,00
pulvis 10,00 30,00
8. Crataegi Păducel 12,00 65,00
9. Cyani c.r. Albăstrele cu receptacul 10,00 44,00
10. Cyani s.r. Albăstrele fără receptacul - 121,00
11. Farfarae Podbal 5,00 43,00
12. Helianthi Floarea-soarelui 2,50 21,00
13. Hyperici Sunătoare 4,00 25,00
14. Hippocastani albi Castan alb 5,00 40,00
15. Hippocastani rubri Castan roșu 6,00 56,00
16. Lamii albi Urzică moartă 35,00 -
albă - cal. I - 340,00
cal. II - 230,00
17. Malvae silvestris Nalbă de pădure 5,00 30,00
18. Meliloti Sulfină 4,50 25,00
19. Millefolii Coada șoricelului 3,00 15,00
20. Primulae c.r. Ciuboțica cucului cu receptacul 6,00 50,00
21. Primulae s.r. Ciuboțica cucului fără receptacul 8,00 70,00
22. Pruni spinoși Porumbar 12,00 -
cal. I - 64,00
cal. II - 54,00
23. Rhoeados Mac roșu de câmp 14,00 150,00
24. Rosarum Trandafir (petale) 14,00 110,00
25. Sambuci n. ger. Soc nesitat 4,00 28,00
26. Sambuci ger. Soc sitat - 56,00
27. Sophorae immaturi Salcâm japonez boboci 15,00 70,00
28. Tanaceti Vetrice 3,00 12,00
29. Tiliae arg. c. br. Tei argintiu cu bractee 18,00 80,00
30. Tiliae arg. s. br. Tei argintiu fără bractee 36,00 160,00
31. Tiliae off. Tei medicinal 20,00 90,00
32. Trifolii albi Trifoi alb 5,00 27,00
33. Trifolii rubri Trifoi roșu 4,00 22,00
34. Ulmariae Crețușcă 6,00 32,00
35. Verbasci Lumânărică 11,50 105,00
36. Ulmariae ger. Crețușcă sitată - 70,00
37. Verbasci summitate Lumânărică inflorescențe 3,00 25,00
Folium Frunze
38. Alchemillae Crețișoară 7,00 37,00
39. Althaeae Nalbă mare 2,50 12,00
40. Bardanae Brusture 0,75 7,00
41. Belladonnae Mătrăgună 3,00 25,00
42. Betulae Mesteacăn 2,00 7,00
43. Buxi Cimișir 4,50 20,00
44. Castanae Castan comestibil 1,50 9,00
45. Chamaenerion Răscoage 4,50 29,00
46. Cydoniae Gutui 1,00 3,50
47. Convallariae Lăcrămioare 2,00 14,00
48. Coryli Alun 1,50 6,50
49. Crataegi c. fl. Păducel cu flori 3,50 17,00
50. Crataegi s. fl. Păducel fără flori 2,50 10,00
51. Farfarae Podbal 1,00 8,00
52. Filicis Ferigă 2,50 10,00
53. Fragariae Frag 3,50 14,00
54. Fraxini Frasin 2,00 10,00
55. Hederae Iederă 4,00 20,00
56. Hippocastani Castan 2,00 8,00
57. Hyosciani Măselariță 4,00 35,00
58. Juglandis Nuc 1,50 8,00
59. Malvae neglectae Cașul popii 3,00 17,00
60. Malvae silvestris Nalbă de pădure 3,00 16,00
61. Melissae Roiniță 5,00 33,00
62. Mori Dud 2,00 10,00
63. Myrtilli Afin 7,00 30,00
64. Pini Pin 1,30 6,00
65. Plantaginis Pătlagină 1,75 10,00
66. Pulmonariae Plămânărică 3,00 24,00
67. Ribi nigri Coacăz negru 4,00 20,00
68. Rubi fructicosi Mur 2,00 10,00
69. Rubi idaei Zmeur 3,00 15,00
70. Salicis Salcie 1,50 9,00
71. Sambuci Soc 1,50 9,00
72. Scolopendri Năvalnic 3,00 17,00
73. Stramonii Laur 1,25 12,00
74. Taraxaci Păpădie 2,00 20,00
75. Thujae Tuia 8,00 25,00
76. Tiliae Tei 1,00 5,50
77. Trifolii fibrini Trifoiște de baltă 4,00 28,00
78. Urticae Urzică 1,50 10,00
79. Verbasci Lumânărică - 8,00
80. Violae Viorele 4,00 20,00
81. Visci cum stipites Vâsc cu rămurele 2,50 8,00
82. Vitis idaei Merișor 12,00 50,00
83. Vitis viniferae Viță-de-vie 1,50 8,00
Herba Iarbă
84. Absinthi Pelin 0,75 3,50
85. Aconiti Omag 2,50 16,00
86. Adonidis Rușcuță de primăvară 1,50 8,50
87. Agrimoniae Turiță mare 4,00 20,00
88. Alchemillae Crețișoară 2,50 14,00
89. Anserinae Coadă racului 3,00 15,00
90. Aristolochiae Cucurbețică 1,50 10,00
91. Artemisiae vulgaris Pelinariță 1,25 6,00
92. Asari Pochivnic 3,50 20,00
93. Asperulae Vinariță 3,00 22,00
94. Bursae păstoraș Traista ciobanului 1,00 6,00
95. Calami Obligeană 2,50 15,00
96. Cardui nutans Ciulin 4,00 28,00
97. Centauri Țintaură 8,00 40,00
98. Chamomillae Mușețel 1,50 6,00
99. Chelidonii Rostopască 2,00 18,00
100. Cichorii Cicoare 0,75 6,00
101. Clematidis Carpen de pădure 2,80 13,00
102. Convolvuli Volbură 1,25 8,00
103. Corydalis Brebenei 8,00 70,00
104. Cuscutae Cuscută 11,00 60,00
105. Epilobii Răscoage 2,00 15,00
106. Eupatoriae Cânepa ciobanului 2,00 12,00
107. Equiseti Coada calului 2,50 10,00
108. Erodii cicutarii Ciocul berzei 2,50 15,00
109. Eryngii plani Scai vânăt 3,50 13,00
110. Erigeroni canadensis Bătrâniș 1,25 9,00
111. Euphorbiae Laptele cucului 2,25 17,00
112. Euphrasiae Silur 7,00 30,00
113. Fumariae Fumariță 2,50 14,00
114. Galii veri Sânziene 2,50 14,00
115. Gei Cerențel 1,25 7,00
116. Genistae Drobiță 3,00 15,00
117. Geranii robertiani Năpraznic 3,00 12,50
118. Geranii macrorrhizi Priboi 3,00 18,00
119. Glecomae Rotunjoară 2,00 16,00
120. Gratiolae Veninariță 2,00 8,50
121. Hederae Iederă 3,00 15,00
122. Hydropiperis Piper de baltă 0,75 5,00
123. Hyperici Sunătoare 3,00 15,00
124. Lamii albi Urzică moartă albă 1,25 8,00
125. Leonuri Talpa gâștii 2,50 15,00
126. Lepidii Urda vacii 0,90 8,00
127. Linariae Linariță 2,00 8,00
128. Lycopii Piciorul lupului 1,50 10,00
129. Lycopodii Pedicuță 6,00 20,00
130. Lysimachiae Drețe 4,00 40,00
131. Marrubii Unguraș 1,50 10,00
132. Meliloti Sulfină 2,00 12,00
133. Menthae sp. Mentă salbatică 1,50 12,00
134. Menthae pulegii Busuiocul cerbului 1,00 5,00
135. Millefolii Coada șoricelului 1,00 5,50
136. Melissae Roiniță 1,50 8,00
137. Origani Sovârv 3,50 12,00
138. Polygonii Troscot 1,00 6,00
139. Potentillae reptans Cinci degete 5,00 28,00
140. Pulmonariae Plămânărică 1,50 8,00
141. Rumicis Măcriș 2,50 20,00
142. Salicariae Răchitan 1,50 8,00
143. Saniculae Sânișoară 3,00 18,00
144. Sarothamni Măturice 1,25 3,00
145. Sedi acri Iarbă de spaldină 2,00 20,00
146. Serpylli Cimbrișor 3,50 16,00
147. Solidaginis Splinuță, sânziene de grădină 2,50 12,00
148. Stellariae Iarbă moale 1,50 15,60
149. Symphyti Tătăneasă 1,00 9,00
150. Tanaceti Vetrice 1,75 8,00
151. Taraxaci c.r. Păpădie cu rădăcini 3,00 20,00
152. Teucri Dumbeț 4,00 18,00
153. Trioni Zămoșiță 1,50 12,00
154. Ulmariae Crețușcă 2,00 12,00
155. Urticae Urzică 0,50 4,00
156. Veronicae Veronică 4,00 24,00
157. Vincae Saschiu 4,50 20,00
158. Violae species Trei frați galbeni 4,00 30,00
159. Violae tricoloris Trei frați pătați 5,50 40,00
160. Xanthii Holeră 6,00 35,00
Radix Rădăcini
161. Aconiti Omag 8,00 50,00
162. Althaeae mundatae Nalbă cojită 8,00 40,00
163. Althaeae non mundatae Nalbă necojită 4,00 20,00
164. Bardanae Brusture 4,50 30,00
165. Belladonnae Mătrăgună 8,00 50,00
166. Bistortae Răcușor 6,00 36,00
167. Calami Obligeană 8,00 40,00
168. Carlinae Ciurul zânelor 7,00 40,00
169. Cichorii Cicoare 2,50 15,00
170. Echinatae Ciorânglav 1,00 5,00
171. Eryngii campestris Scaiul dracului 3,00 14,00
172. Filicis Maris Ferigă 3,50 15,00
173. Gei Cerențel 18,00 60,00
174. Gentianae Ghințură 10,00 50,00
175. Geranii macrorrhizi Priboi 10,00 50,00
176. Gypsophyllae Ipcărige 9,00 40,00
177. Graminis brut Pir brut 1,75 5,50
178. Graminis brun Pir brun 4,00 15,00
179. Graminis galben Pir galben 5,00 25,00
180. Hellebori Spânz 4,00 20,00
181. Hellebori sine rhizoma Spânz-radicele - 40,00
182. Inulae Iarbă mare 5,00 30,00
183. Iridis Stânjenel 8,00 40,00
184. Liquiritiae Lemn dulce 10,00 60,00
185. Ononidis Osul iepurelui 9,00 40,00
186. Petasitidis Captalan 2,50 15,00
187. Phytolaccae Cârmâz 8,00 -
188. Polygonati Pecetea lui Solomon 2,00 15,00
189. Primulae Ciuboțica cucului 13,00 55,00
190. Rumicis Ștevia stânelor 3,50 18,00
191. Saponariae Săpunariță 9,00 40,00
192. Scopoliae Mutulică 5,50 23,00
193. Symphyti Tătăneasă 8,00 50,00
194. Taraxaci Păpădie 7,00 40,00
195. Valerianae Valeriană 8,50 40,00
196. Veratri Steregoaie 4,00 21,00
Fructus Fructe
197. Berberidis Dracilă 4,00 25,00
198. Catharticae Verigariu 6,00 36,00
199. Ebuli cum stipites Boz cu codițe - 10,00
sine stipites fără codițe 2,00 14,00
200. Gleditschiae Glădice 4,00 7,00
201. Phaseoli s.s. Fasole teci - 8,00
202. Phytolaccae Cârmâz 10,00 -
Semen Semințe
203. Aristolochiae Cucurbețică - 48,00
204. Brassicae rapae Rapiță (fl. spontană) - 1,00
205. Colchici Brândușe 10,00 150,00
206. Hippocastani Castan 0,75 2,00
Variae Diverse
207. Cantharides Gândaci de frasin 50,00 230,00
208. - Cetină brad 0,70 -
209. - Cetină pin montan 0,80 -
210. - Cetină pin negru și silvestru 0,70 -
211. - Cetină molid 0,70 -
212. - Cetină ienupăr 1,00 4,00
213. Cortex Berberidis Coajă de dracilă 30,00 100,00
214. Cortex Frangulae Coajă de crușin 9,00 30,00
215. Cortex Hippocastani Coajă de castan 9,00 30,00
216. Cortex Querci Coajă de stejar 3,50 12,00
217. Cortex Populi nigri Coajă de plop negru 3,50 10,00
218. Cortex Salicis Coajă de salcie 3,50 12,00
219. Cortex Viburni Coajă de călin 6,00 19,00
220. Gemmae Populi Muguri de plop negru 22,00 60,00
221. Lichen Furfuraceae Lichen de conifere - 15,00
222. Lichen Islandicus Lichen de piatră - 18,00
223. Lichen Quercus Lichen de stejar - 25,00
224. Lichen Usnea barbata Lichen barba ursului - 6,00
225. Pericarpus nucis juglandis Pericarp de nucă 1,25 8,00
226. Secale cornutum Cornul secarei (fl. spontană) - 75,00
227. Septum nucis juglandis Sept de nucă - 13,00
228. Sporae Lycopodii Spori de pedicuță - 280,00
229. Stigmata Maydis Mătase de porumb 2,50 15,00
230. Stipites Cerasorum Cozi de cireșe 3,50 15,00
231. Strobuli Lupuli Conuri de hamei 12,00 50,00
232. Turiones Pini Muguri de pin 9,00 40,00

[modificare] Anexa Nr. 13

Prețurile de contractare și de achiziție, condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale la animale și păsări

I. Prețurile de contractare și de achiziție
Specia U/M Preț
lei/U.M.
1. Tineret bovin kg viu 27,00
2. Bovine adulte (taurine și bubaline)
calitatea I kg viu 25,00
calitatea a II-a kg viu 20,00
3. Porcine
peste 90 kg (media pe lot) kg viu 25,00
sub 90 kg (media pe lot) kg viu 22,00
porci contractați pentru producerea de salamuri crude, uscate și semiconserve kg viu 26,00
4. Ovine și caprine adulte
calitatea I kg viu 20,00
calitatea a II-a kg viu 18,00
5. Tineret ovin, caprin și batali peste 15 kg/cap kg viu 25,00
6. Miei înțărcați în greutate minimă de 12 kg/cap kg viu 30,00
7. Cabaline pentru măcelărie
calitatea I kg viu 23,00
calitatea a II-a kg viu 20,00
8. Păsări
pui de găină pentru carne kg viu 20,00
găini și cocoși kg viu 18,00
curci și curcani (tineret și adulte) kg viu 23,00
rațe (tineret și adulte) kg viu 22,00
gâște (tineret și adulte) kg viu 24,00
9. Iepuri de casă kg viu 23,00
II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale

1. Membrii cooperativelor agricole și producătorii particulari care livrează anual un număr de 3 pină la 10 porci primesc, peste prețurile grupei de greutate la care se încadrează porcii, câte 1,00 lei/kg viu, cei care livrează 11 - 20 porci, câte 2,00 lei/kg viu și cei care livrează peste 20 porci, câte 2,50 lei/kg viu.

2. Prețurile prevăzute pentru animale și păsări se înțeleg în condiția de livrare loco-furnizor, încărcate în mijlocul de transport. Pentru iepuri de casă și păsări prețurile se înțeleg exclusiv ambalajul de transport.

3. Întreprinderile de industrializare a cărnii pot să vândă animale pentru creștere și îngrășare sau pentru reproducție la prețurile de cumpărare, la care se adaugă un comision de 5%, în condiția de livrare loco-baza de preluare a animalelor, încărcate în mijlocul de transport.

4. Unităților agricole de stat și cooperativelor agricole care realizează un indice de natalitate de 70% li se acordă o primă de 500,00 lei pentru fiecare vițel obținut și îngrijit pină la trecerea lui în altă categorie de creștere sau livrat pentru creștere și îngrășare.

5. Unitățile agricole de stat și cooperatiste primesc în plus o primă de 100,00 lei pentru fiecare vițel sănătos obținut de la juninci.

Abrogat de Legea 22 / 1991

6. Primele încasate potrivit pct. 4 se vor acorda personalului care a contribuit direct la realizarea natalității.

Prevederile de la pct. 5-9 se abrogă începând cu 1.I.1991.

Modificat de Legea 22 / 1991

7. Membrii cooperativelor agricole și producătorii particulari vor primi pentru fiecare vițel obținut în gospodăria personală, contractat sau reținut pentru reproducție, respectiv pentru muncă, o primă de 400,00 lei.

8. Membrii cooperativelor agricole și producătorii particulari beneficiază în plus de o primă de 1000,00 lei pentru un vițel obținut de la o junincă în vârstă de pină la 36 luni, cu condiția de a-l îngriji pe o perioadă de cel puțin 6 luni și a-l contracta cu statul.

9. Primele prevăzute mai sus se suportă de la bugetul de stat, cu excepția celor ce se acordă potrivit pct. 7 pentru vițeii livrați la fondul de stat.

Abrogat de Legea 22 / 1991

10. În vederea stimulării livrărilor de animale pentru sacrificarea la fondul de stat pe bază de contracte, membrilor cooperatori și producătorilor particulari din zonele de deal și de munte li se acordă, la prețul de livrare, următoarele cantități de furaje concentrate, stabilite în raport cu specia, categoria și numărul animalelor livrate:

a) pentru tineretul bovin livrat la 350 kg viu și peste se acordă 150 kg furaje concentrate, se scad câte 0,5 kg pentru fiecare kg viu livrat sub 350 kg și se acordă în plus 0,5 kg pentru fiecare kg viu livrat peste 350 kg;

b) pentru porci în greutate de peste 100 kg viu se acordă 2,5 kg furaje concentrate pe kg viu, pentru întreaga cantitate livrată.

11. Membrii cooperativelor agricole și producătorii particulari care contractează și livrează animale și produse animaliere sunt scutiți de impozit pentru toate animalele de la care s-au obținut produșii sau produsele.

12. Organele sanitar-veterinare sunt obligate să asigure vaccinarea gratuită a animalelor ce urmează a fi livrate pe bază de contracte, iar primăriile să elibereze certificatele de proprietate și sănătate a animalelor.

13. Bovinele adulte livrate la sub calitatea a II-a, necorespunzătoare pentru tăiere, se plătesc cu 17,00 lei/kg viu.

[modificare] Anexa Nr. 14

Prețurile de contractare și de achiziție, condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale la lapte și produse din lapte

I. Prețurile de contractare și de achiziție
Denumirea produsului U.M. Preț
lei/U.M.
A. Lapte și smântână
lapte de vacă cu 3,5% grăsime hl 600,00
lapte de bivoliță cu 7% grăsime hl 900,00
lapte de oaie cu 7% grăsime hl 1200,00
lapte de capră cu 4% grăsime hl 650,00
smântână din lapte de vacă și bivoliță cu 35% grăsime kg 55,00
B. Brânzeturi
brânză telemea din lapte de vacă, cu maximum 54% umiditate, calitatea I kg 38,00
caș din lapte de vacă, cu maximum 50% umiditate, calitatea I kg 45,00
brânză telemea din lapte de oaie cu maximum 52% umiditate, calitatea I kg 47,00
caș felii din lapte de oaie cu maximum 52% umiditate, calitatea I kg 47,00
caș felii din lapte de oaie cu maximum 50% umiditate, calitatea I kg 53,00
brânză burduf din lapte de oaie, în burduf de piele cu maximum 45% umiditate, calitatea I kg 66,00
brânză telemea mixtă din lapte de oaie și de vacă, cu 52% umiditate și 45% grăsime în substanță uscată, calitatea I kg 45,00
urdă din zer de oaie cu maximum 60% umiditate, calitatea I kg 8,00
lapte smântânit și zară l 0,60
zer l 0,10
II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale

Pentru laptele de vacă, oaie și bivoliță cu un conținut de grăsimi mai mare sau mai mic decât cel prevăzut la lit. A din prezenta anexă, prețurile de contractare și achiziție vor fi majorate sau reduse corespunzător conținutului de grăsimi.

Criteriile de majorare sau reducere a prețurilor și modul lor de aplicare, pentru laptele și produsele lactate ce se vor livra peste sau sub prevederile calitative ale standardelor și normelor în vigoare, cu excepția conținutului de grăsime, se stabilesc de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, cu acordul Ministerului Finanțelor.

Prețurile de contractare și de achiziție pentru lapte și produse lactate se înțeleg în condiția de livrare ferma sau brigada zootehnică din cadrul unității agricole, respectiv tabăra de vară, drum accesibil, încărcat în mijlocul de transport.

Pentru producătorii particulari, condiția de livrare este loco-centrul de recepționare a laptelui, stabilit de comun acord de către întreprinderea beneficiară și producător.

Membrilor cooperativelor agricole și producătorilor particulari li se acordă, contra cost, la prețurile legale, câte 0,300 kg tărâțe pentru fiecare litru de lapte de vacă sau bivoliță, recalculat la 3,5% grăsime, livrat pe bază de contract, și câte 0,300 kg tărâțe pentru fiecare litru de lapte de oaie și capră livrat pe bază de contract, recalculat la 7% grăsime și respectiv 4% grăsime.

In perioada de pășunat 1 mai - 15 septembrie se acordă contra cost la fiecare stână constituită, care contractează și livrează minimum 15 litri lapte pe cap de oaie la fondul de stat, cantități de mălai pentru hrana ciobanilor, după cum urmează:

 • 50 kg mălai pentru o stână constituită din 50 - 100 oi mulgătoare;
 • 75 kg mălai pentru o stână constituită din 101 - 150 oi mulgătoare;
 • 100 kg mălai pentru o stână constituită din 151 - 200 oi mulgătoare;
 • 125 kg mălai pentru o stână constituită din peste 200 oi mulgătoare.

[modificare] Anexa Nr. 15

Prețurile de contractare și de achiziție, condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale la mierea de albine

I. Prețurile de contractare și de achiziție
U.M. Preț
lei/U.M.
calitate superioara kg 50
calitatea I kg 45
calitatea a II-a kg 40
II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale

Prețul de contractare se înțelege loco-producător.

Unitățile agricole de stat și cooperatiste, membrii cooperativelor agricole și producătorii particulari care contractează miere, produse apicole, roiuri și familii de albine beneficiază de următoarele:

 • aprovizionarea cu prioritate cu roiuri, familii de albine, mătci selecționate, faguri artificiali, stupi și piese de stupi, unelte și materiale apicole specializate;
 • acordarea pentru fiecare 5 kg miere predată la fondul de stat a 10 kg biostimulatori;
 • scutirea de taxe pentru amplasarea stupilor în stupăritul pastoral;
 • transportul stupilor la floră meliferă prin grija organizațiilor de contractare, costul transportului urmând a fi plătit după recoltare, potrivit înțelegerii părților, în produse apicole și în bani;
 • scutirea producătorilor apicoli de impozit pe venituri realizate din practicarea apiculturii;
 • obligativitatea organelor în drept de a asigura în mod gratuit prevenirea și combaterea epizootiilor la albine.

[modificare] Anexa Nr. 16

Prețurile de contractare și de achiziție, condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale la ouă și lână

Denumirea produsului U.M. Preț
lei/U.M.
1. Ouă
mari (peste 50 g/buc.) buc. 1,50
mici (sub 50 g/buc.) buc. 1,40
2. Lână
Merinos super. kg 200,00
I kg 175,00
II kg 150,00
III kg 85,00
Spancă și țigaie albă și neagră I kg 155,00
II kg 130,00
III kg 70,00
Lână grosieră (stogoșe, țurcană, caracul) albă și neagră I kg 140,00
II kg 110,00
III kg 60,00
II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale

Prețurile la ouă se înțeleg în condiția de livrare loco-producător, exclusiv ambalajul de transport care se asigură de beneficiar.

Pentru lână, prețurile se înțeleg în condiția de livrare loco-producător pe bază de analize organoleptice, unitatea beneficiară având obligația să efectueze și să suporte transportul și să asigure ambalajul de transport.

Pentru unitățile agricole de stat și cooperativele agricole care acceptă, prețurile sunt valabile în condiția de aplicare a randamentului de spălare. Randamentele pe rase de ovine sunt cele prevăzute în STAS 844-80.

Diferențele de randament peste sau sub limita prevazută în STAS, pe rase, se consideră cantitate în plus sau în minus fată de cantitatea de lână nespălată livrată.

Unitățile agricole de stat și cooperativele agricole care acceptă livrează lâna direct la întreprinderile industriei ușoare.

[modificare] Anexa Nr. 17

Prețurile de contractare și de achiziție, condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale la gogoșile de mătase crude de dud

I. Prețurile de contractare și de achiziție
U.M. Preț
lei/U.M.
calitatea I kg 250
calitatea a II-a kg 200


II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale

Prețul de contractare și de achiziție se înțelege în condiția de livrare loco-producător.

Producătorii care încheie contracte pentru livrarea gogoșilor de mătase beneficiază, în mod gratuit, de sămânță de viermi de mătase, larve în vârstele mici, hârtie de așternut, dezinfectante pentru spațiile de creștere și combustibilul necesar pentru incubare.

[modificare] Anexa Nr. 18

Prețurile de contractare și de achiziție, condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale la blănuri brute de animale de crescătorie

I. Prețurile de contractare și de achiziție
Felul blănurilor Calitatea Preț
lei/buc
Nurci 56 cm l 1.700,00
Dihor 40 cm l 870,00
Vulpi argintii și platinate 70 cm l 3.900,00
Vulpi polare 60 cm l 2.370,00
Nutrii 60 cm l 740,00
Iepuri de casă crescuți industrial 10 dcm2 20,00
Iepuri de blană 12 dcm2 60,00


II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale

1. Prețurile la blănurile brute de animale de crescătorie se înțeleg în condiția de livrare loco-depozit furnizor, exclusiv ambalajul de transport.

2. Prețurile de bază se majorează cu:

 • 30% calitatea extra;
 • preț bază calitatea I;

și se micșorează cu:

 • 10% calitatea a II-a;
 • 25% calitatea a III-a;
 • 40% calitatea a IV-a numai la nurcă.

Bracurile se plătesc cu 10% din prețul de bază.

3. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Industriei Ușoare vor elabora în termen de 60 de zile norme tehnice de încadrare a blănurilor pe clase de calitate.

4. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu Ministerul Industriei Ușoare vor aproba prețurile pe alte dimensiuni și calități și vor elabora împreună norme tehnice de încadrare a blănurilor pe calități.

[modificare] Anexa Nr. 19

Prețurile de contractare și de achiziție la piei brute

Denumirea pieilor și caracteristicile tehnice Calitatea Preț
lei/kg
Felul pieilor Tipul pieilor
a) Piei brute de bovine
Piei de vițel - I 77,00
II 61,00
III 45,00
IV 21,00
Piei de mânzați 12 I 70,00
II 50,00
III 40,00
IV 19,00
Piei de mânzați 16 I 66,00
II 55,00
III 43,00
IV 19,00
Piei de vite 20 I 61,00
II 51,00
III 42,00
IV 19,00
Piei de vite 25 I 51,00
II 43,00
III 35,00
IV 16,00
Piei de vite 30 I 48,00
II 42,00
III 34,00
IV 14,00
Piei de vite 35 I 43,00
II 38,00
III 32,00
IV 13,00
Piei de vite 40 I 37,00
II 34,00
III 27,00
IV 11,00
Piei de vite 45 I 35,00
II 32,00
III 26,00
IV 11,00
Piei de vite 46 I 34,00
II 31,00
III 24,00
IV 10,00
Piei de taur 45 T I 34,00
II 31,00
III 24,00
IV 10,00
Piei de taur 46 T I 23,00
II 20,00
III 16,00
IV 6,00
Piei de malaci 12 I 59,00
II 46,00
III 34,00
IV 15,00
Piei de turmaci 16 t I 48,00
II 38,00
III 27,00
IV 12,00
Piei de bivol 24 B I 40,00
II 34,00
III 27,00
IV 11,00
Piei de bivol 32 B I 34,00
II 29,00
III 24,00
IV 10,00
Piei de bivol 40 B I 31,00
II 27,00
III 22,00
IV 10,00
Piei de bivol 41 B I 21,00
II 18,00
III 14,00
IV 5,00
Piei bracuri (toate tipurile) 3,20
b) Piei brute de porcine
piei întregi
Piei de porcine 3 I 15,00
II 12,00
III 8,00
Piei de porcine 6 I 23,00
II 19,00
III 12,00
Piei de porcine 7 I 21,00
II 16,00
III 11,00
Piei de porcine 20 V I 8,00
II 6,00
III 3,00
Piei bracuri (tipurile 3, 6, 7) 2,00
Piei de porcine (bucăți de piele) 11,00
c) Piei brute de cabaline lei/buc.
Piei avortoni A I 38,00
II 33,00
III 26,00
IV 15,00
Piei de mânji 160 I 53,00
II 47,00
III 38,00
IV 22,00
Piei de cai 180 I 65,00
II 58,00
III 47,00
IV 28,00
Piei de cai 200 I 73,00
II 65,00
III 53,00
IV 32,00
Piei de cai 220 I 79,00
II 71,00
III 57,00
IV 35,00
Piei de cai 240 I 82,00
II 73,00
III 60,00
IV 37,00
Piei de cai 260 I 88,00
II 78,00
III 64,00
IV 39,00
Piei de cai 280 I 89,00
II 79,00
III 65,00
IV 40,00
Piei de cai 281 I 99,00
II 88,00
III 72,00
IV 45,00
Piei de mânji pentru blană A și 160 B I 65,00
II 58,00
III 47,00
IV 28,00
Piei bracuri (toate tipurile) 1,00 lei/kg


d) Piei brute de ovine

Denumirea pieilor și caracteristicile tehnice Calitatea Preț
lei/buc.
Felul pieilor Categoria Suprafața în dm2
Piei avortoni, toate rasele A - I 30,00
II 20,00
Piei de ovine cu lână, rasele merinos și spancă B până la 30 I 140,00
II 95,00
III 45,00
C 30 - 50 I 300,00
II 200,00
III 100,00
D peste 50 I 450,00
II 300,00
III 150,00
Piei de ovine cu lână, rasa țigaie B până la 30 I 130,00
II 85,00
III 45,00
C 30 - 50 I 280,00
II 180,00
III 90,00
D peste 50 I 420,00
II 280,00
III 140,00
Piei de ovine cu lina, rasa țurcană B până la 30 I 120,00
II 75,00
III 35,00
C 30 - 50 I 280,00
II 180,00
III 90,00
D peste 50 I 400,00
II 300,00
III 200,00
Piei de ovine tunse, toate rasele C 30 - 50 I 90,00
II 60,00
III 30,00
D peste 50 I 125,00
II 80,00
III 35,00
Piei de ovine bracuri până la 50 - 10,00
peste 50 - 20,00


e) Pielicele brute caracul, metis caracul și țurcană brumărie

Denumirea pieilor și caracteristicile tehnice Calitatea Preț
lei/buc.
Felul pieilor
Pielicele brute de caracul și metis caracul, negre extra 1000,00
I 800,00
II 600,00
III 450,00
IV 330,00
V 210,00
VI 120,00
Pielicele brute de caracul și metis caracul, brumării extra 1000,00
I 800,00
II 600,00
III 450,00
IV 330,00
V 190,00
Pielicele brute de țurcană, brumării I 700,00
II 525,00
III 350,00
IV 220,00
V 100,00
Pielicele brac de caracul și metis, caracul negre, brumării și țurcane brumării - 50,00
Pielicele brute de rasă țurcană, negre (hârșii) I 175,00
II 120,00


Denumirea pieilor și caracteristicile tehnice Calitatea Preț
lei/buc.
Felul pieilor Categoria Suprafața în dm2
f) Piei brute de caprine
Piei de avortoni 1 - I 19,00
II 14,00
Piei de iezi 2 până la 30 I 145,00
II 105,00
III 65,00
Piei de iezi 3 30 - 40 I 156,00
II 115,00
III 70,00
Piei de iezi, vătui și capre 4 40 - 50 I 200,00
II 146,00
III 95,00
Piei de capre 5 50 - 70 I 250,00
II 180,00
III 115,00
Piei de capre 6 peste 70 I 310,00
II 210,00
III 120,00
Piei de țapi 7 peste 50 I 190,00
II 130,00
III 70,00
Piei de caprine brac până la 50 - 20,00
peste 50 - 30,00
g) Piei brute de canine
Piei de câini 1 10 - 15 I 50,00
II 40,00
III 20,00
Piei de câini 2 15 - 30 I 60,00
II 50,00
III 25,00
Piei de câini 3 peste 30 I 70,00
II 65,00
III 30,00

h) Piei de pisici de casă

Denumirea pieilor și caracteristicile tehnice Calitatea Preț
lei/buc.
Felul pieilor
Piei de pisici de casă cu blană de iarnă, piei întregi I 18,00
II 13,00
Piei de pisici de casa cu blană de iarnă, piei jumătăți III 8,00
IV 5,00
Piei de pisici de casă cu blană de vară, piei întregi I 15,00
II 12,00
Piei de pisici de casă cu blană de vară, piei jumătăți III 9,00
IV 7,00

i) Păr de animale

Sortimentul U.M. Preț
lei/U.M.
Păr de porc băltăreț kg 225,00
Păr de porc smulsură manuală kg 140,00
Păr de porc opăritură vară kg 15,00
Păr de porc opăritură iarnă kg 15,00
Păr de porc de pe cap și picioare kg 7,00
Păr de porc recoltat cu mașina kg 100,00
Păr de cal, coadă kg 160,00
Păr de cal, coamă kg 110,00
Păr de capră, tunsură calitatea I kg 58,00
Păr brut din cozi bovine kg 50,00
Păr brut urechi bovine kg 90,00
Păr brut frunți bovine kg 30,00
Cozi bovine mari buc. 3,00
Cozi bovine mici buc. 1,00
Cozi bivoli buc. 2,00

j) Piei brute de vânat

Denumirea pieilor și caracteristicile tehnice Calitatea Preț
lei/buc.
Felul pieilor
Piei de iepuri de câmp I 45,00
II 32,00
III 8,00
IV 2,00
Piei de bursuci I 125,00
II 100,00
III 75,00
IV 35,00
V 25,00
Piei de nurci masculi I 900,00
II 600,00
III 450,00
IV 225,00
V 110,00
Piei de nurci femele I 750,00
II 525,00
III 375,00
IV 150,00
V 40,00
Piei de jderi de copac I 200,00
II 900,00
III 600,00
IV 300,00
V 75,00
Piei de jderi de piatră I 1800,00
II 1350,00
III 900,00
IV 450,00
V 110,00
Piei de vidră I 1600,00
II 1200,00
III 800,00
IV 400,00
V 100,00
Piei de dihori negri I 400,00
II 300,00
III 200,00
IV 100,00
V 35,00
Piei de dihori albi I 200,00
II 100,00
Piei de veveriță I 50,00
II 40,00
III 30,00
IV 20,00
Piei de hamsteri de mai I 25,00
II 15,00
III 10,00
IV 5,00
Piei de hamsteri de toamnă I 15,00
II 10,00
III 5,00
IV 3,00
Piei de bizam I 250,00
II 190,00
III 100,00
IV 50,00
Piei de hermine I 40,00
II 30,00
III 15,00
Piei de vulpi de munte I 1000,00
II 750,00
III 500,00
IV 200,00
V 75,00
Piei de vulpi de câmp I 600,00
II 450,00
III 250,00
IV 130,00
V 45,00
Piei de lupi I 800,00
II 600,00
III 160,00
Piei de pisici sălbatice I 250,00
II 175,00
Piei de răși I 800,00
II 600,00
III 300,00
IV 150,00
Piei de urs I 2000,00
II 1000,00
III 500,00
IV 150,00
lei/kg
Piei de cerbi I 50,00
II 35,00
III 17,00
IV 10,00
Piei de căpriori I 50,00
II 25,00
III 12,00
IV 8,00
Piei de capră neagră I 50,00
II 25,00
III 12,00
IV 8,00
Piei de mistreți I 15,00
II 10,00
III 7,00
IV 5,00
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Prețurile de contractare și de achiziție sunt medii pe țară. Prețurile pe județe sunt cele stabilite și prevăzute în anexa nr. 3.
 2. Prețul de contractare și de achiziție este mediu pe țară. Prețurile pe județe sunt cele stabilite și prevăzute în anexa nr. 3.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Se acordă spor de preț de 500,00 lei/t pentru struguri în vederea păstrării pentru consum în timpul iernii.