autentificare cu OpenID
Hotărâre privind structura și atribuțiile aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor, precum și finanțarea acestuia
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Doru Viorel Ursu
 • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Teodor Mircea Vaida
 • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
 • contrasemnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
 • contrasemnat: p. Ministrul industriei, secretar de stat, Dumitru Popescu

Acte care menționează acest act:

În temeiul art. 105 din Legea nr. 69 din 26 noiembrie 1991 a administrației publice locale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - La prefecturi se organizează un aparat tehnic de specialitate, care asigură realizarea atribuțiilor ce revin, potrivit legii, prefectului și comisiei administrative.

Structura organizatorică și numărul de posturi ale aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor sunt prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre, cu încadrarea în numărul de personal existent la Primăria municipiului București și la prefecturi, conform hotărârilor Guvernului nr. 1310 și 1345/1990.

Art. 2. - Compartimentele din cadrul direcțiilor și serviciilor se organizează prin ordin al prefectului, în funcție de necesitățile și condițiile concrete ale activității.

Art. 3. - Numărul de personal al aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor se stabilește potrivit normativului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, de către Departamentul pentru Administrația Publică Locală, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor și al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, la propunerea prefectului.

Art. 4. - Numirea și eliberarea din funcție a personalului aparatului tehnic de specialitate se fac de către prefect.

Art. 5. - Salarizarea personalului din aparatul tehnic de specialitate al prefecturilor se face conform legii.

Art. 6. - Prin aparatul tehnic de specialitate al prefecturilor se asigură îndeplinirea atribuțiilor stabilite de lege pentru prefect, în ceea ce privește controlul actelor autorităților administrației publice locale și județene, precum și de coordonare a serviciilor publice ale ministerelor și ale celorlalte autorități ale administrației publice centrale, organizate în unitățile administrativ-teritoriale.

În acest scop, aparatul tehnic de specialitate al prefecturilor are următoarele atribuții principale:

A. Cu privire la controlul actelor:

a) verificarea legalității actelor adoptate și emise de autoritățile administrației publice locale și județene și formularea de propuneri prefectului, în scopul aprecierii legalității acestora;

b) controlul privind respectarea obligației de transmitere a actelor, în termenele stabilite de lege, și informarea prefectului cu privire la cele constatate;

c) întocmirea documentației necesare sesizării instanței de contencios administrativ și înștiințarea autorităților pârâte;

d) întocmirea de rapoarte și informări cu privire la organizarea executării legii și a altor acte normative de către consiliile locale, județene și primari;

e) urmărirea pregătirii și aducerii la îndeplinire a măsurilor de apărare care nu au caracter militar;

f) urmărirea modului în care se aduc la îndeplinire ordinele emise de prefect și informarea asupra eventualelor încălcări ale acestora;

g) elaborarea documentației necesare și întocmirea propunerilor în vederea sesizării Guvernului, în cazurile prevăzute de lege, pentru dizolvarea consiliului local, precum și pentru demiterea consilierilor sau, după caz, a primarilor;

h) elaborarea semestrială a rapoartelor cu privire la lucrările și acțiunile de interes național ce se desfășoară pe teritoriul județului.

B. Cu privire la coordonarea serviciilor publice de învățământ, sănătate, cultură, muncă și protecție socială, interne, finanțe publice, tineret și sport, agricultură, statistică, privatizare, precum și altele asemenea prevăzute de lege, ale ministerelor și ale celorlalte autorități ale administrației publice centrale, organizate în unitățile administrativ-teritoriale:

a) prezintă periodic și ori de câte ori este necesar informări cu privire la respectarea legilor și ordinii publice pe teritoriul județului și face propuneri corespunzătoare pentru restabilirea legalității și ordinii publice;

b) periodic și ori de câte ori evenimentele cu caracter deosebit o impun, informează în legătură cu stadiul organizării și aplicării măsurilor de apărare care nu au caracter militar; păstrează un contact permanent cu autoritățile militare și polițienești pentru a informa în timp util pe prefect asupra oricărei probleme care prezintă importanță pentru securitatea cetățenilor și a bunurilor din județ;

c) informează periodic, în conlucrare cu autoritățile și instituțiile publice județene competente, asupra stării infracționale și asupra modului de apărare a drepturilor cetățenilor și face propuneri corespunzătoare pentru prevenirea infracțiunilor și pentru respectarea drepturilor omului;

d) informează periodic asupra activității desfășurate de serviciile publice ale ministerelor și ale celorlalte autorități ale administrației publice centrale organizate în județ și semnalează eventualele divergențe dintre acestea și autoritățile administrației publice locale și județene, propunând soluții de conciliere corespunzătoare;

e) elaborează și supune prefectului, spre aprobare, proiectele de ordine, cu consultarea organelor și serviciilor de specialitate și asigură contrasemnarea acestora de către conducătorii organelor sau serviciilor de specialitate.

C. Alte atribuții ale aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor:

a) asigură convocarea consiliilor locale în ședințe de constituire;

b) furnizează, trimestrial, principalele date statistice cu privire la starea generală economică, socială, culturală și administrativă a județului și, anual, întocmește un raport cu privire la aceste aspecte;

c) aduce la cunoștință publică, prin afișare și publicare, ordinele cu caracter normativ emise de prefect, comunică persoanelor juridice sau fizice interesate ordinele care nu au caracter normativ;

d) analizează și propune prefectului, în condițiile legii, numirea, confirmarea sau eliberarea din funcție a secretarilor consiliilor locale;

e) asigură secretariatul tehnic al comisiei administrative.

Prin ordin al prefectului se pot stabili și alte atribuții sau activități în sarcina aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor.

Art. 7. - Cheltuielile pentru funcționarea prefecturilor se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se suplimentează cu suma de 673 milioane lei din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzută în bugetul de stat pe anul 1992.

Art. 8. - Îndrumarea metodologică a aparatului tehnic de specialitate, controlul și perfecționarea pregătirii profesionale a acestuia se asigură de către Departamentul pentru Administrația Publică Locală.

Art. 9. - Prefecturile județene și a municipiului București și a sectorului agricol Ilfov vor funcționa în actualele sedii, spațiul necesar și dotarea cu mijloacele materiale urmând a se stabili, potrivit legii, prin protocol semnat de președintele consiliului județean, respectiv de primarul general al municipiului București și prefect.

Pentru dotările care se utilizează în comun, cum sunt sistemele informaționale, telefonice și radio centralizate, garaje, ateliere, iluminatul și încălzitul spațiilor locative și altele asemenea, cheltuielile efectuate se vor defalca și se vor suporta proporțional, în baza contractelor încheiate.

Spațiul stabilit pentru prefecturi va fi dimensionat corespunzător situației concrete a imobilului respectiv, proporțional cu numărul salariaților aparatului tehnic de specialitate, urmărindu-se asigurarea condițiilor necesare desfășurării optime a activității prefectului, subprefecților și directorului general, precum și pentru organizarea ședințelor comisiei administrative și altor manifestări, inclusiv acțiuni de protocol și reprezentare.

Spațiile pentru prefecturi și consiliile județene vor fi delimitate strict și vor avea, pe cât posibil, acces separat.

Art. 10. - Anexele la Hotărârea Guvernului nr. 487/1991 privind normarea parcului auto și a consumului de carburant, completate și modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 551/1991, se modifică și se completează potrivit anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Structura aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor


A1MO56-92.png[1]


[modificare] Anexa Nr. 2

Structura aparatului tehnic de specialitate al prefecturii Municipiului București și a sectorului agricol Ilfov


A2MO56-92.png


[modificare] Anexa Nr. 3

Normativ
privind stabilirea numărului de personal pentru organizarea aparatului tehnic de specialitate al prefecturilor

Număr de posturi:

 • Prefecturi județene: 30-40
 • Prefectura municipiului București și a sectorului agricol Ilfov: 60

Numărul de posturi rezultate din aplicarea normativelor va fi suplimentat, după caz, cu numărul muncitorilor de întreținere a mijloacelor din dotare, precum și cu numărul personalului de deservire. Numărul acestor categorii de personal se stabilește pe baza normelor și normativelor de muncă în vigoare, ținând seama și de spațiul ocupat în imobilul respectiv de alte instituții, dacă sunt astfel de situații.


[modificare] Anexa Nr. 4

I. Anexa nr. 1, litera B) punctul 1 va avea următorul cuprins:

1. a) La Prefectura municipiului București și a sectorului agricol Ilfov:

 • 1 autoturism pentru prefect, prin preluare de la Primăria municipiului București;
 • 4 autoturisme pentru parcul comun, din care 2 prin preluare de la Primăria municipiului București și 2 prin dotare.

b) La prefecturile județene:

 • 1 autoturism pentru prefect, din parcul existent;
 • 2 autoturisme pentru parcul comun, din care unul din parcul existent și unul prin dotare.

c) La Primăria municipiului București:

 • 1 autoturism pentru primarul general, din parcul existent;
 • 4 autoturisme pentru parcul comun, din care unul din parcul existent și 3 prin dotare.

d) La consiliile județene:

 • 1 autoturism pentru președinte, prin preluare din parcul existent la prefecturi;
 • 3 autoturisme pentru parcul comun, din care 2 prin preluare din parcul existent la prefecturi și unul prin dotare.

II. Anexa nr. 2, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

 • Prefectura municipiului București și a sectorului agricol Ilfov: 300
 • Prefecturile județene: 250
 • Primăria municipiului București: 250
 • Consiliile județene: 250
Notă:
Autoturismul pus la dispoziția senatorilor, potrivit art. 138 din Regulamentul Senatului, își păstrează în continuare destinația și nu este inclus în prezentul normativ.
 1. Nota civvic.ro: Imaginea este incompletă (lipsește partea de jos).