autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea societăților comerciale farmaceutice - S.A.
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale farmaceutice pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Societățile comerciale farmaceutice pe acțiuni se înființează prin preluarea activului și pasivului de la oficiile farmaceutice cuprinse în anexa nr. 1, care se desființează. Valoarea capitalului social al acestora va fi definitivat după finalizarea evaluării patrimoniului, conform Hotărârii guvernului nr. 945/1990.

Art. 3. - Societățile comerciale farmaceutice pe acțiuni înființate se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu legislația română și cu statutul propriu al fiecărei societăți prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Societățile comerciale farmaceutice aplică reglementările Ministerului Sănătății privind întreaga activitate farmaceutică, în care scop informează organul central al administrației de stat pe domeniul ocrotirii sănătății cu privire la:

a) organizarea și evidența subunităților farmaceutice din structură pentru acoperirea în mod judicios a teritoriului, din punct de vedere al asistenței cu medicamente;

b) aprovizionarea societăților comerciale farmaceutice cu medicamente, produse stomatologice, tehnico-medicale și igieno-cosmetice, în concordanță cu morbiditatea specifică din zonă și cu reglementările privind circuitul medicamentelor.

Art. 5. - Societățile comerciale farmaceutice pot încheia contracte de concesionare, închiriere și contracte de locație a gestiunilor pentru subunitățile farmaceutice din structură, în condițiile legii.

Art. 6. - Societățile comerciale farmaceutice disponibilizează, cu aprobarea Ministerului Sănătății, farmacii, puncte farmaceutice și unități tehnico-medicale, în ale căror spații se pot înființa farmacii de către farmaciști și unități farmaceutice specifice de către asistenți de farmacie sau asistenți tehnico-medicali.

Art. 7. - Pentru îmbunătățirea asistenței cu medicamente a populației, punctele farmaceutice pot fi transformate, după caz, în farmacii sau alte unități farmaceutice specifice, având ca obiect de activitate difuzarea produselor prevăzute de nomenclatorul stabilit de Ministerul Sănătății.

Art. 8. - Laboratoarele de control al medicamentelor din actuala structură a oficiilor farmaceutice se preiau și trec în structura organizatorică a Institutului pentru controlul de stat al medicamentului și cercetări farmaceutice, unitate finanțată de la bugetul de stat, din subordinea Ministerului Sănătății.

Art. 9. - Farmaciile de circuit închis care funcționează în cadrul spitalelor și policlinicilor se trec și vor fi integrate în structura organizatorică a acestora, ca secții și respectiv servicii de farmacie, cu personal și mijloace fixe aferente, prin protocoale ce se vor încheia în acest scop.

Art. 10. - Unitățile sanitare (spitale, policlinici), cu sau fără farmacii proprii, se vor aproviziona cu medicamente, produse stomatologice, tehnico-medicale și materiale sanitare, de regulă, de la societățile comerciale farmaceutice sau de la Regia autonomă „Unifarm” București, la prețurile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 11. - Prețurile de aprovizionare și desfacere practicate pentru medicamente, produse stomatologice, tehnico-medicale și materiale sanitare vor fi unice și stabilite de organele competente.

Art. 12. - Societățile comerciale farmaceutice, precum și unitățile farmaceutice nou înființate vor practica o cotă de rabat de 25% la medicamente.

Art. 13. - Ministerul Sănătății va emite autorizațiile de funcționare pentru toate tipurile de unități farmaceutice în condițiile respectării reglementărilor în vigoare și va ține evidența acestora.

Art. 14. - Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 15. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.


[modificare] Anexa nr. 1

Lista societăților comerciale farmaceutice care se înființează

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
——————

Localitatea, strada, nr. Județul

Principalul obiect de activitate Capital social inițial la 30.XI.1990 (mii lei) Unitatea care se desființează
1. „CENTROFARM” - S.A. Societate pe acțiuni București, str. Alecu Constantinescu nr. 8, sector 1 Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 520.069 Oficiul farmaceutic nr. 1 București
2. „PHARMA” - S.A. Societate pe acțiuni București, intrarea Costache Negri nr. 11, sector 5 Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 125.949 Oficiul farmaceutic nr. 2 București
3. „MEDICA” - S.A. Societate pe acțiuni Bacău, str. George Bacovia nr. 52, județul Bacău Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 123.656 Oficiul farmaceutic Bacău
4. „FARMACOM” - S.A. Societate pe acțiuni Brașov, Str. Zizinului nr. 112, județul Brașov Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 250.573 Oficiul farmaceutic Brașov
5. „NAPOFARM” - S.A. Societate pe acțiuni Cluj-Napoca, str. Maiacovschi nr. 2 județul Cluj Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 183.601 Oficiul farmaceutic Cluj
6. „HELIOFARM” - S.A. Societate pe acțiuni Constanța, b-dul Aurel Vlaicu nr. 84., județul Constanța Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 181.303 Oficiul farmaceutic Constanța
7. „OLFARM” - S.A. Societate pe acțiuni Craiova, str. Tabaci nr. 3, județul Dolj Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 185.379 Oficiul farmaceutic Craiova
8. „REMEDIA” - S.A. Societate pe acțiuni Deva, str. Dorobanților nr. 43, județul Hunedoara Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 118.743 Oficiul farmaceutic Deva
9. „HEPITES” - SA. Societate pe acțiuni Galați, str. Piersicului nr. 5, județul Galați Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 191.410 Oficiul farmaceutic Galați
10. „IASSYFARM” - S.A. Societate pe acțiuni Iași, str. Smârdan nr. 19, județul Iași Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 149.726 Oficiul farmaceutic Iași
11. „SANIFARM” - S.A. Societate pe acțiuni Comuna Sânmartin, județul Bihor Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 107.954 Oficiul farmaceutic Oradea
12. „ARGESFARM” - S.A. Societate pe acțiuni Pitești, str. Banatului nr, 2, județul Argeș Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 212.200 Oficiul farmaceutic Pitești
13. „MEDIMFARM” - S.A. Societate pe acțiuni Ploiești, str. Gh. Doja nr. 26, județul Prahova Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 185.351 Oficiul farmaceutic Ploiești
14. „GALENUS” - S.A. Societate pe acțiuni Satu Mare, str. Botizului nr. 47, județul Satu Mare Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 114.746 Oficiul farmaceutic Satu Mare
15. „DORNAFARM” - S.A. Societate pe acțiuni Suceava, str. Gh. Doja nr. 51, județul Suceava Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 95.092 Oficiul farmaceutic Suceava
16. „ARCATIM” - S.A. Societate pe acțiuni Timișoara, str. Gh. Lazăr nr. 10, județul Timiș Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 211.358 Oficiul farmaceutic Timișoara
17. „AESCULAP” - S.A.- Societate pe acțiuni Târgu Mureș, str. Livezeni nr. 8, județul Mureș Aprovizionare, preparare, conservare, eliberare, supraveghere și prognoză în domeniul medicamentelor 142.591 Oficiul farmaceutic Târgu Mureș


[modificare] Anexa nr. 2

Statutul[1] societății comerciale farmaceutice pe acțiuni

Capitolul I

Denumire, forma juridică, sediul, durata de funcționare, obiect de activitate

1. Denumirea este: „Societatea comercială farmaceutică”.

În toate actele și lucrările emanate de la societate, în afară de denumirea acesteia, va fi menționat numărul de înregistrare în registrul comerțului și sediul societății, precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”.

2. Forma juridică: Societatea comercială farmaceutică este o societate pe acțiuni.

3. Durata funcționării societății comerciale farmaceutice S.A. este nedeterminată.

4. Societatea comercială farmaceutică este constituită prin reorganizarea Oficiului farmaceutic conform Legii nr. 15/1990.

5. Sediul este:

str. ......................., nr. ......., sector .......

6. Obiectul de activitate al societății:

Societatea comercială farmaceutică desfășoară o activitate cu caracter social-sanitar ca parte integrantă a sistemului de ocrotire a sănătății, asigurând aprovizionarea, prepararea, conservarea, eliberarea, supravegherea și prognoza în domeniul medicamentelor.

7. În baza actului de înființare, Societatea comercială farmaceutică S.A., se înscrie în registrul camerei de comerț locale și se publică în Monitorul Oficial. Societatea comercială farmaceutică devine persoană juridică din ziua înregistrării în registrul comerțului.

Capitolul II

Capital social, acțiuni

8. Capitalul social inițial al societății este stabilit pe baza Hotărârii guvernului nr. 945/1990 și a normelor metodologice și reprezintă patrimoniul constituit pe baza aportului de resurse materiale și financiare, urmând a fi definitivat.

9. Societatea comercială farmaceutică S.A. va transmite Agenției Naționale pentru Privatizare un titlu de valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social în termen de 30 zile de la constituirea ei, în vederea emiterii de înscrisuri nominative.

10. Capitalul social se constituie din acțiuni nominative în valoare nominală de ........ lei fiecare.

11. Acțiunile emise în limita capitalului social constituit au următorul regim:

 • în prima etapă, unicul proprietar al acțiunilor societății este statul;
 • în etapa următoare, acțiunile vor fi puse în vânzare, astfel ca minimum 51% din acestea să fie în posesia farmaciștilor.

12. Acțiunile vor avea înscrise:

 • denumirea și durata societății;
 • data actului constitutiv, numărul din registrul comerțului sub care se află înscrisă societatea;
 • numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea;
 • capitalul social, numărul acțiunilor și numărul de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintelor efectuate;
 • semnătura a 2 administratori.

13. Acțiunile conferă posesorilor drepturi egale, asigurându-se pentru fiecare acționar dreptul la vot în adunarea generală.

În acțiuni se va arăta numele, prenumele și domiciliul acționarilor sau, după caz, denumirea societății și sediul acesteia.

14. Dividendul fiecărei acțiuni se plătește din profitul real al societății și reprezintă pentru acționar un drept social, iar la data aprobării bilanțului de către adunarea generală a acționarilor se transformă într-un drept de creanță, exigibil față de societate.

Capitolul III

Structura societății

15. Structura societății cuprinde: compartimentul de management și compartimentul tehnico-operativ (producția).

16. Compartimentul de management are următoarele atribuții:

 • realizarea activității de marketing;
 • realizarea activității de cercetare-dezvoltare;
 • coordonarea subunităților farmaceutice din structură și efectuarea de controale cu privire la aplicarea integrală a reglementărilor în vigoare referitoare la activitatea farmaceutică;
 • realizarea activității economico-financiare;
 • realizarea sistemului informațional și statistic prin crearea rețelei proprii;
 • politica de asigurare și pregătire a forței de muncă;
 • elaborarea proiectului contractului colectiv de muncă.

17. Compartimentul de management are în componență birouri și servicii ce au obiect de activitate executarea atribuțiilor de mai sus.

18. Compartimentul tehnico-operativ (producția) are următoarele atribuții:

 • realizarea activității de desfacere și producție prin aprovizionarea corespunzătoare cu medicamente a unităților farmaceutice, conform prevederilor farmacopeei române și nomenclatorului aprobat;
 • asigurarea cu utilaje moderne și documentații tehnice necesare activității tehnico-operative din depozite și unitățile farmaceutice din componență;
 • dezvoltarea activității de microproducție a laboratoarelor galenice proprii pentru valorificarea resurselor locale și diversificarea preparatelor farmaceutice;
 • asigurarea calității medicamentelor, substanțelor farmaceutice, plantelor medicinale, produselor dietetice, stomatologice, produselor și materialelor sanitare, igienico-cosmetice, tehnico-medicale, din țară și din import, prin efectuarea controlului calitativ, precum și prin depozitarea și conservarea acestora în condiții corespunzătoare;
 • va asigura ca eliberarea medicamentelor să se facă numai de către farmaciști, care poartă răspunderea morală și materială pentru prepararea și eliberarea lor, iar unitățile farmaceutice specifice să se aprovizioneze și să elibereze numai produsele prevăzute în nomenclatorul stabilit de Ministerul Sănătății.

19. Societatea comercială farmaceutică S.A. are în componență subunități farmaceutice și depozite.

20. Atribuțiile prevăzute la pct. 17 sunt exercitate de compartimentele de producție în cadrul politicii stabilite de compartimentul de management.

21. Formele de salarizare în etapa cât statul este principalul acționar se vor stabili de către consiliul de administrație al societății, cu respectarea prevederilor legale, urmând ca după transferul acțiunilor către terți să fie reglementate în funcție de hotărârile adunării generale a acționarilor, cu respectarea nivelului minim de salarizare prevăzut de lege.

22. Societatea comercială farmaceutică are obligația să păstreze în custodie materialele sanitare consumabile (medicamente, pansamente, vată, reactivi, filme radiologice) din stocurile Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, constituite pentru acordarea asistenței medicale în situații deosebite și a preschimbării - împrospătării acestora, precum și a celor deținute de ministerele respective în depozite proprii cu avizul Ministerului Sănătății, în baza unui comision ce va fi negociat între părți.

23. Societatea comercială farmaceutică S.A. poate încheia contracte de locație a gestiunii pentru unitățile farmaceutice, contracte a căror durată este de 5 ani, primii 2 ani fiind obligatorii, iar restul de 3 ani fiind facultativi pentru ambele părți. În cazul în care una dintre părți dorește să rezilieze contractul în cursul acestor 3 ani, va face cunoscut celeilalte părți intenția de a renunța la contract cu cel puțin 3 luni înainte.

24. Încheierea contractului de locație a gestiunii de închiriere și concesionare se realizează de societatea comercială farmaceutică în următoarele condiții:

a) farmacistul diriginte al unității, în funcție de pregătirea profesională și de rezultatele activității sale;
b) un farmacist principal din colectivul unității;
c) în cazul în care sunt 2 sau mai mulți solicitanți pentru preluarea contractului, se organizează concurs;
d) un farmacist diriginte al altei farmacii, în condițiile lit. a) și în absența unor contracandidați.

Capitolul IV

Organele de conducere ale societății

25. Organele de conducere ale societății sunt:

A) Adunarea generală a acționarilor societății.
B) Consiliul de administrație.

26. În prima etapă, cât societatea va avea capital integral de stat, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de un consiliu al împuterniciților statului, alcătuit și numit în condițiile prevăzute de lege.

A) Adunarea generală a acționarilor societății

27. După transferul acțiunilor către terți, adunarea generală este constituită din acționari și reprezintă organul suprem de conducere al societății.

28. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține la sediul societății în localul ce va fi indicat în convocare.

29. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afara altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată să hotărască asupra următoarelor:

 • examinează, aprobă bilanțul și fixează dividendul;
 • alege consiliul de administrație și comisia de cenzori;
 • fixează retribuția cuvenită administratorilor și cenzorilor;
 • se pronunță asupra gestiunii administratorilor;
 • aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor.

30. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie a se lua o hotărâre pentru:

 • mărirea capitalului;
 • schimbarea formei societății;
 • mutarea sediului;
 • fuziunea cu alte societăți;
 • reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiunea de noi acțiuni;
 • dizolvarea anticipată a societății;
 • modificări ale contractului de societate ori a statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale.

31. Convocarea, organizarea și funcționarea adunării generale se face conform legii. Hotărârea adunării generale a acționarilor se ia în condițiile prevederilor legale și este obligatorie pentru toți acționarii.

B) Consiliul de administrație

32. Consiliul de administrație este organul de conducere al societății între ședințele adunării generale și este format din reprezentanții acționarilor - administratori.

33. Membrii consiliului de administrație vor depune garanție în lei (care nu poate fi mai mică decât valoarea a 10 acțiuni sau dublul remunerației lunare).

34. Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

 • aprobă tactica și strategia de marketing:
 • aprobă politica de dezvoltare a produselor specifice;
 • aprobă domeniile orientative ale producției;
 • aprobă politica de vânzări;
 • examinează și înaintează adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli, bilanțul și contul de profit și pierderi;
 • reprezintă societatea în relații de muncă, stipulate în contractul colectiv de muncă;
 • numește și revocă președintele consiliului;
 • angajează și concediază personalul de conducere.

Consiliul de administrație se întrunește în ședințe ordinare o dată pe lună, sau ori de câte ori este nevoie. Medul de lucru și hotărârile acestuia se iau în condițiile prevăzute de lege.

35. Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administrație poate atrage în activitatea, de analiză și decizională consilieri și consultanți din diferite sectoare ale vieții economice și sociale. Activitatea acestora va fi compensată material, conform înțelegerilor reciproce pe bază de contract.

36. Președintele consiliului de administrație asigură conducerea curentă a societății și urmărește ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului de administrație.

37. Consiliul de administrație poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcție, compus din membri aleși dintre administratori, fixându-le în același timp și remunerația.

Președintele consiliului de administrație este și directorul general sau director, în care calitate conduce și comitetul de direcție.

Decizia consiliului de administrație privind suma necesară remunerării membrilor comitetului de direcție va trebui să fie ratificată de adunarea generală, dacă depășește prevederile statutului sau dacă statutul nu prevede nimic în această privință.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație, registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul V

Comisia de cenzori

38. Pentru exercitarea controlului asupra activității economico-financiare a societății se constituie comisia de cenzori, compusă din 3 membri aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 3 ani și 3 supleanți.

Cel puțin unul dintre supleanți trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, iar acesta să nu fie acționar.

Revocarea cenzorilor se face numai în adunarea generală cu votul cerut.

39. Cenzorii sunt obligați să depună garanție în lei (ce se evaluează la 1/3 din garanția prevăzută pentru administratori).

40. Comisia de cenzori are următoarele atribuții:

 • supravegherea gestiunii societății;
 • verificarea legalității bilanțului și contului de profit și pierderi, concordanța cu registrele;
 • efectuarea de controale inopinate asupra situației casei;
 • verificarea existenței titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății;
 • convocarea adunării generale, când nu a fost convocată de administrator;
 • constatarea modului de depunere a garanțiilor de către administrator;
 • participarea la adunările generale unde pot face propuneri pe care le apreciază ca necesare;
 • verificarea bilanțurilor contabile și prezentarea raportului adunării generale.

41. Pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin, cenzorii vor delibera împreună și vor întocmi un raport ce se va prezenta în adunarea generală; în caz de neînțelegere, cenzorii vor putea face rapoarte care vor trebui să fie prezentate adunării generai.

Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Capitolul VI

Registrele societății

42. În afara evidențelor prevăzute de lege, societatea trebuie să țină:

a) un registru al acționarilor;
b) un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale;
c) un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
d) un registru al deliberărilor și constatărilor făcute de cenzori.

Registrele de la lit. a), b) și c) vor fi ținute sub îngrijirea consiliului de administrație, iar cel de la lit. d) de cenzori.

43. Administratorii sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala acestora, registrele prevăzute la lit. a) și b) și să elibereze la cerere extrase de pe el.

Capitolul VII

Bugetul de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și conturi de profit

44. Bugetul anual de venituri și cheltuieli al societății exprimă forma sintetică a veniturilor și cheltuielilor ce privesc activitatea societății.

Bugetul are un caracter previzional, întocmindu-se în trim. IV al anului financiar curent pentru anul următor și se aprobă de adunarea generală a acționarilor.

Bilanțul contabil reprezintă documentul de consemnare a rezultatelor financiare ale activității societății, pe baza căruia se determină mărimea profitului rezultat în anul de execuție. Bilanțul contabil este verificat de comisia de cenzori și se aprobă de adunarea generală a acționarilor.

Proiectul bilanțului contabil se aduce la cunoștința acționarilor înaintea datei de convocare a adunării generale, la termenul prevăzut de lege.

45. Prin contul de profit se stabilește destinația profitului, inclusiv cota ce se atribuie ca dividende acționarilor.

În cazul în care se consemnează pierderi, se stabilește modul de acoperire.

46. Administratorii sunt obligați, în 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe bilanț, însoțită de contul de profit și pierderi, la registrul comerțului, alăturând raportul lor celor al cenzorilor și procesul-verbal al adunării generale, pentru a fi menționat în registru. Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

47. Evaluarea veniturilor, cheltuielilor și profiturilor se face în lei.

Pentru veniturile nete în valută, societatea are dreptul a dispune asupra unei cote de 30%, iar începând de la 01.02.1991 această cotă se va ridica la 50%.

Sumele în valută rămase la dispoziție se păstrează în conturi speciale deschise pe numele societății la B.R.C.E. sau alte bănci cu sediul în România.

48. Din beneficiul societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă până ce acesta va atinge minimum a 5-a parte din capitalul social.

Se va include în fondul de rezervă, chiar dacă acesta a atins suma prevăzută, excedentul obținut prin emiterea acțiunilor pe un curs mai mare decât valoarea lor, dacă excedentul nu este întrebuințat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizărilor.

Capitolul VIII

Fuziunea, dizolvarea și lichidarea

49. Fuziunea, dizolvarea și lichidarea societății se fac conform legii.

Capitolul IX

Personalul societății

50. Personalul societății se va încadra și salariza conform legii. Contractul de muncă se va semna în numele societății de director - președintele consiliului de administrație.

Capitolul X

Amortizarea

51. Amortizarea fondurilor fixe se face conform legii.

Capitolul XI

Asigurarea

52. Asigurarea bunurilor se face contra tuturor riscurilor conform legii.

Capitolul XII

Litigii

53. Litigiile se vor soluționa conform legii române.

Capitolul XIII

Dispoziții finale

54. Președintele consiliului de administrație răspunde în fața acestuia pentru acțiunile de management și de angajare a societății.

55. Prezentul statut reprezintă cadrul constitutiv pentru desfășurarea și realizarea obiectului societății și se întregește cu prevederile legislației comerciale și ale celorlalte reglementări în vigoare.

56. Pentru aplicarea completă a prevederilor statutului, consiliul de administrație va aproba, la propunerea compartimentului de management, regulile interne de funcționare a societății.

 1. Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.