autentificare cu OpenID
Hotărâre privind impozitul pe salarii
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 32 / 1991.
În temeiul prevederilor Legii nr. 36 din 7 decembrie 1990 privind autorizarea guvernului de a stabili sau modifica taxe și impozite,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Persoanele fizice române sau străine care realizează pe teritoriul României venituri sub formă de salarii și alte drepturi salariale sunt supuse impozitului potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Se consideră salarii realizate pe teritoriul României salariile în bani și în natură primite de salariați de la agenții economici, instituțiile publice sau de la persoanele fizice, după caz, care au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, precum și salariile primite din străinătate de persoanele care își desfășoară activitatea în România.

Art. 2. - Venitul lunar impozabil cuprinde totalitatea sumelor primite în cursul unei luni, indiferent de perioada la care se referă, realizate din:

a) salariile de orice fel;
b) sporurile pentru condiții deosebite de muncă, pentru munca în timpul nopții, de șantier, de vechime și alte sporuri;
c) indemnizațiile de conducere și orice alte indemnizații;
d) sumele plătite salariaților sub formă de indexare sau compensare ca urmare a liberalizării prețurilor și tarifelor;
e) stimulentele din fondul de participare la profit, recompensele și premiile de orice fel;
f) sumele plătite din fondul asigurărilor sociale de stat în caz de incapacitate temporară de muncă și de maternitate;
g) indemnizațiile plătite pentru concediul legal de odihnă;
h) orice alte câștiguri, în bani sau în natură, primite de salariați ca plată a muncii de la agenții economici, instituțiile publice sau de la persoanele fizice, după caz, la care sunt angajați permanent.

Plățile în natură se evaluează, în vederea calculării impozitului pe salarii, la prețul cu care se comercializează produsele respective pe piața localității unde își are sediul unitatea plătitoare, la data plății salariului.

În toate cazurile plata impozitului pe salarii se face în bani.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile articolului precedent, salariile și diferențele de salariu plătite pe trecut, în baza unei sentințe judecătorești, ajutoarele pentru incapacitate temporara de muncă și de maternitate, precum și indemnizațiile pentru concediul legal de odihnă, se defalcă în vederea impunerii, pe lunile la care se referă, cumulând-se cu celelalte drepturi primite în lunile respective.

Art. 4. - Se impun în aceleași condiții ca și salariile:

a) câștigurile salariaților zilieri sau temporari;
b) onorariile încasate de avocați prin barouri;
c) partea din fiecare recompensă pentru invenții care depășește 50.000 lei și 25.000 lei pentru inovații.
Impunerea se face prin defalcarea recompensei impozabile pe 12 luni, chiar dacă se referă la o perioadă mai mare de un an;
d) sumele realizate de medici și personalul sanitar de la policlinicile cu plată;
e) sumele obținute din colaborări de orice natură;
f) onorariile de expertiză.

Art. 5. - Nu se cuprind în venitul lunar impozabil și nu se impun:

a) sumele ce se plătesc în baza dispozițiilor legale pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare sau transferare a salariaților în altă localitate, în interesul serviciului, precum și indemnizațiile ce se plătesc la încadrarea în activitate;
b) preavizele de concediere și ajutoarele acordate salariaților;
c) ajutoarele sociale, ajutoarele bănești acordate salariaților sau persoanelor care nu au calitatea de salariat, precum și alocațiile de întreținere pentru minorii încredințați sau dați în plasament familial;
d) pensiile de orice fel;
e) alocațiile, indemnizații1e și orice alte sume acordate persoanelor cu copii, cu excepția celor de la art. 2 lit. f) din prezenta hotărâre;
f) masa gratuită, alimentația antidot și tainurile în natură acordate potrivit dispozițiilor legale;
g) veniturile pentru care, potrivit legii, nu se datorează impozit pe salarii.

Art. 6. - Sunt scutite de impozitul prevăzut de prezenta hotărâre următoarele categorii de persoane:

a) corespondenții de presă străini, pentru salariile pe care le primesc, sub condiția reciprocității;
b) elevii, studenții și doctoranzii, pentru burse;
c) inventatorii, pentru o parte de până la 50.000 lei și inovatorii, până la 25.000 lei inclusiv, din recompensa acordată pentru fiecare invenție sau inovație;
d) invalizii de gradul I sau II, veteranii de război, precum și persoanele handicapate ce se stabilesc de Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe baza actelor doveditoare, pentru veniturile realizate la locul permanent de muncă;
e) urmașii eroilor martiri ai revoluției, răniții, precum și pensionarii de invaliditate care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă în lupta pentru victoria Revoluției din decembrie 1989;
f) militarii în termen, elevii și studenții militari, pentru drepturile bănești primite;
g) salariații, pentru veniturile de până la 2.000 lei lunar realizate la locul permanent de muncă.

Art. 7. - Impozitul pe salarii se calculează lunar, pe fiecare loc de muncă, asupra totalității venitului realizat în luna expirată de către fiecare salariat, pe baza următoarelor cote:

Venitul lunar impozabil
Impozitul lunar
până la 500 lei
6%
501 - 600 lei
30 lei + 10% pentru ceea ce depășește 500 lei
601 - 700 lei
40 lei + 18% pentru ceea ce depășește 600 lei
701 - 1.200 lei
58 lei + 22% pentru ceea ce depășește 700 lei
1.201 - 2.000 lei
168 lei + 23% pentru ceea ce depășește 1.200 lei
2.001 - 3.000 lei
353 lei + 24% pentru ceea ce depășește 2.000 lei
3.001 - 5.000 lei
592 lei + 25% pentru ceea ce depășește 3.000 lei
5.001 - 7.000 lei
1.092 lei + 26% pentru ceea ce depășește 5.000 lei
7.001 - 10.000 lei
1.612 lei + 28% pentru ceea ce depășește 7.000 lei
10.001 - 15.000 lei
2.452 lei + 31% pentru ceea ce depășește 10.000 lei
15.001 - 20.000 lei
4.002 lei + 35% pentru ceea ce depășește 15.000 lei
20.001 - 25.000 lei
5.752 lei + 40% pentru ceea ce depășește 20.000 lei
peste 25.000 lei
7.752 lei + 45% pentru ceea ce depășește 25.000 lei

În cazul când prin aplicarea acestor cote de impozit, venitul lunar impozabil al unui salariat, realizat la locul permanent de muncă, s-ar reduce sub 2.000 lei, impozitul se diminuează astfel încât să se asigure realizarea acestui venit.

Fracțiunile de până la 49 de bani inclusiv, rezultate din calculul impozitului se neglijează, iar fracțiunile de peste 50 de bani inclusiv se rotunjesc la 1 leu.

Sumele de natura salariilor, provenite din activități desfășurate în alte locuri de muncă decât cel permanent, se impun separat pe fiecare loc de muncă cu cotele și în condițiile prevăzute la primul alineat al acestui articol.

Prin hotărâre a guvernului, tranșele de venit lunar impozabil vor putea fi modificate odată cu indexarea salariilor. Indicii de indexare vor fi aprobați de guvern.

Art. 8. - Impozitul pe salarii calculat în condițiile prezentei hotărâri se reduce cu 20% în cazul persoanelor cu unu sau mai mulți copii. De asemenea, beneficiază de această reducere salariații care au avut unu sau mai multi copii născuți și înregistrați, potrivit legii, decedați ulterior, precum și soții invalizilor de gradul I sau II pe timpul cât durează invaliditatea și căsătoria. De această reducere beneficiază și salariații fără copii, căsătoriți cu persoane care au copii, pe timpul cât durează căsătoria, dacă la data încheierii acesteia copiii erau în întreținerea efectivă a unuia dintre soți sau unul dintre aceștia plătea pensie de întreținere. Se consideră persoane cu copii și salariații cu copii înfiați sau încredințați spre creștere și educare, în condițiile legii.

Reducerea prevăzută la alineatul precedent se acordă și salariaților în vârstă de până la 25 ani inclusiv, fără copii.

Reducerea impozitului cu 20% se acordă pe bază de cerere și acte doveditoare, începând cu luna următoare aceleia în care salariații au devenit părinți sau îndeplinesc una din condițiile de aplicare a reducerii și încetează începând cu luna în care nu se mai îndeplinesc aceste condiții.

Art. 9. - Impozitul pe salarii se calculează de plătitorii acestora și se reține lunar din salariul cuvenit la a doua chenzină.

Pentru sumele din categoria celor prevăzute la art. 4 din prezenta hotărâre, impozitul se calculează și se reține la fiecare plată, prin cumulare cu sumele plătite anterior în cursul aceleiași luni de către același plătitor.

În situația în care plătitorul are cont bancar, impozitul se varsă odată cu ridicarea sumelor pentru plata celei de-a doua chenzine.

Băncile sunt obligate să verifice, cu ocazia ridicării sumelor pentru plata salariilor în țară ori către/sau din străinătate, reținerea și vărsarea la bugetul administrației centrale de stat a impozitului pe salarii.

Art. 10. - Impozitul pe salarii reținut în plus se restituie salariaților respectivi de plătitorul acestora în termen de 30 de zile de la data constatării plusului.

Restituirea sumelor reținute în plus se face pe cel mult un an în urmă de la data constatării.

Impozitul pe salarii nereținut la timp sau în cuantumul legal se reține de plătitorul venitului, de la salariații respectivi, pe cel mult un an în urmă. Reținerea se face în rate egale în cel mult șase luni de la data constatării.

În cazul în care impozitul pe salarii nereținut la timp sau în cuantumul legal nu poate fi recuperat de la salariatul în cauză, acesta se suportă de plătitorul salariului.

Art. 11. - Agenții economici, instituțiile publice și persoanele fizice, după caz, care în exercitarea activității folosesc salariați sunt obligați să depună semestrial la organul fiscal pe raza căruia își au sediul sau domiciliul o dare de seamă privind calcularea, reținerea și vărsarea la bugetul administrației centrale de stat a impozitului pe salarii. Agenții economici și instituțiile publice cu profil special, definiți potrivit legii, vor depune această dare de seamă la Ministerul Finanțelor.

Art. 12. - Pentru nevărsarea la termen a impozitului pe salarii se aplică o majorare de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât impozitul datorat.

Art. 13. - Controlul privind calcularea, reținerea și vărsarea impozitului pe salarii se efectuează de organele fiscale la care plătitorii de salarii sunt obligați să depună dările de seamă privind calcularea, reținerea și vărsarea impozitului pe salarii.

Art. 14. - În situațiile în care există convenții pentru evitarea dublei impuneri sau alte acorduri internaționale la care România este parte, se aplică, cu privire la impozitul pe salarii, prevederile din acele convenții sau acorduri.

Art. 15. - Salariații care nu sunt mulțumiți de modul în care se aplică prevederile prezentei hotărâri de către agenții economici, instituțiile publice sau persoanele fizice, după caz, la care sunt angajați, se pot adresa direct acestora, în termen de 30 de zile de la data reținerii impozitului, în vederea reverificării și clarificării problemelor referitoare la determinarea venitului lunar impozabil și a impozitului de plată.

Art. 16. - Contestația la decizia dată de agentul economic, instituția publică sau persoana fizică, după caz, se depune de salariat, în termen de 30 de zile de la data deciziei, la Direcția generală a finanțelor publice pe raza căreia își are sediul agentul economic, instituția publică sau persoana fizică, după caz, și se rezolvă în cel mult 30 de zile de la înregistrare.

Împotriva deciziei date de Direcția generală a finanțelor publice se poate face contestație la Ministerul Finanțelor, în termen de 30 de zile de la data primirii soluției, care în cel mult 40 de zile de la înregistrare este obligat să o soluționeze.

Art. 17. - Contestațiile privind impozitul pe salarii nu sunt supuse taxei de timbru.

Art. 18. - Ministerul Finanțelor poate acorda, în cazuri temeinic justificate, eșalonări și amânări la plata impozitului pe salarii.

Art. 19. - Constituie contravenție următoarele fapte dacă potrivit legii penale nu sunt considerate infracțiuni:

a) refuzul de a pune la dispoziția organelor fiscale documentele privind modul de calculare, reținere și vărsare la bugetul administrației centrale de stat a impozitului pe salarii;
b) nedepunerea în termen de 15 zile de la încheierea semestrului a dării de seamă privind calcularea, reținerea și vărsarea impozitului pe salarii.

Contravenția de la lit. a) se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei, iar contravenția de la lit. b) cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanțelor și din unitățile sale teritoriale.

Art. 20. - Contravențiilor prevăzute la art. 19 li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 21. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu plata salariilor aferente lunii ianuarie 1991.

Art. 22. - Ministerul Finanțelor va elabora norme metodologice privind tehnica de calcul al impozitului pe salarii, formularistica corespunzătoare și atribuțiile și răspunderile organelor fiscale privind aplicarea acestei hotărâri.

Art. 23. - Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri nu afectează salariile tarifare lunare nete stabilite, potrivit reglementărilor legale, la data intrării în vigoare a acesteia.

În acest scop, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor vor transmite la ministere și prefecturi și vor publica în Monitorul Oficial, în termen de 5 zile, nivelul brut corespunzător actualelor salarii tarifare și indemnizații de conducere nete.

Art. 24. - Pentru asigurarea, de regulă, a aceluiași cuantum net, adaosurile stabilite sub formă de procente din salariul tarifar se mențin la același nivel și se vor aplica la salariile brute.

Adaosurile, primele și indemnizațiile care, potrivit legii, sunt stabilite în sume fixe nete se vor transforma în sume brute, prin majorarea acestora cu 30 la sută.

Art. 25. - Drepturile de salarizare acordate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se stabilesc în sume brute.

Art. 26. - Drepturile privind indemnizațiile acordate în cadrul asigurărilor sociale de stat și concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la un an se calculează, în continuare, pe baza cotelor stabilite, potrivit legii, aplicate la salariile brute care constituie baza de calcul.

De asemenea, pensiile de asigurări sociale de stat, pensiile militare și pensia suplimentară se calculează, în continuare, pe baza cotelor existente, potrivit legii, la data aplicării prezentei hotărâri.

În cazul în care, în perioada luată în considerare la stabilirea pensiilor, sunt cuprinse atât salarii nete, cât și salarii brute, baza de calcul a pensiilor o constituie media acestor salarii determinată potrivit legii.

Art. 27. - Pentru stabilirea, potrivit legii, a alocației de stat pentru copii, chiriilor pentru locuințele din fondul locativ de stat, a burselor pentru elevi și studenți, precum și a contribuțiilor părinților pentru întreținerea copiilor în creșe și grădinițe, se iau în considerare salariile tarifare nete, respectiv veniturile nete, determinate potrivit reglementărilor în vigoare la data prezentei hotărâri.

Drepturile și obligațiile prevăzute la alineatul precedent stabilite potrivit legii, până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, nu se modifică prin aplicarea acesteia.

Art. 28. - Suma netă de 750 lei lunar acordată începând cu data de 1 noiembrie 1990 pentru indexarea salariilor ca urmare a liberalizării prețurilor și tarifelor se stabilește în cuantum brut de 975 lei lunar.

Art. 29. - Cota de 3% stabilită, potrivit legii, pentru constituirea fondului pentru pensia suplimentară, precum și cota de 1% datorată, potrivit legii, de către salariați pentru constituirea fondului de șomaj, se aplică la noile salarii brute.

Art. 30. - În vederea stabilirii indemnizațiilor cuvenite pentru concediile legale de odihnă, veniturile nete lunare primite de către salariați anterior aplicării prezentei hotărâri vor fi transformate în venituri brute pe baza calculatoarelor privind impozitul pe salarii utilizate pentru persoanele cu copii.

Art. 31. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicarea Legea nr. 1/1977 privind impozitul pe fondul total de retribuire al unităților de stat, anexa nr. 2 la Decretul nr. 279/1983 privind reglementarea asistenței medicale cu plată, art. 1 din Decretul nr. 409/1985 privind majorarea contribuției persoanelor fără copii, art. 1-7, 9 și 10 din H.C.M. nr. 545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populației, precum și orice alte dispoziții contrare.