autentificare cu OpenID
Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor privind procedura de primire și soluționare a cererilor de plată a ajutorului de șomaj
 • semnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Cătălin Zamfir
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 962/11.08.1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale,
în aplicarea art. 26 din Legea nr. 1/7.01.1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională,
ministrul muncii și protecției sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Pe data prezentului ordin se aprobă Instrucțiunile privind procedura de primire și soluționare a cererilor de plată a ajutorului de șomaj.

Art. 2. - Direcția utilizării forței de muncă și șomaj, precum și direcțiile teritoriale de muncă și protecție socială vor aduce la îndeplinire instrucțiunile aprobate prin prezentul ordin.


[modificare] Instrucțiuni privind procedura de primire și soluționare a cererilor de plată a ajutorului de șomaj

În temeiul art. 26 din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, se fac următoarele precizări în legătură cu procedura de primire și soluționare a cererilor de plată a ajutorului de șomaj:

1. În art. 2 lit. a) din lege se arată că sunt îndreptățiți să primească ajutorul de șomaj și absolvenții instituțiilor de învățământ în vârstă de 18 ani împliniți, care nu au surse de venit proprii la nivelul a cel puțin jumătate din salariul minim stabilit pe economie, indexat, și care într-o perioadă de 60 de zile nu au reușit a se încadra în muncă potrivit pregătirii lor profesionale.

În sensul acestui articol:

 • prin absolvenții instituțiilor de învățământ se înțeleg absolvenții învățământului preuniversitar și universitar;
 • absolvenți ai învățământului universitar sunt considerate toate persoanele care au absolvit un institut de învățământ superior recunoscut prin lege, indiferent de durata cursurilor și forma de învățământ;
 • prin absolvenți ai învățământului preuniversitar se înțeleg absolvenții de liceu (treapta I și a II-a), ai învățământului complementar sau de ucenici, de școli profesionale, precum și absolvenții școlilor postliceale, indiferent de anul absolvirii, dacă nu au fost încadrați cu contract de muncă.

De asemenea, perioada de 60 de zile la care se referă art. 2 lit. a) începe să curgă de la data susținerii examenului de diplomă din prima sesiune.

2. În art. 2 lit. f) din lege se prevede că în categoria celor îndreptățiți să primească ajutorul de șomaj sunt cuprinse și persoanele care au fost încadrate cu contract de muncă pe durată determinată și care au încetat activitatea la expirarea termenului prevazut în contract, dacă au o vechime în muncă de cel puțin 6 luni în ultimele 12 luni premergătoare datei de înregistrare a cererii pentru plata ajutorului de șomaj.

Referitor la vechimea în muncă de cel puțin 6 luni în ultimele 12 luni premergătoare înregistrării cererii pentru ajutorul de șomaj, trebuie stabilit că în acest interval se cuprind și perioadele de vechime din activitățile temporare, cumulate, în care s-a contribuit la constituirea fondului de șomaj.

3. Calitatea de șomer și dreptul la ajutorul de șomaj se dobândesc de către persoanele prevazute în art. 2 din lege numai din momentul înscrierii la oficiile forței de muncă, indiferent de data încetării contractului de muncă.

În cazul în care înscrierea la oficiile forței de muncă se face în termen de 30 de zile de la data încetării contractului de muncă, dreptul la ajutorul de șomaj se naște chiar de la această dată.

În conformitate cu art. 13 din lege, perioada pentru care o persoană este îndreptățită să primească ajutor de șomaj constituie vechime în muncă, indiferent de momentul în care se naște dreptul la ajutor de șomaj. În situația în care acest drept se dobândește din momentul încetării contractului de muncă, vechimea în muncă nu este întreruptă.

4. Art. 4 lit. a) din lege prevede obligativitatea persoanelor îndreptățite să primească ajutorul de șomaj de a se înscrie la oficiile forței de muncă din cadrul direcțiilor de muncă și protecție socială.

Înscrierea persoanelor prevăzute în art. 2 din lege se va face la oficiile forței de muncă din județul unde își au domiciliul sau, după caz, reședința (localitatea unde au avut viza de flotant), dacă au avut ultimul loc de muncă în acea localitate.

În situația în care în timpul acordării ajutorului de șomaj persoana în cauza își schimbă domiciliul sau reședința, va primi ajutorul de șomaj de la oficiul forței de muncă al județului în care s-a mutat.

Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru primirea ajutorului de șomaj vor prezenta la oficiile forței de muncă, după caz, următoarele acte și documente:

 • cerere pentru loc de muncă sau ajutor de șomaj (anexa nr. 1);
 • buletin de identitate;
 • actul de studii (diplomă sau adeverință de la unitatea școlară);
 • declarație pe proprie răspundere că nu este încadrat în muncă (cuprinsă în anexa nr. 1);
 • carnetul de muncă pentru persoanele aflate în situațiile prevăzute de art. 2 lit. c)-f) din lege, împreună cu adeverința eliberată de unitatea de la care provin, din care să rezulte ultimul salariu tarifar lunar brut, indexat, din care s-a dedus impozitul corespunzător;
 • livretul militar sau adeverința de lăsare la vatră pentru tinerii care au efectuat stagiul militar;
 • certificatele de naștere ale copiilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani, pentru primirea alocației de stat pentru copii, dacă sunt titularii acesteia;
 • certificatul medical prevăzut de art. 4 lit. b) din lege, eliberat sau actualizat de cabinetul medical sau policlinica unității, iar pentru persoanele care beneficiază de prevederile art. 29 din lege, de la policlinica teritorială de care aparțin cu domiciliul. Din certificatul medical trebuie să rezulte starea sănătății sau eventualele restricții medicale;
 • adeverință de la primăria din localitatea în care își au domiciliul stabil, din care să rezulte că nu dețin terenuri agricole în suprafață de cel puțin 10.000 mp în zonele colinare și de șes și de cel puțin 20.000 mp în zonele montane;
 • adeverință de la administrația financiară din localitatea de domiciliu sau de reședință, din care să rezulte ca nu au surse de venit proprii mai mari decât jumătate din salariul minim stabilit pe țară, indexat.

Persoanele care solicită înscrierea la oficiile forței de muncă și nu îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului de șomaj vor fi luate în evidență separat și repartizate în muncă conform metodologiei existente până la apariția Legii nr. 1/1991.

5. Oficiile forței de muncă vor avea următoarele obligații:

 • vor deschide registre de evidență operativă, în care se vor trece solicitanții în ordinea prezentării cererilor pentru loc de muncă sau ajutor de șomaj.
  Fiecare persoană va primi un număr în registrul de evidență, care se va trece și pe cererea pentru loc de muncă sau ajutor de șomaj și în carnetul de evidență. Numărul din carnetul de evidență se compune din: numărul de evidență din registrul operativ, codul oficiului (punct de lucru) și codul județului. Numerele din registrul de evidență se acordă în ordine crescătoare, pentru o perioadă de 1 an calendaristic. În anul următor, numărătoarea se reia numai pentru persoanele care solicită pentru prima dată ajutorul de șomaj, pentru cei aflați în plată rămânând valabile numerele deja acordate;
 • vor verifica actele și documentele prezentate și pe baza declarației semnate de solicitant, cuprinsă în anexa nr. 1, vor completa rubricile formularului (cerere pentru loc de muncă sau ajutor de șomaj, cuprinsă în anexa nr. 1), cu respectarea codurilor și instrucțiunilor de completare a acestuia;
 • vor întocmi câte un dosar pentru fiecare persoană cu toate actele pe baza cărora au devenit beneficiari ai ajutorului de șomaj. În cazul în care șomerul își schimbă domiciliul sau reședința, dosarul de evidență va fi transferat oficiului forței de muncă din județul respectiv;
 • vor întocmi carnetul de evidență, care se eliberează fiecărei persoane, pe întreaga perioadă în care este îndreptățită să primească ajutorul de șomaj. Acest carnet va fi vizat din 15 în 15 zile;
 • vor stabili și vor comunica beneficiarului cuantumul ajutorului de șomaj, conform art. 3 din lege;
 • vor calcula și vor completa în cererea pentru loc de muncă sau ajutor de șomaj cuantumul ajutorului pe zile calendaristice, prin împărțirea cuantumului ajutorului de șomaj lunar la 30,4 zile;
 • vor întocmi dosarul pentru acordarea alocației de stat pentru copii, potrivit prevederilor Decretului nr. 410/1985, Decretului-lege nr. 70/1990 și Decretului-lege nr. 105/1990;
 • vor comunica exact data de la care șomerul dobândește dreptul la ajutorul de șomaj, în momentul înscrierii cererii acestuia în registrul de evidență;
 • vor comunica data plății ajutorului de șomaj, în momentul înscrierii șomerului în registrul de evidență;
 • pentru persoanele cărora li s-a oferit loc de muncă, vor completa anexa nr. 4 (dispoziția de repartizare) și anexa nr. 1, capitolul „locuri de muncă oferite";
 • vor completa anexa nr. 1, capitolul „curs de calificare/recalificare" pentru persoanele care sunt trimise la astfel de cursuri;
 • vor încheia cu persoanele care sunt trimise la cursuri de calificare sau recalificare un angajament (anexa nr. 5), în condițiile prevăzute de art. 10 din lege;
 • vor comunica încetarea plății ajutorului de șomaj persoanelor care îndeplinesc condițiile de pensionare pentru munca depusă și limită de vârstă. În această situație, oficiile de pensii ale direcțiilor de muncă și protecție socială vor întocmi, la cererea oficiilor forței de muncă, dosarele de pensionare în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii de pensionare. Pentru persoanele care, conform art. 14 din lege, și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, dosarul pentru pensie de invaliditate se întocmește tot de oficiul de pensii din cadrul direcției de muncă și protecție socială;
 • vor răspunde de aplicarea prevederilor art. 2, 6 și 29 din lege, în vederea evitării unor plăți nelegale.

6. Obligațiile persoanelor îndreptățite să primească ajutorul de șomaj sunt:

 • să se preocupe permanent de găsirea unui loc de muncă în vederea angajării;
 • să se prezinte de două ori pe lună, pe baza programării, sau ori de câte ori sunt solicitate, la oficiile forței de muncă pentru vizarea carnetului de evidență, comunicarea unor eventuale locuri de muncă sau cursuri de calificare;
 • să comunice, în termen de 3 zile, oficiului forței de muncă faptul că s-au angajat;
 • să restituie ajutorul de șomaj încasat în cazul în care nu au anunțat angajarea lor;
 • să nu refuze nejustificat locurile de muncă oferite sau cursurile de recalificare.

7. În art. 14 din lege se arată că persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă în perioada pentru care sunt îndreptățite să primească ajutor de șomaj și cât urmează un curs de calificare sau recalificare beneficiază de drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege pentru persoanele încadrate în muncă, inclusiv de pensie de invaliditate.

În acest sens, în drepturile de asigurări sociale sunt cuprinse:

 • indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, determinată de boală sau accident;
 • indemnizații pentru sarcină și lehuzie;
 • pensii de invaliditate, în cazul pierderii totale sau parțiale a capacității de muncă;
 • ajutor în caz de deces;
 • indemnizații pentru proteze.

Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe baza certificatelor de concediu medical, eliberate de unitățile sanitare, până la restabilirea completă a capacității de muncă sau până la stabilirea invalidității în vederea pensionării, potrivit normelor în vigoare.

Pentru calcularea indemnizațiilor ce se acordă pentru îmbolnăviri, accidente și pentru sarcină și lehuzie, se iau în considerare salariile menționate la art. 3 din Legea nr. 1/1991.

Acordarea indemnizațiilor de asigurări sociale suspendă plata ajutorului de șomaj. În momentul încetării dreptului la indemnizații de asigurări sociale persoana respectivă va primi în continuare ajutorul de șomaj până la expirarea perioadei stabilite de lege.

8. Plata ajutorului de șomaj se va face din fondul de ajutor de șomaj constituit la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care va vira în fiecare lună, până la data de 28, valoarea ajutorului de șomaj, la Oficiul central pentru plata pensiilor.

Plata efectivă a ajutorului de șomaj se va efectua de către oficiile poștale (pe litere, în sistem pensii), în perioada 3-12 ale lunii pentru luna precedentă.

9. Unei persoane care a dobândit calitatea de șomer oficiile forței de muncă îi pot oferi locuri de muncă pe care aceasta le poate refuza sau accepta.

Art. 18 lit. c) din lege prevede încetarea ajutorului de șomaj în cazul refuzului nejustificat al șomerului de a se încadra într-o unitate, cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, într-un loc de muncă corespunzător.

În acest context, prin loc de muncă corespunzător se înțelege locul în concordanță cu pregătirea profesională, nivelul studiilor, sexul, situația personală, starea sănătății, care să fie situat la o distanță de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu.

Lit. d) a aceluiași articol prevede încetarea ajutorului de șomaj și în cazul refuzului nejustificat al acestuia de a urma un curs de calificare sau, după caz, la data întreruperii sau neabsolvirii cursului.

În aceste cazuri, refuzul poate fi motivat de șomer în următoarele situații:

 • are o vârstă prea înaintată pentru a mai urma un curs de calificare;
 • nu are condiții de locuit în localitatea unde trebuie să urmeze cursul de calificare sau recalificare și nici nu poate face naveta zilnic;
 • nu-i permite starea sănătății (dovedită cu certificat medical).

Beneficiază de prevederile art. 9 alin. 2 din lege, respectiv de plata ajutorului de șomaj în continuare, dar nu mai mult de 90 de zile calendaristice, numai persoanele care au comunicat și au dovedit cu certificat medical pierderea temporară a capacității de muncă, într-o asemenea măsură încât nu pot fi cuprinse la nici unul din cursurile de calificare sau recalificare organizate de direcțiile de muncă și protecție socială.

10. Formularele utilizate de oficiile forței de muncă, potrivit procedurii de primire și soluționare a cererilor pentru loc de muncă sau ajutor de șomaj, sunt cele cuprinse în anexele nr. 1-7 la prezentele instrucțiuni.

11. În conformitate cu art. 23 și 24 din lege, corpul de control specializat pentru urmărirea desfășurării activității privind stabilirea și plata ajutorului de șomaj va întocmi procese-verbale tip de constatare a contravențiilor și aplicare a amenzilor. De asemenea, va urmări executarea amenzilor și îi va transmite procesul-verbal organului financiar competent din localitatea de domiciliu a contravenientului.

Evidența acestor procese-verbale de contravenție se va ține de direcțiile de muncă și protecție socială în registre speciale.


[modificare] Anexa nr. 1
Cerere pentru loc de muncă sau ajutor de șomaj
DMPS .................. Cod |__|__|
Biroul ................... Cod |__|__|
Nr. de evidență |__|__|__|__|__|__|__|__|
Data completării ...................
Numele
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prenumele
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data nașterii .......................

Buletin de identitate
Seria |__|__| Nr. |__|__|__|__|__|__|
Sex: bărbat |__| femeie |__|
Starea civilă: căsătorit |__|
                necăsătorit |__|

Domiciliul stabil
Localitatea
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Strada
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nr.         Bloc         Scara         Et.         Ap.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Reședință
Localitatea
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Strada
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nr.         Bloc         Scara         Et.         Ap.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cod oficiu P.T.T.R. de plată .........................
Ultima școală absolvită:
școala generală incompletă     |1|       școala postliceală     |5|
școala generală                     |2|       școala de maiștri       |6|
școala profesională                 |3|       învățământ superior   |7|
liceul                                     |4|

Meserii cunoscute

Meseria
(profesia)
Cod meserie Vechimea în meserie
Forma de calificare absolvită:
La locul de muncă Școala profesională Liceul de specialitate Școala de maiștri Școala postliceală Învățământ superior
1.
|__|__|__|__|__|
|__|__|
1 2 3 4 5 6
2.
|__|__|__|__|__|
|__|__|
1 2 3 4 5 6
3.
|__|__|__|__|__|
|__|__|
1 2 3 4 5 6
4.
|__|__|__|__|__|
|__|__|
1 2 3 4 5 6

Copii în întreținere

Nr. de copii în întreținere pentru care solicitantul primește alocație de stat |__|__| în sumă de |__|__|__|__|

Nume
Data nașterii Alocație
lei/lună
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

a) Pentru absolvenții cu studii superioare:

data absolvirii .....................

b) Pentru absolvenții în vârstă de 18 ani împliniți:

data absolvirii ultimei forme de învățământ în anul curent ................

c) Pentru tinerii lăsați la vatră care nu au mai lucrat:

data lăsării la vatră în anul curent ............

d) Pentru salariați:

date privind ultima încadrare în muncă:

Unitatea .................... Localitatea ....................

Ministerul .................... Departamentul ....................

Ultima meserie (profesie) avută .................... Cod |__|__|__|__|__|__|__|__|

Ultimul salariu tarifar lunar indexat |__|__|__|__|

Data încetării contractului de muncă ....................

Vechimea totală în muncă: sub 1 an |1 |             1 - 5 ani |2|

5 - 15 ani |3|     15 ani și peste |4|

Durata raportului de muncă: nedeterminată |1| determinată |2|

Cauzele încetării contractului de muncă ....................

....................................................... Articolul |__|__|__|__|

Capacitatea de muncă actuală: integrală |1| redusă |2|

Luând în considerare datele de mai sus și în baza următoarelor acte

............................................................

............................................................

precum și declarația solicitantului pe propria răspundere că nu posedă alte surse de venit este îndreptățit să primească

 • ajutor de șomaj în valoare lunară de |__|__|__|__|__| lei începând cu data de ....................
 • alocație lunară de stat pentru copii de |__|__|__|__| lei începând cu luna ....................

Ajutorul de șomaj pe zi calendaristică este de |__|__|__| lei

Locuri de muncă oferite

Nr. crt. Data Unitatea Meseria (funcția) Nr. disp. de repartizare Oferta în baza comunicării locului de muncă Nr. Unitatea confirmă sau refuza motivul Solicitantul refuză
Semnătura[1]
1
2
3
4
5
6
7

Curs de calificare (recalificare)

Nr. crt. Data Centrul de calificare
Unitatea și localitatea
Meseria (funcția) Data începerii cursului Data încheierii cursului Refuz solicitant
Semnătura[1]
Observații
motiv întrerupere curs
1
2
3
4

Evidența zilelor de șomaj

Luna
Ziua
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Plata ajutorului de șomaj

Nr. crt. Anul Luna Ajutor de șomaj
Lei
Concediul medical
Lei
Alocație de stat
Lei
Total
Lei
Nr. borderou Observații
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Plata ajutorului de șomaj încetează sau se suspendă la data de |__|__|__|__|__|__|

Datorită:

 1. Încadrarea în muncă.
 2. Expirarea termenului de 180 de zile de plată.
 3. Expirarea termenului în care persoanele sunt cuprinse în cursuri de calificare sau recalificare.
 4. Deces.
 5. Schimbarea domiciliului în alt județ.
 6. Pensionare.
 7. Refuzul repetat a două locuri de muncă.
 8. Nu a acceptat înscrierea la cursuri de calificare.
 9. Întreruperea nejustificată a cursului de calificare.
 10. Acțiunea unei surse de venit permanent dovedit.
 11. Neprezentarea la viza periodică.
 12. Suspendarea, în urma încadrării în muncă, pe perioadă determinată.
 13. Îndeplinirea obligațiilor militare.
 14. Stabilirea domiciliului în străinătate.
 15. Arestat preventiv.


Declarație

Subsemnatul __________________________ declar că am răspuns complet și în conformitate cu realitatea la toate rubricile, luând totodată cunoștință că afirmațiile neadevărate, precum și neanunțarea imediată a unor schimbări de situație care determină diminuarea sumelor cuvenite sau suspendarea ajutorului de șomaj constituie contravenție și se sancționează conform legii.

Declar pe propria răspundere că alocația de stat pentru copii nu o primește o altă persoană decât subsemnatul.

Alte informații

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Locul și data

.................................
Semnătura solicitantului
....................................
Pentru șef oficiu
.............................

Acte prezentate:

 • Carte de muncă nr. ...................
 • Certificat de calificare nr. ...................
 • Acte doveditoare de venit eliberate de primării ....................................................................
 • Certificate de naștere copii ....................................................................


[modificare] Anexa nr. 2
Declarație privind locuri de muncă vacante

Unitatea ............................ cod unitate .........
Localitatea ............................
Strada ............................
Județul ............................ cod județ .................
Ministerul ............................ cod minister ........
Departamentul ....................... cod departament ........
Telefon .................. Telex ............
Data ............ Număr/adresa .........................

Forma de proprietate Cu capital
publică 1 mixt 3
particulară 2 de grup 4

Condiții sociale asigurate:
cazare familiști |__| cazare nefamiliști |__|

     creșă |__|      grădiniță |__| 
transport |__| cantină |__|
locuință |__|

Prin prezenta declarăm vacante următoarele locuri de muncă:

1. Meseria (profesia) ..................................

Cod meserie ................... Număr de locuri .......

Condiții

 • studii: 4 clase |__| gimnaziu |__| 10 clase |__| liceu |__| superioare |__|
 • fără calificare |__|
 • calificare: la locul de muncă |__| scoală profesională |__|
liceu de specialitate |__| școală de maiștri |__|
școală postliceală |__| învățământ superior |__|
 • vechimea minimă în specialitate (ani) ...................
 • limitele salariului lunar
minim ................
maxim ................
 • numărul de schimburi |1|2|3|4|5|
 • condiții de muncă: zgomot |__| emanații toxice ............. |__|
solicitări fizice mari |__| solicitări neuropsihice mari |__|
muncă de teren în localitate |__| în județ |__| în țară |__|
 • locul de muncă poate fi ocupat de: bărbați |__| femei |__|
pensionari |__| studenți |__| indiferent |__|
 • durata raportului de muncă: nedeterminată |1|
determinată |2| perioada .....................

2. Meseria (profesia) ..................................

Cod meserie ................... Număr de locuri .......

Condiții

 • studii: 4 clase |__| gimnaziu |__| 10 clase |__| liceu |__| superioare |__|
 • fără calificare |__|
 • calificare: la locul de muncă |__| scoală profesională |__|
liceu de specialitate |__| școală de maiștri |__|
școală postliceală |__| învățământ superior |__|
 • vechimea minimă în specialitate (ani) ...................
 • limitele salariului lunar
minim ................
maxim ................
 • numărul de schimburi |1|2|3|4|5|
 • condiții de muncă: zgomot |__| emanații toxice ............. |__|
solicitări fizice mari |__| solicitări neuropsihice mari |__|
muncă de teren în localitate |__| în județ |__| în țară |__|
 • locul de muncă poate fi ocupat de: bărbați |__| femei |__|
pensionari |__| studenți |__| indiferent |__|
 • durata raportului de muncă: nedeterminată |1|
determinată |2| perioada .....................

3. Meseria (profesia) ..................................

Cod meserie ................... Număr de locuri .......

Condiții

 • studii: 4 clase |__| gimnaziu |__| 10 clase |__| liceu |__| superioare |__|
 • fără calificare |__|
 • calificare: la locul de muncă |__| scoală profesională |__|
liceu de specialitate |__| școală de maiștri |__|
școală postliceală |__| învățământ superior |__|
 • vechimea minimă în specialitate (ani) ...................
 • limitele salariului lunar
minim ................
maxim ................
 • numărul de schimburi |1|2|3|4|5|
 • condiții de muncă: zgomot |__| emanații toxice ............. |__|
solicitări fizice mari |__| solicitări neuropsihice mari |__|
muncă de teren în localitate |__| în județ |__| în țară |__|
 • locul de muncă poate fi ocupat de: bărbați |__| femei |__|
pensionari |__| studenți |__| indiferent |__|
 • durata raportului de muncă: nedeterminată |1|
determinată |2| perioada .....................


[modificare] Anexa nr. 3
Mo124-91.png


[modificare] Anexa nr. 4
Direcția de muncă și protecție socială ......................
Oficiul forței de muncă ......................
Județul ......................
Dispoziție de repartizare
Nr. ...... din .............

Dl/D-na .......................................................................

cu carnet de evidență nr. ....... domiciliat(a) în ......................

pregătire școlară ............................................

meseria, specialitatea ............................................

se repartizează la unitatea ................................................................

din localitatea ...........................................

pentru a fi încadrat(ă) în funcția (meseria) de ....................................

în baza adresei dvs. ...................... poz. ......................


Pentru șef oficiu forța de muncă
Semnătura de primire ......................


Înștiințare
privind încadrarea în muncă
nr. ....... din ................

În conformitate cu art. 15 alin. 3 din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, vă informăm că dl (d-na) ..................................... cu carnet de evidență nr. ............... a fost încadrat(ă) (nu a fost încadrat(ă)) la .................. începând cu data de ...................... în baza comunicării dvs. nr. ...... din .............. poz. .......... la ..............

În cazul neîncadrării se menționează pe verso motivele.


Director
Șef personal


[modificare] Anexa nr. 5
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Direcția de Muncă și Protecție Socială
Județul ..............
Nr. ........ /.........


Angajament


În temeiul art. 10 alin. 2 din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională,

Între:

Direcția de muncă și protecție socială a județului ............... și .............................. în calitate de șomer, posesor al buletinului de identitate seria ...... nr. ........ eliberat de ..................... și al carnetului de șomer nr. ................... a intervenit prezentul angajament în condițiile de mai jos:

1. Direcția de muncă și protecție socială se obligă să asigure pe perioada ajutorului de șomaj, timp de ........ luni, pregătirea profesională în meseria de ..................., prin cursuri de calificare (recalificare), organizate la ..................... .....................

2. Persoana cuprinsă la cursurile de calificare (recalificare) va primi în continuare ajutorul de șomaj, pe toată durata cursurilor și până la data primei repartizări în muncă, dar nu mai mult de 30 de zile de la absolvire.

3. Subsemnatul(a) ..................... în calitate de cursant la cursurile de calificare (recalificare), organizate potrivit legii, mă oblig ca la absolvire să mă încadrez în unitatea la care voi fi repartizat.

4. În cazul refuzului fără motive temeinice a două repartizări, subsemnatul(a) mă oblig să restitui ajutorul de șomaj primit pe durata cursului până la repartizare, precum și cheltuielile de școlarizare.


Drept care s-a încheiat prezentul angajament, în două exemplare, astăzi ................... Un exemplar se păstrează în evidența direcției de muncă și protecție socială a județului (municipiului), iar celalalt exemplar se predă cursantului respectiv.


Direcția de Muncă și Protecție Socială

Director,

Cursant,


[modificare] Anexa nr. 6

Direcția de Muncă și Protecție Socială a județului .................

Oficiul ..................... Cod OFM |_|_|_|

Oficiul Central de Plată a Pensiilor

Operat modificările
...................................


Borderou de comunicări de înscrieri noi sau modificări în situația beneficiarilor de ajutor de șomaj
Nr. ...... luna ............... anul ......
Cod modif. Număr de identificare Numele și prenumele beneficiarului de ajutor de șomaj Sexul Data nașterii Cod prov. Data începerii plății Data încetării plății Motivul încetării plății Nr. copii cu drept de alocație Concediu medical Total drepturi restante Valoarea lunară a ajutorului de șomaj Valoarea alocației de stat pentru copii Total drepturi lunare
zi l. an zi l. an zi l. an nr. zile Val. Vechi Nou Vechi Nou Vechi Nou
1
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl. Sc.: Et.: Ap. Of.p.: Vechi.: Sal.:
2
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl. Sc.: Et.: Ap. Of.p.: Vechi.: Sal.:
3
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl. Sc.: Et.: Ap. Of.p.: Vechi.: Sal.:
4
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl. Sc.: Et.: Ap. Of.p.: Vechi.: Sal.:
5
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl. Sc.: Et.: Ap. Of.p.: Vechi.: Sal.:
6
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl. Sc.: Et.: Ap. Of.p.: Vechi.: Sal.:
7
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl. Sc.: Et.: Ap. Of.p.: Vechi.: Sal.:
8
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl. Sc.: Et.: Ap. Of.p.: Vechi.: Sal.:
Total borderou
9
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl. Sc.: Et.: Ap. Of.p.: Vechi.: Sal.:
10
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl. Sc.: Et.: Ap. Of.p.: Vechi.: Sal.:
11
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl. Sc.: Et.: Ap. Of.p.: Vechi.: Sal.:
12
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl. Sc.: Et.: Ap. Of.p.: Vechi.: Sal.:
13
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl. Sc.: Et.: Ap. Of.p.: Vechi.: Sal.:
14
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl. Sc.: Et.: Ap. Of.p.: Vechi.: Sal.:
15
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl. Sc.: Et.: Ap. Of.p.: Vechi.: Sal.:
16
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl. Sc.: Et.: Ap. Of.p.: Vechi.: Sal.:
17
Loc.: Str.: Nr. c.:
Bl.   Sc.:   Et.:   Ap.   Of.p.: Vechi.: Sal.:
Total borderou

Director,                                                Șef oficiu FM:                                                    Întocmit:


[modificare] Anexa nr. 7

Direcția de muncă și protecție socială

Județul ....................


Decizia
Nr. .............. din .................
privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj

Direcția de muncă și protecție socială a județului ............... reprezentată prin director .................... numit în baza ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. ....... din ................,

Având în vedere prevederile art. .... din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională,

Față de faptul că dl/d-na ....................... cu carnet de evidență nr. .............

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................


Decide

Art. 1. - Începând cu data de .............. încetează/suspendă plata ajutorului de șomaj acordat d-lui/d-nei .......................... domiciliat(ă) în ........................................

Art. 2. - Cu drept de contestare în termen de 30 de zile de la comunicarea la Judecătoria .................................


Director,
 • Exemplarul 1 rămâne la solicitant.
 • Exemplarul 2 rămâne la oficiul forței de muncă.
 1. 1,0 1,1 În cazul refuzului de semnătură se probează cu 2 martori.