autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a plumbului și zincului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă a plumbului și zincului, cu sediul central în municipiul Baia Mare, Piața Revoluției nr. 1, județul Maramureș.

Regia autonomă a plumbului și zincului se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Regia autonomă a plumbului și zincului este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei reprezintă interesele statului în Consiliul de administrație al Regiei autonome a plumbului și zincului, împreună cu Ministerul Finanțelor și, după caz, cu Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 2. - Regia autonomă a plumbului și zincului are ca obiect principal de activitate gestionarea și protecția zăcămintelor din perimetrele încredințate spre exploatare, extracția și prepararea minereurilor complexe cuprifere, auro-argentifere, substanțelor nemetalifere, comercializarea produselor rezultate, executarea lucrărilor și serviciilor din acest domeniu de activitate.

Art. 3. - Patrimoniul net al Regiei autonome a plumbului și zincului este de 15.206,6 milioane lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la unitățile prezentate în anexa nr. 1, care se reorganizează.

Patrimoniul Regiei autonome a plumbului și zincului se va modifica corespunzător pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, Regia autonomă a plumbului și zincului va avea în structură sucursale teritoriale ale minelor Borșa și Gura Humorului și subunități de producție specifice: exploatări, mine, cariere, uzine, fabrici, sectoare, secții, raioane, ateliere și alte subunități necesare obiectului său de activitate.

Art. 5. - Organizarea și activitatea Regiei autonome a plumbului și zincului și a organelor sale de conducere se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 6. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație, constituit potrivit legii.

Structura organizatorică a Regiei autonome a plumbului și zincului se aprobă de consiliul de administrație. La data înființării regiei, structura organizatorică este prezentată în anexa nr. 3[1]. Modificarea structurii organizatorice, după începerea funcționării regiei autonome este, conform legii, de competența consiliului de administrație.

Art. 7. - Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale Regiei autonome a plumbului și zincului, aprobate de consiliul de administrație.

Personalul unităților componente care se reorganizează va fi preluat de Regia autonomă a plumbului și zincului. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și sporuri de vechime, după caz, timp de 3 luni.

Art. 8. - Regia autonomă a plumbului și zincului își acoperă cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor prin veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget, acordate potrivit legii.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista
subunităților din componența regiei autonome care se reorganizează
Nr. crt.                        Denumirea unității existente
Denumirea subunității reorganizate
A. Mine
A. Exploatări miniere
  1. Baia Sprie   1. Baia Sprie
  2. Băiuț   2. Băiuț
  3. Cavnic   3. Cavnic
  4. Nistru   4. Nistru
  5. Herja   5. Herja
  6. Suior   6. Suior
  7. Săsar   7. Săsar
  8. Ilba   8. Ilba
  9. Turț   9. Turț
10. Răzoare 10. Răzoare
B. Uzine
B. Uzine
11. Uzina de preparare Săsar 11. Uzina de preparare Săsar
12. Uzina de preparare Flotația Centrală 12. Uzina de preparare Flotația Centrală
13. Uzina de utilaj minier și reparații Baia Mare 13. Uzina de utilaj minier și reparații Baia Mare
C. Baze de aprovizionare-desfacere
C. Baze de aprovizionare-desfacere
14. Baza de aprovizionare, desfacere și transport Baia Mare 14. Baze de aprovizionare, desfacere, prestări servicii Baia Mare
D. Unități școlare
D. Unități școlare
15. Grupul școlar minier Baia Mare 15. Grupul școlar minier Baia Mare
E. Institute
E. Institute
16. Institutul de cercetări, inginerie tehnologică și proiectare pentru minereuri neferoase Baia Mare 16. Institutul de cercetări și proiectări miniere Baia Mare
F. Centre de calcul
F. Centre de calcul și informatică
17. Centrul de calcul electronic Baia Mare 17. Centrul de calcul și informatică Baia Mare
G. Întreprinderi
G. Sucursale
18. Borșa
cu:
18. Sucursala minieră Borșa
cu:
H. Mine
H. Exploatări miniere
19. Gura Băii 19. Gura Băii
20. Burloaia 20. Burloaia
I. Uzina de preparare
I. Uzine de preparare
21. Borșa 21. Borșa
J. Unități școlare
J. Unități școlare
22. Grupul școlar minier Borșa 22. Grupul școlar minier Borșa
K. Combinate
K. Sucursale
23. Gura Humorului
cu:
23. Sucursala minieră Gura Humorului
cu:
L. Mine
L. Exploatări miniere
24. Leșu Ursului 24. Leșu Ursului
25. Fundu Moldovei 25. Fundu Moldovei
26. Vatra Dornei 26. Vatra Dornei
27. Rodna-Făget 27. Rodna-Făget
M. Cariere
M Cariere
28. Călimani 28. Călimani
N. Uzine
N. Uzine
29. Uzina de preparare Tarnița 29. Uzina de preparare Tarnița
30. Uzina de reparații și piese de schimb Iacobeni 30. Uzina de reparații și piese de schimb Iacobeni
O. Atelier
O. Autobază
31. Atelier transport Frasin 31. Autobaza Frasin
P. Unități de cazare
P. Unități de cazare
32. Unități de cazare și cantine Gura Humorului 32. Unități de cazare și cantine Gura Humorului
R. Unități școlare
R. Unități școlare
33. Grupul școlar minier Gura Humorului 33. Grupul școlar minier Gura Humorului
34. Grupul școlar minier Iacobeni 34. Grupul școlar minier Iacobeni
35. Grupul școlar minier Vatra Dornei 35. Grupul școlar minier Vatra Dornei


[modificare] Anexa nr. 2

Regulament
de organizare și funcționare a Regiei autonome a plumbului și zincului
I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă a plumbului și zincului gestionează, protejează și exploatează zăcămintele de minereuri complexe cuprifere, auro-argentifere și substanțele nemetalifere asociate acestora prin perimetrele încredințate spre exploatare.

Art. 2. - Regia autonomă a plumbului și zincului este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul central al Regiei autonome a plumbului și zincului este municipiul Baia Mare, Piața Revoluției nr. 1, județul Maramureș.

Regia autonomă a plumbului și zincului are în structură următoarele categorii de subunități:

3.1. subunități cu autonomie limitată denumite: sucursale, exploatări miniere, uzine, uzine de utilaj minier, reparații și piese de schimb, baze de aprovizionare, desfacere și prestări servicii;

3.2. subunități denumite: mine, cariere, uzine de preparare, fabrici, sectoare, secții, raioane, ateliere și altele asemenea;

3.3. în structura regiei funcționează și Institutul de cercetări și proiectări miniere, unități școlare, centre de calcul și informatică, organizate conform legii.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă a plumbului și zincului are următorul obiect de activitate:

4.1. gestionarea și protecția zăcămintelor de minereuri și substanțe nemetalifere din perimetrele încredințate spre exploatare;

4.2. extracția, prepararea și comercializarea minereurilor complexe cuprifere, feroase, auro-argentifere, polimetalice;

4.3. executarea de lucrări de cercetare geologică și tehnologică în extinderea perimetrelor în exploatare și pentru creșterea gradului de cunoaștere a celor existente;

4.4. elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea menținerii capacităților existente și a punerii în valoare de noi zăcăminte;

4.5. executarea de lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacităților existente, precum și pentru deschiderea de noi câmpuri miniere;

4.6. fabricarea, repararea și întreținerea utilajelor, mașinilor și instalațiilor miniere și de preparare;

4.7. executarea de lucrări de construcții-montaje miniere, industriale și civile;

4.8. acțiuni de import-export și cooperare economică internațională;

4.9. efectuarea de transporturi auto speciale și de persoane cu mijloace proprii;

4.10. efectuarea de transporturi pe căi ferate;

4.11. asigurarea bazei materiale, executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.

Art. 5. - În realizarea obiectului de activitate Regia autonomă a plumbului și zincului exercită următoarele atribuții principale:

5.1. asigură extracția, prepararea și valorificarea minereurilor complexe cuprifere, auro-argentifere și substanțelor nemetalifere asociate acestora;

5.2. asigură programarea și urmărirea producției și a conducerii proceselor tehnologice pentru realizarea protecției oamenilor, lucrărilor miniere, utilajelor și instalațiilor, precum și utilizarea cu eficiență a acestora;

5.3. asigură cercetarea și proiectarea de investiții, tehnologică și uzinală, modernizarea capacităților existente, documentațiile tehnico-economice pentru menținerea capacităților și dezvoltarea de noi capacități, finanțarea investițiilor, pregătirea cu antreprenori generali a lucrărilor pentru obiectivele de investiții, stabilirea cu furnizorii generali a măsurilor pentru menținerea și dezvoltarea capacităților de producție, execuția și punerea în funcțiune prin unități proprii sau prin contracte cu alte unități a obiectivelor miniere;

5.4. realizează importuri de tehnologii, licențe, utilaje și echipamente pentru modernizarea capacităților de producție și pentru retehnologizarea proceselor de producție;

5.5. asigură aprovizionarea tehnico-materială și comercializarea produselor, studiază piața internă și externă pentru realizarea aprovizionării și desfacerii produselor;

5.6. pregătește și negociază cu reprezentanții organelor competente volumul producției miniere posibile de realizat și contractarea acesteia;

5.7. fundamentează cheltuielile de producție, prețurile de livrare a produselor miniere și propune pentru aprobare nivelul subvențiilor necesare;

5.8. elaborează documentații pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare;

5.9. realizează programarea și executarea de activități tehnico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor conform legislației în vigoare;

5.10. stabilește strategia de dezvoltare a extracției, preparării și valorificării minereurilor din zăcămintele pe care le exploatează, corelat cu necesitățile economiei naționale și cu posibilitățile de exploatare rațională a zăcămintelor;

5.11. programează și urmărește activitatea de reparații și întreținere a utilajelor și instalațiilor în funcție de necesitățile producției miniere;

5.12. asigură atribuirea terenurilor aferente lucrărilor miniere în conformitate cu legislația în vigoare;

5.13. organizează activitatea de management în unitățile componente, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnice, economice și organizatorice;

5.14. asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal;

5.15. stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția mediului și pentru securitatea muncii;

5.16. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine;

5.17. efectuează direct operații de comerț exterior, prin compartimente proprii sau prin unități specializate de import, export, marketing și conjunctură.

III. Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă a plumbului și zincului are un patrimoniu net în valoare de 15.206,6 milioane lei, prin însumarea patrimoniilor preluate de la unitățile din structură, conform datelor de la 30.06.1990 și se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - Regia autonomă a plumbului și zincului este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate regia autonomă posedă, folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura regiei

Art. 8. - Regia autonomă a plumbului și zincului își aprobă structura organizatorică prin consiliul său de administrație, inclusiv înființarea sucursalelor, exploatărilor, uzinelor și altor asemenea subunități.

De asemenea, stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în numele regiei și în nume propriu în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Modul de organizare și structura conducerii unităților componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Subunitățile au competențele stabilite conform regulamentului cu următoarele limitări: nu pot încheia direct operațiuni financiare pentru obținerea de subvenții de la bugetul statului, precum și operațiuni de comerț exterior.

Art. 10. - Subunitățile din structura regiei răspund în fața Consiliului de administrație al Regiei autonome a plumbului și zincului de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de împuternicire.

Art. 11. - Subunitățile regiei sunt conduse de un director și un comitet director. Atribuțiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al regiei.

Art. 12. - Regia autonomă a plumbului și zincului are în structură direcții și compartimente.

Normele de structură pentru direcții și compartimente se aprobă de către consiliul de administrație.

Art. 13. - Atribuțiile direcțiilor și compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul de administrație.

V. Organele de conducere ale regiei

Art. 14. - Conducerea Regiei autonome a plumbului și zincului se asigură prin:

  • Consiliul de administrație;
  • directorul general.

Art. 15. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului resurselor și industriei și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

  • directorul general al Regiei autonome a plumbului și zincului - președinte;
  • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
  • reprezentanții Ministerului Resurselor și Industriei;
  • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
  • ingineri, economiști, tehnicieni și juriști specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 16. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care respectiva regie întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 17. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 18. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 19. - Atribuțiile, răspunderile și competențele consiliului de administrație sunt următoarele:

19.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;

19.2. aprobă politica de dezvoltare și tehnologiile aplicate;

19.3. aprobă domeniile orientative și programele de producție;

19.4. hotărăște cu privire la investițiile economice ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare, sau alocații de la buget;

19.5. propune potrivit reglementărilor în vigoare investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

19.6. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei - în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile dispune promovarea documentației prevăzută de legislația în vigoare către organele competente spre aprobare;

19.7. stabilește și defalcă subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații;

19.8. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora;

19.9. aprobă în condițiile legii înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei;

19.10. aprobă politica de vânzare a produselor miniere;

19.11. propune prețurile pentru produsele miniere și urmărește aplicarea acestora;

19.12. aprobă utilizarea fondului valutar;

19.13. aprobă asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;

19.14. asigură și răspunde de respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și securitatea muncii;

19.15. stabilește nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege;

19.16. aprobă orice alte probleme privind activitatea Regiei autonome a plumbului și zincului, cu excepția celor date potrivit legii în competența altor organe.

Art. 20. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună, sau la cererea președintelui, sau a o treime din membrii săi - ori de câte ori este nevoie.

Art. 21. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 22. - Anual consiliul de administrație prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 23. - Directorul general al Regiei autonome a plumbului și zincului conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu, numește și revocă prin decizie conducătorii subunităților din structura regiei.

VI. Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 24. - Regia autonomă întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierdere, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierdere se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Pentru acoperirea eventualelor deficite regia autonomă poate beneficia de subvenții de la buget, ori poate contracta credite bancare.

Art. 25. - Regia autonomă constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Art. 26. - Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie al fiecărui an.

VII. Relațiile regiei

Art. 27. - Pentru fiecare categorie și tip de subunitate din structura regiei, consiliul de administrație va stabili, conform legii, modalitățile de constituire a acestora, obiectul de activitate, relațiile, atribuțiile, competențele, principalii indicatori, structura organizatorică, funcțiile din conducerea lor, organele de conducere și alte elemente necesare desfășurării activității.

Art. 28. - Relațiile comerciale dintre regia autonomă și societățile comerciale, precum și cu statul se vor desfășura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertății contractuale, în temeiul prevederilor Codului civil și Codului comercial.

Art. 29. - Regia va practica în raporturile cu beneficiarii prețuri stabilite în conformitate cu prevederile legale.

Până la liberalizarea totală a schimburilor și eliminarea sistemului de repartiții materiale, regia autonomă execută sarcinile de livrare stabilite prin balanțele coordonate de Ministerul Resurselor și Industriei, iar refuzurile de încheierea contractelor atrag răspunderea civilă a regiei autonome.

Art. 30. - Regia autonomă poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, executare de lucrări și prestări servicii cu întreprinzători străini.

Art. 31. - Regia autonomă se poate asocia potrivit legii, cu alte regii și societăți comerciale pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare, precum și cu terțe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți comerciale.

Art. 32. - Regia autonomă este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.

Art. 33. - Activitatea regiei autonome poate fi influențată prin acordarea de credite cu dobânzi preferențiale, comenzi de stat și subvenții.

Art. 34. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celelalte reglementări în vigoare.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.