autentificare cu OpenID
Hotărâre privind instituirea taxei anuale pe audiovizual
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În temeiul Legii nr. 56/1 august 1991 pentru modificarea Legii nr. 36/1990 privind autorizarea Guvernului de a stabili sau modifica taxe și impozite,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea finanțării activității Radioteleviziunii, se instituie taxa anuală pe audiovizual prevăzută în anexă.

Pe data instituirii taxei pe audiovizual se desființează taxele de abonament.

Art. 2. - Pentru anul 1991, din taxa de audiovizual datorată se scade cuantumul abonamentului plătit, contribuabilii urmând a achita numai diferența.

Dovada plății abonamentului se face numai cu acte.

Art. 3. - Taxa anuală pe audiovizual se plătește la organele financiare, în tranșe egale trimestriale. Tranșele se pot plăti și anticipat.

Pentru anul 1991, plata taxei pe audiovizual se face până la data de 1 noiembrie.

Neplata taxei la termenele stabilite atrage plata unei majorări de 0,05% asupra sumei datorate pentru fiecare zi de întârziere.

Taxa pe audiovizual este supusă regimului legal pentru plata impozitelor.

Art. 4. - Sunt scutite de plata taxei pe audiovizual familiile cu mai mult de 5 copii minori în întreținere sau în componența cărora se află invalizi de război și ai Revoluției din decembrie 1989, nevăzători, handicapați, organizațiile de nevăzători sau de handicapați, azilele de bătrâni și căminele de copii, precum și pensionarii cu pensie minimă și care se gospodăresc singuri.

De asemenea, sunt scutite persoanele care declară, pe propria răspundere, că nu au și nici nu folosesc un aparat de radio sau televiziune și că acceptă ca realitatea acestei declarații să fie verificată de personalul împuternicit în acest scop. Scutirea este, după caz, anuală sau începând cu trimestrul următor celui în care s-a făcut declarația.

În cazul în care persoanele prevăzute la alineatul precedent dobândesc sau folosesc un aparat de radio sau televiziune, sunt obligate ca, în termen de cel mult 15 zile, să își retragă declarația făcută și să plătească tranșele pentru plata taxei pe audiovizual începând cu trimestrul în care au dobândit sau au folosit aparatul.

Art. 5. - Organele financiare vor vira lunar Radioteleviziunii Române sumele încasate din achitarea taxei pe audiovizual, după reținerea unui comision de 10% din totalul acestora.

Art. 6. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică până la instituirea prin lege a unei alte reglementări corespunzătoare.

Art. 7. - Hotărârea Guvernului nr. 1164/1990 privind unele măsuri referitoare la tarifele de abonament radio-tv și salarizarea inspectorilor remizieri, cu excepția art. 5, precum și alte prevederi contrare se abrogă.


[modificare] Anexă

Taxa anuală pe audiovizual

1) Taxa pe audiovizual stabilită pentru o familie: 700 lei

(Prin familie se înțelege soțul, soția, copiii și orice alte persoane care locuiesc și gospodăresc împreună)

2) Taxa pe audiovizual datorată de agenții economici care vând sau repară aparate de radio și televizoare, stabilită pentru fiecare unitate comerciala de vânzare sau de reparații: 5.000 lei

3) Taxa pe audiovizual datorată de instituțiile de stat: 3.000 lei

4) Taxa pe audiovizual datorată de agenții economici și de celelalte persoane juridice cu sediul în România: 1.400 lei