autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a cuprului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă a cuprului, cu sediul central în municipiul Deva, Piața Unirii nr. 9, județul Hunedoara.

Regia autonomă a cuprului se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Regia autonomă a cuprului este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei reprezintă interesele statului în Consiliul de administrație al Regiei autonome a cuprului, împreună cu Ministerul Finanțelor și, după caz, cu Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 2. - Regia autonomă a cuprului are ca obiect principal de activitate gestionarea și protecția zăcămintelor din perimetrele încredințate spre exploatare, extracția, prepararea și comercializarea minereurilor cuprifere, auro-argentifere și substanțelor nemetalifere asociate acestora, precum și executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.

Art. 3. - Patrimoniul net al Regiei autonome a cuprului este de 40.737,1 milioane lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la unitățile prezentate în anexa nr. 1, care se reorganizează.

Patrimoniul Regiei autonome a cuprului se va modifica corespunzător pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - Regia autonomă a cuprului are în structură subunități de producție specifice: exploatări miniere, mine, cariere, uzine, fabrici, sectoare, secții, raioane, ateliere, precum și alte subunități necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 5. - Organizarea și activitatea Regiei autonome a cuprului și a organelor sale de conducere se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 6. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație constituit potrivit legii.

Structura organizatorică a Regiei autonome a cuprului se aprobă de Consiliul de administrație. La data înființării regiei structura organizatorică este prezentată în anexa nr. 3[1]. Modificarea structurii organizatorice, după începerea funcționării regiei autonome este, conform legii, de competența consiliului de administrație.

Art. 7. - Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale Regiei autonome a cuprului, aprobate de consiliul de administrație.

Personalul subunităților componente care se reorganizează va fi preluat de Regia autonomă a cuprului. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și sporuri de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 8. - Regia autonomă a cuprului își acoperă cheltuielile inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor prin veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget, acordate potrivit legii.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista
subunităților din structura regiei autonome care se reorganizează
Nr. crt.                        Denumirea unității existente
Denumirea subunității reorganizate
A. Combinate miniere
A. Exploatări miniere
  1. Roșia Poieni   1. Roșia Poieni
B. Întreprinderi miniere
B. Exploatări miniere
  2. Moldova Nouă   2. Moldova Nouă
  3. Bălan   3. Bălan
  4. Barza   4. Barza
  5. Hunedoara   5. Hunedoara
  6. Dobrești   6. Dobrești
  7. Rușchița   7. Rușchița
  8. Baia de Arieș   8. Baia de Arieș
  9. Bocșa   9. Bocșa
C. Mine
C. Exploatări miniere
10. Deva 10. Deva
11. Roșia Montană 11. Roșia Montană
12. Zlatna 12. Zlatna
13. Coranda-Certej 13. Coranda-Certej
14. Boița Hațeg 14. Boița Hațeg
15. Baia De Aramă 15. Baia De Aramă
16. Sasca 16. Sasca
D. Cariere
D. Exploatări miniere
17. Vețel 17. Vețel
E. Întreprinderi
E. Uzine
18. Întreprinderea de piese de schimb și reparații utilaj minier Deva 18. Uzina de piese de schimb și reparații utilaj minier Deva
F. Uzine
F. Uzine
19. Uzina de utilaj minier și reparații Crișcior 19. Uzina de utilaj minier și reparații Crișcior
G. Baze de aprovizionare-desfacere
G. Baze de aprovizionare-desfacere
20. Baza de aprovizionare, desfacere și transport Deva 20. Baze de aprovizionare, desfacere, prestări servicii Deva
H. Institute
H. Institute
21. Institutul de cercetări, inginerie tehnologică și proiectare a lucrărilor de construcții și instalații pentru minereuri Deva 21. Institutul de cercetări și proiectări miniere Deva
I. Centre de calcul
I. Centre de informatică
22. Centrul de calcul electronic Deva 17. Centrul de informatică minieră Deva
J. Unități școlare
J. Unități școlare
      Grupul școlar minier:       Grupul școlar minier:
23. Deva 23. Deva
24. Barza-Crișcior 24. Barza-Crișcior
25. Moldova Nouă 25. Moldova Nouă
26. Zlatna 26. Zlatna
27. Abrud 27. Abrud
28. Bălan 28. Bălan
K. Laborator de perfecționare
K. Centru de perfecționare
29. Deva 29. Deva


[modificare] Anexa nr. 2

Regulament
de organizare și funcționare a Regiei autonome a cuprului
I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă a cuprului gestionează, protejează și exploatează zăcămintele de minereuri cuprifere, auro-argentifere și substanțele nemetalifere asociate acestora din perimetrele încredințate spre exploatare.

Art. 2. - Regia autonomă a cuprului este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară; activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul central al Regiei autonome a cuprului este municipiul Deva, Piața Unirii nr. 9, județul Hunedoara.

Regia autonomă a cuprului are în structură următoarele categorii de subunități:

3.1. subunități cu autonomie limitată denumite: exploatări miniere, uzine, uzine de utilaj minier, reparații și piese de schimb, baze de aprovizionare, desfacere și prestări servicii.

3.2. subunități denumite: mine, cariere, uzine de preparare, fabrici, sectoare, secții, raioane, ateliere și altele asemenea.

3.3. în structura regiei funcționează institute de cercetare și proiectare minieră, unități școlare și centre de informatică organizate conform prevederilor legale.

II. Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă a cuprului are următorul obiect de activitate:

4.1. gestionarea și protecția zăcămintelor de minereuri și substanțe nemetalifere din perimetrele încredințate spre exploatare;

4.2. extracția, prepararea și comercializarea minereurilor cuprifere, feroase, auro-argentifere, polimetalice, bauxitei, calcarului, bentonitei, dolomitei, talcului, nisipurilor metalurgice etc.;

4.3. executarea de lucrări de cercetare geologică și tehnologică în extinderea perimetrelor în exploatare și pentru creșterea gradului de cunoaștere a celor existente;

4.4. elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea menținerii capacităților existente și a punerii în valoare de noi zăcăminte;

4.5. executarea de lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacităților existente, precum și pentru deschiderea de noi câmpuri miniere;

4.6. fabricarea, repararea și întreținerea utilajelor, mașinilor și instalațiilor miniere și de preparare;

4.7. executarea de lucrări de construcții-montaj miniere, industriale și civile;

4.8. acțiuni de export-import și cooperare economică internațională;

4.9. efectuarea de transporturi auto speciale și de persoane cu mijloace proprii;

4.10. efectuarea de transporturi pe căi ferate;

4.11. asigurarea bazei materiale, executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.

Art. 5. - În realizarea obiectului de activitate Regia autonomă a cuprului exercită următoarele atribuții principale:

5.1. asigură extracția, prepararea și valorificarea minereurilor cuprifere, auro-argentifere și substanțelor nemetalifere asociate acestora;

5.2. asigură programarea și urmărirea producției și a conducerii proceselor tehnologice pentru realizarea protecției oamenilor, lucrărilor miniere, utilajelor și instalațiilor, precum și utilizarea cu eficiență a acestora;

5.3. asigură cercetarea și proiectarea de investiții, tehnologică și uzinală, modernizarea capacităților existente, documentațiile tehnico-economice pentru menținerea capacităților și dezvoltarea de noi capacități, finanțarea investițiilor, pregătirea cu antreprenori generali a lucrărilor pentru obiectivele de investiții, stabilirea cu furnizorii generali a măsurilor pentru menținerea și dezvoltarea capacităților de producție, executarea și punerea în funcțiune prin unități proprii sau prin contracte cu alte unități a obiectivelor miniere;

5.4. realizează importuri de tehnologii, licențe, utilaje și echipamente pentru modernizarea capacităților de producție și pentru retehnologizarea proceselor de producție;

5.5. asigură aprovizionarea tehnico-materială și comercializarea produselor, studiază piața internă și externă pentru realizarea aprovizionării și desfacerii produselor;

5.6. pregătește și negociază cu reprezentanții organelor competente volumul producției miniere posibile de realizat și contractarea acesteia;

5.7. fundamentează cheltuielile de producție, prețurile de livrare a produselor miniere și propune pentru aprobare nivelul subvențiilor necesare;

5.8. elaborează documentații pentru obținerea de credite și a altor surse de finanțare;

5.9. realizează programarea și executarea de activități tehnico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza execuției acestora și stabilește destinația veniturilor conform legislației în vigoare;

5.10. stabilește strategia de dezvoltare a extracției, preparării și valorificării minereurilor din zăcămintele pe care le exploatează, corelat cu necesitățile economiei naționale și cu posibilitățile de exploatare rațională a zăcămintelor;

5.11. programează și urmărește activitatea de reparații și întreținere a utilajelor și instalațiilor în funcție de necesitățile producției miniere;

5.12. asigură atribuirea terenurilor aferente lucrărilor miniere în conformitate cu legislația în vigoare;

5.13. organizează activitatea de management în unitățile componente, inclusiv dezvoltarea aplicațiilor informatice în vederea asigurării rapide a tuturor informațiilor necesare luării deciziilor tehnice, economice și organizatorice;

5.14. asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal;

5.15. stabilește și răspunde de aplicarea măsurilor pentru protecția mediului și pentru securitatea muncii;

5.16. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică și cu firme străine;

5.17. efectuează direct operații de comerț exterior, prin compartimente proprii sau prin unități specializate de import-export, marketing și conjunctură.

III. Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă a cuprului are un patrimoniu net în valoare de 40.737,1 mil. lei, prin însumarea patrimoniilor preluate de la subunitățile din structură, conform datelor de la 30.06.1990 și se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - Regia autonomă a cuprului este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea dreptului de proprietate regia autonomă posedă, folosește și dispune în mod autonom, în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura regiei

Art. 8. - Regia autonomă a cuprului își aprobă structura organizatorică prin Consiliul său de administrație, inclusiv înființarea exploatărilor, uzinelor și altor asemenea subunități.

De asemenea, stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în numele regiei și în nume propriu în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Modul de organizare, structura și conducerea subunităților componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Subunitățile au competențele stabilite conform regulamentului, cu următoarele limitări: nu pot încheia direct operațiuni financiare pentru obținerea de subvenții de la bugetul statului, precum și operațiuni de comerț exterior.

Art. 10. - Subunitățile din structura regiei răspund în fața Consiliului de administrație al Regiei autonome a cuprului de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de aceasta prin hotărârile și deciziile de împuternicire.

Art. 11. - Subunitățile regiei sunt conduse de un director și un Comitet director. Atribuțiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație al regiei.

Art. 12. - Regia autonomă a cuprului are în structură direcții și compartimente.

Normele de structură pentru direcții și compartimente se aprobă de către consiliul de administrație.

Art. 13. - Atribuțiile direcțiilor și compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administrație.

V. Organele de conducere ale regiei

Art. 14. - Conducerea regiei autonome a cuprului se asigură prin:

  • Consiliul de administrație;
  • directorul general.

Art. 15. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului resurselor și industriei și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

  • directorul general al Regiei autonome a cuprului - președinte;
  • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
  • reprezentanții Ministerului Resurselor și Industriei;
  • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
  • ingineri, economiști, tehnicieni și juriști, specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 16. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care respectiva regie întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 17. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă și infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 18. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 19. - Atribuțiile, răspunderile și competența consiliului de administrație sunt următoarele:

19.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;

19.2. aprobă domeniile orientative și programele de producție;

19.3. aprobă politica de dezvoltare și tehnologiile aplicate;

19.4. hotărăște cu privire la investițiile economice ce urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;

19.5. propune potrivit reglementărilor în vigoare investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

19.6. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile, dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare către organele competente, spre aprobare;

19.7. stabilește și defalcă subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații;

19.8. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare a acestora;

19.9. aprobă în condițiile legii înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei;

19.10. aprobă politica de vânzare a produselor miniere;

19.11. propune prețurile pentru produsele miniere și urmărește aplicarea acestora;

19.12. aprobă utilizarea fondului valutar;

19.13. aprobă asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;

19.14. asigură și răspunde de respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și securitatea muncii;

19.15. stabilește nivelele de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege;

19.16. aprobă orice alte probleme privind activitatea Regiei autonome a cuprului, cu excepția celor date, potrivit legii, în competența altor organe.

Art. 20. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau, la cererea președintelui sau a 1/3 din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 21. - Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 22. - Anual consiliul de administrație prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 23. - Directorul general al Regiei autonome a cuprului conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu, numește și revocă prin decizie conducătorii subunităților din structura regiei.

VI. Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 24. - Regia autonomă întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierdere după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierdere se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Pentru acoperirea eventualelor deficite regia autonomă poate beneficia de subvenții de la buget, ori poate contracta credite bancare.

Art. 25. - Regia autonomă constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Art. 26. - Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie al fiecărui an.

VII. Relațiile regiei

Art. 27. - Pentru fiecare categorie și tip de subunitate din structura regiei, consiliul de administrație va stabili, conform legii, modalitățile de constituire a acestora, obiectul de activitate, relațiile, atribuțiile, competențele, principalii indicatori, structura organizatorică, funcțiile de conducere a lor, organele de conducere și alte elemente necesare desfășurării activității.

Art. 28. - Relațiile comerciale dintre regia autonomă și societățile comerciale, precum și cu statul se vor desfășura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertății contractuale în temeiul prevederilor Codului civil și Codului comercial.

Art. 29. - Regia va practica în raporturile cu beneficiarii prețuri stabilite în conformitate cu prevederile legale.

Până la liberalizarea totală a schimburilor și eliminarea sistemului de repartiții materiale regia autonomă execută sarcinile de livrare stabilite prin balanțele coordonate de Ministerul Resurselor și Industriei, iar refuzurile de încheiere a contractelor atrag răspunderea civilă a regiei autonome.

Art. 30. - Regia autonomă poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, executare de lucrări și prestări servicii cu întreprinzători străini.

Art. 31. - Regia autonomă se poate asocia potrivit legii cu alte regii și societăți comerciale pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare, precum și cu terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți comerciale.

Art. 32. - Regia autonomă este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.

Art. 33. - Activitatea regiei autonome poate fi influențată prin acordarea de credite cu dobânzi preferențiale, comenzi de stat și subvenții.

Art. 34. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celelalte reglementări în vigoare.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.