autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la destinațiile diferențelor favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor materiale existente la regiile autonome, societățile comerciale cu capital de stat și unitățile economice de stat la 31 martie 1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Diferențele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor existente la 31 martie 1991 inventariate potrivit art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 239/1991, vor fi utilizate pe măsura valorificării stocurilor, pentru acoperirea:

a) pierderilor înregistrate la 31 decembrie 1989, rămase neacoperite în urma aplicării etapei I de liberalizare a prețurilor și, respectiv, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1157/1990;
b) subvențiilor și diferențelor de preț și de tarif cuvenite în anul 1990 potrivit prevederilor Hotărârilor Guvernului nr. 1092/1990 și 1109/1990, precum și pentru achizițiile de produse agricole, conform legii, rămase nedecontate de la buget;
c) soldului diferențelor nefavorabile înregistrate la exporturile efectuate în lunile noiembrie și decembrie 1990, în baza contractelor încheiate până la 31 octombrie 1990, determinat ca diferență între prețul extern transformat în lei la cursul oficial și prețul intern complex de export stabilit în condițiile legii, care urma să fie acoperite de la buget, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1241/1990;
d) pierderilor înregistrate la 31 decembrie 1990, inclusiv celor din calamități, la unitățile agricole de stat, rămase neacoperite după utilizarea fondurilor constituite în acest scop potrivit legii;
e) diferențelor nefavorabile la exporturile ce se efectuează în semestrul I 1991 în țările est europene, în contul contractelor restante din anul 1990, stabilite în aceleași condiții ca cele de la lit. c).

Art. 2. - Utilizarea resurselor financiare rezultate din reevaluarea stocurilor, pentru destinațiile prevăzute la art. 1, lit. b), c) și e), se va face numai în cazurile în care subvențiile, diferențele respective de preț și de tarif și diferențele din activitatea de comerț exterior, nu au fost reflectate în rezultatele financiare ale anului 1990, sau nu pot fi acoperite din beneficiile rămase după constituirea fondurilor proprii și achitarea obligațiilor față de bugetul administrației centrale de stat, potrivit legii.

Art. 3. - Regiile autonome, societățile comerciale cu capital de stat și unitățile economice de stat, care nu vor putea să-și acopere integral pierderile și celelalte cheltuieli prevăzute la art. 1 din diferențele favorabile rezultate din aplicarea etapei a II-a de liberalizare a prețurilor, vor diminua cu suma respectivă fondul de rezervă constituit potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1157/ 1990.

Art. 4. - Sumele rămase din reevaluarea stocurilor după acoperirea pierderilor și a celorlalte cheltuieli prevazute la art. 1, vor avea următoarele destinații, pe măsura valorificării acestora:

  • 75 la sută pentru constituirea fondului de rezervă la dispoziția agenților economici, cu excepția unităților de desfacere a mărfurilor cu amănuntul și ridicata, la care cota respectivă va fi de 25 la sută;
  • diferența până la 100 la sută se varsă în ambele cazuri pentru constituirea fondului extrabugetar, în contul deschis la Banca Comercială Română, pe seama Ministerului Finanțelor.

Fondul extrabugetar astfel constituit se va utiliza cu prioritate pentru acoperirea pierderilor, subvențiilor, diferențelor de preț și tarif, diferențelor nefavorabile din activitatea de comerț exterior la regiile autonome, societățile comerciale cu capital de stat și unitățile economice de stat la care diferențele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor nu sunt suficiente pentru asemenea destinații.

La regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat, din domeniul agriculturii, industriei alimentare și al contractării și achizițiilor produselor agricole, sumele rămase din reevaluarea stocurilor, după acoperirea pierderilor și a celorlalte cheltuieli prevăzute la art. 1 vor avea următoarele destinații, pe măsura valorificării acestora:

  • 25 la sută pentru constituirea fondului de rezervă la dispoziția agenților economici;
  • 75 la sută pentru constituirea, la nivelul Ministerului Agriculturii și Alimentației, a unui fond de intervenție care se va utiliza pentru acoperirea temporară a unor diferențe de preț în industria cărnii și laptelui, potrivit normelor ce se vor elabora în acest scop de Ministerul Agriculturii și Alimentației cu avizul Ministerului Finanțelor.

Vărsămintele la fondul extrabugetar și la fondul de intervenție se vor efectua chenzinal în termen de 3 zile.

Pentru neefectuarea la termen a vărsămintelor se aplică penalități de întârziere de 0,05 la sută, pentru fiecare zi.

Art. 5. - Valorificarea stocurilor existente în unități la 31 martie 1991, reprezintă acțiunea de vânzare a acestora cât și trecerea în consum a materiilor prime, materialelor, combustibilului și a altora asemenea.

Art. 6. - Regiile autonome, societățile comerciale cu capital de stat și unitățile economice de stat vor raporta situația diferențelor favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor, modul de utilizare a acestora și efectuarea vărsămintelor la fondul extrabugetar, potrivit normelor Ministerului Finanțelor.

Art. 7. - Operațiunile de determinare a diferențelor favorabile din reevaluarea stocurilor, precum și folosirea acestora pe măsura valorificării lor, se vor efectua sub controlul și cu avizul organelor financiare.