autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la etapa a doua de liberalizare a prețurilor și tarifelor
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 464 / 1991.
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Regiile autonome și societățile cu capital de stat formează și adaptează prețurile cu ridicata și tarifele pe baza acțiunii conjugate a cererii și ofertei, prin negociere cu agenții economici beneficiari, indiferent de forma de proprietate a acestora.

Pentru prevenirea practicării prețurilor de speculă sau monopol, prețurile cu ridicata ce se vor negocia potrivit alineatului precedent nu vor depăși pe cele rezultate din aplicarea la prețurile și tarifele legal stabilite cu respectarea prevederilor Hotărârilor Guvernului nr. 1109, 1154 și 1355/1990 a indicilor maximi de creștere prevăzuți în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, pe grupe sau subgrupe de produse și produse, după caz.

În situațiile în care pentru unele produse și servicii prețurile și tarifele nu au fost negociate sau convenirea s-a făcut prin abatere de la prevederile hotărârilor guvernului prevăzute la alineatul precedent, aplicarea indicilor maximi de creștere se va face la prețurile și tarifele dimensionate pe baza acestor hotărâri.

Art. 2. - Prețurile cu ridicata și tarifele pentru produsele și serviciile executate sau prestate de către agenții economici, alții decât regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, se stabilesc în mod liber, în funcție de cerere și ofertă, prin negocierea prețurilor, pe baza concurenței libere și loiale, fiind interzisă practicarea prețurilor de speculă sau de monopol.

Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat negociază prețurile cu ridicata și tarifele cu agenții economici din sectorul privat și cooperatist pentru mărfurile aprovizionate și serviciile prestate în scop productiv sau pentru revânzare, în limita prețurilor și tarifelor negociate la același produs sau serviciu cu furnizorii și prestatorii din sectorul de stat.

Art. 3. - Prețurile cu ridicata și tarifele în lei pentru produsele și serviciile destinate producției și investițiilor provenite din import - indiferent de forma de proprietate a agentului economic importator - se formează pe baza prețurilor externe în valută exprimate în lei la cursul oficial în vigoare la care se adaugă taxele vamale, impozitul pe circulația mărfurilor și comisionul cuvenit societății de export-import.

Art. 4. - Pentru cantitățile de îngrășăminte chimice, substanțe de combatere a dăunătorilor și medicamente de uz veterinar, ce se livrează agriculturii, diferențele față de prețurile cu ridicata în vigoare la 31 martie 1991 se acoperă, temporar, de la bugetul de stat.

Art. 5. - Pentru produsele alimentare de bază, din țară și din import, limitele maxime de prețuri sunt cele stabilite în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, în cadrul cărora agenții economici indiferent de forma de proprietate a acestora, negociază prețurile cu ridicata.

La celelalte bunuri de consum - alimentare și nealimentare - prețurile cu amănuntul se formează de regiile autonome și societățile cu capital de stat pe baza prețurilor cu ridicata negociate între producători și comercianți în cadrul indicilor maximi prevăzuți în prezenta hotărâre, precum și a adaosului comercial diferențiat în funcție de rețeaua de desfacere, natura produselor și categoria de încadrare a unităților pe baza brevetelor de funcționare, declarat în cadrul cotelor în vigoare considerate limite maxime.

Art. 6. - În conformitate cu programul privind protecția socială a populației, prețurile cu amănuntul și tarifele în vigoare la 31 octombrie 1990 rămân nemodificate la energia electrică și termică, chirii pentru locuințe, combustibili pentru încălzit și prepararea hranei, abonamentele pentru transportul de călători, proteze și produse ortopedice din țară și din import, prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. La aceste produse și servicii diferențele de preț se acoperă temporar de la bugetul de stat.

Art. 7. - Produsele realizate de agenții economici din sectorul privat și cooperatist, identice cu cele din sectorul de stat și care sunt executate din materii prime și materiale provenite din acest sector, vor fi valorificate la prețurile cu amănuntul negociate în limita celor practicate de unitățile din sectorul public.

Art. 8. - Prevederile prezentei hotărâri se completează cu cele din Hotărârea Guvernului nr. 211 din 26 martie 1991 cu privire la unele măsuri în domeniul prețurilor și tarifelor.

Art. 9. - Regiile autonome, societățile comerciale cu capital de stat și celelalte unități economice de stat vor inventaria și reevalua stocurile de materii prime, materiale, combustibili, semifabricate din producție proprie, producție neterminată, produse finite, mărfuri și alte produse existente la 31 martie 1991, pe baza prețurilor stabilite în condițiile prezentei hotărâri, potrivit normelor Ministerului Finanțelor.

Art. 10. - Ministerul Finanțelor, Ministerul Resurselor și Industriei, Ministerul Comerțului și Turismului, celelalte ministere și organe centrale, prefecturile și Primăria municipiului București vor urmări și controla respectarea riguroasă a prevederilor prezentei hotărâri, luând măsuri de sancționare a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 11. - Ministerul Comerțului și Turismului - Departamentul comerțului interior împreună cu Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor vor analiza și prezenta Guvernului, în termen de 15 zile de la data prezentei hotărâri, propuneri privind actualizarea prețurilor la bunurile de consum din import din categoria celor reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 489/1990 privind stabilirea prețurilor cu amănuntul pentru produsele din import destinate fondului pieței.

Art. 12. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 1991.

Pe aceeași dată se abrogă:

 • Hotărârea Guvernului nr. 770/1990 cu privire la stabilirea prețurilor de producție ale produselor livrate ca piese de schimb;
 • Art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1081/1990 privind determinarea prețurilor de deviz pentru lucrările noi de construcții și a celor de reparații la construcții și la instalațiile aferente acestora, care se execută pentru populație de unitățile de stat și cooperatiste autorizate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990, cu excepția art. 8-10, 14, 20-26, 30-31 și anexele nr. 2 și 3, așa cum au fost adaptate ulterior;
 • Art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 15/1991 cu privire la înființarea societăților comerciale farmaceutice S.A., precum și orice alte dispoziții contrare.


[modificare] Anexa Nr. 1

Indici maximi de modificare a prețurilor cu ridicata

Nr. crt. Denumirea produsului Indice maxim de modificare a prețurilor cu ridicata față de cele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1355/1990 (Prețuri HG 1355/90 = 100)
1. Țiței 45% produse albe 106
2. Gaze naturale 105
3. Gazolină 100
4. Cărbuni 120
5. Metale neferoase în concentrate 120
6. Sulf în concentrate 100
7. Bauxită 55% Al2O3 și 4,5% SiO2 115
8. Minereu de fier 55% Fe 115
9. Concentrate de zirconiu și ilmenit 135
10. Uraniu în concentrate 135
11. Argilă refractară 28% Al2O3 119
12. Sare 120
13. Cocs metalurgic 140
14. Cupru electrolitic, 99,97% Cu 135
15. Plumb și zinc electrolitic 135
16. Aluminiu bloc 130
17. Energie electrică - preț mediu 150
18. Energie termică - preț mediu 117
19. Distribuția energiei termice 117
20. Transport pe calea ferată 115
21. Aviația utilitară - servicii 107
22. Aviația civilă - servicii 108
23. Transporturi auto 108
24. Transport fluvial de călători cu bilete 115
25. Carburanți auto 100
26. Petrol lampant - white spirit 100
27. Uleiuri minerale 110
28. Păcură 105
29. Benzină nafta 100
30. Aragaz 103
31. Combustibil pentru încălzit 107
32. Fracții petroliere aromate 123
33. Bitum 109
34. Cocs de petrol 128
35. Fibre și fire chimice 125
36. Cauciuc sintetic 128
37. Sodă caustică 125
38. Policlorură de vinil 138
39. Polietilenă cu etilenă indigenă 132
40. Polistiren și copolimeri ABS granule 120
41. Polipropilenă granule 130
42. Nadolsin 123
43. Novolacuri 116
44. Rășini furanice 115
45. Rășini fenolformaldehidice solubile în apă 117
46. Lacuri, vopsele, diluanți și adezivi 110
47. Anvelope și camere de aer auto 130
48. Medicamente de uz uman 300[1]
49. Săpun 200[1]
50. Detergenți 320[1]
51. Alte produse din industria chimică și petrochimică 130
52. Materiale de construcții 107
53. Prefabricate din beton armat 120
54. Fontă 155
55. Oțel carbon și slab aliat 140
56. Oțel aliat și înalt aliat 145
57. Laminate din oțel carbon și slab aliat 135
58. Laminate din oțel aliat și înalt aliat 140
59. Produse refractare și abrazive 132
60. Produse cărbunoase 135
61. Laminate neferoase 130
62. Alte produse ale metalurgiei feroase și neferoase 140
63. Aliaj stomatologic, Gaudent 150
64. Aliaj stomatologic, Palidor 110
65. Aliaj stomatologic, Paliac 125
66. Masă lemnoasă pe picior - volum brut fără coajă 100
67. Produse lemnoase brute (bușteni și cherestea) 108
68. Plăci stratificate din lemn 128
69. Celuloză 115
70. Mobilă 110
71. Hârtie - cartoane 112
72. Sticlărie și ceramică menaj 110
73. Caiete, maculatoare, rechizite școlare 450[1]
74. Alte produse din industria lemnului 107
75.a. Produse ale industriei electrotehnice, electronice și mecanicii fine 120
75.b. Televizoare alb-negru 143
75.c. Televizoare color 140
76. Autovehicule rutiere 124
77. Utilaje destinate centralelor nucleare 135
78. Aeronave 145
79. Alte produse ale industriei construcțiilor de mașini 120
80. Confecții textile și tricotaje, cu excepția celor din bumbac 110
81. Confecții textile și tricotaje din bumbac 120
82. Încălțăminte cu fețe din piele naturală sau înlocuitori și alte articole din piele 130
83. Vată medicinală 125
84. Ghiozdane și serviete școlare 120
85. Servicii poștale 236[1]
86. Servicii de telecomunicații
- pentru persoane fizice 125[1]
- pentru persoane juridice 200[1]
87. Servicii pentru radiocomunicații 175[1]
88. Carte școlară 250[1]

Notă:

 • Prețurile pe calități și sortimente se stabilesc, prin negociere, între producători și beneficiari în limita indicilor maximi prevăzuți în prezenta anexă.
 • Indicii de modificare de mai sus sunt valabili pentru produsele din producția internă, cu excepția țițeiului și gazelor naturale, la care indicii menționați se referă și la import. La celelalte produse și servicii se mențin prevederile art. 1 alin. ultim din H.G. 1355/1990.
 • Se mențin condițiile de livrare în vigoare la 31.X.1990. La benzine, motorine, petrol lampant, white spirit, uleiuri minerale condiția de livrare este franco depozit sau stația PECO, iar la păcură și benzina nafta este tranzit franco stația de destinație; la țiței condiția de livrare este loco rafinărie.
 • Se menține scutirea de plata impozitului pe circulația mărfurilor la produsele intermediare din industria metalurgiei, lemnului, produsele petroliere, petrochimice și chimice potrivit ordinului M.F. nr. 141/1991.


[modificare] Anexa Nr. 2

Prețurile cu amănuntul la unele produse alimentare de bază în consumul populației și indicii maximi pe grupe și subgrupe în limita cărora se modifică prețurile la produsele alimentare

Nr. crt. Denumirea sortimentului sau grupei de produse UM
Preț cu amănuntul lei/UM limită maximă
Indici maximi de modificare a prețurilor cu ridicata față de prețurile în vigoare la 31 octombrie 1990
%
1. Franzelă „București”, 500 g/buc. buc.
9
225
2. Carne de mânzat cu os, calitatea I (antricot, vrăbioară, pulpă și spată), preambalată kg
100
200
3. Carne de porc, fără slănină, cu os, calitatea I (ceafă, antricot cu coastă, pulpă și spată), preambalată kg
90
243
4. Carne de pui, fără cap, picioare și gât, calitatea I, preambalată kg
60
200
5. Salam de vară kg
140
219
6. Lapte de vacă pasteurizat, cu 1,8% grăsime l
10
232
7. Unt superior cu 80% grăsime, în pachete de 200 g pachet
25
200
8. Brânză telemea din lapte de vacă, calitatea I (minim 42% grăsime) kg
60
214
9. Brânză telemea „Medgidia” din lapte de oaie, cu 50% grăsime kg
100
238
10. Zahăr cristal (tos) kg
32
229
11. Ulei de floarea-soarelui superior, preambalat în sticle de 1 litru (exclusiv sticla) l
40
222
12. Ouă de găină peste 50 g/buc. buc.
3
167
13. a. Pește - -
300
13. b. Conserve și semiconserve din pește - -
350
14. Conserve din carne și mixte (carne cu legume) -
-
240
15. Conserve din legume și fructe -
-
360
16. Fasole boabe -
-
310
17. Cartofi de toamnă -
-
250
18. Faina și griș -
-
240
19. Mălai -
-
300
20. Paste făinoase -
-
240
21. Orez -
-
260

Notă:

Pentru alte sortimente de produse alimentare din categoria grupelor, subgrupelor și produselor prevăzute în prezenta anexă, prețurile cu ridicata se vor determina în limita indicilor maximi stabiliți de Ministerul Agriculturii și Alimentației cu acordul Ministerului Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor.

Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoza, urmărirea și liberalizarea prețurilor va stabili indici maximi de modificare a prețurilor la alte grupe, subgrupe, produse și servicii neprevăzute în prezenta anexă, pentru agenții economici cu capital de stat.

Prețurile se înțeleg în condițiile de calitate și de livrare în vigoare la 31 octombrie 1990.


[modificare] Anexa Nr. 3

Lista produselor și serviciilor destinate populației la care prețurile cu amănuntul și tarifele nu se modifică și la care se acordă subvenții de la buget

 1. Energie electrică
 2. Energie termică
 3. Lemn de foc
 4. Cărbune și brichete din cărbune
 5. Petrol lampant
 6. Combustibil lichid de calorifer
 7. Combustibil tip M
 8. Gaze naturale
 9. Gaze lichefiate
 10. Chirie pentru locuințe
 11. Transport fluvial în Deltă pentru localnici
 12. Abonamente pentru transportul de călători urban și interurban
 13. Proteze și produse ortopedice


[modificare] Anexa Nr. 4

Lista indicilor maximi de modificare a prețurilor cu ridicata la subansamblurile și componentele destinate executării televizoarelor alb-negru și color
Nr. crt. Denumire reper Indice maxim conform H.G. nr. 239/1991 Indice maxim propus la negociere
0 A 1 2
„I.P.E.E.” - S.A. Curtea de Argeș
1. Rezistență RCG 1050 100 ohmi +- 10% 0,5 W 1,20 1,48
2. Rezistență RCG 1050 1 Kohm +- 10% 0,5 W 1,20 1,49
3. Rezistență RCG 1050 1 Kohm +- 5% 0,5 W 1,20 1,46
4. Rezistență RCG 1050 1 Kohm +- 5% 0,5 W 1,20 1,47
5. Rezistență RCG 1050 1 Kohm +- 10% 0,5 W 1,20 1,50
6. Rezistență RCG 1050 1 Kohm +- 10% 0,5 W 1,20 1,48
7. Rezistență RCG 1050 1 Kohm +- 20% 0,5 W 1,20 1,40
8. Rezistență RCG 1050 1 Kohm +- 5% 0,5 W 1,20 1,47
9. Rezistentă RCG 1050 1 Kohm +- 20% 0,5 W 1,20 1,50
10. Rezistență RCG 1025 +- 10% 0,25 W 1,20 1,40
11. Rezistență RCG 1025 +- 10% 0,25 W 1,20 1,36
12. Rezistență RCG 1025 +- 5% 0,25 W 1,20 1,37
13. Rezistentă RCG 1025 +- 10% 0,25 W 1,20 1,50
14. Rezistență RCG 1025 +- 5% 0,25 W 1,20 1,37
15. Rezistentă RCG 1025 +- 5% 0,25 W 1,20 1,43
16. Rezistentă RBS 1-3 +- 5% 3 W 1,20 1,51
17. Rezistență RBS 1-3 +- 10% 2,5 W 1,20 1,50
18. Rezistență RBA 3002 +- 10% 2 W 1,20 2,72[2]
19. Rezistență RBA 3006 +- 10% 16 W 1,20 2,72[2]
20. Rezistență RBT 5010 +- 5% 10 W 1,20 2,72[2]
21. Rezistență RCG 1100 +- 5% 1 W 1,20 1,48
22. Rezistență RPM 3050 +- 5% 5 W 1,20 1,22
23. Rezistență RCG 1200 1,20 2,47[2]
24. Potențiometru P 32824 1,20 2,38[2]
25. Potențiometru P 45355 1,20 1,30
26. Potențiometru P 32409 1,20 1,42
27. Potențiometru P 34534 1,20 2,66[2]
28. Rezistență CGU 1211 82 pF +- 5% 500 V 1,20 1,21
29. Rezistență CLX 4,7 nF 500 V 1,20 1,22
30. Rezistență CGU 1208 500 V 1,20 1,21
31. Rezistență CGU 1206 500 V 1,20 1,25
32. Rezistență CLZ 1211 500 V 1,20 1,23
33. Rezistență CGU 1215 500 V 1,20 1,22
34. Condensator CGU 1211 500 V 1,20 1,23
35. Condensator CLY 1206 500 V 1,20 1,21
36. Condensator COV 1005 500 V 1,20 1,60
37. Condensator CLY 1206 500 V 1,20 1,21
38. Condensator COV 1007 500 V 1,20 1,60
39. Condensator PMP 0602 250 V 1,20 1,21
40. Condensator PS 0011 470 pF 63 V 1,20 1,50
41. Condensator PS 0011 680 pF 63 V 1,20 1,51
42. Condensator PS 0013 63 V 1,20 1,50
43. Rezistență RBA 2004 A 270 ohmi +- 10% 4 W 1,20 2,72[2]
44. Rezistență 2010 A 2,7 ohmi +- 10% 10 W 1,20 2,72[2]
45. Rezistență RCG 1050 620 ohmi +- 5% 0,5 W 1,20 2,47[2]
46. Rezistență RBS 1-3 2,2 ohmi +- 3% 3W 1,20 2,38[2]
47. Rezistență RMG 1025 +- 10% 0,25 W 1,20 2,43[2]
48. Rezistență RCG 1025 +10% 0,25 W 1,20 1,36
49. Rezistență RMG 1025 +- 10% 0,25 W 1,20 1,36
50. Rezistență RCG 1025 +- 10% 25 W 1,20 2,43[2]
51. Rezistență semireglabilă F 32824 1,20 2,38[2]
52. Rezistență semireglabilă P 32383 1,20 2,55[2]
53. Rezistența RCG 1050 560 ohmi +- 5% 0,5 W 1,20 2,47[2]
54. Condensator PS 0013 +- 10% 160 V 1,20 2,34[2]
55. Condensator PS 0012 +- 10% 630 V 1,20 2,69[2]
56. Condensator PS 0011 120 pF +- 5% 25 V 1,20 2,69[2]
57. Condensator PS 0011 150 pF +- 5% 25 V 1,20 2,69[2]
58. Condensator PS 0011 220 pF +- 5% 25 V 1,20 2,69[2]
59. Condensator PS 0011 330 pF +-5% 25 V 1,20 2,69[2]
60. Condensator PS 0011 390 pF +- 5% 25 V 1,20 2,69[2]
61. Condensator PS 0012 1 nF +- 5% 25 V 1,20 2,69[2]
62. Condensator PS 0011 180 pF +- 5% 25 V 1,20 2,69[2]
63. Condensator PS 0011 120 pF +- 10% 25 V 1,20 2,69[2]
64. Condensator PS 0011 680 pF +- 10% 25 V 1,20 2,69[2]
65. Rezistență semireglabilă P 34534 1,20 2,65[2]
66. Condensator CSZ 1215 510 pF +- 20% 250 V 1,20 1,28
67. Condensator CLY 1211 +80-20% 500 V 1,20 1,22
68. Condensator CLY 1208 +80-20% 500 V 1,20 1,23
69. Condensator CLX 1206 +80-20% 1,20 1,21
70. Rezistență RBA 3004 91 ohmi +- 10% 4 W 1,20 2,72[2]
71. Rezistență RBS 1-3 18 ohmi +- 10% 2,5 W 1,20 2,38[2]
72. Rezistență semireglabilă P 10400 1,20 1,30
73. Condensator COV 1211 +- 5% 500 V 1,20 1,21
74. Condensator CLZ 3210 +-10% 25 V 1,20 1,61
75. Condensator CGU 1208 +- 10% 500 V 1,20 1,21
76. Condensator CGU 1206 +- 0,25 pF 500 V 1,20 1,25
77. Rezistență RBS 1-3 10% 3 W 1,20 1,34
78. Rezistență RBS 1-5 5% 6 W 1,20 1,35
79. Condensator CGP 3215 5% 63 V 1,20 1,35
80. Rezistență semireglabilă P 11900 1,20 1,52
„Băneasa” - S.A. București
81. Plăci circuite integrate 1,20 1,42
82. Tranzistor BD 235 1,20 1,50
83. Tranzistor BC 174 B 1,20 1,50
84. Tranzistor BC 252 1,20 1,50
85. Tranzistor BC 172 1,20 1,50
86. Tranzistor BD 137 1,20 1,27
87. Tranzistor BC 171 1,20 1,50
88. Tranzistor BD 139 1,20 1,29
89. Tranzistor BC 252 B 1,20 1,50
90. Tranzistor BD 136-10 1,20 1,33
91. Tranzistor BD 235 1,20 1,50
92. Tranzistor BC 172 1,20 1,50
93. Tranzistor BF 459 1,20 1,33
94. Tranzistor 2N 4957 1,20 1,25
95. Tranzistor BF 272 B 1,20 1,58
96. Tranzistor BF 199 1,20 1,43
97. Tranzistor BF 251 A 1,20 1,57
98. Tranzistor BC 172 A 1,20 1,50
99. Tranzistor BC 172 C 1,20 1,50
100. Tranzistor BC 252 A 1,20 1,50
101. Tranzistor BU 208 1,20 1,25
102. Condensator electronic EG 6144 25 V 1,20 1,62
103. Condensator electronic EG 5262 10 V 1,20 1,43
104. Condensator electronic EG 5258 250 V 1,20 1,45
105. Condensator electronic EG 2476 350 V 1,20 1,47
106. Condensator electronic 5272 25 V 1,20 1,43
107. Condensator electronic 5260 16 V 1,20 1,44
108. Condensator EG 5263 16 V 1,20 1,42
109. Condensator 5257 16 V 1,20 1,46
110. Condensator 7475 16 V 1,20 1,48
111. Condensator 2423 1000 V 1,20 1,67
112. Condensator 5270 16 V 1,20 1,34
113. Condensator 5248 25 V 1,20 1,42
114. Condensator 5243 63 V 1,20 1,45
115. Condensator EG 7474 25 V 1,20 1,48
116. Condensator 6111 40 V 1,20 1,64
117. Condensator 6121 16 V 1,20 1,60
118. Condensator HPI 1433 400 V 1,20 1,35
119. Condensator EG 5247 40 V 1,20 1,46
120. Diode 1N 4006 1,20 1,50
121. Diode D2 F1 1,20 1,26
122. Diode 1N 4001 1,20 1,50
123. Diode BD 139 1,20 1,29
124. Diode DR 2 1,20 1,50
125. Diode PL 7V 5Z 1,20 1,33
126. Condensator EG 5263 1000 μf 16 V 1,20 1,42
127. Condensator EG 6111 4,7 μf 40 V 1,20 1,64
128. Condensator EG 6144 470 μf 25 V 1,20 1,63
129. Condensator EG 6123 220 μf 16 V 1,20 1,68
130. Condensator EG 5253 47 μf 40 V 1,20 1,44
131. Condensator EG 6111 22 μf 25 V 1,20 1,64
132. Condensator EG 6121 100 μf 16 V 1,20 1,71
133. Condensator EG 5249 22 μf 40 V 1,20 1,45
134. Condensator EG 6111 47 μf 10 V 1,20 1,64
135. Condensator EG 6121 22 μf 25 V 1,20 1,71
136. Condensator EG 7474 1000 μf 25 V 1,20 1,48
137. Condensator EG 5243 2,2 μf 63 V 1,20 1,40
138. Condensator EG 5258 220 μf 25 V 1,20 1,48
139. Condensator EG 2470 2×100 μf 250 V cc 1,20 1,29
140. Condensator EG 5257 10 μf 160 V 1,20 1,46
141. Condensator EG 5258 10 μf 25 V 1,20 1,45
142. Condensator EG 7473 680 μf 25 V 1,20 1,50
143. Condensator EG 6121 47 μf 25 V 1,20 1,60
144. Condensator EG 6144 680 μf 16 V 1,20 1,62
145. Tranzistor BC 172 1,20 1,50
146. Tranzistor BC 170 1,20 1,50
147. Tranzistor BD 139 1,20 1,29
148. Tranzistor BC 170 C 1,20 1,50
149. Tranzistor BC 252 1,20 1,50
150. Tranzistor BC 170 B 1,20 1,50
151. Tranzistor BF 459 1,20 1,33
152. Tranzistor BU 205 1,20 1,50
153. Tranzistor BC 252 B 1,20 1,50
154. Tranzistor BC 251 1,20 1,50
155. Tranzistor SDT 9202 1,20 1,65
156. Tranzistor BC 171 B 1,20 1,43
157. Tranzistor BD 136 1,20 1,33
158. Tranzistor BC 337 1,20 1,50
159. Tranzistor BF 297 1,20 1,50
160. Tranzistor 2N 4957 1,20 1,25
161. Tranzistor BF 272 B 1,20 1,46
162. Tranzistor BF 199 1,20 1,40
163. Diodă 1N 4001 1,20 1,50
164. Diodă PL 8 2 Z 1,20 1,33
165. Diodă 1N 4006 1,20 1,50
166. Diodă 1N 4002 1,20 1,67
167. Diodă 1N 4003 1,20 1,67
168. Circuit integrat TBA 120 U 1,20 1,22
169. Condensator HPI 1233 1500 V 1,20 1,50
170. Condensator HC 2435 1,20 1,50
171. Condensator HC 2416 630 V 1,20 1,67
Întreprinderea electronică industrială București
172. Difuzoare 1,20 1,32
173. Bobine de deflexie 1,20 1,39
174. Transformatoare de linii 1,20 1,40
175. Programatoare 1,20 1,32
176. Condensatoare variabile 1,20 1,40
177. Siguranțe fuzibile 1,20 1,30
Societatea comercială „Mobilux” - S.A. București
178. Casetă TV Diamant 1,10 1,34
179. Casetă TV Olt 1,10 1,42
180. Casetă TV Color 1,10 1,29
181. Casetă TV Sirius 1,10 1,15
 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Față de prețurile și tarifele existente la 31.X.1990.
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 Față de prețul la 31.10.1990.