autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri referitoare la tarifele de abonament radio-tv. și salarizarea inspectorilor remizieri
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Tarifele de abonament radio-tv. se stabilesc potrivit anexei nr. I.

Art. 2. - Se aprobă prevederile generale referitoare la modul de salarizare a inspectorilor remizieri prezentat în anexa nr. II.

Art. 3. - Personalul Radioteleviziunii Române și pensionarii instituției sunt exceptați de la plata taxelor de înscriere și a tarifelor de abonament radio-tv.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se aplică de la data de 1 noiembrie 1990 pentru trimestrul IV și nu afectează abonații care până la data aprobării prezentei au achitat taxele de abonament aferente trimestrului IV 1990.

Art. 5. - Din bugetul de stat se vor asigura fondurile necesare pentru Redacția emisiunilor pentru străinătate. De asemenea, se vor aloca și sume în valută din fondul valutar centralizat al statului pentru activitatea Radioteleviziunii Române.

Art. 6. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii financiari și în bugetul de stat pe anul 1990, care decurg din aplicarea prezentei hotărâri, pe baza propunerilor Radioteleviziunii Române.

Art. 7. - Pe data aprobării prezentei se abrogă orice dispoziție contrară.


[modificare] Anexa nr. I

Lista taxelor de înscriere și a tarifelor de abonament trimestrial pentru receptoarele de radio și televiziune

- lei -

Nr. crt. Denumirea receptoarelor și categoriilor de abonați Radio Televiziune
Taxa de înscriere Tarif abonament (trimestrial) Taxa de înscriere Tarif abonament (trimestrial)
I. Receptoare de radio și televiziune utilizate de:
1. Populație:
a) persoane fizice (familie); 25 60 25 90
b) instalate la bordul mijloacelor de transport. 25 60 25 90
2. Unități economice (pe aparat):
a) școli, creșe, internate, centre de activitate cultural-artistică, unități militare, spitale, magazine și ateliere care nu se ocupă cu vânzarea și repararea aparatelor, precum și alte unități care nu realizează venituri din utilizarea receptoarelor, inclusiv cele instalate la bordul mijloacelor de transport aparținând acestor unități; 25 60 25 90
b) unități de alimentație publică și hoteliere, săli de spectacole, videoteci, discoteci, magazine și ateliere care se ocupă cu vânzarea și repararea aparatelor de radio și televiziune, precum și alte unități care realizează venituri din utilizarea receptoarelor, inclusiv cele instalate la bordul mijloacelor de transport aparținând acestor unități; 25 210 25 360
c) ateliere care au ca obiect numai reparația aparatelor de radio; 25 105 - -
d) radiocentrală și stații de amplificare:
- principal; 25 105 -
- priză suplimentară (pentru fiecare). 10 25 - -
II. Difuzoare și prize suplimentare de radio (aparat)
conectate la aparatele de radiorecepție, stații de radioamplificare și stații de radiocentrală utilizate de:
a) școli, creșe, internate, centre de activitate cultural artistice, spitale, unități militare, magazine și ateliere care nu se ocupă cu vânzarea și repararea aparatelor, precum și alte unități care nu realizează venituri din utilizarea acestora; 10 25 - -
b) unități de alimentație publică și hoteliere, săli de spectacole, magazine și ateliere care se ocupă cu vânzarea și repararea aparatelor de radio și televiziune, precum și alte unități care realizează venituri din utilizarea acestora. 25 105 - -

Tarifele de mai sus cuprind un impozit pe circulația mărfurilor de 10%.


[modificare] Anexa nr. II

Prevederi generale referitoare la modul de plată a inspectorilor remizieri pentru verificarea abonamentelor radio-tv.

1. Inspector remizier pentru activitatea de control abonamente și depistarea clandestinilor la folosirea receptoarelor de radio și televiziune poate fi orice cetățean major, indiferent dacă este încadrat în muncă, pensionar sau neîncadrat în alte forme de activitate.

Încadrarea inspectorilor remizieri se face de către Radioteleviziunea Română pe bază de contract civil de angajament pe perioadă determinată, potrivit normelor legale în vigoare.

2. Salarizarea inspectorilor pentru controlul abonamentelor și depistarea contravenienților se face pe bază de tarif aplicat asupra despăgubirilor încasate, nelimitat, diferențiat pe tranșe ale valorii încasărilor de la 15 lei/100 lei despăgubiri până la 20 lei/100 lei despăgubiri.

Tranșele se stabilesc și se revizuiesc periodic de către Radioteleviziunea Romană.

Personalul salarizat pe bază de tarif beneficiază numai de sumele corespunzătoare activității prestate, fără a avea și celelalte drepturi ale personalului încadrat cu contract de muncă.

Veniturile obținute de inspectorii din activitatea de control abonamente sunt impozitate conform legii.

3. Contravaloarea amenzilor și a despăgubirilor civile revine integral Radioteleviziunii Române. Regimul și cuantumul amenzilor se stabilesc prin lege.

4. Cuantumul despăgubirilor civile stabilite prin procesele-verbale de contravenție va fi egal cu costul abonamentului de la data procurării receptorului, dovedită cu acte legale, dar nu mai mult decât valoarea abonamentului pe durata de un an calendaristic, retroactiv.