autentificare cu OpenID
Hotărâre privind regimul de lucru al unităților de construcții în perioada decembrie 1990 - februarie 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 101 / 1991.
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În perioada 1 decembrie 1990 - 28 februarie 1991 se întrerupe activitatea de construcții.

Hotărârea Guvernului nr. 1215/1990 se abrogă începând cu data de 1 februarie 1991.

Consiliile de administrație ale unităților de construcții vor stabili, în funcție de condițiile ce pot fi asigurate, durata și intervalul întreruperii în cadrul acestei perioade.

În mod excepțional, în sectoarele minier, energetic și la obiectivele industriale, locuințe și social-culturale, la care lucrările de construcții, instalații și reparații se desfășoară în clădiri aflate în exploatare sau în spații închise, activitatea de execuție va putea continua în această perioadă. Nominalizarea acestor lucrări se va face de către titularii de investiții împreună cu constructorii.

Titularii de investiții împreună cu constructorii vor lua măsuri ca lucrările în execuție la care se întrerupe activitatea să fie aduse la stadiile fizice care să necesite cheltuieli minime de conservare.

Art. 2. - Consiliile de administrație vor stabili personalul căruia i se menține contractul de muncă în intervalul de întrerupere și drepturile de salarizare ale acestuia, după cum urmează:

a) personalul menținut în activitate pentru întreținerea instalațiilor, spațiilor de cazare, paza șantierelor, depozitelor și bazelor de producție, încheierea activității economici-financiare a anului 1990, precum și pentru organizarea și pregătirea preluării activității de execuție, va primi toate drepturile decurgând din activitatea depusă;

b) personalul nemenținut în activitate primește cu titlu de avans 75% din salariul tarifar de încadrare, precum și sporul de vechime, alocația pentru copii și celelalte drepturi ce decurg din aplicarea Hotărârii guvernului nr. 1109/1990. Avansul se recuperează în următoarele 9 luni de la reluarea activității.

Pentru restul personalului se aplică prevederile Codului muncii referitoare la restrângerea de activitate.

Art. 3. - În perioada de întrerupere a activității de construcții se trec în conservare toate mijloacele fixe din patrimoniul unităților de construcții, sistându-se plata amortismentelor pe toată durata stagnării până la reluarea procesului de producție.

Pe timpul întreruperii activității, băncile finanțatoare vor decala termenele de rambursare a creditelor acordate.

Art. 4. - Titularii de investiții, constructorii și furnizorii vor revizui clauzele contractuale ca urmare a întreruperii lucrărilor.

Art. 5. - Sumele necesare pentru salarizarea personalului menținut în activitate și pentru lucrările de conservare se suportă din devizele generale ale obiectivelor de investiții. Sumele plătite celorlalți salariați sub formă de avans în proporție de 75% din salariul tarifar de încadrare se acoperă din creditele acordate de bănci unităților de construcții, care vor organiza modul de evidență și recuperare.