autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a nemetaliferelor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Regia autonomă a nemetaliferelor, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Horea nr. 78, județul Cluj.

Regia autonomă a nemetaliferelor se organizează și funcționează în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Regia autonomă a nemetaliferelor este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Ministerul Resurselor și Industriei reprezintă interesele statului în consiliul de administrație al regiei, împreună cu Ministerul Finanțelor și după caz cu Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 2. - Regia autonomă a nemetaliferelor are ca obiect de activitate: gestionarea și protecția zăcămintelor din perimetrele miniere încredințate spre exploatare, extracția, prepararea și comercializarea substanțelor nemetalifere și altor substanțe minerale utile, cum și executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.

Art. 3. - Patrimoniul net al Regiei autonome a nemetaliferelor este de 4.837,5 milioane lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la unitățile prezentate în anexa nr. 1, care se reorganizează.

Patrimoniul Regiei autonome a nemetaliferelor se va modifica corespunzător pe baza reevaluării acestuia în condițiile prevăzute de lege.

Art. 4. - În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege Regia autonomă a nemetaliferelor va avea în structură o sucursală teritorială a minelor din Dobrogea la Constanța, și subunități de producție specifice: exploatări miniere, mine, cariere, uzine, fabrici, sectoare, secții, raioane, ateliere, precum și alte subunități necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 5. - Organizarea și activitatea Regiei autonome a nemetaliferelor și a organelor sale de conducere se desfășoară în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 6. - Conducerea regiei este asigurată de consiliul de administrație constituit potrivit legii.

Structura organizatorică și funcțională a Regiei autonome a nemetaliferelor se aprobă de consiliul de administrație. La data înființării regiei, structura organizatorică a acesteia este prezentată în anexa nr. 3[1]. Modificarea structurii organizatorice după începerea funcționării regiei autonome este, conform legii, de competența consiliului de administrație.

Art. 7. - Personalul regiei autonome se supune prevederilor legislației muncii și reglementărilor interne ale Regiei autonome a nemetaliferelor, aprobate de Consiliul de administrație.

Personalul unităților componente, care se reorganizează, va fi preluat de Regia autonomă a nemetaliferelor. Acest personal, în cazul în care va fi încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența până la salariul tarifar avut și sporuri de vechime, după caz, timp de trei luni.

Art. 8. - Regia autonomă a nemetaliferelor își acoperă cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor din veniturile provenite din activitatea proprie și prin subvenții de la buget, acordate potrivit legii.

Art. 9. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista
subunităților din structura regiei autonome care se reorganizează
Nr. crt.                        Denumirea unității existente
Denumirea subunității reorganizate
A. Întreprinderi miniere
A. Exploatări miniere
  1. Harghita   1. Harghita
  2. Orșova  
B. Mine
B. Exploatări miniere
  3. Iara   3. Iara
  4. Suncuiuș   4. Suncuiuș
C. Cariere
C. Exploatări miniere
  5. Aghireș   5. Aghireș
  6. Căpuș   6. Căpuș
  7. Jibou   7. Jibou
D. Secții miniere
D. Exploatări miniere
  8. Cluj   8. Cluj
  9. Valea Chioarului
10. Rebrișoara
11. Ineu
E. Institute
E. Institute
12. Institutul de cercetări și proiectări miniere pentru substanțe nemetalifere Cluj   9. Institutul de cercetări și proiectări miniere Cluj
F. Centre de calcul
F. Centre de informatică
13. Centrul de calcul electronic minier Cluj 10. Centrul de informatică minieră Cluj
G. Întreprinderi miniere
G. Sucursale miniere
14. Dobrogea 11. Dobrogea
H. Exploatări miniere
H. Exploatări miniere
15. Altân Tepe 12. Altân Tepe
16. Mahmudia 13. Mahmudia
17. Medgidia 14. Medgidia


[modificare] Anexa nr. 2

Regulament
de organizare și funcționare a Regiei autonome a nemetaliferelor
I. Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă a nemetaliferelor gestionează, protejează și exploatează zăcămintele de substanțe nemetalifere din perimetrele încredințate spre exploatare.

Art. 2. - Regia autonomă a nemetaliferelor este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, activitatea acesteia se desfășoară în baza prezentului regulament și a altor prevederi legale.

Art. 3. - Sediul central al Regiei autonome a nemetaliferelor este în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 78, județul Cluj.

Regia autonomă a nemetaliferelor are în structură următoarele categorii de subunități:

3.1. subunități cu autonomie limitată denumite sucursală și exploatări miniere;

3.2. subunități denumite: mine, cariere, uzine de preparare, sectoare, secții, raioane, ateliere și altele asemenea;

3.3. în structura regiei funcționează și institute de cercetare-proiectare minieră, centre de informatică, organizate conform prevederilor legale.

II. Obiectul de activitate al regiei

Art. 4. - Regia autonomă a nemetaliferelor are următorul obiect de activitate:

4.1. gestionarea și protecția zăcămintelor de substanțe nemetalifere din perimetrele încredințate spre exploatare;

4.2. extracția, prepararea și comercializarea nisipurilor cuarțoase, calcarului, bentonitei, concentratului de fier, feldspatului, diatomitei, argilei refractare și caolinoase și altor substanțe minerale utile din zăcămintele și câmpurile miniere aferente regiei;

4.3. executarea de lucrări de cercetare geologică și tehnologică în extinderea perimetrelor în exploatare și pentru creșterea gradului de cunoaștere a celor existente;

4.4. executarea de lucrări miniere de deschidere și pregătire în subteran și de descopertă în cariere;

4.5. elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea menținerii capacităților de producție existente, a punerii în valoare de noi zăcăminte de substanțe nemetalifere;

4.6. menținerea și dezvoltarea capacităților existente, precum și deschiderea de noi câmpuri miniere;

4.7. executarea lucrărilor de reparații ale utilajelor, asigurarea și fabricarea de piese de schimb, subansamble și confecții metalice;

4.8. executarea de lucrări de construcții-montaj industriale și civile;

4.9. efectuarea de transporturi auto speciale și de persoane, cu mijloace proprii;

4.10. asigurarea bazei materiale, executarea de lucrări și prestări de servicii legate de obiectul său de activitate.

Art. 5. - În realizarea obiectului său de activitate, regia are următoarele atribuții principale:

5.1. asigură programarea și urmărirea producției;

5.2. urmărește conducerea proceselor tehnologice, pentru asigurarea protecției oamenilor, lucrărilor miniere, utilajelor și instalațiilor, a utilizării acestora cu eficiență;

5.3. studiază piața internă și externă pentru asigurarea aprovizionării și desfacerii produsului de bază;

5.4. asigură aprovizionarea tehnico-materială, cercetarea, proiectarea investițiilor, tehnologică și uzinală, modernizarea capacităților existente;

5.5. asigură documentația tehnico-economică pentru menținerea capacităților de producție și dezvoltarea de noi capacități și aprobarea acestora de către reprezentanții statului;

5.6. asigură finanțarea lucrărilor de investiții;

5.7. pregătește cu antreprenorii generali lucrările pentru obiectivele de menținere și dezvoltare a capacităților existente;

5.8. asigură cu furnizorii generali și de specialitate măsurile necesare pentru menținerea și dezvoltarea capacităților de producție;

5.9. realizează importul de tehnologii și licențe pentru modernizarea capacităților existente;

5.10. asigură respectarea disciplinei muncii în desfășurarea proceselor de producție, respectarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale de către întregul personal;

5.11. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-științifică cu firme străine;

5.12. programează și coordonează activitatea organizatorică în vederea asigurării reparațiilor și întreținerii utilajelor precum și distribuirea mijloacelor și forței de muncă între unități, în funcție de necesități;

5.13. fundamentează politica de credite și a altor surse de finanțare;

5.14. realizează programarea și executarea activității economico-financiare, întocmirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, analiza execuției acestora;

5.15. asigură atribuirea terenurilor aferente lucrărilor miniere în conformitate cu legislația în vigoare;

5.16. efectuează direct operații de comerț exterior, organizându-și și compartimente specializate de import-export, marketing și conjunctură, cu consultarea Ministerului Comerțului și Turismului.

III. Patrimoniul

Art. 6. - Regia autonomă a nemetaliferelor are un patrimoniu net în valoare de 4.837,5 mil. lei prin însumarea patrimoniilor preluate de la unitățile din structură, conform datelor de la 30.06.1990 și care se va corecta ulterior conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 7. - Regia autonomă a nemetaliferelor este proprietara bunurilor din patrimoniul său. În exercitarea drepturilor de proprietate, regia autonomă posedă, folosește și dispune în mod autonom în condițiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului său de activitate și beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

IV. Structura regiei

Art. 8. - Regia autonomă a nemetaliferelor își aprobă structura organizatorică prin consiliul său de administrație, inclusiv înființarea sucursalei, exploatărilor, uzinelor și altor asemenea subunități.

De asemenea, stabilește relațiile subunităților în cadrul regiei și cu terții și le acordă împuternicire de reprezentare în numele regiei și în nume propriu în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice și altele.

Modul de organizare și structura conducerii unităților componente ale regiei autonome se stabilesc de Consiliul de administrație al regiei.

Art. 9. - Subunitățile au competențele prevăzute pentru unitățile cu personalitate juridică, conform regulamentului, cu următoarele limitări: nu încheie direct operațiuni financiare pentru obținerea de subvenții de la bugetul statului, precum și operațiuni de comerț exterior.

Art. 10. - Subunitățile din structura regiei răspund în fața Consiliului de administrație al Regiei autonome a nemetaliferelor de îndeplinirea tuturor atribuțiilor, responsabilităților și competențelor încredințate de acesta prin hotărârile și deciziile de împuternicire.

Art. 11. - Subunitățile regiei sunt conduse de un director și un comitet director. Atribuțiile acestora se stabilesc prin regulament, de consiliul de administrație al regiei.

Art. 12. - Regia autonomă a nemetaliferelor are în structură direcții și compartimente.

Normele de structură pentru direcții și compartimente se aprobă de consiliul de administrație.

Art. 13. - Atribuțiile direcțiilor și compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de către consiliul de administrație.

V. Organele de conducere ale regiei

Art. 14. - Conducerea Regiei autonome a nemetaliferelor se asigură prin:

  • Consiliul de administrație;
  • directorul general.

Art. 15. - Consiliul de administrație se numește prin ordin al ministrului resurselor și industriei și este compus din 15 persoane, după cum urmează:

  • directorul general al Regiei autonome a nemetaliferelor - președinte;
  • reprezentantul Ministerului Finanțelor;
  • reprezentanții Ministerului Resurselor și Industriei;
  • reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
  • ingineri, economiști, tehnicieni și juriști specializați în domeniul de activitate al regiei.

Art. 16. - Una și aceeași persoană nu poate face parte concomitent din mai mult de două consilii de administrație sau să participe la societăți comerciale cu care respectiva regie întreține relații de afaceri sau are interese contrare.

Art. 17. - Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tâlhărie, distrugere cu intenție, înșelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dauna avutului obștesc sau particular, speculă, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, luare de mită, arestare nelegală și cercetare abuzivă, infracțiuni contra păcii și omenirii.

Art. 18. - Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de funcționare.

Art. 19. - Atribuțiile, răspunderile și competențele Consiliului de administrație sunt următoarele:

19.1. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei;

19.2. aprobă domeniile orientative și programele de producție;

19.3. aprobă politica de dezvoltare și tehnologiile aplicate;

19.4. hotărăște cu privire la investițiile economice care urmează a fi realizate potrivit obiectului său de activitate, care se finanțează din surse proprii, credite bancare sau alocații de la buget;

19.5. propune potrivit reglementărilor în vigoare, investițiile a căror aprobare este în competența altor organe;

19.6. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al regiei - în caz de excedent sau echilibru. În situațiile în care cheltuielile depășesc veniturile dispune promovarea documentației prevăzute de legislația în vigoare către organele competente spre aprobare;

19.7. stabilește și defalcă subvențiile necesare de la bugetul de stat pe destinații;

19.8. stabilește împrumuturile pe termen lung sau mediu și modul de rambursare al acestora;

19.9. aprobă în condițiile legii înstrăinarea bunurilor mobile aparținând regiei;

19.10. aprobă politica de vânzare a produselor miniere;

19.11. propune prețurile pentru produsele miniere și urmărește aplicarea acestora;

19.12. aprobă utilizarea fondului valutar;

19.13. aprobă asocierea potrivit legii cu persoane fizice sau juridice din țară și străinătate;

19.14. asigură și răspunde de respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și securitatea muncii;

19.15. stabilește nivelurile de salarizare a personalului în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea salariului tarifar minim prevăzut de lege;

19.16. aprobă orice alte probleme privind activitatea Regiei autonome a nemetaliferelor, cu excepția celor date potrivit legii în competența altor organe.

Art. 20. - Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună sau, la cererea președintelui sau a o treime din membrii săi, ori de câte ori este nevoie.

Art. 21. - Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administrație poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensată material conform înțelegerii, pe bază de contract.

Art. 22. - Anual consiliul de administrație prezintă Ministerului Resurselor și Industriei un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 23. - Directorul general al Regiei autonome a nemetaliferelor conduce activitatea curentă a acesteia și reprezintă regia în relațiile cu organele statului, precum și cu persoanele fizice sau juridice. De asemenea, angajează și concediază personalul aparatului propriu, numește și revocă prin decizie conducătorii sucursalei și subunităților din structura regiei.

VI. Bugetul de venituri și cheltuieli

Art. 24. - Regia autonomă întocmește anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierdere, după modelele stabilite de Ministerul Finanțelor. Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierdere se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Pentru acoperirea eventualelor deficite regia autonomă poate beneficia de subvenții de la buget, ori poate contracta credite bancare.

Art. 25. - Regia autonomă constituie fondul de rezervă și fondul de dezvoltare, precum și alte fonduri necesare desfășurării activității.

Art. 26. - Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie al fiecărui an.

VII. Relațiile regiei

Art. 27. - Pentru fiecare categorie și tip de subunitate din structura regiei, consiliul de administrație va stabili, conform legii, modalitățile de constituire a acestora, obiectul de activitate, relațiile, atribuțiile, competențele, principalii indicatori, structura organizatorică, funcțiile din conducerea lor, organele de conducere și alte elemente necesare desfășurării activității.

Art. 28. - Relațiile comerciale dintre regia autonomă și societățile comerciale, precum și cu statul se vor desfășura pe baze contractuale, guvernate pe principiul libertății contractuale, în temeiul prevederilor Codului civil și Codului comercial.

Art. 29. - Regia va practica în raporturile cu beneficiarii prețuri stabilite în conformitate cu prevederile legale.

Până la liberalizarea totală a schimburilor și eliminarea sistemului de repartiții materiale regia autonomă execută sarcinile de livrare stabilite prin balanțele coordonate de Ministerul Resurselor și Industriei, iar refuzurile de încheiere a contractelor atrag răspunderea civilă a regiei autonome.

Art. 30. - Regia autonomă poate încheia contracte de vânzare-cumpărare, executare de lucrări și prestări servicii cu întreprinzători străini.

Art. 31. - Regia autonomă se poate asocia, potrivit legii, cu alte regii și societăți comerciale pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare, precum și cu terțe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți comerciale.

Art. 32. - Regia autonomă este obligată să-și desfășoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să-și realizeze din surse proprii mijloacele adecvate acestui scop.

Art. 33. - Activitatea regiei autonome poate fi influențată prin acordarea de credite cu dobânzi preferențiale, comenzi de stat și subvenții.

Art. 34. - Prezentul regulament se completează cu dispozițiile Legii nr. 15/1990 și celelalte reglementări în vigoare.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.