autentificare cu OpenID
Hotărâre privind regimul vamal aplicabil persoanelor fizice
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Regimul vamal aplicabil persoanelor fizice este prevăzut în anexele nr. 1-4.

Art. 2. - Pentru bunurile expediate din străinătate cu document de transport internațional, anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri, se aplică regimul vamal în vigoare la data expedierii.

Pentru bunurile care aparțin călătorilor se aplică regimul vamal în vigoare la data prezentării bunurilor în vamă.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Pe aceeași dată, orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.


[modificare] Anexa Nr. 1

Condițiile și limitele în cadrul cărora persoanele fizice pot introduce sau scoate bunuri din țară

A. Introducerea de bunuri în țară

1. Persoanele fizice pot să introducă în țară bunuri fără plata taxelor vamale, cu excepția următoarelor categorii:

a) autoturisme, autorulote, motociclete, motorete, minimotorete, rulote, remorci, ambarcațiuni cu motor, precum și piese de schimb și accesorii pentru acestea;

b) mobilier de orice fel;

c) stații de radio-emisie-recepție;

d) aparate de filmat;

e) videocamere;

f) aparate de proiecție film sau video;

g) aparate video de înregistrare și redare;

h) combine video (compuse cel puțin dintr-un aparat video și un televizor sau monitor, care formează un corp compact);

i) antene și amplificatoare pentru recepționarea programelor de televiziune transmise prin satelit, precum și părți componente și accesorii pentru acestea;

j) combine audio (compuse din cel puțin trei aparate care formează un corp compact);

k) egalizatoare de sunet;

l) amplificatoare de sunet;

m) boxe audio;

n) instrumente muzicale de orice fel;

o) aparate de copiat și multiplicat, precum și cele de transmitere la distanță a copiilor;

p) aparate pentru condiționarea aerului;

r) covoare și mochete de orice dimensiuni;

s) arme de vânătoare sau de tir, precum și muniții pentru acestea, numai cu prezentarea autorizației prevăzute de lege;

t) bunuri de același fel a căror valoare totală depășește 5.000 lei.

Bunurile de la lit. a) - s) se admit cu plata taxelor vamale numai câte o bucată sau garnitură, după caz, din fiecare, iar bunurile de la lit. t) numai în valoare totală de 5.000 lei. Peste aceste limite, bunurile pot fi importate numai în conformitate cu reglementările legale privind activitatea de comerț exterior.

2. Persoanele fizice pot primi, în condițiile pct. 1, bunuri expediate din străinătate, prin intermediul unor firme străine, și cu plata anticipată a taxelor vamale în valută, în cadrul unor contracte încheiate de aceste firme cu persoane juridice române autorizate în acest scop. În acest caz, contractele vor fi avizate de Direcția Generală a Vămilor din punct de vedere al regimului vamal aplicabil.

3. Călătorii cu domiciliul în străinătate pot introduce temporar în țară, fără garantarea taxelor vamale și fără orice formalități, următoarele bunuri: 2 aparate fotografice și 24 casete sau 10 role film pentru fiecare aparat; 1 binoclu; 1 radioreceptor portabil și un televizor portabil; 1 casetofon portabil; 1 cărucior de copil; 1 cort și alte echipamente de cantonament, precum și alte articole de sport uzuale, inclusiv o ambarcațiune; 1 bicicletă și 1 mașină de scris portabilă.

Pentru bunurile prevăzute la pct. 1 lit. b)-t), introduse temporar în țară, fără garantarea taxelor vamale, de călătorii cu domiciliul în străinătate, ca bagaj însoțit sau neînsoțit, organele vamale înmânează titularilor declarații vamale în vederea scoaterii din țară a acestor bunuri fără taxe vamale.

Declarația vamală va fi înscrisă în documentul de trecere a frontierei.

4. Călătorii români sau străini în cadrul micului trafic de frontieră, precum și în cadrul trecerilor ocazionale (simple), pot introduce în țară, fără plata taxelor vamale:

a) îmbrăcăminte, încălțăminte și alte obiecte de mică valoare strict necesare pe durata călătoriei, precum și alimente pentru folosința personală;

b) bunuri în limita valorii totale de 500 lei, altele decât cele prevăzute la pct. 1 lit. a)-t).

Călătorii români sau străini în cadrul micului trafic de frontieră pot introduce în țară, cu plata taxelor vamale, bunuri ca cele prevăzute la pct. 1 lit. a)-t), în limita valorii totale de 500 lei.

Călătorilor români sau străini care intră în țară mai mult decât o dată într-o lună sau care rămân în România cel mult 24 de ore li se aplică regimul vamal prevăzut pentru călătorii în cadrul micului trafic de frontieră.

5. Persoanele care își stabilesc domiciliul în România pot introduce în țară, fără plata taxelor vamale, toate bunurile prezentate la vămuire.

Scutirea de taxe se acordă în baza unei adeverințe eliberate de organele competente din care să rezulte data stabilirii definitive a domiciliului în România sau a repatrierii. Scutirea de taxe vamale se acordă pentru bunurile intrate în țară ca bagaj însoțit sau neînsoțit într-un interval de 6 luni de la data stabilirii definitive a domiciliului în România sau a repatrierii. Bunurile sosite înainte de data stabilirii domiciliului în România sau a repatrierii pot fi eliberate titularilor în custodie, cu garantarea taxelor vamale, pe baza unei adeverințe din care să rezulte că titularul a solicitat aprobarea stabilirii domiciliului în România sau repatrierea.

6. Persoanele cu domiciliul în străinătate, în interes de serviciu în România, pot introduce temporar în țară, fără garantarea taxelor vamale, ca bagaj însoțit sau neînsoțit, bunuri pe baza unui inventar vizat de organele vamale, dacă aceste bunuri intră în țară în cel mult 6 luni de la data instalării titularilor. Pentru persoanele venite la studii, acest regim se aplică pe timp de 3 luni de la începerea fiecărui an de învățământ.

Eliberarea din vamă a bunurilor se face în baza unei adeverințe emise de unitățile române sau de unitățile străine autorizate să funcționeze în România, cu care aceste persoane sunt în relații de serviciu.

B. Scoaterea de bunuri din țară

Persoane cu domiciliul în România trimise în străinătate în interes de serviciu

7. Personalul muncitor trimis în străinătate în interes de serviciu poate scoate din țară, fără plata taxelor vamale:

a) bunuri de uz personal, familial și gospodăresc, precum și materiale de studiu și documentare, cu condiția ca obiectele de folosință îndelungată să fie declarate în scris organelor vamale, pentru a putea fi reintroduse în țară cu scutire de taxe vamale;

b) bunuri în valoare de până la 1.500 lei, în total.

8. Pentru persoanele prevăzute la pct. 7, membrii de familie pot expedia prin colete, fără plata taxelor vamale, obiecte de îmbrăcăminte, încălțăminte și lenjerie, necesare pe durata șederii în străinătate.

Turiștii cu domiciliul în România

9. Turiștii pot scoate din țară, temporar, fără garantarea taxelor vamale, următoarele bunuri:

a) îmbrăcăminte și alte articole personale, precum și medicamente, necesare pe durata călătoriei, ținând seama de toate condițiile deplasării;

b) două aparate fotografice și 24 casete sau 10 role film pentru fiecare aparat, precum și un aparat de filmat de format mic și 10 bobine de film;

c) un binoclu;

d) un radioreceptor portabil și un radiocasetofon portabil;

e) un televizor portabil și un videocasetofon portabil;

f) un instrument muzical portabil;

g) un cărucior de copil;

h) un cort și alte echipamente de cantonament, precum și alte articole de sport uzuale, inclusiv o ambarcațiune, o bicicletă și două arme de vânătoare cu câte 100 cartușe pentru fiecare armă;

i) o mașină de scris portabilă;

j) bunuri aflate în bagajele însoțite, în limita valorii totale de 1.000 lei, o dată pe an calendaristic (prevedere suspendată în perioada 1 octombrie 1990 - 30 aprilie 1991).

10. Pentru bunurile prevăzute la pct. 1 lit. b)-t), scoase temporar din țară, fără garantarea taxelor vamale, de turiștii cu domiciliul în România, ca bagaj însoțit sau neînsoțit, organele vamale înmânează titularilor declarații vamale în vederea introducerii în țară a acestor bunuri fără taxe vamale.

Declarația vamală va fi înscrisă în documentul de trecere a frontierei.

11. Turiștii pot scoate din țară, cu plata taxelor vamale, o dată pe an calendaristic, bunuri a căror valoare totală să nu depășească 5.000 lei (prevedere suspendată în perioada 1 octombrie 1990 - 30 aprilie 1991).

12. Turiștii care ies din țară mai mult decât o dată pe an pot scoate fără plata taxelor vamale bunuri în limita valorii totale de 500 lei și cu plata taxelor vamale bunuri în limita valorii totale de 500 lei (prevedere suspendată în perioada 1 octombrie 1990 - 30 aprilie 1991).

Turiștii cu domiciliul în străinătate

13. Turiștii pot scoate, din țară, fără plata taxelor vamale:

a) bunurile introduse temporar în condițiile pct. 3 alin. 1;

b) bunuri aflate în bagajele însoțite în limita valorii totale de 1.000 lei, o dată pe an calendaristic (prevedere suspendată în perioada 1 octombrie 1990 - 30 aprilie 1991);

c) bunuri cumpărate cu plata în valută.

Pe perioada 1 mai 1991 - 31 decembrie 1991 se suspendă aplicarea pct. 13 lit. c).

14. Turiștii pot scoate din țară, cu plata taxelor vamale, bunuri a căror valoare este de până la 50% din sumele în valută schimbate legal (prevedere suspendată în perioada 1 octombrie 1990 - 30 aprilie 1991).

Călătorii români sau străini în cadrul micului trafic de frontieră, precum și în cadrul trecerilor ocazionale (simple)

15. Călătorii români sau străini în cadrul micului trafic de frontieră, precum și în cadrul trecerilor ocazionale (simple), pot scoate din țară, fără plata taxelor vamale:

a) îmbrăcăminte, încălțăminte și alte obiecte de mică valoare strict necesare pe durata călătoriei, precum și medicamente pentru folosința personală;

b) bunuri în limita valorii totale de 500 lei (prevedere suspendată în perioada 1 octombrie 1990 - 30 aprilie 1991).

16. Călătorii români sau străini în cadrul micului trafic de frontieră pot scoate din țară, cu plata taxelor vamale, bunuri în limita valorii totale de 500 lei (prevedere suspendată în perioada 1 octombrie 1990 - 30 aprilie 1991).

17. Călătorilor români sau străini care ies din țară mai mult decât o dată într-o lună sau care rămân în străinătate cel mult 24 de ore li se aplică regimul vamal prevăzut pentru călătorii în cadrul micului trafic de frontieră.

Persoanele care își stabilesc domiciliul în altă țară

18. Persoanele care își stabilesc domiciliul în altă țară pot scoate, fără plata taxelor vamale, următoarele bunuri:

a) ca bagaj însoțit: îmbrăcăminte și alte articole necesare pe durata călătoriei, bijuterii din aur fără pietre prețioase, în limita a 10 g, pentru fiecare persoană care a împlinit vârsta de 16 ani, și obiecte din argint, în limita a 20 g, de persoană;

b) ca bagaj neînsoțit:

 • bunuri de uz personal, familial sau gospodăresc, cu excepția autoturismelor;
 • unelte și instrumente pentru exercitarea profesiei, în baza unei adeverințe din care să rezulte profesia.

Ministrul finanțelor poate stabili norme privind expedierea din țară, o singură dată, înainte de plecare, a bunurilor prevăzute la lit. b).

Persoane cu domiciliul în străinătate în interes de serviciu în România

19. Persoanele cu domiciliul în străinătate în interes de serviciu în România pot scoate din țară ca bagaj însoțit sau neînsoțit, o singură dată la terminarea misiunii, următoarele bunuri:

I. Fără plata taxelor vamale:

a) bunurile introduse temporar în țară, în condițiile pct. 6;

b) bunurile de uz personal, familial sau gospodăresc dobândite din sumele în lei obținute legal cu titlu de salarii, premii, indemnizații, onorarii, burse sau alte venituri similare. Valoarea totală a acestor bunuri nu poate depăși 30% din sumele obținute. Dacă sumele în lei provin din schimb valutar efectuat de titulari este necesară prezentarea la organele vamale a documentului de schimb;

c) bunurile cumpărate cu plata în valută.

II. Cu plata taxelor vamale:

 • bunuri a căror valoare totală nu depășește 5.000 lei.

20. Persoanele cu domiciliul în străinătate, care își desfășoară activitatea pe mijloacele de transport în trafic internațional, pot scoate din țară:

I. Fără plata taxelor vamale:

 • bunurile introduse temporar în țară, în condițiile prevăzute la pct. 3.

II. Cu plata taxelor vamale:

 • bunuri în limita valorii totale de 1.000 lei.

Bunuri expediate prin colete

21. Persoanele fizice pot expedia din țară, prin colete, cu plata taxelor vamale, bunuri în limita valorii totale de 5.000 lei.

22. Călătorii cu domiciliul în România sau în străinătate pot expedia, prin colete, fără plata taxelor vamale, următoarele bunuri:

a) îmbrăcăminte și alte articole personale, necesare pe durata călătoriei, ținând seama de toate condițiile deplasării;

b) bunurile introduse temporar în țară, în condițiile prevăzute la pct. 3.

Expedierea acestor bunuri se permite în baza documentului de trecere a frontierei sau a biletelor de călătorie.

Dispoziții finale

23. Persoanele fizice pot introduce sau scoate din țară, fără a fi supuse declarării în scris și fără plata taxelor vamale, bijuteriile de uz personal.

Prin bijuterii de uz personal se înțeleg obiectele din metale prețioase, cu sau fără pietre prețioase, în următoarele limite:

 • pentru bărbați: 1 verighetă, 2 inele, 1 ceas cu sau fără brățară, 1 medalion cu lănțișor, 1 ac de cravată, 1 pereche butoni, 1 trusă creion-stilou, 2 perechi ochelari;
 • pentru femei: 1 verighetă, 2 inele, 1 ceas cu sau fără brățară, 2 medalioane cu lănțișor, 2 perechi cercei, 2 brățări, 1 broșă, 1 colier, 2 perechi ochelari;
 • pentru persoane până la 16 ani: 1 inel, 1 ceas cu sau fără brățară, 1 brățară, 1 medalion cu lănțișor, 2 perechi ochelari, iar pentru fete, și 1 pereche cercei.

În cazul micului trafic de frontieră, prin bijuterii de uz personal se înțeleg obiectele din metale prețioase, cu sau fără pietre prețioase, în următoarele limite: 1 verighetă, 1 inel, iar pentru femei, și 1 pereche cercei.

În cazul persoanelor prevăzute la pct. 18, prin bijuterii de uz personal se înțeleg obiectele din metale prețioase enumerate la pct. 18 lit. a).

24. Limitele cantitative sau valorice prevăzute prin Regulamentul vamal și prezenta anexă se aplică de persoană pentru fiecare transport, dacă nu se dispune altfel. Prin transport însoțit se înțeleg bunurile pe care o persoană le duce cu sine în același mijloc de transport sau care o însoțesc în același mijloc de transport. Prin transport neînsoțit se înțeleg bunurile expediate și înscrise în același document de transport.


[modificare] Anexa Nr. 2

Notă privind introducerea și scoaterea din țară de către persoanele fizice a produselor alimentare

1. Călătorii cu domiciliul în străinătate pot scoate din țară, fără plata taxelor vamale, produsele alimentare necesare pe timpul transportului pentru 24 de ore, inclusiv 2 l băuturi alcoolice (peste 22°), 2 l vin sau bere și 200 țigarete.

Nu pot fi scoase din țară produse alimentare cu plata taxelor vamale.

2. Membrii echipajelor navelor sub pavilion străin pot introduce la bord, fără plata taxelor vamale, pentru consum strict personal, pe timpul staționării în porturile române, produse alimentare cumpărate direct din comerț, în următoarele situații:

 • întreprinderea specializată pentru aprovizionarea navelor nu comercializează produsele respective sau nu le comercializează în cantitățile reduse solicitate;
 • în port nu funcționează o întreprindere specializată pentru aprovizionarea navelor.

3. Călătorii cu domiciliul în România pot scoate din țară, fără plata taxelor vamale, produsele alimentare necesare pe durata călătoriei, inclusiv 2 l băuturi alcoolice (peste 22°), 2 l vin sau bere și 200 țigarete.

Nu pot fi scoase din țară produse alimentare cu plata taxelor vamale.

4. Personalul de servire al navelor sub pavilion român care activează în apele internaționale poate scoate din țară, în mod individual, fără plata taxelor vamale, 5 kg produse alimentare diverse/om/voiaj, 2 l băuturi alcoolice (peste 22°), 2 l vin sau bere și 200 țigarete.

Nu pot fi scoase din țară produse alimentare cu plata taxelor vamale.

5. Personalul român de servire al mijloacelor de transport pe calea ferată și auto în trafic internațional poate scoate din țară, în mod individual, fără plata taxelor vamale, 0,500 kg produse alimentare diverse/om/zi, 2 l băuturi alcoolice (peste 22°), 2 l vin sau bere și 20 țigarete/om/zi.

6. Persoanele care se deplasează în cadrul micului trafic de frontieră sau în cadrul unor înțelegeri cu țările limitrofe privind trecerile ocazionale peste frontieră, precum și turiștii cu domiciliul în străinătate care intră în țară mai mult decât o dată într-o lună sau care rămân în România mai puțin de 24 de ore, nu pot scoate din țară produse alimentare.

7. Produsele alimentare nu pot fi expediate din țară prin colete.

8. Băuturile alcoolice și țigaretele sunt scutite de plata taxelor vamale la introducerea în țară pe orice cale, în următoarele cantități:

a) băuturi alcoolice peste 22° - 2 l;

b) vin sau bere - 4 l;

c) țigarete - 200 buc.

Pentru personalul de pe nave și aeronave, limita scutită de plata taxelor vamale la băuturi alcoolice de orice fel este de 1 l.

Introducerea în țară a băuturilor alcoolice și țigaretelor peste limitele prevăzute la alin. 1 și 2 este permisă numai cu plata taxelor vamale, fără a depăși valoarea totală de 50.000 lei.

9. Persoanele până la 16 ani nu beneficiază de scutirile de taxe vamale prevăzute în prezenta anexă pentru băuturi alcoolice și produse din tutun.

10. Limitele prevăzute în prezenta anexă se aplică pentru fiecare persoană care trece frontiera.


[modificare] Anexa Nr. 3

Tariful vamal pentru bunurile aparținând persoanelor fizice

1. Pentru bunurile introduse sau scoase din țară de persoanele fizice, taxa vamală este de 20% aplicată la valoarea în vamă stabilită potrivit anexei nr. 4 la Regulamentul vamal.

2. Persoanele fizice cu domiciliul în România sau în străinătate pot achita taxele vamale în lei sau în lei proveniți din schimb valutar.

3. Pentru bunurile de origine română introduse în țară nu se aplică taxe vamale.

4. Aplicarea taxelor vamale se face numai la diferența de valoare cu care este depășit plafonul admis cu scutire.


[modificare] Anexa Nr. 4

Norme privind stabilirea valorii în vamă a bunurilor aparținând persoanelor fizice

1. Valoarea în vamă pentru bunurile introduse sau scoase din țară de persoanele fizice se stabilește în lei de către ministrul finanțelor prin „Lista de valori în vamă unice pe produse sau grupe de produse".

Pentru bunurile a căror valoare în vamă nu este stabilită în lista de valori, organele vamale determină valoarea în vamă luând în considerare valoarea stabilită pentru bunuri cu caracteristici asemănătoare.

2. Valoarea în vamă pentru bunurile introduse în țară, prevăzute la pct. 1 lit. a) din anexa nr. 1 (cu excepția pieselor de schimb și accesoriilor), reprezintă prețul de vânzare cu amănuntul corespunzător anului de fabricație, înscris în cataloagele externe de prețuri. În lipsa cataloagelor, organele vamale iau în considerare prețul de facturare al unor bunuri noi cu aceleași caracteristici.

Determinarea în lei a valorii în vamă stabilită pe baza prețurilor externe se face potrivit listei de cursuri comunicată de Banca Națională a României.

3. Valoarea în vamă pentru bunurile supuse taxelor vamale este valoarea în vigoare în momentul efectuării operațiunii de taxare.

4. În cazul bunurilor cu mai multe componente care formează un corp compact se aplică taxe vamale numai pentru componentele supuse taxelor vamale.