autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea normelor unitare de structură pentru conducerea și aparatul propriu al prefecturilor și primăriilor
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Structurile organizatorice pentru aparatul propriu al prefecturilor și primăriilor se stabilesc pe baza normelor din prezenta hotărâre, cuprinse în anexele nr. 1 a) - d).

Art. 2. - Normele de constituire a compartimentelor din aparatul propriu al prefecturilor și primăriilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Prefecturile pot comasa sau diviza compartimentele din componența direcțiilor prevăzute în anexa nr. 1 a), precum și compartimentele prevăzute în anexele nr. 1 b) - 1 d) la prezenta hotărâre, în funcție de necesitățile și condițiile concrete ale activității.

Art. 3. - Numărul de posturi pentru aparatul propriu al prefecturilor și primăriilor se stabilește pe baza normativului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Salariile tarifare pentru aparatul propriu al prefecturilor și primăriilor se stabilesc la același nivel cu cele ale salariaților angajați în unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor și ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 5. - Asigurarea posturilor rezultate din aplicarea prezentei hotărâri se face prin redistribuire de posturi și prin suplimentarea acestora, după caz.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a actualei hotărâri se abrogă hotărârile guvernului nr. 358/1990, 365/1990, 917/1990 și 912/1990, art. 1, 3 și 4 din Hotărârea guvernului nr. 1058/1990, precum și orice alte prevederi care contravin prezentei hotărâri.[modificare] Anexa nr. 1 a)

Anexa1aMO4-91.png


[modificare] Anexa nr. 1 b)

Anexa1bMO4-91.png


[modificare] Anexa nr. 1 c)

Anexa1cMO4-91.png

*) Numai la orașele cu peste 10.000 locuitori.


[modificare] Anexa nr. 1 d)

Anexa1dMO4-91.png

**) La comunele cu peste 5.000 locuitori în componența conducerii primăriei este și postul de viceprimar (Legea nr. 5/19 iulie 1990).


[modificare] Anexa nr. 2

Norme de constituire a compartimentelor din structura organizatorică a aparatului propriu al prefecturilor și primăriilor

1. Structura organizatorică a aparatului propriu al prefecturilor și primăriilor poate cuprinde, în funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, următoarele tipuri de compartimente având un număr minim de persoane:

a) birouri - 3 persoane;
b) servicii - 6 persoane;
c) direcții - 20 persoane.

2. Biroul poate fi organizat fie independent, fie în cadrul unui serviciu, pentru fiecare 3 persoane existente peste numărul minim necesar constituirii serviciului, dacă există activități care necesită o delimitare distinctă.

3. Serviciile de la prefecturi, care nu fac parte din structura direcțiilor, se constituie cu minimum 8 persoane.

4. Numărul posturilor de conducere va fi de cel mult 20% din numărul total al posturilor pentru aparatul propriu al fiecărei prefecturi și primării.


[modificare] Anexa nr. 3

Normativ pentru stabilirea numărului de posturi pentru organizarea aparatului propriu al prefecturilor și primăriilor

Nr. posturi
a) Prefecturi
 • cu peste 400 mii locuitori
112-130
 • cu până la 400 mii locuitori
100-112
b) Primării municipale
 • cu peste 300 mii locuitori
60-70
 • între 200-300 mii locuitori
48-59
 • între 100-200 mii locuitori
35-47
 • până la 100 mii locuitori
29-34
c) Primăriile orașelor
 • cu peste 20 mii locuitori
12-14
 • între 10-20 mii locuitori
9-11
 • până la 10 mii locuitori
6-8
d) Primării comunale
 • cu peste 10 mii locuitori
8-10
 • între 5-10 mii locuitori
6-7
 • până la 5 mii locuitori
3-5

Notă:

 1. Municipiul Petroșani se încadrează în grupa municipiilor între 100-200 mii locuitori, iar orașul Brad în grupa orașelor cu peste 20 mii locuitori. La comuna Voluntari din Sectorul agricol Ilfov numărul de posturi se stabilește la 25.
 2. Numărul de posturi al fiecărei prefecturi și primării se stabilește proporțional cu numărul locuitorilor, pe baza normativelor prevăzute la pct. a)-d). Personalul de conducere numit și eliberat în condițiile art. 6 din Legea nr. 5/1990 nu se include în numărul de posturi normat.
  La prefecturile din prima grupă, limita minimă de personal se majorează cu un post pentru fiecare 15 mii locuitori, iar pentru cele din grupa a doua, limita maximă a numărului de personal se diminuează cu un post pentru fiecare 15 mii locuitori sub 400 mii.
  Numărul de posturi rezultat va fi suplimentat cu numărul muncitorilor de întreținere și exploatare a mijloacelor din dotare, precum și cu numărul personalului de deservire generală. Numărul acestor categorii de personal se stabilește pe baza normelor și normativelor de muncă în vigoare, ținând seama și de spațiul ocupat în imobilul respectiv de alte instituții, dacă sunt astfel de situații.
 3. Numărul posturilor de inspector județean și inspector municipal din aparatul propriu al prefecturilor, se stabilește în limita a cel mult 15% din numărul posturilor cu studii superioare.
 4. Cheltuielile privind salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor și primăriilor se vor încadra în limita prevederilor din bugetele locale, cu această destinație.
  Statele de funcții pentru aparatul propriu al prefecturilor și primăriilor, centralizate pe județe, vor fi prezentate la avizare la Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
  Se va prezenta la aviz și statul de funcții al unităților cu dublă subordonare ale căror cheltuieli de funcționare sunt prevăzute în bugetul local la capitolul „Puterea și administrația de stat” și care nu fac parte din aparatul propriu.
 5. Structura organizatorică și statul de funcții ale fiecărei primării municipale, orășenești și comunale se aprobă prin decizie a primăriei, cu avizul prefecturii.
  În cadrul numărului total de posturi pe județ, rezultat din aplicarea normativului din prezenta notă, prefecturile sunt autorizate să facă redistribuiri de posturi între localități în funcție de condițiile concrete existente.