autentificare cu OpenID
Ordin pentru aprobarea Normelor cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activități artistice și distractive la care se percep tarife de intrare
 • semnat: Ministrul culturii, Andrei Pleșu
 • semnat: Ministrul finanțelor, Theodor Stolojan notă
  Avizăm favorabil

Ministerul Culturii

În temeiul prevederilor Decretului nr. 12/1989 privind înființarea Ministerului Culturii, pentru asigurarea unui cadru legal organizării și desfășurării spectacolelor, concertelor, altor activități artistice și distractive la care se percep tarife de intrare, pentru reglementarea modului de contractare și colaborare în relațiile organizatorilor de manifestări artistice și distractive cu artiștii și formațiile artistice aparținând tuturor genurilor interpretative, se dispun următoarele:

1. Se aprobă Normele cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activități artistice și distractive la care se percep tarife de intrare. Acestea fac parte integrantă din prezentul ordin.

2. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare de la data de 15 octombrie 1990, dată la care Normele cu privite la organizarea manifestărilor și programelor artistice precum și a programelor de discotecă, aprobate din dispozițiile fostului C.C.E.S. nr. 523 și 524/15.XII.1985 ca și alte reglementări contrare, se abrogă.

3. Direcția generală economică, organizare, dezvoltare va comunica prezentul ordin: Ministerului Comerțului și Turismului, Ministerului Învățământului și Științei, Radioteleviziunii Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, Ministerului Tineretului și Sporturilor, Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României, uniunilor, asociaților, ligilor, societăților cu profil cultural artistic, „ROMSTAR” din cadrul I.C.E. "ARTEXIM", Centrului de perfecționare a personalului din cultură și artă, de pregătire postliceală și postuniversitară din subordinea Ministerului Culturii, direcțiilor specializate și oficiului juridic din Ministerul Culturii, precum și altor organisme centrale, instituții și unități economice interesate.

Ministerul Culturii va lua măsuri, în același tip, pentru publicarea prezentului ordin, precum și a normelor care fac parte integrantă din acesta, în Monitorul Oficial.


[modificare] Norme cu privire la organizarea spectacolelor, concertelor, a altor activități artistice și distractive la care se percep tarife de intrare

Art. 1. - Au dreptul să organizeze spectacole, concerte, programe de discotecă și alte activități artistice și distractive (denumite în continuare activități artistice și distractive) cu percepere de tarife de intrare:

 • teatrele, instituțiile muzicale, formațiile folclorice și ansamblurile artistice profesioniste, Circul de stat;
 • „ROMSTAR” din cadrul I.C.E. „ARTEXIM” și alte unități specializate din subordinea Ministerului Culturii;
 • casele de cultură, cluburile, căminele culturale, centrele județene pentru conservarea tradiției și creației populare, precum și școlile de artă și meserii;
 • Radioteleviziunea Română;
 • instituțiile de învățământ artistic de toate gradele;
 • unitățile specializate din rețeaua comercială a Ministerului Comerțului și Turismului (hoteluri, baruri, restaurante).

Art. 2. - Au dreptul, de asemenea, să organizeze activități artistice și distractive, cu percepere de tarife de intrare, uniunile, asociațiile, ligile și societățile cu profil cultural-artistic înființate în condițiile legii, unitățile de natura celor de la art. 1 cu caracter particular, agențiile private de impresariat artistic, alte persoane fizice sau juridice autorizate; categoria persoanelor fizice sau juridice autorizate include și interpreții individuali sau grupurile de interpreți, cu specificitate distinctă, constituite din păpușari, marionetiști, artiști de circ.

Art. 3. - Unitățile specializate din rețeaua comercială a Ministerului Comerțului și Turismului pot organiza activități distractiv-artistice specifice (programe de divertisment, muzicale, muzical-coregrafice, discoteci), numai în clădirile proprii prevăzute cu spații destinate acestui scop (hoteluri, baruri, restaurante).

Art. 4. - Organizatorii activităților artistice și distractive la care se percep tarife de intrare, de natura celor la care se referă prezentele norme, răspund de pregătirea și desfășurarea acestora sub semnul calității, după criterii profesionale de specialitate.

Art. 5. - Organizatorii de activități artistice și distractive la care se percep tarife de intrare precizate la art. 2 au obligația să înregistreze, pentru fiecare activitate artistică și distractivă în parte, la organele fiscale pe teritoriul cărora își au sediul - în cazul persoanelor fizice, domiciliul -, contractele încheiate cu salariații și colaboratorii artistici, tehnici sau cu alte contribuții la realizarea programelor. De asemenea, organizatorii de la art. 2 percep tarife de intrare, pe bază de bilete tipărite, cu aprobarea organelor fiscale pe teritoriul cărora își au sediul sau domiciliul, vizate, după tipărire, de aceste organe. Obligația înregistrării, la organele fiscale pe teritoriul cărora își au sediul sau domiciliul, a contractelor încheiate cu salariații și colaboratorii artistici, tehnici sau cu alte contribuții în realizarea activităților artistice și distractive le care se percep tarife de intrare o au și organizatorii menționați la art. 1 din prezentele norme.

Art. 6. - Fără excepție, organizatorii de activități artistice și distractive, la care se percep tarife de între, au obligația ca premergător trecerii la popularizarea și desfășurarea efectivă a acestora, în regim de turneu sau numai în localitățile de reședință, să prezinte inspectoratelor județene de cultură, spre luare în evidentă, itinerariile cuprinzând localitățile (localitatea), sălile (sala) și datele (data) la care vor avea loc reprezentațiile.

Anunțurile efectuate prin mijloacele mass-media, afișele, programele de sală, alte procedee de reclamă folosite pentru popularizarea activităților artistice și distractive la care se percep tarife de intrare vor trebui, obligatoriu, să includă antetul sub care își desfășoară activitatea organizatorii, în cazul instituțiilor menționate la art. 1, denumirea cu care s-au înregistrat juridic și sub care au fost autorizați să funcționeze, în cazul organizatorilor la care se referă art. 2 din prezentele norme.

Prevederile acestui articol se aplică și în cazul activităților artistice și distractive la care se percep tarife de intrare, care se prezintă (desfășoară) în municipiul București, indiferent de subordonarea sau statutul organizatorilor menționați în art. 1 și 2 ale prezentelor norme.

Art. 7. - La susținerea activităților artistice și distractive la care se percep tarife de intrare, inițiate de instituțiile culturale și celelalte unități de stat menționate la art. 1 și de organizatorii precizați la art. 2 din prezentele norme, pot colabora, cu plată, în condițiile și pe baza reglementărilor în vigoare, următoarele categorii de artiști și specialiști în domeniul artei interpretative:

a) interpreți profesioniști încadrați pe posturi de specialitate artistică în teatre sau instituții muzicale ori în alte unități, indiferent de profilul și subordonarea acestora;
b) artiști liber profesioniști, posesori de atestate, eliberate de Comisia centrală de atestări de pe lângă Ministerul Culturii, care au dreptul la exercitarea acestei profesii în diferite specialități interpretative;
c) cadre didactice din unitățile de învățământ artistic de toate gradele și de la școlile de artă și meserii, studenți ai instituțiilor de învățământ superior artistic, precum și pensionari care au ocupat posturi de specialitate artistică în teatre și instituții muzicale.

Art. 8. - Organizatorii de activități artistice și distractive la care se percep tarife de intrare, care utilizează colaboratori cu plată, vor încheia contracte de colaborare după modelul anexat, direct cu colaboratorii prevăzuți la art. 7 din prezentele norme; contractele devin valabile numai după ce au fost înregistrate de către aceștia la organele fiscale, potrivit art. 5.

Art. 9. - Instituțiile profesioniste de spectacole și concerte, casele de cultură, căminele culturale, cluburile, centrele pentru conservarea tradiției și creației populare, precum și școlile de artă și meserii din rețeaua sistemului de stat, vor putea presta servicii artistice pentru agenți economici (de stat sau particulari), cât și pentru populație (programe muzicale susținute de formații și interpreți individuali, programele de divertisment de diferite genuri interpretative etc.), în condițiile prevederilor prezentelor norme și pe bază de contracte de prestări servicii încheiate cu beneficiarii.

Art. 10. - Pentru prestările de servicii efectuate de unitățile prevăzute la articolul precedent tariful se va stabili pe bază de deviz (antecalculație), care va cuprinde: cheltuielile directe (salariile personalului, impozitul pe fondul de salarizare și cote de asigurări sociale, plata colaboratorilor utilizați, materialele, combustibilul și energia consumate, cheltuielile de deplasare etc.), o cotă de regie de cel puțin 100% calculată asupra cheltuielilor cu salariile, precum și un beneficiu de 5% care se aplică la totalul cheltuielilor cuprinse în deviz.

Instituțiile prestatoare de servicii vor remite beneficiarilor devizul pentru a fi analizat și acceptat. După primirea acordului respectiv, devizul semnat de ambele părți constituie temeiul legal al tarifului prestației.

Art. 11. - Remunerarea colaboratorilor, inclusiv a celor utilizați pentru susținerea programelor artistice și de orchestră din discoteci, baruri și restaurante, se face în funcție de genul reprezentațiilor, în raport cu nivelul interpretativ al artiștilor, cu contribuția adusă la pregătirea și susținerea acestora, corespunzător tarifelor stabilite prin Ordinul nr. 375/1990 al Ministerului Culturii, în baza Hotărârii Guvernului României nr. 263/10.III.1990.

Art. 12. - Plata remunerațiilor de colaborare se face direct colaboratorilor de către organizatorii care au încheiat contractele de colaborare.

În cazul colaborărilor contractate de unitățile cultural-artistice de stat, ca prestări de servicii pentru diferiți beneficiari, remunerațiile de colaborare ale artiștilor profesioniști se achită de către organizatori, după cum urmează:

 • unității prestatoare de servicii, odată cu celelalte plăți cuvenite pentru prestația de serviciu, în situația când artiștii profesioniști colaborează în cadrul obligațiilor profesionale individuale de muncă stabilite de conducerea unității pe baza reglementărilor în vigoare;
 • direct artiștilor profesioniști, în situația când aceștia au fost contractați nemijlocit de către organizatori.

Art. 13. - Colaborările realizate între teatre și instituțiile muzicale cu personalul artistic al acestora pentru susținerea de spectacole, concerte, recitaluri etc., cuprinse în planurile repertoriale ale unităților respective, precum și colaborarea personalului artistic al acestor unități cu Casa de discuri "Electrecord”, Radioteleviziunea Română și studiourile cinematografice pentru imprimarea de discuri, benzi magnetice, casete video, casete sau pentru turnarea unor filme etc., se realizează corespunzător normelor emise în acest sens de către Ministerul Culturii.

Art. 14. - Până la apariția unor noi reglementări, organizatorii de activități artistice și distractive au obligația de a respecte prevederile legale în vigoare cu privire la tarifele maxime de intrare stipulate în Decretul nr. 295/1983. Cu această precizare, tarifele de intrare la activitățile artistice și distractive se stabilesc după cum urmează:

 • pentru activitățile artistice și distractive organizate de instituțiile profesioniste de spectacole și concerte din sistemul Ministerului Culturii, de către unitățile respective, cu avizul inspectoratelor județene de cultură sau al municipiului București și al direcției specializate a Ministerului Culturii (în cazul instituțiilor de spectacole și concerte și alte unități subordonate direct acestuia);
 • pentru activitățile artistice și distractive organizate de căminele culturale, casele de cultură, cluburile, școlile de artă și meserii, centrele județene pentru conservarea tradiției și creației populare, de alte instituții și așezăminte culturale, de către acestea, cu avizul inspectoratelor județene de cultură sau al municipiului București;
 • pentru programele organizate de unitățile specializate din rețeaua comercială și a Ministerului Comerțului și Turismului, de către acestea, cu avizul forului tutelar județean sau al municipiului București;
 • pentru activitățile artistice și distractive inițiate de organizatorii menționați la art. 2, de către aceștia, la nivelul tarifelor înscrise pe biletele tipărite, în scopul difuzării, cu aprobarea organelor fiscale pe teritoriul cărora își au sediul sau domiciliul.

Art. 15. - Accesul la activitățile artistice și distractive la care se percep tarife de intrare, desfășurate în organizarea instituțiilor menționate la art. 1, se face numai pe bază de bilete tipizate, care se înregistrează, gestionează, difuzează și decontează în conformitate cu reglementările legale.

Tipărirea biletelor de intrare pentru căminele culturale, cluburile, casele de cultură, centrele județene pentru conservarea tradiției și creației populare, precum și școlile de artă și meserii, se va face, la comanda inspectoratelor județene de cultură sau al municipiului București, prin D.P.P.T. (Direcția pentru presă, publicitate și tipărituri - fostul I.S.I.A.P., piața Presei Libere nr. 1, București); celelalte instituții din cuprinsul art. 1 își asigură biletele de intrare prin comenzi proprii adresate aceleiași unități specializate.

Art. 16. - Accesul la activitățile artistice și distractive la care se percep tarife de intrare, desfășurate sub egida organizatorilor menționați la art. 2, se face, de asemenea, numai pe bază de bilete tipizate. Biletele se tipăresc numai prin Direcția pentru presă, publicitate și tipărituri (fostul I.S.I.A.P.), la comanda și pe cheltuiala organizatorilor, cu înscrierea antetului sub care aceștia funcționează.

Comenzile de tipărire se vizează de organele fiscale pe teritoriul cărora organizatorii de la art. 2 își au sediul sau domiciliul, după caz, iar biletele tipărite, însoțite de facturile emise de unitățile tipografice, se depun, pentru viză, la aceleași organe.

Numărul și valoarea biletelor consumate se comunică trimestrial, de către organizatorii de activități artistice și distractive de la art. 2, organelor fiscale care le-au vizat.

Se interzice folosirea de bilete nevizate de organele fiscale sau pentru încasarea unor sume mai mari decât cele tipărite pe bilet.

Biletele scoase din uz, ca urmare a încetării activității, modificării tarifelor etc., se prezintă de către organizatorul de spectacole la organele financiare, pentru distrugere în prezența sa.

Art. 17. - Organizatorii de activități artistice și distractive la care se percep tarife de intrare, nominalizați în art. 1 și 2 din prezentele norme, precum și cei menționați în Dispoziția nr. 452/1972, tabelul tarifar nr. VIII, emisă pe baza H.C.M. nr. 632/24 aprilie 1957, capitolul III, secțiunea a III-a, art. 81, vor plăti Uniunii compozitorilor remunerații de folosință pentru utilizarea lucrărilor muzicale românești și străine (a fonogramelor, în cazul discotecilor), cu sau fără texte, la tarifele stabilite prin reglementările în vigoare.

O dată cu plata remunerațiilor de folosință, unitățile respective vor înainta Uniunii compozitorilor și listele cuprinzând titlurile lucrărilor interpretate, autorii acestora, precum și, după caz, autorii textelor literare.

Din remunerațiile de folosință încasate corespunzător prevederilor acestui articol, Uniunea compozitorilor va vira Uniunii scriitorilor remunerațiile cuvenite pentru texte literare și scenarii, după reținerea unui comision pentru acoperirea cheltuielilor de urmărire și încasare a acestor remunerații.

Nivelul comisionului se va stabili pe baza unor convenții anuale încheiate între Uniunea compozitorilor și Uniunea scriitorilor.

Art. 18. - Instituțiile profesioniste de spectacole și celelalte unități de la art. 1, precum și organizatorii de la art. 2, care plătesc remunerații de colaborare la activitățile artistice și distractive la care se percep tarife de intrare, vor reține și vira operativ impozitele și taxele cuvenite bugetului statului, calculate potrivit normelor în vigoare.

Art. 19. - Instituțiile culturale de stat care au în folosință săli de spectacole sau spații în care se pot desfășura activități artistice și distractive, la solicitarea altor organizatori decât cei menționați la art. 1, pot pune la dispoziția acestora, prin închiriere, sălile de spectacole și spațiile respective.

Avându-se în vedere nivelul cheltuielilor efectuate de proprietarii sălilor/spațiilor pe durata închirierii acestora (lumină, încălzire, apă, curățenie, uzura instalațiilor etc.), cuantumul chiriilor se stabilește contractual, prin înțelegerea părților, între 15-25% din venitul brut realizat de organizatori ca urmare a vânzării biletelor de intrare.

Personalul salariat al sălilor (spațiilor închiriate) pus la dispoziția organizatorilor, în afara programului său de muncă, se va remunera de către aceștia în conformitate cu reglementările în vigoare.

Pentru instituțiile culturale de stat de la art. 1 care efectuează turnee sau susțin reprezentații artistice în localitățile de reședință în alte săli din proprietatea statului decât cele care le aparțin, cuantumul chiriei se stabilește, prin înțelegerea părților, într-un procent de până la 15% din suma brută a încasărilor realizate.

În cazul instituțiilor profesioniste de spectacole și concerte, venitul brut care se ia în calcul la stabilirea chiriei nu cuprinde contravaloarea „timbrului teatral” și a „timbrului muzical” instituite prin decrete-lege promulgate în anul 1990.

Art. 20. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage după sine suspendarea reprezentațiilor (turneelor), discotecilor de către factorii cu atribuții în acest sens (inspectoratele culturale județene sau al municipiului București, circumscripțiile financiare teritoriale, organele de stat împuternicite), sancțiuni administrative, contravenționale și, după caz, penale sau, în situația artiștilor liber profesioniști, retragerea atestatelor pentru perioade limitate de timp ori ridicarea definitivă a acestora.

Contestațiile privitoare la ridicarea atestatelor se vor înainta inspectoratelor județene de cultură sau al municipiului București, care vor referi Comisiei centrale pentru atestarea calității de artist liber profesionist, de pe lângă Ministerul Culturii, asupra oportunității măsurilor respective.

Art. 21. - Prevederile de la art. 20, mai puțin cele care se referă strict la artiștii liber profesioniști, se aplică și conducătorilor instituțiilor profesioniste de spectacole și concerte, precum și ai altor unități culturale de stat care organizează sau găzduiesc manifestări artistice cu încălcarea prezentelor norme, precum și celor care aprobă sau facilitează participarea sau plata ilegală a artiștilor care susțin asemenea manifestări.

Alte dispoziții

Art. 22. - Instituțiile profesioniste de spectacole și concerte, celelalte unități de la art. 1, precum și organizatorii de la art. 2, pot folosi în reprezentații și artiști individuali sau formații artistice din străinătate, cu condiția contractării acestora exclusiv prin intermediul instituțiilor sau agențiilor românești autorizate să efectueze servicii în domeniul impresariatului artistic, cu respectarea normelor legale privind plata și impozitarea onorariilor convenite contractual.

Schimburile de formații artistice între localități din zona de frontieră, între orașe înfrățite sau județe și localități care au relații tradiționale de colaborare se desfășoară, de regulă, fără perceperea unor taxe de intrare. În cazul în care se percep taxe de intrare, se va proceda corespunzător prevederilor din prezentele norme.

Art. 23. - Inspectoratele județene de cultură și al municipiului București, instituțiile artistice profesioniste, casele de cultură, căminele culturale, cluburile, alte așezăminte culturale, unitățile din rețeaua comercială sau a Ministerului Comerțului și Turismului nu vor permite, sub nici un motiv, desfășurarea, pe teritoriul sau în sediile lor, a spectacolelor, concertelor și altor activități artistice sau distractive care nu sunt organizate corespunzător prevederilor din prezentele norme, indiferent de organizatori și subordonarea acestora.


[modificare] Anexă

Circumscripția financiară teritorială

____________________________________

Înregistrat cu nr. __________din_____

Semnătura,

_______________


Contract de colaborare nr.__________

din_________________________________


Între unitatea/organizatorul_____________________________________________________________________________________________________, cu sediul în localitatea __________________________, strada _________________________________________________________, nr.__________, județul (sectorul) ______________________________, în calitate de beneficiar, reprezentată/reprezentat prin _________________________ ________________ , funcția (calitatea) ___________________________, pe de o parte,

și _____________________________, cu domiciliul în localitatea __________________________, strada ___________________________________________________, nr.___________, județul (sectorul) _______________________________________, posesor al buletinului de identitate seria_________, nr.______________________, eliberat de _______________________________ la data de__________________________________, posesor al atestatului de artist liber profesionist nr. ______________________, specialitatea___________________________, încadrat la ___________________________________________________, cu sediul în localitatea ________________________________, strada __________________________________________________________________, nr. __________, județul (sectorul) ________________________, în funcția de _________________________________________________, ______________________________________ în calitate de colaborator,

a intervenit prezentul contract de colaborare având ca obiect[1]

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Pentru realizarea obiectului prezentului contract, colaboratorul se obligă:[2]

 • să se preocupe de pregătirea repertoriului propriu, după criterii profesionale, în condiții de maximă exigență interpretativă și în total consens cu scenariul (programul) convenit cu beneficiarul;
 • prin repertoriul abordat, prin modalitățile interpretative adoptate în reprezentațiile pentru care a fost contractat, să asigure calitatea, profesionalitate prestației;
 • să fie prezent la locul desfășurării reprezentații cu cel puțin 1/2 oră premergător începerii acesteia;
 • să accepte modalitățile de reclamă pe care beneficiarul le consideră eficiente;
 • în caz de forță majoră, să recurgă la serviciile unor înlocuitori numai cu acordul beneficiarului;
 • în reprezentații să manifeste o conduită onorabilă, demnă de un reprezentant al specialității artistice pe care o practică, să respecte regulamentele de ordine interioară ale sălilor în care se va produce, regulile de folosire a spațiilor, normele de securitate a muncii și de pază contra incendiilor;
 • în caz de îmbolnăvire sau în alte situații, independente de voința sa, care îl fac indisponibil la una sau mai multe reprezentații, să anunțe beneficiarul în timp util pentru a fi înlocuit, urmând să prezinte acestuia certificat medical sau alte acte de natură să dovedească incapacitatea sau indisponibilitatea sa de a se prezenta la program;
 • să depună la beneficiar, în timpul derulării contractului de colaborare, atestatul de artist liber profesionist pe care-l deține;
 • să nu participe, pe durata contractului, la susținerea altor programe artistice/reprezentații, chiar cu titlu gratuit, fără acordul prealabil al beneficiarului.

Colaboratorul se mai obligă:[3] ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Beneficiarul se obligă:[2]

 • să asigure condiții corespunzătoare desfășurării activității colaboratorului în perioada contractului, într-un regim de activitate artistică de___________ore zilnic, din care _______________ ore pentru repetiții;
 • să pună la dispoziția colaboratorului spațiile și dotările necesare pentru ca acesta sa-și poată îndeplini integral obligațiile asumate;
 • să asigure, pe durata desfășurării programului, potrivit practicii artistice cerute, pauzele și timpul de odihnă necesar;
 • să programeze, săptămânal, ziua liberă a colaboratorului, având în vedere specificul activității artistice din unitatea de care a fost contractat, precum și interesele profesionale, strict legale, ale beneficiarului;
 • să organizeze, pe cheltuiala sa, cu consultarea colaboratorului, reclama programului artistic (reprezentației) susținut, în exclusivitate sau la care contribuie acesta;
 • să restituie colaboratorului, la expirarea contractului de colaborare, atestatul de artist liber profesionist;
 • pentru perioada de colaborare să elibereze colaboratorului o adeverință din care să rezulte durata contractului, precum și veniturile brute și nete realizate de către acesta;
 • să efectueze plata drepturilor de colaborare/onorarii (pe reprezentați, săptămânal, bilunar, lunar - cum se convine) în sumă de__________ lei brut, din care beneficiarul va vărsa la bugetul statului impozitul pe venit datorat de colaborator și stabilit potrivit reglementărilor în vigoare;
 • în legătură cu plata drepturilor de colaborare, beneficiarul își mai asumă următoarele obligații legate de efectuarea unor remunerații suplimentare ocazionale (pentru repetițiile cu public la care se percep taxe de intrare, pentru a doua reprezentație susținută în aceeași zi, pentru condiții de desfășurare speciale, neprevăzute, care pot apărea pe durata colaborării, pentru onorarea unor prime de mare succes la public, cu influență asupra creșterii nivelului încasărilor pe parcursul turneelor, în principal etc.)[4]

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Beneficiarul se mai obligă:[3]

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Modificarea condițiilor prezentului contract (inclusiv rezilierea lui înainte de termen) poate avea loc numai cu acordul părților.

Nerespectarea prevederilor prezentului contract atrage după sine:

 • în cazul colaboratorului, consecințele care decurg din reglementările în vigoare;
 • în cazul beneficiarului sau, după caz, al șefului de unitate, suportarea integrală a pagubelor materiale pricinuite prin fapta lor, celelalte consecințe care rezultă din legislația specifică.


Încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți și al treilea pentru circumscripția financiară teritorială la care se face înregistrarea contractului.

Valabil până la data de _____________________

Beneficiar,

Colaborator,


Am luat la cunoștință,

(După caz, șef de unitate)


Notă:

Prezentul contract se constituie într-un document cu clauze orientative, care pot fi detaliate, restrânse sau dezvoltate numeric și adaptate specificului colaborării.

 1. Se înscrie conținutul colaborării, ca obiect al contractului.
 2. 2,0 2,1 Se barează ceea ce nu corespunde.
 3. 3,0 3,1 Se înscriu obligațiile specifice asumate.
 4. Beneficiarul precizează modul în care se angajează să procedeze având în vedere prevederile clauzei respective.