autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Companiei Mecanică Fină
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 16 mai 1990 se înființează Compania Mecanică Fină cu un capital social de 9.032 mil. lei, cu sediul în municipiul București, compusă pe principiul liberei asocieri, din unitățile economice de stat prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Compania se înființează ca societate, pe bază de acțiuni, cu personalitate juridică și va avea ca obiect de activitate producția, comercializarea și serviciile în domeniul mecanicii fine în țară și străinătate.

Art. 3. - Compania își desfășoară activitatea în conformitate cu statutul prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Modificarea și aprobarea ulterioară a structurii și statutului companiei, față de prevederile incluse în anexele nr. 1 și 2 din prezenta hotărâre, vor fi aprobate de adunarea generală a acționarilor companiei, ca organ suprem de conducere al acesteia.

Art. 5. - Pe data prezentei hotărâri, unitățile economice prevăzute în anexa nr. 1 se transformă în divizii de producție, iar la nivelul companiei se înființează divizia de management. Atribuțiile diviziilor și respectiv, departamentelor diviziei de management sunt prevăzute în statutul din anexa nr. 2.

Art. 6. - Pe aceeași dată se desființează Centrala industrială de mecanică fină. Întreprinderea de oțeluri speciale forjate Cristuru Secuiesc, din subordinea Centralei industriale de mecanică fină, devine întreprindere autonomă în subordinea directă a Ministerului Industriei Electrotehnice și Electronice.

Art. 7. - Compania Mecanică Fină este autorizată să utilizeze un procent de 20% din suma în valută încasată din exporturile efectuate, în condițiile unei balanțe excedentare export-import.

Art. 8. - Compania Mecanică Fină va putea beneficia de credite în lei și în valută, de la instituțiile bancare, conform prevederilor legale.

Art. 9. - Creditele acordate în valută, precum și fondurile constituite conform prevederilor art. 7, vor fi utilizate pentru promovarea cu prioritate a exportului, cât și pentru realizarea unor importuri destinate dezvoltării producției, introducerii de tehnologii noi și în alte scopuri pe care le va decide Consiliul de administrație al Companiei Mecanică Fină.

Art. 10. - Salarizarea personalului companiei va fi efectuată corespunzător legislației în vigoare, conform prevederilor din statut (anexa nr. 2).

Art. 11. - Modificarea ulterioară a sistemului de salarizare se va face de Compania Mecanică Fină, cu avizul ministerului coordonator, al Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale și al Ministerului Finanțelor.

Art. 12. - Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale și Ministerul Industriei Electrotehnice și Electronice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista unităților economice de stat - membrii fondatori ai Companiei Mecanică Fină

 1. Întreprinderea de mecanică fină București
 2. Întreprinderea „Balanța” Sibiu
 3. Întreprinderea de scule și elemente hidraulice Focșani
 4. Întreprinderea de aparate de măsură și control Vaslui
 5. Întreprinderea de aparate și utilaje pentru cercetare București
 6. Întreprinderea de scule Râșnov
 7. întreprinderea de aparatură și echipament hidraulic „Hesper” București
 8. Întreprinderea de unelte și scule Brașov
 9. Întreprinderea de scule și accesorii Pașcani
 10. Întreprinderea de echipament hidraulic Râmnicu Vâlcea
 11. Întreprinderea de accesorii mașini-unelte Blaj
 12. Întreprinderea mecanică Bistrița
 13. Întreprinderea de orologerie industrială Arad
 14. Întreprinderea de scule, subansambluri, accesorii Rădăuți
 15. Fabrica de aparate de măsură și control Drobeta Turnu Severin
 16. Întreprinderea „Electrometal” Cluj-Napoca
 17. Întreprinderea „Precizia” București
 18. Întreprinderea de prelucrări mecanice Roșiori de Vede
 19. Întreprinderea „Someșul” Gherla
 20. Institutul de cercetare și proiectare pentru mecanică fină București
 21. Centrul de calcul București al Centralei industriale de mecanică fină
 22. Direcția de comerț exterior „Mefin” București


[modificare] Anexa Nr. 2

Statutul Companiei Mecanică Fină - societate pe acțiuni -

Capitolul I

Firma și obiectul de activitate

1. Denumirea societății este Compania Mecanică Fină, societate pe acțiuni, cu sediul central în strada Popa Lazăr nr. 6, sector 2, București.

2. Compania Mecanică Fină[1] este o societate pe acțiuni cu răspundere limitată.

3. Obiectul companiei îl constituie activitatea de producție, comercializare și servicii în țară și străinătate de:

 • aparate de măsură și control;
 • echipamente hidraulice și pneumatice;
 • scule;
 • aparatură de laborator;
 • alte produse.

4. Compania se constituie prin asocierea pe baza liberului consimțământ a unităților proprietate de stat care acționează în domeniul mecanicii fine.

5. Capitalul social al firmei este de 9.032 milioane lei, stabilit pe baza rezultatelor bilanțului anual al membrilor fondatori la data de 31 martie 1990.

Evaluarea capitalului social și a întregului patrimoniu al C.M.F. se va efectua pe baza metodologiei aprobate de guvern.

Membrii fondatori și capitalul subscris se prezintă în anexa la statut.

6. Capitalul social se constituie din titluri de valori - acțiuni - în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.

7. Acțiunile emise în limita capitalului social constituit au următorul regim:

 • în prima etapă, unicul proprietar al acțiunilor C.M.F. este statul;
 • în etapa următoare, pe măsura trecerii la economia de piață, statul poate pune în vânzare acțiunile C.M.F. prin bursa de valori.

8. Activitatea, ca firmă, a C.M.F. începe din momentul înregistrării actului de constituire la Ministerul Finanțelor.

Înființarea C.M.F., obiectul de activitate și capitalul social se vor aduce la cunoștință publică prin Monitorul Oficial.

9. La C.M.F. se poate asocia orice altă organizație economică sau firmă, cu aprobarea organelor de conducere ale companiei, dobândind statut de membru asociat cu toate drepturile și obligațiile membrilor fondatori.

10. C.M.F., pe baza hotărârilor adunării generale a acționarilor, se poate diviza sau lichida în condițiile legii.

Capitolul II

Structura Companiei Mecanică Fină

11. Structura C.M.F. cuprinde:

 • divizia de management;
 • divizii de producție.

12. Divizia de management are următoarele atribuții:

a) realizarea activității de marketing prin: studierea conjuncturii pieței interne și externe; elaborarea politicii de produs; stabilirea politicii de promovare și reclamă; elaborarea strategiei de prețuri; realizarea rețelei de vânzare; organizarea activității de relații publice;

b) realizarea activității de cercetare-dezvoltare prin: elaborarea de prognoze tehnico-științifice; desfășurarea activității de cercetare și dezvoltare; stabilirea strategiei de investiții și corelarea acesteia cu dezvoltarea diferențiată; elaborarea politicii de calitate și realizarea sistemului de asigurare a calității;

c) realizarea orientării și programării producției corelat cu potențialul diviziilor de producție și interesele companiei prin: asigurarea condițiilor contractării producției; asigurarea bazei tehnico-materiale; organizarea cooperării în producție și a livrărilor de produse și servicii între divizii pe baza unui sistem de circulație internă;

d) stabilirea politicii de vânzare a producției la intern și extern; organizarea rețelei de desfacere, service și asistență tehnică; organizarea unui sistem propriu de transporturi;

e) organizarea cooperării economice și tehnico-științifice internaționale;

f) realizarea activității economico-financiare prin stabilirea performanțelor de profit; elaborarea propunerilor de destinație a profiturilor; elaborarea și realizarea sistemului de contabilitate și de control financiar al companiei;

g) realizarea sistemului informațional și statistic prin crearea rețelei proprii; implementarea bazelor automate de date; asigurarea sistemului ierarhic distribuit; implementarea programelor speciale pentru activitatea de management; asigurarea interfațării cu alte sisteme și cu sistemul național;

h) politica de asigurare și pregătire a forței de muncă; stabilirea politicii de salarizare, compensare și stimulare a personalului. Formele de salarizare în etapa actuală, când statul este principalul acționar, se vor stabili de către consiliul de administrație al companiei, cu respectarea prevederilor Decretului-lege nr. 68/1990 și ale Legii nr. 57/1974;

i) elaborarea proiectului contractului colectiv de muncă;

j) elaborarea de programe sociale, culturale și educative.

13. Divizia de management este condusă de directorul general al companiei și are în componență:

 • departamentul de marketing și relații publice;
 • departamentul de cercetare-dezvoltare-organizare, care are în componență și unități de cercetare-proiectare;
 • departamentul producție-aprovizionare;
 • departamentul vânzări la intern;
 • departamentul comerț exterior;
 • departamentul financiar;
 • departamentul informatică și statistică, care are în componența sa și unități de calcul electronic;
 • departamentul personal, salarizare, juridic și programe sociale.

Departamentele sunt conduse de directori; organizarea și salarizarea personalului de conducere și execuție din cadrul departamentelor, în actuala etapă, când statul este principalul acționar, se vor face în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 65/1990 și ale Legii nr. 57/1974 (anexa nr. VI, lit. A).

Stabilirea concretă a funcțiilor și nivelurilor de salarizare se va face prin statul de funcții aprobat de consiliul de administrație și avizat de ministerul coordonator.

14. Sediul diviziei de management: strada Popa Lazăr nr. 6, sector 2, București.

15. Diviziile de producție ale C.M.F. sunt unități cu personalitate juridică și au următoarele atribuții:

a) realizarea activității de producție prin contractarea producției la intern și extern; contractarea bazei materiale; programarea și livrarea producției în corelație cu clauzele contractuale; îndeplinirea obligațiilor de cooperare în cadrul C.M.F.; funcționarea sistemului de asigurare a calității; încasarea producției la intern și extern;

b) răspunderea pentru realizarea performanțelor de profit stabilite de C.M.F. prin gestionarea proprie a costurilor și competență în stabilirea prețului de vânzare;

c) încadrarea și pregătirea forței de muncă;

d) aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă, asigurarea condițiilor de protecție a muncii și a calității mediului înconjurător;

e) implementarea de programe sociale referitoare la condiții de locuit, alimentație și aprovizionare, îngrijirea și educarea copiilor, asistență medicală, turism, sport, agrement, cultură, burse, sprijinirea pensionarilor și acțiuni filantropice.

16. Diviziile de producție au, de asemenea, ca atribuții elaborarea și implementarea de programe de marketing pe produse, elaborarea de programe de politică de produs și dezvoltare pe produs, organizarea de activități de relații publice și alte atribuții de management.

17. Atribuțiile prevăzute la art. 15 sunt exercitate de diviziile de producție în cadrul politicii stabilite de divizia de management C.M.F., iar cele prevăzute la art. 16 în limita competențelor stabilite cu conducerea diviziei de management C.M.F.

18. Diviziile de producție, unitățile de cercetare proiectare, de comerț exterior și centrul de calcul - în etapa actuală - au organizarea și salarizarea aprobate conform prevederilor Decretului-lege nr. 65/1990, Decretului nr. 162/1973 și Legii nr. 57/1974, cu completările și adaptările ulterioare.

Capitolul III

Organele de conducere ale companiei

19. Organele de conducere ale C.M.F. sunt:

 • Adunarea generală a acționarilor C.M.F.;
 • Consiliul de administrație ales de adunarea generală;
 • Comitetul directorial numit de consiliul de administrație.

A. Adunarea generală a acționarilor C.M.F.

20. Adunarea generală a acționarilor, în actuala etapă, este compusă din membrii fondatori, reprezentați prin directorii diviziilor de producție, directorul general al companiei, directorii departamentelor din divizia de management și delegatul ministerului coordonator ca reprezentant al statului. Adunarea generală reprezintă organul suprem de conducere al companiei și are ca atribuții:

a) aprobă și modifică statutul companiei;

b) aprobă structura companiei, asocierea, fuzionarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

c) stabilește numărul membrilor consiliului de administrație și alege nominal pe membrii acestuia, desemnează președintele consiliului de administrație.

În prima etapa, când statul este unicul proprietar al acțiunilor, președintele consiliului de administrație este numit de ministerul de profil din colectivul de conducere al acestuia;

d) alege comisia de cenzori;

e) examinează și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit;

f) aprobă repartizarea profitului, crearea fondului de rezervă și mărimea dividendelor;

g) aprobă mărirea sau reducerea capitalului social;

h) aprobă modificarea numărului de acțiuni sau a valorii acestora;

i) aprobă investirea de capital în alte societăți, utilizarea fondurilor de rezervă și a fondului de dezvoltare viitoare;

j) aprobă contractarea de împrumuturi;

k) dă acordul asupra contractelor muncă.

21. Adunarea generală a acționarilor se convoacă în sesiuni ordinare o dată pe an și extraordinare la cererea deținătorilor a 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori sau a președintelui consiliului de administrație.

Convocarea adunării generale a acționarilor se face prin încunoștințare publică, cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată.

Adunarea generală este statutar constituită în prezența deținătorilor sau a reprezentanților acestora, reprezentând minimum 51% din capitalul social.

Hotărârile se adoptă cu jumătate plus 1 din numărul de voturi prezente.

22. Deciziile adunării generale a acționarilor, în limitele statutului și ale legilor în vigoare, sunt obligatorii pentru toți acționarii.

B. Consiliul de administrație al C.M.F.

23. Consiliul de administrație este organul de conducere între sesiunile adunării generale și este format din reprezentanții acționarilor.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

a) aprobă tactica și strategia de marketing;

b) aprobă politica de dezvoltare produse și tehnologii;

c) aprobă domeniile orientative ale producției;

d) aprobă politica de vânzări;

e) aprobă operații de credit;

f) examinează și înaintează adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit;

g) aprobă programele sociale și reprezintă compania în relațiile de muncă stipulate în contractul colectiv de muncă;

h) numește și revocă directorul general al companiei;

i) angajează și concediază personalul de conducere al diviziilor și departamentelor.

24. Consiliul de administrație se întrunește în sesiuni ordinare o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui sau a 1/3 din membrii săi.

Consiliul de administrație este legal constituit în prezența reprezentanților a minimum 51% din capitalul subscris.

Hotărârile se adoptă cu jumătate plus 1 din numărul voturilor prezente.

25. Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză și decizională consilieri și consultanți din diferite alte sectoare ale vieții economice și sociale. Activitatea acestora va fi compensată material, conform înțelegerilor reciproce, pe bază de contract.

C. Comitetul directorial

26. Comitetul directorial este organul de derulare a activității curente a companiei. Este compus din directorul general și directorii de departamente ale diviziei de management C.M.F.

Comitetul directorial se întrunește în ședințe săptămânale și este condus de directorul general al companiei.

Atribuțiile comitetului directorial sunt:

a) asigură îndeplinirea atribuțiilor prevăzute pentru divizia de management în prezentul statut;

b) stabilește programul de activitate al departamentelor diviziei de management;

c) analizează activitatea diviziilor de producție și împreună cu conducerea acestora stabilește măsurile care se impun;

d) numește personalul din cadrul departamentelor diviziei de management.

27. Directorul general asigură conducerea curentă a companiei și urmărește aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administrație și a deciziilor adoptate de comitetul directorial.

Capitolul IV

Comisia de cenzori

28. Pentru exercitarea controlului asupra activității economico-financiare a companiei se constituie o comisie de cenzori din 5 membri numiți din cadrul salariaților C.M.F., de adunarea generală a acționarilor, pe o perioadă de un an. Salarizarea acestora se va face cu aprobarea consiliului de administrație la un nivel maxim egal cu cel al directorilor de departamente din divizia de management.

29. Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

a) împreună cu comitetul directorial stabilește forma bilanțurilor și a situației acționarilor;

b) examinează cel puțin trimestrial evidența contabilă și documentele financiare ale companiei;

c) efectuează controale inopinate asupra operațiunilor și situației bancare a companiei și a diviziilor de producție;

d) verifică bilanțurile contabile și prezintă raportul său adunării generale a acționarilor;

e) participă la toate adunările generale ale acționarilor;

f) convoacă, conform normelor, adunarea generală a acționarilor în sesiune extraordinară.

Capitolul V

Bugetul de venituri și cheltuieli. Bilanțul contabil și contul de profit

30. Bugetul anual de venituri și cheltuieli al C.M.F. exprimă în formă sintetică veniturile și cheltuielile privind activitatea companiei.

Bugetul are un caracter previzional, întocmindu-se în trim. IV al anului financiar curent pentru anul următor, și se aprobă de adunarea generală a acționarilor.

31. Bilanțul contabil reprezintă documentul de consemnare a rezultatelor financiare ale activității C.M.F. pe baza căruia se determină mărimea profitului rezultat în anul de execuție.

Bilanțul contabil este verificat de comisia de cenzori și se aprobă de adunarea generală a acționarilor. Proiectul bilanțului contabil se aduce la cunoștința acționarilor cu cel puțin 10 zile înaintea datei de convocare a adunării generale.

32. Prin contul de profit se stabilește destinația profitului, inclusiv cota ce se atribuie ca dividende acționarilor;

În cazul în care se consemnează pierderi se stabilește modul lor de acoperire.

33. Evaluarea veniturilor, cheltuielilor și a profitului se face în lei, pentru operațiunile efectuate în valută, utilizând-se cursul în vigoare.

Operațiunile în valută se evidențiază separat în contabilitatea companiei, în care scop aceasta dispune de un cont valutar în bancă.

Capitolul VI

Titlurile de valori

34. Titlurile de valori emise conform art. 6 din statut au înscrise:

 • denumirea societății;
 • data actului constitutiv al C.M.F. și aceea a publicării sale;
 • mărimea capitalului social, numărul și suma totală a acțiunilor emise;
 • valoarea nominală a acțiunii și numărul ei de ordine;
 • semnătura președintelui Consiliului de administrație al C.M.F.

35. Proprietatea acțiunilor se transferă prin simpla transmitere a titlului respectiv.

36. Acțiunea conferă posesorilor ei drepturi egale, asigurând-se pentru fiecare acționar dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor.

37. Dividendul fiecărei acțiuni se plătește din profitul real al C.M.F. și reprezintă pentru acționar un drept social, iar de la data aprobării bilanțului de către adunarea generală a acționarilor se transformă într-un drept de creanță exigibil față de companie.

38. Situația acțiunilor pe principalii acționari va fi publicată anual împreună cu bilanțul contabil al companiei.

Capitolul VII

Dispoziții finale și tranzitorii

39. Directorul general al C.M.F. răspunde în fața consiliului de administrație pentru acțiunile de management și de angajare a companiei.

Directorii departamentelor din divizia de management C.M.F. și directorii diviziilor de producție răspund în fața directorului general al C.M.F. pentru activitățile de management și de execuție în limita atribuțiilor stabilite.

40. Prezentul statut C.M.F. reprezintă cadrul constitutiv pentru desfășurarea și realizarea obiectului companiei și se întregește cu prevederile legislației comerciale și ale celorlalte reglementări legale în vigoare.

41. Pentru aplicarea completă a prevederilor prezentului statut, consiliul de administrație va aproba, la propunerea diviziei de management, regulile interne de funcționare a C.M.F.


[modificare] Anexă

Membrii fondatori și capitalul social subscris la Compania Mecanică Fină

Nr.crt Denumirea membrului fondator Capitatul social subscris[2]
- milioane lei -
1. Întreprinderea de mecanică fină București 1.275
2. Întreprinderea „Balanța” Sibiu 858
3. Întreprinderea de scule și elemente hidraulice Focșani 906
4. Întreprinderea de aparate de măsură și control Vaslui 293
5. Întreprinderea de aparate și utilaje pentru cercetare București 289
6. Întreprinderea de scule Râșnov 809
7. Întreprinderea de aparatură și echipament hidraulic București 713
8. Întreprinderea de unelte și scule Brașov 393
9. Întreprinderea de scule și accesorii Pașcani 379
10. Întreprinderea de echipament hidraulic Râmnicu Vâlcea 424
11. Întreprinderea de accesorii mașini-unelte Blaj 202
12. Întreprinderea mecanică Bistrița 751
13. Întreprinderea de orologerie industrială Arad 304
14. Întreprinderea de scule, subansambluri, accesorii Rădăuți 445
15. Fabrica de aparate de măsură și control Drobeta-Turnu Severin 112
16. Întreprinderea „Electrometal” Cluj-Napoca 231
17. Întreprinderea „Precizia” București 190
18. Întreprinderea de prelucrări mecanice Roșiori de Vede 115
19. Întreprinderea „Someșul” Gherla 88
20. Institutul de cercetare și proiectare pentru mecanică fină București 212
21. Centrul de calcul București al Centralei industriale de mecanică fină 31
22. Direcția de comerț exterior „Mefin” București 12
Total capital social C.M.F 9.032
 1. În continuare în text C.M.F.
 2. Evaluarea capitalului social și a întregului patrimoniu al C.M.F. se va efectua pe baza metodologiei aprobate de guvern.