autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea corpului de control comercial în cadrul primăriilor și prefecturilor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Activitatea de inspecție cu privire la unitățile comerciale și de prestări către populație se realizează prin corpul de control comercial.

Art. 2. - Corpul de control comercial se organizează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor, al Primăriei municipiului București, primăriilor municipale, ale sectoarelor municipiului București și ale orașelor.

În comune, primarul, direct sau prin împuterniciți anume desemnați, va asigura ca activitatea de comerț și prestări de servicii să se desfășoare civilizat și cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 3. - Numirea și eliberarea din funcție a șefului corpului de control comercial se fac de către prefecți, respectiv primarul general al municipiului București.

Controlorii comerciali sunt numiți de prefect sau primar, după caz, pe baza rezultatului obținut la concurs.

Art. 4. - Corpul de control comercial exercită controlul asupra activității comerciale și de prestări de servicii desfășurate de toți agenții economici, indiferent de forma de organizare și de caracterul proprietății, asigurând aplicarea dispozițiilor legale din actele normative care reglementează aceste domenii, precum și din orice alte dispoziții cu caracter normativ emise de prefecturi și primării pentru desfășurarea ordonată și civilizată a comerțului și prestărilor de servicii.

Art. 5. - În exercitarea atribuțiilor ce le revin, controlorii din corpul de control comercial, în cadrul dispozițiilor legale și în limita competențelor stabilite prin prezenta hotărâre, au următoarele drepturi și obligații:

a) verifica dacă comercianții efectuează acte de comerț cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și dacă desfășoară activități comerciale în locurile și cu respectarea obiectului activității lor comerciale, înscrise în autorizația de funcționare sau actul de înființare, ori a condițiilor cuprinse în licențe și brevete;
b) urmăresc dezvoltarea ordonată a comerțului și desfășurarea activităților comerciale în locurile autorizate de primării;
c) verifică corelarea între prețurile practicate pe piață și cele ale comercianților cu amănuntul, pentru a putea constata dacă prețurile practicate nu sunt rezultatul unei înțelegeri între comercianți pentru impunerea unor prețuri superioare;
d) controlează proveniența produselor din rețeaua comercială în vederea evitării cumpărării de produse în scop de revânzare, de la restaurante, cofetării, baruri, cantine, unități de turism sau alte unități similare, sau de revânzare de produse care fac obiectul unei sarcini de livrare stabilite prin balanță, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
e) controlează depozitarea produselor de către agenții economici, pentru a se evita stocarea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piață și revânzării lor ulterioare cu un preț mai mare;
f) verifică actele și documentele de proveniență a produselor, înregistrarea mărfurilor, precum și modul de conducere a evidenței contabile, pentru a stabili dacă nu se urmărește ținerea unei duble evidențe contabile în scopul sustragerii de la plata unor impozite sau taxe.
Constatările privind dubla evidență contabilă se comunică de îndată în scris inspecției financiare teritoriale;
g) interzic livrarea, preluarea sau punerea în vânzare a mărfurilor depreciate calitativ.
Pentru produsele alimentare care prezintă pericol pentru sănătatea publică, controlorii comerciali pot ridica probe și dispune efectuarea de analize și determinări ale calității produselor. De asemenea, se pot ridica probe pentru analize și determinări și pentru alte produse puse în vânzare;
h) dau dispoziții obligatorii, în scris, agenților economici controlați, pentru înlăturarea deficiențelor constatate;
i) propun măsuri de stabilire a răspunderii materiale și de aplicare a sancțiunilor disciplinare, potrivit legislației muncii;
j) constată contravenții la dispozițiile legale și aplică sancțiunile contravenționale date în competența lor prin lege, pentru nerespectarea regulilor generale de comerț, vânzarea, circulația și transportul produselor alimentare, a oricăror bunuri și produse care, în condițiile legii, constituie activități de comerț;
k) propun organelor competente suspendarea, pe o perioadă de până la cel mult 15 zile, a autorizației de funcționare sau, după caz, retragerea acesteia dacă se constată încălcarea prevederilor din autorizație sau a dispozițiilor legale privind desfășurarea activității respective;
l) îndeplinesc orice alte atribuții privind controlul comercial stabilite prin decizii ale prefectului sau primarului, după caz.

Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în cazul unităților de prestări de servicii.

Art. 6. - Împotriva măsurilor luate de către controlorii comerciali, cu excepția constatării contravențiilor, cei în cauză pot să facă plângere în termen de 15 zile. Rezolvarea plângerii se face de către șeful corpului de control comercial din care face parte controlorul care a dispus măsura, iar la orașe, de către primar, în termen de 10 zile.

În cazul în care măsura a fost luată de către șeful corpului de control comercial, plângerea se rezolvă, după caz, de prefectul, subprefectul, primarul sau viceprimarul care coordonează activitatea corpului de control comercial respectiv, în termen de 10 zile.

Împotriva soluției date în condițiile alin. 1 și 2, cei în cauză pot face plângere la instanțele judecătorești competente, potrivit legii contenciosului administrativ.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plângere în condițiile prevăzute de lege.

Art. 7. - În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 5, controlorii comerciali au drept de acces la toate documentele și în toate spațiile în care își desfășoară activitatea agenții economici controlați.

Art. 8. - În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, corpul de control comercial colaborează cu organele de stat din domeniul comerțului și al prestărilor de servicii, cu organele de poliție și cu alte organe de control specializate.

Art. 9. - Controlul efectuat de corpurile de control comercial nu exclude controlul care, potrivit legii, cade în sarcina altor organe de specialitate.

Art. 10. - Toți agenții economici care desfășoară activități comerciale și de prestări de servicii către populație sunt obligați să posede registrul de control.

În registrul de control se înscriu constatările și propunerile de înlăturare a deficiențelor rezultate din acțiunile de control efectuate asupra activităților desfășurate de agenții economici, precum și măsurile de protejare a populației împotriva unor activități ilicite. Constatările și propunerile se aduc la cunoștința conducerii agentului economic controlat, precum și primăriei sau prefecturii pe lângă care este organizat corpul de control comercial.

Art. 11. - Controlorii comerciali răspund disciplinar, material sau penal, după caz, atunci când:

a) înscriu în actele de control, cu bună-știință, date și fapte inexacte;

b) dispun măsuri neconforme cu prevederile legale în vigoare și care sunt de natură a produce prejudicii agentului economic;

c) nu iau măsuri de sancționare a celor vinovați, potrivit legii, atunci când constată încălcări ale dispozițiilor legale.

Art. 12. - Corpul de control comercial este încadrat cu controlori comerciali, potrivit anexei nr. 1.

Controlorii comerciali au competența de a constata și sancționa contravențiile date prin lege inspectorilor comerciali de stat.

Art. 13. - Salarizarea corpului de control comercial se face potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 14. - Posturile necesare pentru organizarea corpului de control comercial se asigură de prefecturi și primării prin redistribuirea de posturi.

Concomitent cu organizarea corpului de control comercial își încetează activitatea compartimentul „Controlul activității comerciale și prestărilor de servicii", prevăzut în organigrama aprobată prin Hotărârea guvernului nr. 365/1990, precum și inspecția comercială de stat, posturile și personalul acestora fiind preluate la corpul de control comercial.

Art. 15. - Personalul care trece de la compartimentul „Controlul activității comerciale și prestărilor de servicii" la corpul de control comercial se consideră transferat în interesul serviciului. Personalul trecut în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, precum și personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicării dispozițiilor prezentei hotărâri, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 și 4 din Decretul-lege nr. 57/1990.

Art. 16. - Ministerul Finanțelor, prefecturile și primăriile vor lua măsuri de modificare a indicatorilor financiari prevăzuți pe anul 1990.

Art. 17. - Prefecturile și primăriile vor stabili, prin decizie, măsuri pentru aplicarea, de îndată, a dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art. 18. - Îndrumarea tehnică și metodologică de specialitate a controlorilor comerciali se asigură de către Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 19. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.


[modificare] Anexa nr. 1

Numărul maxim de posturi la corpul de control comercial

Nr. crt.
Funcția
Municipiul București
Județe
Municipii și sectoarele municipiului București
Orașe
1.
Șef corp control
1
1
1
-
2.
Controlor comercial
10-12
3-6
2-4
1-3


[modificare] Anexa nr. 2

Salarizarea corpului de control comercial

Clasa de salarizare
Nr. crt.
Funcția
Nivelul studiilor
Număr gradații
Municipiul București
Județe
Municipii
Orașe
1.
Șef corp control
S
6
30
27
25
-
2.
Controlor comercial principal
S
6
28
25
23
21
3.
Controlor comercial
S
6
25
23
22
20
M
6
21
19
18
17