autentificare cu OpenID
Regulament privind operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Regulamentul V/3616/2 / 1992.

Banca Națională a României

În baza prevederilor art. 33 și 62 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naționale a României, Banca Națională a României a elaborat prezentul regulament:

Capitolul I

Dispoziții generale

Art. 1. - Prevederile prezentului regulament se aplică operațiunilor curente și transferurilor de capital cu mijloace de plată străine, precum și unor operațiuni cu lei, pe, dinspre și înspre teritoriul de plăți al României.

Art. 2. - În completarea prezentului regulament, Banca Națională a României va emite norme de aplicare.

Art. 3. - Încasările și plățile ce au loc pe teritoriul de plăți al României vor fi efectuate numai în moneda națională, LEUL, și unitatea sa divizionară centezimală, BANUL, cu excepția acelora altfel reglementate în mod expres de lege.

Art. 4. - Teritoriul de plăți al României se suprapune teritoriului de stat al României, cu excepția zonelor cu regim vamal, fiscal și de plăți special, denumit în continuare și teritoriu vamal.

Art. 5. - În sensul prevederilor prezentului regulament și ale normelor de aplicare a acestuia, pe teritoriul de plăți al României sunt mijloace de plată străine devizele exprimate în valută liber convertibilă care pot deservi operațiuni economice curente și transferuri de capital.

Art. 6. - Persoanele ce pot desfășura operațiuni curente și transferuri de capital cu mijloace de plată străine sunt persoanele fizice, cetățeni români și străini, cu domiciliul stabil sau aflate temporar în România, precum și persoane juridice agreate, definite în prezentul regulament ca subiecți de drept.

Capitolul II

Cursurile de schimb ale leului

Art. 7. - Pe teritoriul de plăți al României operează temporar două cursuri de schimb: cursul oficial stabilit de Banca Națională a României și cursul pieței valutare.

Art. 8. - Subiecții de drept pot desfășura operațiuni curente și transferuri de capital la cursul oficial și la cursul pieței valutare.

Capitolul III

Deținerea de disponibilități exprimate în mijloace de plată străine

Art. 9. - În interiorul teritoriului de plăți al României subiecții de drept au dreptul de a obține venituri și de a deține valută, respectând legea.

Art. 10. - Subiecții de drept pot deschide și pot păstra disponibilități exprimate în mijloace de plată străine în conturi bancare la băncile situate pe teritoriul de plăți al României, autorizate în acest sens de Banca Națională a României.

Art. 11. - Deținerea și utilizarea de către persoanele juridice agreate și de către cetățenii români și străini cu domiciliul stabil în România de disponibilități exprimate în mijloace de plată străine în conturi deschise la instituții financiar-bancare din străinătate se pot face exclusiv pe baza unei autorizații prealabile eliberate de Banca Națională a României.

Capitolul IV

Operațiuni curente și transferuri de capital cu mijloace de plată străine și cu lei, care fac obiectul prezentului regulament

Art. 12. - Sumele în valută efectivă (numerar) deținute pe teritoriul de plăți al României de către subiecții de drept pot fi transferate înspre și dinspre teritoriul de plăți al României exclusiv în condițiile legii, ale prezentului regulament și ale normelor de aplicare a acestuia.

Art. 13. - Persoanele fizice pot intra pe teritoriul de plăți al României cu valută efectivă în numerar în limita unei sume echivalente cu 50.000 dolari S.U.A., orice alte sume care depășesc acest plafon putând fi introduse pe teritoriul de plăți al României prin intermediul băncilor.

Art. 14. - Persoanele fizice rezidente în România pot ieși de pe teritoriul de plăți al României având asupra lor sume în valute echivalente cu maximum 5.000 dolari S.U.A./persoană/călătorie, din care 1.000 dolari S.U.A. fără justificare.

Suma în numerar ce depășește echivalentul a 1.000 dolari S.U.A./persoană/călătorie constituie transfer de valută în numerar și nu poate deservi decât tranzacții curente ca plată a unor bunuri și servicii pentru scopuri medicale, de studii și altele care sunt precizate în normele la prezentul regulament.

Suma în numerar ce depășește 1.000 dolari S.U.A. trebuie declarată și justificată în fața organelor vamale românești printr-o adeverință bancară din care să rezulte că respectiva sumă transferată în numerar provine dintr-un depozit bancar și servește unei operațiuni curente.

Art. 15. - Transferurile bancare directe sau indirecte în străinătate din conturile persoanelor fizice domiciliate în România și ale persoanelor juridice române nu pot avea decât natura tranzacțiilor curente, în afara cazurilor prevăzute de lege și care fac obiectul unei autorizații prealabile a Băncii Naționale a României, eliberată de la caz la caz.

În acest sens, băncile răspund de aplicarea legii, a prezentului regulament și a normelor de aplicare a acestuia.

Sumele persoanelor fizice menționate la alin. 1, care depășesc plafonul de 5.000 dolari S.U.A. în numerar, pot fi transferate în străinătate numai prin intermediul băncilor în condițiile prezentului articol, pentru efectuarea unor operațiuni curente. Băncile nu vor limita volumul acestor tranzacții atâta vreme cât le vor considera de bună-credință, dar vor ține evidența, vor răspunde și vor controla permanent volumul și natura acestor operațiuni, documentele care stau la baza acestora, sesizând organele de supraveghere bancară ale Băncii Naționale a României la constatarea oricăror nereguli sau a operațiunilor care depășesc cadrul prezentului regulament.

Art. 16. - La intrarea în țară și ieșirea de pe teritoriul de plăți al României, persoanele fizice, cetățeni români și străini, aflate temporar în România, sunt obligate să declare organelor vamale românești disponibilitățile în valută efectivă (numerar) aflate asupra lor care depășesc echivalentul a 1.000 dolari S.U.A.

Persoanele fizice aflate temporar în România nu pot ieși de pe teritoriul de plăți al țării cu o sumă în valută efectivă (numerar) superioară celei declarate la intrarea în țară. Orice supliment se transferă prin intermediul băncilor, în condițiile legii, ale prezentului regulament și ale normelor de aplicare a acestuia.

Art. 17. - Transferul de titluri publice (titluri de stat) românești exprimate în mijloace de plată străine se efectuează numai cu avizul autorităților competente românești.

Art. 18. - Înspre și dinspre teritoriul de plăți al României, persoanele fizice cu domiciliul stabil sau aflate temporar în România nu pot introduce sau scoate sume efective (numerar) mai mari de 2.500 lei/persoană/călătorie.

Art. 19. - Transferurile de titluri publice românești exprimate în lei pot fi efectuate numai cu avizul autorităților românești competente.

Art. 20. - Operațiunile curente și transferurile de capital cu mijloace de plată străine se efectuează de către subiecții de drept în mod diferențiat, la cursul oficial sau la cursul stabilit pe piața valutară, numai prin intermediul băncilor sau al altor persoane juridice, inclusiv case de schimb valutar autorizate în acest sens de Banca Națională a României, în condițiile legii, ale prezentului regulament și ale normelor de aplicare a acestuia, astfel:

a) Toate băncile agreate pot desfășura operațiuni de ghișeu de schimb valutar și pot participa la constituirea de case de schimb valutar, în condițiile menționate în autorizațiile eliberate în prealabil de Banca Națională a României.

b) Casele de schimb valutar se pot constitui conform Legii nr. 31/1990. Ele sunt persoane juridice române.

c) Alte persoane juridice române pot solicita autorizația Băncii Naționale a României ca, în afara activității lor de bază, să desfășoare operațiuni de schimb valutar, cu condiția încadrării în prevederile Legii nr. 31/1990, ale actelor normative care le reglementează activitatea, ale prezentului regulament și ale normelor de aplicare a acestuia.

Capitolul V

Supravegherea și controlul operațiunilor cu mijloace de plată străine și cu lei, care fac obiectul prezentului regulament

Art. 21. - Supravegherea și controlul activității cu mijloace de plată străine și cu lei, care fac obiectul prezentului regulament, cad în sarcina Băncii Naționale a României.

În îndeplinirea atribuțiilor sale de supraveghere și control al activității de mijloace de plată străine și în lei, care fac obiectul prezentului regulament, Banca Națională a României va colabora cu băncile, ministerele, departamentele și alte agenții și autorități guvernamentale în legătură cu operațiunile ce intră și în sfera lor de competență.

Art. 22. - Persoanele juridice autorizate să desfășoare operațiunile curente cu mijloace de plată străine și transferuri de capital cu mijloace de plată străine și cu lei, care fac obiectul prezentului regulament, au obligația să raporteze Băncii Naționale a României situația activelor și pasivelor lor exprimate în mijloace de plată străine, în ordinea exigibilității lor, precum și mișcările în conturile nerezidenților și în balanța activelor străine care depășesc echivalentul a 100.000 dolari S.U.A., în aplicarea prevederilor Legii nr. 33/1991.

Raportarea se va face în condițiile stabilite de normele Băncii Naționale a României de aplicare a prevederilor prezentului regulament.

Art. 23. - Orice încălcare a dispozițiilor prezentului regulament se sancționează de către organele de supraveghere și control ale Băncii Naționale a României, corespunzător cu gravitatea faptelor săvârșite, mergând până la retragerea autorizației, conform prevederilor din cap. IX al Legii nr. 33/1991.

În situația constatării altor nereguli în desfășurarea operațiunilor cu mijloace de plată străine sau a transferurilor de capital, organele de supraveghere și control bancar vor sesiza instituțiile în drept menționate la art. 21, în scopul aplicării unor sancțiuni care intră în competența lor.

Capitolul VI

Dispoziții finale

Art. 24. - Banca Națională a României va emite norme de aplicare a prezentului regulament în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 25. - Pe data publicării prezentului regulament orice dispoziție contrară în domeniu se abrogă.