autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea regiilor autonome „Poșta Română”, „Rom-Telecom”, „Radiocomunicații”, „Inspectoratul general al radiocomunicațiilor” și a Societății comerciale „Banc-Post” - S.A.
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 iulie 1991 se înființează, în domeniul comunicațiilor, regiile autonome și societatea comercială pe acțiuni cu denumirea, sediul, obiectul de activitate, patrimoniul și capitalul social inițial, prevăzute în anexa nr. 1.

Regiile autonome și societatea comercială pe acțiuni sunt persoane juridice care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Regiile autonome și societatea comercială pe acțiuni, prevăzute la alin. 1, își desfășoară activitatea conform regulamentelor de organizare și funcționare (anexele nr. 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 4 A, 4 B, 5) și statutului (anexa nr. 6).

Art. 2. - Patrimoniul regiilor autonome, precum și capitalul social inițial al societății comerciale, se constituie prin preluarea activului și pasivului de la Regia autonomă „Rom-Post-Telecom", stabilite conform datelor de bilanț la data de 31 martie 1991, urmând a fi definitivate pe baza protocoalelor încheiate, inclusiv prin preluarea unor activități de difuzare a presei de către „Rodipet” - S.A. de la Regia autonomă „Poșta română”.

Valoarea patrimoniului regiilor autonome și a capitalului social al societății comerciale din anexa nr. 1 se va definitiva după finalizarea lucrărilor de reevaluare prevăzute de lege, a operațiunilor de închidere a conturilor și divizare a patrimoniului Regiei autonome „Rom-Post-Telecom".

Art. 3. - Veniturile, cheltuielile, subvențiile și alocațiile de la bugetul administrației centrale de stat, se stabilesc prin buget pentru fiecare exercițiu bugetar, care se aprobă potrivit legii.

În cazurile în care interesele de stat, inclusiv cele de apărare a țării, necesită executarea de lucrări sau prestări de servicii speciale de comunicații, beneficiarii acestora împreună cu Ministerul Comunicațiilor, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor, vor face propuneri corespunzătoare de modificare a bugetului de venituri și cheltuieli și de stabilire a surselor de acoperire a costurilor suplimentare, care se aprobă potrivit legii.

Art. 4. - Regiile autonome pot acorda reduceri sau scutiri de tarife și taxe pentru serviciile de comunicații, în conformitate cu prevederile legale, precum și reduceri ale acestora, motivate de necesitatea de a menține, spori sau crea un anumit trafic, în condițiile asigurării echilibrului bugetului de venituri și cheltuieli propriu.

Art. 5. - Raporturile de muncă, în cadrul regiilor autonome, se stabilesc cu respectarea dispozițiilor statutului personalului din domeniul comunicațiilor și a prevederilor specifice din acordurile încheiate între administrație și sindicate, în condițiile legii.

Art. 6. - Personalul din domeniul comunicațiilor nu poate desfășura nici un fel de activitate politică în cadrul regiilor autonome în care este angajat.

Art. 7. - Paza obiectivelor de importanță deosebită, din cadrul acestor regii autonome, se asigură de către organele Ministerului de Interne, pe bază de convenție.

Art. 8. - Regiile autonome înființate preiau toate drepturile și obligațiile specifice obiectului lor de activitate, care reveneau Regiei autonome „Rom-Post-Telecom", stabilite prin acte normative, convenții, acorduri interne și internaționale, contracte și alte asemenea înțelegeri.

Art. 9. - Personalul Regiei autonome „Rom-Post-Telecom” se consideră transferat în interesul serviciului la regiile autonome și societatea comercială, nou înființate.

Art. 10. - Anexele nr. 1, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 4 A, 4 B, 5 și 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă hotărârile Guvernului nr. 883/1990 și 48/1991, precum și orice alte dispoziții contrare.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista regiilor autonome și societății comerciale înființate în domeniul comunicațiilor prin divizarea activității Regiei autonome „Rom-Post-Telecom”
Nr. crt. Denumirea regiilor și societății comerciale nou înființate Sediul Obiectul de activitate Patrimoniul, respectiv capitalul social inițial
- mil. lei -
Denumirea regiei existente
1. Regia autonomă „Poșta română" București, b-dul Libertății nr. 14, sector 5 Administrarea, dezvoltarea și exploatarea serviciilor poștale 9.621,8 Regia Autonomă „Rom-Post-Telecom"
2. Regia autonomă „Rom-Telecom" București, b-dul Libertății nr. 14, sector 5 Administrarea, dezvoltarea și exploatarea serviciilor telefon-telegraf 18.682,9
3. Regia autonomă „Radiocomunicații” București, b-dul Libertății nr. 14, sector 5 Administrarea, dezvoltarea și exploatarea serviciilor de radiocomunicații 2.163,0
4. Regia autonomă „Inspectoratul general al radiocomunicațiilor” București, b-dul Libertății nr. 14, sector 5 Gestionarea spectrului de frecvențe radioelectrice și controlul tehnic în domeniul radiocomunicațiilor 42,0
5. Societatea comercială „Banc-Post" - S.A. București Atragerea și formarea de depozite bănești în lei și în valută, acordarea de credite, efectuarea de servicii bancare, operațiuni pentru activitatea de comerț exterior și alte operațiuni bancare, potrivit legii 226,5


Situația determinării patrimoniului la data de 31 martie 1991
Nr. crt. Indicatori „Rom-Post-Telecom”
din care:
„Rom-Telecom” „Poșta Română” „Radiocomunicații” ”Inspectoratul general” „Banc-Post” - S.A.
A. Total activ 30.735.585 18.682.963 9.621.762 2.162.723 41.649 226.488
din care:
1. Imobilizări 21.979.916 14.653.842 5.486.128 1.778.861 39.997 21.088
2. Stocuri 1.006.940 620.936 232.468 153.484 52 -
3. Disponibilități bănești și plasamente 2.857.395 1.907.048 713.457 29.890 1.600 205.400
4. Terți 4.672.064 1.352.838 3.134.187 185.039 - -
5. Alte cheltuieli 2.616 1.886 707 23 - -
6. Vărsăminte și prelevări din profit 216.654 146.413 54.815 15.426 - -
B. Total pasiv 30.735.585 18.682.963 9.621.762 2.162.723 41.649 226.488
din care:
1. Capital social subscris 22.204.738 15.603.490 4.436.098 1.892.013 41.649 226.488
2. Fonduri proprii 576.887 412.028 154.257 10.602 - -
3. Rezerve și finanțări 700.409 472.116 176.752 51.541 - -
4. Obligații 7.082.605 2.077.173 4.812.291 193.143 - -
5. Credite bancare și împrumuturi 48.616 35.373 13.243 - - -
6. Profit și subvenții 122.330 77.783 29.121 15.426 - -


[modificare] Anexa Nr. 2 A

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Poșta română"
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Poșta română" este persoană juridică care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament de organizare și funcționare și a legilor în vigoare.

Art. 2. - Regia autonomă „Poșta română" are sediul principal în București, b-dul Libertății nr. 14, sector 5.

Regia are în structura sa subunitățile cu denumirea și sediul prevăzute în anexa nr. 2 B.

Art. 3. - În acest regulament pentru Regia autonomă „Poșta română" se va folosi și denumirea „regia".

Capitolul II
Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă „Poșta română" are ca obiect de activitate administrarea, dezvoltarea și exploatarea serviciilor de poștă din domeniul public și colaborează cu organizații similare străine în realizarea acestor servicii pe plan internațional, în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare a țării.

Regia execută activitatea de exploatare și administrare a serviciilor de bază din sectorul de poștă stabilite prin legea poștei.

Regia desfășoară și alte activități corelate, necesare realizării obiectului său de activitate, respectiv comerț exterior, aprovizionare, cercetare și proiectare tehnologică și informațională, medicale, învățământ, social-culturale, precum și activitățile comerciale și serviciile prevăzute la art. 5 pct. 12 și 13.

Regia coordonează activitățile specifice și stabilește condițiile de folosire a lor de către beneficiarii interni și externi.

Regia participă la piața liberă a serviciilor de comunicații cu valoare adăugată în calitate de concurent, în condiții de egalitate cu furnizorii de servicii, direct sau prin societăți la care este parte.

Art. 5. - În realizarea obiectului de activitate regia exercită următoarele atribuții principale:

 1. organizează și asigură desfășurarea activității poștale prin rețeaua de subunități pe întreg teritoriul țării;
 2. asigură exploatarea serviciilor de poștă de bază, cu aspect social important;
 3. asigură condițiile de desfășurare a activității și menținerea în stare de funcționare a rețelei poștale;
 4. participă la piața liberă a serviciilor de poștă și presă cu valoare adăugată în calitate de concurent;
 5. elaborează și promovează pentru aprobare instrucțiuni de lucru și aplică o metodologie unică de prelucrare pe categorii de prestații, în întreaga rețea;
 6. elaborează și aprobă programele anuale ale emisiunilor de timbre și efecte poștale, precum și ale tipăririi acestora;
 7. asigură emiterea de timbre și efecte poștale cu timbru imprimat;
 8. comercializează timbrele și efectele poștale pe piața internă și la export, precum și timbrele și mărfurile filatelice;
 9. participă cu exponate de timbre și efecte poștale la manifestările filatelice naționale și internaționale;
 10. asigură păstrarea timbrelor și efectelor poștale în Conservatorul de timbre și efecte poștale de importanță națională;
 11. participă la activitatea de contractare și distribuire a abonamentelor de presă la domiciliul clienților;
 1. comercializează: produse din tutun și accesorii pentru acestea, papetărie, cărți, broșuri, ambalaje cu reclame imprimate, produse cosmetice;
 2. efectuează servicii de copiere, multiplicare și publicitate comercială;
 3. exercită orice alte atribuții care decurg din actele normative în vigoare.
Capitolul III
Patrimoniul

Art. 6. - Regia are un patrimoniu constituit prin însumarea patrimoniilor subunităților din structură, în valoare totală de 9.621,8 mil. lei. Acesta urmează să fie reevaluat și definitivat în conformitate cu prevederile legale și protocoalele încheiate.

Regia este proprietara tuturor bunurilor din patrimoniul ei și poate dispune în mod autonom de acestea, pentru realizarea obiectului de activitate, cu respectarea prevederilor legale.

Capitolul IV
Structura regiei

Art. 7. - Regia are în structura sa organizatorică direcții, servicii, birouri, compartimente de producție specifice, precum și structuri specifice altor activități necesare realizării obiectului activității.

Subunitățile din structura organizatorică a regiei sunt direcții teritoriale, direcții specializate și Centrul de calcul electronic pentru poștă.

Structura organizatorică, înființarea și desființarea unor niveluri din structură se aprobă de consiliul de administrație al regiei.

Gradarea nivelurilor din structura organizatorică proprie se aprobă de către consiliul de administrație al regiei.

Direcțiile teritoriale, cele specializate și Centrul de calcul electronic pentru poștă nu au personalitate juridică și nu au relații directe cu bugetul administrației centrale de stat.

Direcțiile teritoriale, cele specializate și Centrul de calcul electronic pentru poștă au competențele stabilite, în cadrul prevederilor legale, de consiliul de administrație al regiei.

Art. 8. - Regia stabilește relații, pe baze contractuale, cu celelalte regii din domeniul comunicațiilor și din alte domenii ale economiei.

Capitolul V
Organele de conducere ale regiei

Art. 9. - Conducerea regiei este asigurată de:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general;
 • comitetul de direcție, organ operativ de conducere.

Art. 10. - Consiliul de administrație al regiei este numit prin ordin al ministrului comunicațiilor și cuprinde un număr de 11 membri, astfel:

 • directorul general al regiei;
 • un reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor;
 • un reprezentant al Ministerului Comunicațiilor;
 • un reprezentant al Asociației pentru protecția consumatorilor;
 • ingineri, economiști, juriști etc., specializați în domeniul de activitate al regiei.

La lucrările consiliului de administrație pot participa, ca invitați, delegați din partea unor organe centrale, instituții, agenți economici pentru consultarea în probleme specifice acestora.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare.

Art. 11. - Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare 2 ani.

Consiliul de administrație poate propune înlocuirea unui membru necorespunzător, precum și numirea unor membri pentru completarea locurilor devenite vacante din diferite motive, în cursul perioadei de 4 ani. Membrul astfel numit va funcționa numai până la împlinirea acestei perioade. Completarea locurilor vacante se va face cu persoane din aceeași categorie cu membrii pe care îi înlocuiesc.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de două consilii de administrație și nu pot participa la societăți comerciale cu care regia are relații de afaceri sau interese contrare.

Cei numiți în consiliul de administrație își păstrează calitatea de angajat la instituția sau unitatea de la care provin și toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate.

Pentru activitatea depusă în consiliul de administrație, membrii primesc o indemnizație al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului de administrație.

Art. 12. - Consiliul de administrație se întrunește o dată pe lună, sau ori de câte ori interesele regiei o cer, convocarea acestuia făcându-se de către președinte sau la solicitarea a cel puțin 1/3 din membrii consiliului.

Pentru luarea unor hotărâri complexe, consiliul de administrație poate apela pentru analiză la consilieri și consultanți din diverse sectoare, care pot fi recompensați material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Dezbaterile consiliului de administrație sunt conduse de președintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de cel mai în vârstă dintre membrii prezenți.

Ministrul comunicațiilor poate participa, ori de câte ori consideră că este cazul, la ședințele consiliului de administrație.

Art. 13. - Consiliul de administrație poate hotărî în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiție pentru adoptarea hotărârilor, ședința consiliului de administrație se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeași ordine de zi.

Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului.

Art. 14. - Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

 1. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei autonome, înființarea, modificarea formei de organizare și gradarea subunităților, precum și reprofilarea sau desființarea subunităților din structura regiei;
 2. aprobă strategia și programele concrete de dezvoltare a regiei, de introducere a unor tehnologii de vârf și de modernizare a celor existente în concordanță cu strategia generală a domeniului comunicațiilor;
 3. analizează și aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, repartizarea acestuia pe sectoare de activitate și asigură măsurile pentru executarea acestuia la toate nivelurile din structura regiei;
 4. analizează bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar anterior și le înaintează spre aprobare la Ministerul Economiei și Finanțelor și asigură publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 5. analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investițiile care urmează a fi realizate de către regie;
 6. stabilește atribuțiile, competențele și relațiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale regiei, precum și relațiile acesteia cu terții;
 7. aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, în condițiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locația de gestiune a unor bunuri, servicii, subunități de producție din patrimoniul regiei;
 8. fundamentează și prezintă Ministerului Comunicațiilor propuneri pentru aprobarea de subvenții, comenzi de stat, niveluri de impozite diminuate sau alte forme de sprijin din partea statului pentru regie, în vederea aprobării acestora în condițiile legii;
 9. aprobă volumul creditelor bancare în limitele prevederilor legale;
 10. aprobă constituirea fondului de rezervă, a fondului de dezvoltare, a altor fonduri, urmărind asigurarea sumelor necesare satisfacerii obligațiilor legale, a unor necesități social-culturale și de cointeresare a salariaților, cote de asigurări și securitate socială, perfecționare-recalificare a personalului angajat, precum și a celorlalte vărsăminte prevăzute de lege;
 11. stabilește nivelul de salarizare a personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 12. asigură măsuri pentru respectarea statutului personalului, a disciplinei tehnologice, protecției și securității muncii;
 13. analizează raportul trimestrial privind activitatea de bilanț și aprobă măsuri pentru desfășurarea acesteia în condițiile de echilibru ale bugetului de venituri și cheltuieli;
 14. prezintă Ministerului Comunicațiilor tarifele de bază pentru executarea serviciilor specifice regiei, pentru a fi supuse aprobării, conform legii;
 15. prezintă Ministerului Comunicațiilor propuneri și proiecte de acte normative și modificări ale celor existente, pentru a fi supuse aprobării, conform legii;
 16. analizează și aprobă, în condițiile legii, participarea regiei la societăți comerciale cu capital român sau străin;
 17. stabilește, împreună cu organele în drept, relațiile și condițiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor din cadrul regiei;
 18. adoptă măsuri și urmărește realizarea operațiunilor de comerț exterior, prin compartimentele proprii specializate, și a decontărilor cu administrațiile similare din străinătate;
 19. aprobă contractul colectiv de muncă, asigură negocierea salariilor personalului din aparatul propriu și pentru cel din cadrul subunităților din structură, prin comitetul de conducere;
 20. aprobă utilizarea fondului valutar de care dispune regia;
 21. asigură legătura cu sindicatele din cadrul regiei și cu reprezentanții salariaților pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfășurării optime a procesului de producție;
 22. asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 23. asigură adoptarea măsurilor specifice care se impun în vederea realizării integrale a obiectului de activitate al regiei, în condiții corespunzătoare;
 24. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
 25. aprobă și urmărește aplicarea cu strictețe a programului de măsuri privind păstrarea secretului corespondenței scrise și orale, încredințate regiei pentru transmiterea prin mijloace specifice de comunicații;
 26. execută orice alte atribuții stabilite, potrivit prevederilor legale.

Art. 15. - Anual, consiliul de administrație al regiei prezintă Ministerului Comunicațiilor un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 16. - Directorul general conduce activitatea curentă a regiei și este numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului comunicațiilor, dintre specialiștii domeniului de activitate al regiei.

Directorul general al regiei este și președinte al consiliului de administrație și reprezintă, personal sau prin delegat, interesele acesteia în relațiile cu celelalte organe, organizații și agenți economici din țară și din străinătate.

Directorul general angajează și concediază personalul aparatului propriu, numește conducătorii compartimentelor de muncă din aparatul propriu și directorii subunităților din structura organizatorică a regiei.

Directorul general exercită atribuțiile și are răspunderile care îi revin din prevederile legale și aprobă măsuri privind activitatea regiei cu excepția celor date, potrivit reglementărilor legale, în competența altor organe.

Directorul general poate delega, în condițiile legii, parte din atribuțiile sale celorlalte persoane din conducerea regiei.

Art. 17. - Conducerea operativă a regiei este asigurată de un comitet de direcție, compus din 5 membri, respectiv director general, director exploatare, director economic, consilier juridic și șef compartiment tehnic.

Art. 18. - Comitetul de direcție își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare și îi revin, în principal, următoarele atribuții:

 1. analizează și avizează fundamentarea tuturor problemelor care se supun consiliului de administrație pentru luarea unor hotărâri și asigură aducerea la îndeplinire a acestora;
 2. adoptă hotărâri și dispune măsuri în limita competențelor care îi sunt stabilite de consiliul de administrație al regiei;
 3. exercită atribuțiile și are răspunderile care îi revin din prevederile legale.

Art. 19. - Comitetul de direcție se întrunește lunar sau ori de câte ori interesele regiei o impun, iar hotărârile acestuia se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

Art. 20. - La nivelul direcțiilor teritoriale, specializate și al Centrului de calcul electronic pentru poștă se organizează și funcționează comitetul de conducere care își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație al regiei și este prezidat de directorul subunității respective.

Comitetul de conducere exercită atribuții și are răspunderi în limita competențelor stabilite de conducerea regiei și a celor care îi revin din prevederile legale.

Capitolul VI
Bugetul de venituri și cheltuieli și relațiile regiei

Art. 21. - Regia determină anual volumul total de venituri și cheltuieli, formulează propuneri pentru solicitarea de alocații și subvenții de la bugetul administrației centrale de stat pentru acoperirea eventualelor deficite generate de cauze independente de regie. De asemenea, fundamentează contractarea de credite financiare în cuantumul prevăzut de lege, pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care, în cursul anului, mijloacele regiei nu sunt suficiente.

Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei se întocmește pentru fiecare exercițiu financiar.

Regia întocmește anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după modelele stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Din profitul net al regiei o parte se utilizează, potrivit legii, pentru constituirea unui fond de participare a salariaților la profituri.

Operațiunile de încasări și plăți ale regiei se realizează de aparatul propriu și de direcțiile teritoriale, specializate și Centrul de calcul electronic pentru poștă și se efectuează prin conturi deschise la unitățile bancare.

Regia își achită din încasările în valută cotizațiile la organismele internaționale, acoperă cheltuielile privind decontările cu administrațiile similare din străinătate și a celor de reprezentare și participare la reuniunile organizate de organismele internaționale din domeniul comunicațiilor. Din venitul net, în valută, regia dispune de o cotă-parte, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 22. - Relațiile regiei cu organe, organizații și agenți economici din țară și străinătate se stabilesc pe bază de contracte.

Activitatea de contractare se poate realiza și de direcțiile teritoriale, specializate și Centrul de calcul electronic pentru poștă, în limita competențelor și împuternicirilor acordate de consiliul de administrație.

Relațiile cu bugetul administrației centrale de stat se realizează centralizat, prin aparatul propriu al regiei.

Relațiile dintre direcțiile teritoriale, specializate și Centrul de calcul electronic pentru poștă și aparatul propriu al regiei, precum și între acestea, se stabilesc în condițiile aprobate de consiliul de administrație.

Art. 23. - În cazul oricăror litigii, regia se adresează direct instanțelor judecătorești sau prin direcțiile teritoriale, specializate și Centrul de calcul electronic pentru poștă pe bază de delegare de competență.

Reprezentarea juridică a regiei se realizează prin delegare, de oficiul juridic din aparatul propriu, precum și pe bază de împuternicire, acordată oficiilor juridice din direcțiile teritoriale, specializate și Centrul de calcul electronic pentru poștă.

Art. 24. - Gestiunea regiei este controlată conform prevederilor legale și a reglementărilor elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Controlul economico-financiar în cadrul aparatului propriu, precum și în cadrul direcțiilor teritoriale, specializate și Centrul de calcul electronic pentru poștă, se realizează de către organe de control proprii, specializate, constituite conform prevederilor legale.

Controlul activității de exploatare specifică regiei se va realiza la nivelul regiei, precum și la nivelul subunităților, de către organe proprii specializate, conform instrucțiunilor de exploatare specifice și a reglementărilor aprobate de Ministerul Comunicațiilor.

Capitolul VII
Dispoziții referitoare la personal

Art. 25. - Personalul regiei este angajat pe bază de contract încheiat cu directorul general și având durata determinată sau nedeterminată, de la caz la caz. La direcțiile teritoriale, specializate și Centrul de calcul electronic pentru poștă contractul se încheie, în numele directorului general al regiei, de către directorul direcției teritoriale, specializate și Centrul de calcul electronic pentru poștă în baza împuternicirilor primite.

Angajarea și promovarea salariaților se vor face în conformitate cu prevederile legale.

Personalul, indiferent de funcție sau specialitate, este supus prevederilor statutului personalului, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice, având toate drepturile și obligațiile prevăzute de acestea.

Capitolul VIII
Dispoziții finale

Art. 26. - Accesul persoanelor străine în cadrul regiei, sediului principal și subunităților din structură, se va face conform regulamentului propriu aprobat de consiliul de administrație, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 27. - Regia stabilește programul de funcționare a rețelei de subunități pe întreg teritoriul țării, în concordanță cu interesul social pentru serviciile sale puse la dispoziția beneficiarilor.

Art. 28. - Regia răspunde pentru buna administrare a patrimoniului și ia măsuri operative, potrivit legii, pentru imputarea și recuperarea pagubelor rezultate.

Art. 29. - Regia are dreptul să hotărască asupra participării, cu titlu de aport, pentru înființarea unei noi societăți sau de participare la o societate comercială.

Divizarea regiei se hotărăște de consiliul de administrație și se supune aprobării Guvernului României.

Art. 30. - Regia se poate asocia, în condițiile legii, cu alți agenți economici, în vederea realizării unor activități comune, care reprezintă interes pentru asociați.

Regia nu poate încheia acorduri sau intra în asociere cu alți agenți economici, în condiții care ar putea avea ca efect denaturarea jocului concurenței sau exploatarea de manieră abuzivă a unei poziții dominante deținute pe piața serviciilor de comunicații.

Art. 31. - Prezentul regulament de organizare și funcționare este aprobat prin hotărâre a Guvernului, o dată cu înființarea regiei și se completează cu celelalte reglementări legale, care se referă la activitatea regiilor autonome.


[modificare] Anexa Nr. 2 B

Lista subunităților din structura Regiei autonome „Poșta română"
Denumirea subunității Sediul (localitatea)
1. Direcția de poștă Alba Alba Iulia
2. Direcția de poștă Arad Arad
3. Direcția de poștă Argeș Pitești
4. Direcția de poștă Bacău Bacău
5. Direcția de poștă Bihor Oradea
6. Direcția de poștă Bistrița-Năsăud Bistrița
7. Direcția de poștă Botoșani Botoșani
8. Direcția de poștă Brașov Brașov
9. Direcția de poștă Brăila Brăila
10. Direcția de poștă Buzău Buzău
11. Direcția de poștă Caraș-Severin Reșița
12. Direcția de poștă Călărași Călărași
13. Direcția de poștă Cluj Cluj-Napoca
14. Direcția de poștă Constanța Constanța
15. Direcția de poștă Covasna Sfîntu Gheorghe
16. Direcția de poștă Dîmbovița Tîrgoviște
17. Direcția de poștă Dolj Craiova
18. Direcția de poștă Galați Galați
19. Direcția de poștă Giurgiu Giurgiu
20. Direcția de poștă Gorj Tîrgu Jiu
21. Direcția de poștă Harghita Miercurea-Ciuc
22. Direcția de poștă Hunedoara Deva
23. Direcția de poștă Ialomița Slobozia
24. Direcția de poștă Iași Iași
25. Direcția de poștă Maramureș Baia Mare
26. Direcția de poștă Mehedinți Drobeta-Turnu Severin
27. Direcția de poștă Mureș Tîrgu Mureș
28. Direcția de poștă Neamț Piatra-Neamț
29. Direcția de poștă Olt Slatina
30. Direcția de poștă Prahova Ploiești
31. Direcția de poștă Satu Mare Satu Mare
32. Direcția de poștă Sălaj Zalău
33. Direcția de poștă Sibiu Sibiu
34. Direcția de poștă Suceava Suceava
35. Direcția de poștă Teleorman Alexandria
36. Direcția de poștă Tulcea Tulcea
37. Direcția de poștă Timiș Timișoara
38. Direcția de poștă Vaslui Vaslui
39. Direcția de poștă Vîlcea Rîmnicu Vîlcea
40. Direcția de poștă Vrancea Focșani
41. Direcția de poștă a municipiului București București
42. Direcția de transporturi poștale București
43. Direcția de editare și comercializare a timbrelor București
44. Direcția de control mandate București
45. Centrul de calcul electronic pentru poștă București
Notă:

În funcție de necesitățile activității, consiliul de administrație al Regiei autonome „Poșta română" poate adapta prevederile prezentei anexe.


[modificare] Anexa Nr. 3 A

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Rom-Telecom"
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Rom-Telecom" este persoană juridică, care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament de organizare și funcționare și a legilor în vigoare.

Art. 2. - Regia autonomă „Rom-Telecom" are sediul principal în București, b-dul Libertății nr. 14, sector 5.

Regia are în structura sa subunitățile cu denumirea și sediul prevăzute în anexa nr. 3 B.

Art. 3. - În acest regulament pentru Regia autonomă „Rom-Telecom" se va folosi și denumirea „regia".

Capitolul II
Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă „Rom-Telecom" are ca obiect de activitate administrarea, dezvoltarea și exploatarea serviciilor de telefon-telegraf din domeniul public și colaborează cu organizații similare străine în realizarea acestor servicii pe plan internațional, în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare a țării.

Regia execută activitatea de exploatare și administrare a serviciilor de bază din sectorul de telefon-telegraf, stabilite prin legea telecomunicațiilor.

Regia desfășoară și alte activități colaterale, necesare realizării obiectului său de activitate, respectiv comerț exterior, aprovizionare, cercetare și proiectare tehnologică și informațională, medicale, învățământ, social-culturale etc.

Regia coordonează activitățile specifice și stabilește condițiile de folosire a lor de către beneficiarii interni și externi.

Regia participă la piața liberă a serviciilor de comunicații cu valoare adăugată în calitate de concurent, în condiții de egalitate cu furnizorii de servicii, direct sau prin societăți la care este parte.

Art. 5. - În realizarea obiectului de activitate regia exercită următoarele atribuții principale:

 1. administrează, întreține și exploatează instalațiile de telecomunicații, în concordanță cu cererea de servicii de telecomunicații interne și internaționale;
 2. realizează dezvoltarea și modernizarea rețelei de telecomunicații pe baza strategiei generale;
 3. studiază și aplică măsuri de optimizare a rețelei de telecomunicații și de marketing pentru realizarea de servicii noi;
 4. execută operațiuni de comerț exterior, în profilul său de activitate, asigură importul de echipamente și piese de schimb specifice;
 5. elaborează și promovează spre aprobare reglementările pentru întreținerea și exploatarea instalațiilor de telecomunicații;
 6. asigură aplicarea reglementărilor interne și internaționale specifice telecomunicațiilor;
 7. cooperează și dezvoltă relații cu organismele internaționale de profil și asigură participarea la reuniunile reprezentanților operatorilor naționali;
 8. exercită și alte atribuții care decurg din actele normative în vigoare.
Capitolul III
Patrimoniul

Art. 6. - Regia are un patrimoniu constituit prin însumarea patrimoniilor subunităților din structură, în valoare totală de 18.682,9 mil. lei. Acesta urmează a fi reevaluat și definitivat în conformitate cu prevederile legale și protocoalele încheiate.

Regia este proprietara tuturor bunurilor din patrimoniul ei și poate dispune în mod autonom de acestea pentru realizarea obiectului de activitate, cu respectarea prevederilor legale.

Capitolul IV
Structura regiei

Art. 7. - Regia are în structura sa organizatorică direcții, servicii, birouri, compartimente de producție specifice, precum și structuri specifice altor activități necesare realizării obiectului activității.

Subunitățile din structura organizatorică a regiei sunt direcții teritoriale, Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru activitatea de poștă și telecomunicații și Centrul de calcul electronic pentru telecomunicații.

Structura organizatorică, înființarea și desființarea unor niveluri din structură se aprobă de consiliul de administrație al regiei.

Gradarea nivelurilor din structura organizatorică proprie se aprobă de către consiliul de administrație al regiei.

Subunitățile din structura regiei nu au personalitate juridică și nu au relații directe cu bugetul administrației centrale de stat.

Subunitățile din structura regiei au competențele stabilite, în cadrul prevederilor legale, de consiliul de administrație al regiei.

Subunitățile din structura regiei își desfășoară activitatea pe baza unor regulamente de organizare și funcționare proprii, aprobate de consiliul de administrație al regiei.

Art. 8. - Regia stabilește relații pe baze contractuale cu celelalte regii și societăți comerciale din domeniul comunicațiilor și din alte domenii ale economiei.

Capitolul V
Organele de conducere ale regiei

Art. 9. - Conducerea regiei este asigurată de:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general;
 • comitetul de direcție, organ operativ de conducere.

Art. 10. - Consiliul de administrație al regiei este numit prin ordin al ministrului comunicațiilor și cuprinde un număr de 11 membri, astfel:

 • directorul general al regiei;
 • un reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor;
 • un reprezentant al Ministerului Comunicațiilor;
 • un reprezentant al Ministerului Industriei;
 • un reprezentant al Asociației pentru protecția consumatorilor;
 • ingineri, economiști, juriști etc., specializați în domeniul de activitate al regiei.

La lucrările consiliului de administrație pot participa, ca invitați, delegați din partea unor organe centrale, instituții, agenți economici pentru consultarea în probleme specifice acestora.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare.

Art. 11. - Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare 2 ani.

Consiliul de administrație poate propune înlocuirea unui membru necorespunzător, precum și numirea unor membri pentru completarea locurilor devenite vacante din diferite motive, în cursul perioadei de 4 ani. Membrul astfel numit va funcționa numai până la împlinirea acestei perioade. Completarea locurilor vacante se va face cu persoane din aceeași categorie cu membrii pe care îi înlocuiesc.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de două consilii de administrație și nu pot participa la societăți comerciale cu care regia are relații de afaceri sau interese contrare.

Cei numiți în consiliul de administrație își păstrează calitatea de angajat la instituția sau unitatea de la care provin și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Pentru activitatea depusă în consiliul de administrație, membrii primesc o indemnizație al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului de administrație.

Art. 12. - Consiliul de administrație se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori interesele regiei o cer, convocarea acestuia făcându-se de către președinte sau la solicitarea a cel puțin 1/3 din membrii consiliului.

Pentru luarea unor hotărâri complexe, consiliul de administrație poate apela pentru analiză la consilieri și consultanți din diverse sectoare, care pot fi recompensați material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Dezbaterile consiliului de administrație sunt conduse de președintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de cel mai în vârstă dintre membrii prezenți.

Ministrul comunicațiilor poate participa, ori de câte ori consideră că este cazul, la ședințele consiliului de administrație.

Art. 13. - Consiliul de administrație poate hotărî în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiție pentru adoptarea hotărârilor, ședința consiliului de administrație se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeași ordine de zi.

Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului.

Art. 14. - Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

 1. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei autonome, înființarea, modificarea formei de organizare și gradarea subunităților, precum și reprofilarea sau desființarea subunităților din structura regiei;
 2. aprobă strategia și programele concrete de dezvoltare a regiei, de introducere a unor tehnologii de vârf și de modernizare a celor existente în concordanță cu strategia generală a domeniului comunicațiilor;
 3. analizează și aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, repartizarea acestuia pe sectoare de activitate și asigură măsurile pentru executarea acestuia la toate nivelurile din structura regiei;
 4. analizează bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar anterior și le înaintează spre aprobare la Ministerul Economiei și Finanțelor și asigură publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 5. analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale investițiile care urmează a fi realizate de către regie;
 6. stabilește atribuțiile, competențele și relațiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale regiei, precum și relațiile acesteia cu terții;
 7. aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, în condițiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locația de gestiune a unor bunuri, servicii, subunități de producție din patrimoniul regiei;
 8. fundamentează și prezintă Ministerului Comunicațiilor propuneri pentru acordarea de subvenții, comenzi de stat, niveluri de impozite diminuate sau alte forme de sprijin din partea statului pentru regie, în vederea aprobării acestora în condițiile legii;
 9. aprobă volumul creditelor bancare în limitele prevederilor legale;
 10. aprobă constituirea fondului de rezervă, a fondului de dezvoltare, a altor fonduri, urmărind asigurarea sumelor necesare satisfacerii obligațiilor legale, a unor necesități social-culturale și de cointeresare a salariaților, cote de asigurări și securitate socială, perfecționare-recalificare a personalului angajat, precum și a celorlalte vărsăminte prevăzute de lege;
 11. stabilește nivelul de salarizare a personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 12. asigură măsuri pentru respectarea statutului personalului, a disciplinei tehnologice, protecției și securității muncii;
 13. analizează raportul trimestrial privind activitatea de bilanț și aprobă măsuri pentru desfășurarea acesteia în condițiile de echilibru ale bugetului de venituri și cheltuieli;
 14. prezintă Ministerului Comunicațiilor tarifele de bază pentru executarea serviciilor specifice regiei, pentru a fi supuse aprobării, conform legii;
 15. prezintă Ministerului Comunicațiilor propuneri și proiecte de acte normative și modificări ale celor existente, pentru a fi supuse aprobării, conform legii;
 16. analizează și aprobă, în condițiile legii, participarea regiei la societăți comerciale cu capital român sau străin;
 17. stabilește, împreună cu organele în drept, relațiile și condițiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor din cadrul regiei;
 18. adoptă măsuri și urmărește realizarea operațiunilor de comerț exterior, prin compartimentele proprii specializate, și a decontărilor cu administrațiile similare din străinătate;
 19. aprobă contractul colectiv de muncă, asigură negocierea salariilor personalului din aparatul propriu și pentru cel din cadrul subunităților din structură, prin comitetul de conducere;
 20. aprobă utilizarea fondului valutar de care dispune regia;
 21. asigură legătura cu sindicatele din cadrul regiei și cu reprezentanții salariaților pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfășurării optime a procesului de producție;
 22. asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 23. asigură adoptarea măsurilor specifice care se impun în vederea realizării integrale a obiectului de activitate al regiei, în condiții corespunzătoare;
 24. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
 25. aprobă și urmărește aplicarea cu strictețe a programului de măsuri privind păstrarea secretului corespondenței scrise și orale, încredințate regiei pentru transmiterea prin mijloace specifice de comunicații;
 26. execută orice alte atribuții stabilite potrivit prevederilor legale.

Art. 15. - Anual, consiliul de administrație al regiei prezintă Ministerului Comunicațiilor un raport asupra activității în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 16. - Directorul general conduce activitatea curentă a regiei și este numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului comunicațiilor, dintre specialiștii domeniului de activitate al regiei.

Directorul general al regiei este și președinte al consiliului de administrație și reprezintă, personal sau prin delegat, interesele acesteia în relațiile cu celelalte organe, organizații și agenți economici din țară și din străinătate.

Directorul general angajează și concediază personalul aparatului propriu, numește conducătorii compartimentelor de muncă din aparatul propriu și directorii subunităților din structura organizatorică a regiei.

Directorul general exercită atribuțiile și are răspunderile care îi revin din prevederile legale și aprobă măsuri privind activitatea regiei, cu excepția celor date, potrivit reglementărilor legale, în competența altor organe.

Directorul general poate delega, în condițiile legii, parte din atribuțiile sale, celorlalte persoane din conducerea regiei.

Art. 17. - Conducerea operativă a regiei este asigurată de un comitet de direcție, compus din 5 membri, respectiv director general, director tehnic, director exploatare, director economic și consilier juridic.

Art. 18. - Comitetul de direcție își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare și îi revin, în principal, următoarele atribuții:

 1. analizează și avizează fundamentarea tuturor problemelor care se supun consiliului de administrație pentru luarea unor hotărâri și asigură aducerea la îndeplinire a acestora;
 2. adoptă hotărâri și dispune măsuri în limita competențelor care îi sunt stabilite de consiliul de administrație al regiei;
 3. exercită atribuțiile și are răspunderile care îi revin din prevederile legale.

Art. 19. - Comitetul de direcție se întrunește decadal sau ori de câte ori interesele regiei o impun, iar hotărârile acestuia se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

Art. 20. - La nivelul subunităților din structura regiei se organizează și funcționează comitetul de conducere care își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație al regiei și este prezidat de directorul subunității respective.

Comitetul de conducere exercită atribuții și are răspunderi în limita competențelor stabilite de conducerea regiei și a celor care îi revin din prevederile legale.

Capitolul VI
Bugetul de venituri și cheltuieli și relațiile regiei

Art. 21. - Regia determină anual volumul total de venituri și cheltuieli, formulează propuneri pentru solicitarea de alocații și subvenții de la bugetul administrației centrale de stat, pentru acoperirea eventualelor deficite generate de cauze independente de regie. De asemenea, fundamentează contractarea de credite financiare în cuantumul prevăzut de lege, pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care, în cursul anului, mijloacele regiei nu sunt suficiente.

Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei se întocmește pentru fiecare exercițiu financiar.

Regia întocmește anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi după modelele stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Din profitul net al regiei o parte se utilizează, potrivit legii, pentru constituirea unui fond de participare a salariaților la profituri.

Operațiunile de încasări și plăți ale regiei se realizează de aparatul propriu și de subunitățile din structură și se efectuează prin conturi deschise la unitățile bancare.

Regia își achită din încasările în valută cotizațiile la organismele internaționale, acoperă cheltuielile privind decontările cu administrațiile similare din străinătate și a celor de reprezentare și participare la reuniunile organizate de organismele internaționale din domeniul comunicațiilor. Din venitul net, în valută, regia dispune de o cotă-parte, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 22. - Relațiile regiei cu organe, organizații și agenți economici din țară și străinătate se stabilesc pe bază de contracte.

Activitatea de contractare se poate realiza și de subunitățile din structură în limita competențelor și împuternicirilor acordate de consiliul de administrație.

Relațiile cu bugetul administrației centrale de stat se realizează, centralizat, prin aparatul propriu al regiei.

Relațiile dintre subunitățile din structură și aparatul propriu al regiei, precum și între acestea, se stabilesc în condițiile aprobate de consiliul de administrație.

Art. 23. - În cazul oricăror litigii, regia se adresează direct instanțelor judecătorești sau prin unitățile din structură pe bază de delegare de competență.

Reprezentarea juridică a regiei se realizează prin delegare, de oficiul juridic din aparatul propriu, precum și pe bază de împuternicire acordată oficiilor juridice din subunitățile din structură.

Art. 24. - Gestiunea regiei este controlată conform prevederilor legale și a reglementărilor elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Controlul economico-financiar în cadrul aparatului propriu, precum și în cadrul subunităților, se realizează de către organe de control proprii, specializate, constituite conform prevederilor legale.

Controlul activității de exploatare specifică regiei se va realiza la nivelul regiei, precum și la nivelul subunităților, de către organe proprii specializate, conform instrucțiunilor de exploatare specifice și a reglementărilor aprobate de Ministerul Comunicațiilor.

Capitolul VII
Dispoziții referitoare la personal

Art. 25. - Personalul regiei este angajat pe bază de contract încheiat cu directorul general și având durata determinată sau nedeterminată, de la caz la caz. La subunitățile din structură, contractul se încheie, în numele directorului general al regiei, de către directorul subunităților în baza împuternicirilor primite.

Angajarea și promovarea salariaților se va face în conformitate cu prevederile legale.

Personalul, indiferent de funcție sau specialitate, este supus prevederilor statutului personalului, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice, având toate drepturile și obligațiile prevăzute de acestea.

Capitolul VIII
Dispoziții finale

Art. 26. - Accesul persoanelor străine în cadrul regiei, sediului principal și subunităților din structură, se va face conform regulamentului propriu aprobat de consiliul de administrație, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 27. - Regia stabilește programul de funcționare a rețelei de subunități pe întreg teritoriul țării, în concordanță cu interesul social pentru serviciile sale puse la dispoziția beneficiarilor.

Art. 28. - Regia răspunde pentru buna administrare a patrimoniului și ia măsuri operative, potrivit legii, pentru imputarea și recuperarea pagubelor rezultate.

Art. 29. - Regia are dreptul să hotărască asupra participării cu titlu de aport pentru înființarea unei noi societăți sau de participare la o societate comercială.

Divizarea regiei se hotărăște de consiliul de administrație și se supune aprobării Guvernului României.

Art. 30. - Regia se poate asocia, în condițiile legii, cu alți agenți economici, în vederea realizării unor activități comune, care reprezintă interes pentru asociați.

Regia nu poate încheia acorduri, sau intra în asociere cu alți agenți economici, în condiții care ar putea avea ca efect denaturarea jocului concurenței sau exploatarea de manieră abuzivă a unei poziții dominante deținute pe piața serviciilor de comunicații.

Art. 31. - Prezentul regulament de organizare și funcționare este aprobat prin hotărâre a Guvernului, o dată cu înființarea regiei, și se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea regiilor autonome.


[modificare] Anexa Nr. 3 B

Lista subunităților din structura Regiei autonome „Rom-Telecom”
Nr. crt. Denumirea subunității Sediul (localitatea)
1. Direcția de telecomunicații Alba Alba Iulia
2. Direcția de telecomunicații Arad Arad
3. Direcția de telecomunicații Argeș Pitești
4. Direcția de telecomunicații Bacău Bacău
5. Direcția de telecomunicații Bihor Oradea
6. Direcția de telecomunicații Bistrița-Năsăud Bistrița
7. Direcția de telecomunicații Botoșani Botoșani
8. Direcția de telecomunicații Brașov Brașov
9. Direcția de telecomunicații Brăila Brăila
10. Direcția de telecomunicații Buzău Buzău
11. Direcția de telecomunicații Caraș-Severin Reșița
12. Direcția de telecomunicații Călărași Călărași
13. Direcția de telecomunicații Cluj Cluj-Napoca
14. Direcția de telecomunicații Constanța Constanța
15. Direcția de telecomunicații Covasna Sfîntu Gheorghe
16. Direcția de telecomunicații Dîmbovița Tîrgoviște
17. Direcția de telecomunicații Dolj Craiova
18. Direcția de telecomunicații Galați Galați
19. Direcția de telecomunicații Giurgiu Giurgiu
20. Direcția de telecomunicații Gorj Tîrgu Jiu
21. Direcția de telecomunicații Harghita Miercurea-Ciuc
22. Direcția de telecomunicații Hunedoara Deva
23. Direcția de telecomunicații Ialomița Slobozia
24. Direcția de telecomunicații Iași Iași
25. Direcția de telecomunicații Maramureș Baia Mare
26. Direcția de telecomunicații Mehedinți Drobeta-Turnu Severin
27. Direcția de telecomunicații Mureș Tîrgu Mureș
28. Direcția de telecomunicații Neamț Piatra-Neamț
29. Direcția de telecomunicații Olt Slatina
30. Direcția de telecomunicații Prahova Ploiești
31. Direcția de telecomunicații Satu Mare Satu Mare
32. Direcția de telecomunicații Sălaj Zalău
33. Direcția de telecomunicații Sibiu Sibiu
34. Direcția de telecomunicații Suceava Suceava
35. Direcția de telecomunicații Teleorman Alexandria
36. Direcția de telecomunicații Tulcea Tulcea
37. Direcția de telecomunicații Timiș Timișoara
38. Direcția de telecomunicații Vaslui Vaslui
39. Direcția de telecomunicații Vîlcea Rîmnicu Vîlcea
40. Direcția de telecomunicații Vrancea Focșani
41. Direcția de telecomunicații a municipiului București București
42. Baza de aprovizionare tehnico-materială pentru activitatea de poștă și telecomunicații București București
43. Centrul de calcul electronic pentru telecomunicații București București
Notă:

În funcție de necesitățile activității, consiliul de administrație al Regiei autonome „Rom-Telecom" poate adapta prevederile prezentei anexe.


[modificare] Anexa Nr. 4 A

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Radiocomunicații”
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Radiocomunicații" este persoană juridică care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament de organizare și funcționare și a legilor în vigoare.

Art. 2. - Regia autonomă „Radiocomunicații" are sediul principal în București, b-dul Libertății nr. 14, sector 5.

Regia are în structura sa subunitățile cu denumirea și sediul prevăzute în anexa nr. 4 B.

Art. 3. - În acest regulament pentru Regia autonomă „Radiocomunicații" se va folosi și denumirea „regia".

Capitolul II
Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă „Radiocomunicații" are ca obiect de activitate administrarea, întreținerea și exploatarea, dezvoltarea și modernizarea sistemului național de radiocomunicații {rețele proprii de radiorelee, radiodifuziune, televiziune, radiocomunicații mobile, comunicații prin satelit}.

Art. 5. - Regia autonomă își exercită obiectul de activitate pe întreg teritoriul țării, asigurând transportul și difuzarea programelor de radiodifuziune și televiziune, precum și ale programelor de radiodifuziune și televiziune destinate străinătății.

Art. 6. - Regia participă la piața liberă a serviciilor de radiocomunicații cu valoare adăugată, în calitate de prestator de servicii, în condiții de egalitate cu alți furnizori de servicii, direct, în asociere sau prin societăți comerciale, la care regia este parte. De asemenea, realizează lucrări de proiectare, construcții-montaj și servicii.

Art. 7. - În realizarea obiectului de activitate regia exercită următoarele atribuții principale:

 1. aplică strategia generală în domeniul radiocomunicațiilor;
 2. coordonează și răspunde direct de modul de administrare a sistemului național de difuzare a programelor de radiodifuziune, televiziune, a rețelelor proprii de radiorelee, comunicații prin satelit și radiocomunicații mobile;
 3. corelează funcționarea sistemului național de radiocomunicații cu celelalte sisteme naționale de comunicații din România;
 4. elaborează studii și cercetări privind administrarea și dezvoltarea sistemului național de radiocomunicații, precum și pentru îmbunătățirea calității prestațiilor și deservirii clienților;
 5. acordă asistență tehnică pe bază de contracte în domeniul obiectului de activitate;
 6. întocmește proiecte și propuneri de lucrări noi, într-o concepție unitară privind dezvoltarea sistemului, în conformitate cu politica generală din acest domeniu;
 7. asigură finanțarea lucrărilor necesare pentru desfășurarea activității și executării investițiilor destinate dezvoltării sistemului de radiocomunicații, pe care îl administrează;
 8. realizează importul de tehnologii și echipamente pe bază de contracte;
 9. participă la elaborarea actelor normative, regulamentelor, instrucțiunilor și standardelor tehnice care implică folosirea rețelelor naționale de radiorelee, radiocomunicații prin satelit, radiocomunicații mobile, emițătoare TV și radiodifuziune sonoră;
 10. inițiază acțiuni de cooperare tehnico-economică și științifică cu agenți economici și firme specializate din țară și străinătate pentru dezvoltarea comunicațiilor telefonice, telex, televiziune și radiodifuziune sonoră și transmisiuni de date prin sistemele de radiocomunicații specifice;
 11. efectuează direct operații de comerț exterior prin compartimente proprii sau unități specializate de import-export, marketing și conjunctură;
 12. asigură îndeplinirea prevederilor din convențiile interne și internaționale din domeniul radiocomunicațiilor. Participă la reuniunile organizațiilor internaționale în calitate de semnatar al acordurilor de exploatare la organizațiile de telecomunicații spațiale;
 13. asigură pregătirea forței de muncă prin unitățile școlare proprii sau alte unități de învățământ;
 14. exercită și alte atribuții care decurg din actele normative în vigoare.
Capitolul III
Patrimoniul

Art. 8. - Regia are un patrimoniu constituit prin însumarea patrimoniilor subunităților teritoriale din structură, în valoare totală de 2.163 mil. lei. Acesta urmează să fie reevaluat și definitivat în conformitate cu prevederile legale și protocoalele încheiate. De asemenea, are în administrare spectrul de frecvențe alocat.

Regia este proprietara tuturor bunurilor din patrimoniul ei și poate dispune în mod autonom de acestea pentru realizarea obiectului de activitate, cu respectarea prevederilor legale.

Capitolul IV
Structura regiei

Art. 9. - Regia are în structura sa organizatorică direcții, servicii, birouri, compartimente de producție specifice, precum și structuri specifice altor activități necesare realizării obiectului activității.

Subunitățile din structura organizatorică a regiei sunt direcții teritoriale.

Structura organizatorică, înființarea și desființarea unor niveluri din structură se aprobă de consiliul de administrație al regiei.

Gradarea nivelurilor din structura organizatorică proprie se aprobă de către consiliul de administrație al regiei.

Direcțiile teritoriale nu au personalitate juridică și nu au relații directe cu bugetul administrației centrale de stat.

Direcțiile teritoriale au competențele stabilite, în cadrul prevederilor legale, de consiliul de administrație al regiei.

Direcțiile teritoriale își desfășoară activitatea pe baza unor regulamente de organizare și funcționare proprii aprobate de consiliul de administrație al regiei.

Art. 10. - Regia stabilește relații, pe baze contractuale, cu celelalte regii și societăți comerciale din domeniul comunicațiilor și din alte domenii ale economiei.

Capitolul V
Organele de conducere ale regiei

Art. 11. - Conducerea regiei este asigurată de:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general;
 • comitetul de direcție, organ operativ de conducere.

Art. 12. - Consiliul de administrație al regiei este numit prin ordin al ministrului comunicațiilor și cuprinde un număr de 9 membri, astfel:

 • directorul general al regiei;
 • un reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor;
 • un reprezentant al Ministerului Comunicațiilor;
 • ingineri, economiști, juriști etc., specializați în domeniul de activitate al regiei.

La lucrările consiliului de administrație pot participa, ca invitați, delegați din partea unor organe centrale, instituții, agenți economici pentru consultarea în probleme specifice acestora.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare.

Art. 13. - Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate dintre ei pot fi înlocuiți la fiecare 2 ani.

Consiliul de administrație poate propune înlocuirea unui membru necorespunzător, precum și numirea unor membri pentru completarea locurilor devenite vacante din diferite motive, în cursul perioadei de 4 ani. Membrul astfel numit va funcționa numai până la sfârșitul acestei perioade. Completarea locurilor vacante se va face cu persoane din aceeași categorie cu membrii pe care îi înlocuiesc. Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de două consilii de administrație și nu pot participa la societăți comerciale cu care regia are relații de afaceri sau are interese contrare.

Cei numiți în consiliul de administrație își păstrează calitatea de angajați la instituția sau la unitatea de la care provin și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Pentru activitatea depusă în consiliul de administrație membrii primesc o indemnizație al cărei cuantum se stabilește prin hotărârea consiliului de administrație.

Art. 14. - Consiliul de administrație se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori interesele regiei o cer, convocarea acestuia făcându-se de președinte sau la solicitarea a cel puțin 1/3 din membrii consiliului.

Pentru luarea unor hotărâri complexe, consiliul de administrație poate apela, pentru analiză, la consilieri și consultanți din diferite sectoare, care pot fi recompensați material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Dezbaterile consiliului de administrație sunt conduse de președintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de cel mai în vârstă dintre membrii prezenți.

Ministrul comunicațiilor poate participa ori de câte ori consideră că este cazul la ședințele consiliului de administrație.

Art. 15. - Consiliul de administrație poate hotărî în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiție pentru adoptarea hotărârilor, ședința consiliului de administrație se reprogramează într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeași ordine de zi.

Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului.

Art. 16.- Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

 1. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei autonome, înființarea, modificarea formei de organizare și gradare a subunităților, precum și reprofilarea sau desființarea unităților din structura regiei;
 2. aprobă programele concrete de dezvoltare a regiei, în concordanță cu strategia generală a domeniului comunicațiilor;
 3. analizează și aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, repartizarea acestuia pe sectoarele de activitate și asigură măsurile pentru executarea acestuia la toate nivelurile din structura regiei;
 4. analizează bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar anterior și le înaintează spre aprobare la Ministerul Economiei și Finanțelor și asigură publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 5. analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale investițiile care urmează a fi realizate;
 6. aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, în condițiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locația de gestiune a unor bunuri, servicii, subunități de producție din patrimoniul regiei;
 7. fundamentează și prezintă Ministerului Comunicațiilor propuneri pentru acordarea de subvenții, comenzi de stat, niveluri de impozite diminuate sau alte forme de sprijin din partea statului pentru regie, în vederea aprobării acestora în condițiile legii;
 8. aprobă volumul creditelor bancare în limitele prevederilor legale;
 9. aprobă constituirea fondului de rezervă, a fondului de dezvoltare, a altor fonduri, urmărind asigurarea sumelor necesare satisfacerii obligațiilor legale, a unor necesități social-culturale și de cointeresare a salariaților, cote de asigurări și securitate socială, perfecționare-recalificare a personalului angajat, precum și a celorlalte vărsăminte prevăzute de lege;
 10. stabilește nivelul general de salarizare a personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 11. analizează raportul trimestrial privind activitatea pe bază de bilanț și aprobă măsuri pentru desfășurarea acesteia în condițiile de echilibru al bugetului de venituri și cheltuieli;
 12. prezintă Ministerului Comunicațiilor tarifele de bază pentru executarea serviciilor specifice regiei, pentru a fi supuse aprobării conform legii;
 13. prezintă Ministerului Comunicațiilor propuneri și proiecte de acte normative și modificări ale celor existente, pentru a fi supuse aprobării, conform legii;
 14. analizează și aprobă, în condițiile legii, participarea regiei la societăți comerciale cu capital român sau străin;
 15. adoptă măsuri și urmărește realizarea operațiunilor de comerț exterior, prin compartimentele proprii specializate și a decontărilor cu administrațiile similare din străinătate;
 16. aprobă contractul colectiv de muncă, asigură negocierea salariilor personalului din aparatul propriu și pentru cel din cadrul direcțiilor teritoriale prin consiliul de conducere;
 17. aprobă utilizarea fondului valutar de care dispune regia;
 18. asigură legătura cu sindicatele din cadrul regiei și cu reprezentanții salariaților pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfășurării optime a procesului de producție;
 19. asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 20. asigură adoptarea măsurilor specifice care se impun, în vederea realizării integrale a obiectului de activitate al regiei, în condiții corespunzătoare;
 21. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
 22. stabilește atribuțiile, competențele și relațiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale regiei, precum și relațiile acesteia cu terții;
 23. asigură măsuri pentru respectarea statutului personalului, a disciplinei tehnologice, protecției și securității muncii;
 24. stabilește, împreună cu organele în drept, relațiile și condițiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor din cadrul regiei;
 25. execută orice alte atribuții stabilite potrivit prevederilor legale.

Art. 17. - Anual, consiliul de administrație al regiei prezintă Ministerului Comunicațiilor un raport asupra activității desfășurate în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 18. - Directorul general conduce activitatea curentă a regiei și este numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului comunicațiilor, dintre specialiștii domeniului de activitate al regiei.

Directorul general al regiei este și președinte al consiliului de administrație și reprezintă, personal sau prin delegat interesele acesteia în relațiile cu celelalte organe, organizații și agenți economici din țară și străinătate.

Directorul general angajează și concediază personalul aparatului propriu, numește conducătorii compartimentelor de muncă din aparatul propriu și directorii direcțiilor teritoriale.

Directorul general exercită atribuțiile și are răspunderile care îi revin din prevederile legale și aprobă măsuri privind activitatea regiei, cu excepția celor date, potrivit reglementărilor legale, în competența altor organe.

Directorul general poate delega, în condițiile legii, parte din atribuțiile sale celorlalte persoane din conducerea regiei.

Art. 19. - Conducerea operativă a regiei este asigurată de un comitet de direcție compus din 5 membri, respectiv director general, director tehnic, director exploatare, director economic și consilier juridic.

Art. 20. - Comitetul de direcție își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare, și îi revin următoarele atribuții:

 1. analizează și avizează fundamentarea tuturor problemelor care se supun consiliului de administrație pentru luarea unor hotărâri și asigură aducerea la îndeplinire a acestora;
 2. adoptă hotărâri și dispune măsuri în limita competențelor care îi sunt stabilite de consiliul de administrație al regiei;
 3. exercită atribuțiile și are răspunderile care îi revin din prevederile legale.

Art. 21. - Comitetul de direcție se întrunește decadal sau ori de câte ori interesele regiei o impun, iar hotărârile acestuia se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

Art. 22. - La nivelul direcțiilor teritoriale se organizează și funcționează comitetul de conducere care își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare și funcționare aprobat de consiliul de administrație al regiei și este prezidat de directorul direcției respective.

Comitetul de conducere exercită atribuții și are răspunderi în limita competențelor stabilite de conducerea regiei și a celor care îi revin din prevederile legale.

Capitolul VI
Bugetul de venituri și cheltuieli și relațiile regiei

Art. 23. - Regia determină anual volumul total de venituri și cheltuieli, formulează propuneri pentru solicitarea de alocații și subvenții de la bugetul administrației centrale de stat, pentru acoperirea eventualelor deficite generate de cauze independente de regie. De asemenea, fundamentează contractarea de credite financiare în cuantumul prevăzut de lege, pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care, în cursul anului, mijloacele regiei nu sunt suficiente.

Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei se întocmește pentru fiecare exercițiu financiar.

Regia întocmește anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Din profitul net al regiei, o parte se utilizează, potrivit legii, pentru constituirea unui fond de participare a salariaților la profituri.

Operațiunile de încasări și plăți ale regiei se realizează de aparatul propriu și de direcțiile teritoriale și se efectuează prin conturi deschise la unitățile bancare. Regia își achită din încasările în valută cotizațiile la organismele internaționale, acoperă cheltuielile privind decontările cu administrațiile similare din străinătate și a celor de reprezentare și participare la reuniunile organizate de organismele internaționale din domeniul comunicațiilor, precum și cheltuielile valutare pentru exploatare și dezvoltare. Din venitul net în valută, regia dispune de o cotă-parte, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 24. - Relațiile regiei cu organe, organizații și agenți economici din țară și străinătate se stabilesc pe baze contractuale.

Activitatea de contractare se poate realiza și de direcțiile teritoriale în limita competențelor și împuternicirilor acordate de consiliul de administrație.

Relațiile cu bugetul administrației centrale de stat se realizează centralizat, prin aparatul propriu al regiei.

Relațiile dintre direcțiile teritoriale și aparatul propriu al regiei, precum și între acestea, se stabilesc în condițiile aprobate de consiliul de administrație.

Art. 25. - În cazul litigiilor, regia se adresează direct instanțelor judecătorești sau prin direcțiile teritoriale pe bază de delegare de competență.

Reprezentarea juridică a regiei se realizează prin delegare, de oficiul juridic din aparatul propriu, precum și pe bază de împuternicire acordată oficiilor juridice din direcțiile teritoriale.

Art. 26. - Gestiunea regiei este controlată conform prevederilor legale și a reglementărilor elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Controlul economico-financiar în cadrul direcțiilor teritoriale se realizează de către organe de control proprii, specializate, constituite conform prevederilor legale.

Controlul activității de exploatare specifică a regiei se va realiza la nivelul regiei, precum și la nivelul direcțiilor teritoriale de către organe proprii specializate, conform instrucțiunilor de exploatare specifice și reglementărilor aprobate de Ministerul Comunicațiilor.

Capitolul VII
Dispoziții referitoare la personal

Art. 27. - Personalul regiei este angajat pe bază de contract încheiat cu directorul general și având durata determinată sau nedeterminată, de la caz la caz. La direcțiile teritoriale contractul se încheie, în numele directorului general al regiei, de către directorul direcției teritoriale în baza împuternicirilor primite.

Angajarea și promovarea salariaților se vor face în conformitate cu prevederile legale.

Personalul, indiferent de funcție sau specialitate, este supus prevederilor statutului personalului, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice, având toate drepturile și obligațiile prevăzute de acestea.

Capitolul VIII
Dispoziții finale

Art. 28. - Accesul persoanelor străine în cadrul regiei, sediului central și subunităților din teritoriu se va face conform regulamentului propriu aprobat de consiliul de administrație, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 29. - Regia stabilește programul de funcționare a rețelei de subunități pe întreg teritoriul țării, în concordanță cu interesul social pentru serviciile sale puse la dispoziția beneficiarilor.

Art. 30. - Regia răspunde pentru buna administrare a patrimoniului și ia măsuri operative, potrivit legii, pentru imputarea și recuperarea pagubelor rezultate.

Art. 31. - Regia are dreptul să hotărască asupra participării, cu titlu de aport, pentru înființarea unei noi societăți comerciale.

Divizarea regiei se hotărăște de consiliul de administrație și se supune aprobării Guvernului României.

Art. 32. - Regia se poate asocia, în condițiile legii, cu alți agenți economici, în vederea realizării unor activități comune care reprezintă interes pentru asociați.

Regia nu poate încheia acorduri sau intra în asociere cu alți agenți economici în condiții care ar putea avea ca efect denaturarea jocului concurenței sau exploatarea de manieră abuzivă a unei poziții dominante deținute pe piața serviciilor de comunicații.

Art. 33. - Prezentul regulament de organizare și funcționare este aprobat prin hotărâre a Guvernului, o dată cu înființarea regiei și se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea regiilor autonome.


[modificare] Anexa Nr. 4 B

Lista subunităților din structura Regiei autonome „Radiocomunicații"
Nr. crt. Denumirea subunității Sediul (localitatea)
1. Direcția de radio și televiziune București București
2. Direcția de radio și televiziune Cluj Cluj-Napoca
3. Direcția de radio și televiziune Iași Iași
4. Direcția de radio și televiziune Timiș Timișoara
Notă:

În funcție de necesitățile activității, consiliul de administrație al Regiei autonome „Radiocomunicații" poate adapta prevederile prezentei anexe.


[modificare] Anexa Nr. 5

Regulament de organizare și funcționare a Regiei autonome „Inspectoratul general al radiocomunicațiilor”
Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - Regia autonomă „Inspectoratul general al radiocomunicațiilor” este persoană juridică, care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară și își desfășoară activitatea pe baza prezentului regulament de organizare și funcționare și a legilor în vigoare.

Art. 2. - Regia autonomă „Inspectoratul general al radiocomunicațiilor" are sediul principal în București, b-dul Libertății nr. 14, sector 5.

Art. 3. - În acest regulament pentru Regia autonomă „Inspectoratul general al radiocomunicațiilor” se va folosi și denumirea de „regia”.

Capitolul II
Obiectul de activitate

Art. 4. - Regia autonomă „Inspectoratul general al radiocomunicațiilor” are ca obiect de activitate gestionarea spectrului de frecvențe radioelectrice și controlul tehnic în domeniul radiocomunicațiilor pe întreg teritoriul țării, în scopul satisfacerii interesului public, social și de apărare a țării.

Regia desfășoară și alte activități colaterale, necesare realizării obiectului său de activitate, respectiv cercetare și proiectare informațională, aprovizionare etc.

Art. 5. - În realizarea obiectului de activitate regia exercită următoarele atribuții principale:

 1. identificarea, optimizarea, asigurarea și evidența utilizării frecvențelor radioelectrice;
 2. autorizarea procurării, fabricării, comercializării, instalării și utilizării echipamentelor radioelectrice, precum și a celor care pot constitui surse de perturbații radioelectrice;
 3. efectuarea verificării echipamentelor radioelectrice și a celor ce pot constitui surse de perturbații radioelectrice;
 4. controlul tehnic al emisiunilor radioelectrice;
 5. participarea la activitatea de coordonare pe plan național cu privire la utilizarea mijloacelor de radiocomunicații și a spectrului frecvențelor radioelectrice;
 6. efectuarea lucrărilor pe care le implică activitatea de coordonare internațională cu privire la utilizarea spectrului frecvențelor radioelectrice și participarea la acțiunile internaționale consacrate acestui scop;
 7. participarea la elaborarea actelor normative, regulamentelor, instrucțiunilor și standardelor tehnice care implică folosirea spectrului frecvențelor radioelectrice în scopul utilizării eficiente a acestuia și asigurării protecției radiocomunicațiilor;
 8. atestarea personalului care instalează sau deservește echipamente radioelectrice;
 9. constatarea și sancționarea utilizatorilor spectrului frecvențelor radioelectrice pentru abateri de la prevederile normelor tehnice legale privind radiocomunicațiile și protecția acestora;
 10. perceperea taxelor și tarifelor legale privind autorizarea și utilizarea echipamentelor radioelectrice;
 11. informarea solicitanților și titularilor de autorizații asupra prevederilor legale, cu privire la utilizarea spectrului frecvențelor radioelectrice și urmărirea respectării acestora;
 12. exercită și alte atribuții care decurg din actele normative în vigoare.
Capitolul III
Patrimoniul

Art. 6. - Regia are un patrimoniu în valoare totală de 42 mil. lei. Acesta urmează să fie reevaluat și definitivat în conformitate cu prevederile legale și protocoalele încheiate.

Regia este proprietara tuturor bunurilor din patrimoniul ei și poate dispune în mod autonom de acestea, pentru realizarea obiectului de activitate, cu respectarea prevederilor legale.

Capitolul IV
Structura regiei

Art. 7. - Regia are în structura sa organizatorică servicii, birouri, compartimente și structuri specifice necesare realizării obiectului activității.

Structura organizatorică, înființarea și desființarea unor niveluri din structură, se aprobă de consiliul de administrație al regiei.

Gradarea nivelurilor din structura organizatorică proprie se aprobă de către consiliul de administrație al regiei.

Art. 8. - Regia stabilește relații, pe baze contractuale, cu celelalte regii și societăți comerciale din domeniul comunicațiilor și din alte domenii ale economiei.

Capitolul V
Organele de conducere ale regiei

Art. 9. - Conducerea regiei este asigurată de:

 • consiliul de administrație;
 • directorul general;
 • comitetul de direcție, organ operativ de conducere.

Art. 10. - Consiliul de administrație al regiei este numit prin ordin al ministrului comunicațiilor și cuprinde un număr de 7 membri, astfel:

 • directorul general al regiei;
 • un reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor;
 • un reprezentant al Ministerului Comunicațiilor;
 • un reprezentant al Ministerului Industriei;
 • ingineri, economiști, juriști etc., specializați în domeniul de activitate al regiei.

La lucrările consiliului de administrație pot participa, ca invitați, delegați din partea unor organe centrale, instituții, agenți economici, pentru consultarea în probleme specifice acestora.

Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în baza propriului regulament de organizare și funcționare.

Art. 11. - Membrii consiliului de administrație sunt numiți pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare 2 ani.

Consiliul de administrație poate propune înlocuirea unui membru necorespunzător, precum și numirea unor membri pentru completarea locurilor devenite vacante, din diferite motive, în cursul perioadei de patru ani. Membrul astfel numit va funcționa numai până la împlinirea acestei perioade. Completarea locurilor vacante se va face cu persoane din aceeași categorie cu membrii pe care îi înlocuiesc.

Membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de două consilii de administrație și nu pot participa la societăți comerciale cu care regia are relații de afaceri sau are interese contrare.

Cei numiți în consiliul de administrație își păstrează calitatea de angajați la instituția sau unitatea de la care provin și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Pentru activitatea depusă în consiliul de administrație, membrii primesc o indemnizație al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a consiliului de administrație.

Art. 12. - Consiliul de administrație se întrunește o dată pe lună, sau ori de câte ori interesele regiei o cer, convocarea acestuia făcându-se de președinte sau la solicitarea a cel puțin 1/3 din membrii consiliului.

Pentru luarea unor hotărâri complexe, consiliul de administrație poate apela pentru analiză la consilieri și consultanți din diferite sectoare, care pot fi recompensați material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Dezbaterile consiliului de administrație sunt conduse de președintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de cel mai în vârstă dintre membrii prezenți.

Ministrul comunicațiilor poate participa, ori de câte ori consideră că este cazul, la ședințele consiliului de administrație.

Art. 13. - Consiliul de administrație poate hotărî în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiție pentru adoptarea hotărârilor, ședința consiliului de administrație se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeași ordine de zi.

Hotărârile consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului.

Art. 14. - Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

 1. aprobă structura organizatorică și funcțională a regiei autonome, înființarea, modificarea formei de organizare și gradarea subunităților, precum și reprofilarea sau desființarea subunităților din structura regiei;
 2. aprobă strategia și programele concrete de dezvoltare a regiei, de introducere a unor tehnologii de vârf și de modernizare a celor existente, în concordanță cu strategia generală a domeniului comunicațiilor;
 3. analizează și aprobă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, repartizarea acestuia pe sectoare de activitate și asigură măsurile pentru executarea acestuia la toate nivelurile din structura regiei;
 4. analizează bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar anterior și le înaintează spre aprobare la Ministerul Economiei și Finanțelor și asigură publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 5. analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investițiile care urmează a fi realizate de către regie;
 6. stabilește atribuțiile, competențele și relațiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale regiei, precum și relațiile acesteia cu terții;
 7. aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, în condițiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau locația de gestiune a unor bunuri, servicii, din patrimoniul regiei;
 8. fundamentează și prezintă Ministerului Comunicațiilor propuneri pentru acordarea de subvenții, comenzi de stat, niveluri de impozite diminuate sau alte forme de sprijin din partea statului pentru regie, în vederea aprobării acestora în condițiile legii;
 9. aprobă volumul creditelor bancare în limitele prevederilor legale;
 10. aprobă constituirea fondului de rezervă, a fondului de dezvoltare, a altor fonduri, urmărind asigurarea sumelor necesare satisfacerii obligațiilor legale, a unor necesități social-culturale și de cointeresare a salariaților, cote de asigurări și securitate socială, perfecționare-recalificare a personalului angajat, precum și a celorlalte vărsăminte prevăzute de lege;
 11. stabilește nivelul de salarizare a personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
 12. asigură măsuri pentru respectarea statutului personalului, a disciplinei tehnologice, protecției și securității muncii;
 13. analizează raportul trimestrial privind activitatea pe bază de bilanț și aprobă măsuri pentru desfășurarea acestuia în condițiile de echilibru al bugetului de venituri și cheltuieli;
 14. prezintă Ministerului Comunicațiilor tarifele de bază pentru executarea serviciilor specifice regiei, pentru a fi supuse aprobării, conform legii;
 15. prezintă Ministerului Comunicațiilor propuneri și proiecte de acte normative și modificări ale celor existente, pentru a fi supuse aprobării, conform legii;
 16. analizează și aprobă, în condițiile legii, participarea regiei la societăți comerciale cu capital român sau străin;
 17. stabilește, împreună cu organele în drept, relațiile și condițiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor din cadrul regiei;
 18. aprobă contractele colective de muncă, asigură negocierea salariilor personalului din aparatul propriu;
 19. aprobă utilizarea fondului valutar de care dispune regia;
 20. asigură legătura cu sindicatele din cadrul regiei și cu reprezentanții salariaților pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfășurării optime a procesului de producție;
 21. asigură respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător;
 22. asigură adoptarea măsurilor specifice care se impun, în vederea realizării integrale a obiectului de activitate al regiei, în condiții corespunzătoare;
 23. răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;
 24. exercită orice alte atribuții stabilite potrivit prevederilor legale.

Art. 15. - Anual, consiliul de administrație al regiei prezintă Ministerului Comunicațiilor un raport asupra activității desfășurate în perioada expirată și asupra programului de activitate pentru perioada în curs.

Art. 16. - Directorul general conduce activitatea curentă a regiei și este numit de consiliul de administrație, cu avizul ministrului comunicațiilor, dintre specialiștii domeniului de activitate al regiei.

Directorul general al regiei este și președinte al consiliului de administrație și reprezintă, personal, sau prin delegat, interesele acesteia în relațiile cu celelalte organe, organizații și agenți economici din țară și din străinătate.

Directorul general angajează și concediază personalul aparatului propriu, numește conducătorii compartimentelor de muncă din aparatul propriu.

Directorul general exercită atribuțiile și are răspunderile care îi revin din prevederile legale și aprobă măsuri privind activitatea regiei, cu excepția celor date, potrivit reglementărilor, în competența altor organe.

Directorul general poate delega, în condițiile legii, parte din atribuțiile sale, celorlalte persoane din conducerea regiei.

Art. 17. - Conducerea operativă a regiei este asigurată de un comitet de direcție compus din 5 membri, respectiv director general, director tehnic, director economic, consilier juridic, șef compartiment de gestiune a spectrului de frecvențe radioelectrice.

Art. 18. - Comitetul de direcție își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare și îi revin, în principal, următoarele atribuții:

 1. analizează și avizează fundamentarea tuturor problemelor care se supun consiliului de administrație pentru luarea unor hotărâri și asigură aducerea la îndeplinire a acestora;
 2. adoptă hotărâri și dispune măsuri în limita competențelor care îi sunt stabilite de consiliul de administrație al regiei;
 3. exercită atribuțiile și are răspunderile care îi revin din prevederile legale.

Art. 19. - Comitetul de direcție se întrunește decadal sau ori de câte ori interesele regiei o impun, iar hotărârile acestuia se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

Capitolul VI
Bugetul de venituri și cheltuieli și relațiile regiei

Art. 20. - Regia determină anual volumul total de venituri și cheltuieli, formulează propuneri pentru solicitarea de alocații și subvenții de la bugetul administrației centrale de stat, pentru acoperirea eventualelor deficite generate de cauze independente de regie. De asemenea, fundamentează contractarea de credite financiare în cuantumul prevăzut de lege, pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situația în care, în cursul anului, mijloacele regiei nu sunt suficiente.

Bugetul de venituri și cheltuieli al regiei se întocmește pentru fiecare exercițiu financiar.

Regia întocmește anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Din profitul net al regiei, o parte se utilizează, potrivit legii, pentru constituirea unui fond de participare a salariaților la profituri.

Operațiunile de încasări și plăți ale regiei se realizează de aparatul propriu prin conturi deschise la unitățile bancare.

Regia își achită din încasările în valută cheltuielile de reprezentare și participare la reuniunile organizate de organismele internaționale din domeniul comunicațiilor. Din venitul net, în valută, regia dispune de o cotă-parte, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 21. - Relațiile regiei cu organe, organizații și agenți economici din țară și străinătate, se stabilesc pe baze contractuale.

Art. 22. - În cazul oricăror litigii, regia se adresează direct instanțelor judecătorești.

Reprezentarea juridică a regiei se realizează, prin delegare, de oficiul juridic din aparatul propriu.

Art. 23. - Gestiunea regiei este controlată conform prevederilor legale și a reglementărilor elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Controlul economico-financiar, în cadrul aparatului propriu, se realizează de către organe de control proprii, specializate, constituite conform prevederilor legale.

Capitolul VII
Dispoziții referitoare la personal

Art. 24. - Personalul regiei este angajat pe bază de contract încheiat cu directorul general și având durata determinată sau nedeterminată, de la caz la caz.

Angajarea și promovarea salariaților se va face în conformitate cu prevederile legale.

Personalul, indiferent de funcție sau de specialitate, este supus prevederilor statutului personalului, precum și prevederilor regulamentelor și instrucțiunilor specifice, având toate drepturile și obligațiile prevăzute de acestea.

Capitolul VIII
Dispoziții finale

Art. 25. - Accesul persoanelor străine în cadrul regiei, sediului principal și subunităților din teritoriu, se va face conform regulamentului propriu aprobat de consiliul de administrație, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 26. - Regia stabilește programul de funcționare a rețelei de subunități pe întreg teritoriul țării, în concordanță cu interesul social pentru serviciile sale puse la dispoziția beneficiarilor.

Art. 27. - Regia răspunde pentru buna administrare a patrimoniului și ia măsuri operative, potrivit legii, pentru imputarea și recuperarea pagubelor rezultate.

Art. 28. - Regia are dreptul să hotărască asupra participării, cu titlu de aport, pentru înființarea unei noi societăți sau de participare la o societate comercială.

Art. 29. - Regia se poate asocia, în condițiile legii, cu alți agenți economici, în vederea realizării unor activități comune, care reprezintă interes pentru asociați.

Regia nu poate încheia acorduri sau intra în asociere cu alți agenți economici, în condiții care ar putea avea ca efect denaturarea jocului concurenței sau exploatarea de manieră abuzivă, a unei poziții dominante deținute pe piața serviciilor de comunicații.

Art. 30. - Prezentul regulament de organizare și funcționare este aprobat prin hotărâre a Guvernului, o dată cu înființarea regiei și se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea regiilor autonome.


[modificare] Anexa Nr. 6

Statutul societății comerciale „Banc-Post" - S.A.
Capitolul I
Denumirea, sediul, durata
Articolul 1

„Banc-Post" - S.A. se constituie ca societate comercială pe acțiuni, organizată în conformitate cu legile în vigoare și funcționează că persoană juridică, potrivit prevederilor prezentului statut.

În acest statut „Banc-Post" - S.A. este denumită „bancă”.

Articolul 2

„Banc-Post" - S.A. are sediul principal în municipiul București și își desfășoară activitatea prin sucursale, filiale, agenții și reprezentanțe care pot fi înființate de adunarea generală a acționarilor.

Înființarea de sucursale, filiale și agenții în străinătate se face potrivit legii.

Articolul 3

Durata de activitate a băncii va fi de 99 ani, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a documentelor de înființare și va fi înscrisă în registrul comerțului.

Capitolul II
Obiectul de activitate al băncii
Articolul 4

Obiectul de activitate al băncii îl constituie atragerea și formarea de depozite bănești în lei și în valută, acordarea de credite, efectuarea de servicii bancare și financiare pentru activitatea desfășurată de regii autonome, societăți comerciale, alte persoane juridice, precum și de persoane fizice.

Banca desfășoară activitatea prin sucursalele, filialele, agențiile și reprezentanțele proprii, precum și prin ghișeele oficiilor poștale din subordinea Regiei autonome „Poșta română”, pe bază de convenție.

În acest scop, banca efectuează, în condițiile prevăzute de statut, următoarele operațiuni, în numele său propriu, în numele altora sau în colaborare cu alții:

a) atrage fonduri bănești, în lei și în valută, din țară și străinătate, în depozite la vedere sau la termen;

b) păstrează disponibilitățile bănești ale clienților și efectuează operațiuni de încasări și plăți, în lei și în valută, în numerar sau fără numerar, prin conturile deschise de clienți la această bancă;

c) contractează credite, în lei și în valută, din țară și străinătate;

d) acordă, în condițiile stabilite de lege, credite pe termen scurt, în lei și în valută, pe bază de garanții, cu rambursarea de până la 12 luni pentru activități de aprovizionare, producție, desfacere, prestări de servicii, sprijinirea temporară a agenților economici, precum și pentru nevoi gospodărești ale persoanelor fizice și alte cerințe ale acestora.

De asemenea, pentru realizarea de investiții, acordă, în condițiile stabilite de lege, pe bază de garanții, credite pe termen mediu, cu rambursare de până la 5 ani și pe termen lung, cu rambursare de până la 25 ani; asigură servicii bancare de expertiză a proiectelor și de analiză a ofertelor depuse de executanți;

e) operațiuni cu cecuri poștale, în și din conturile deschise persoanelor fizice, și operațiuni cu cecuri poștale internaționale;

f) cumpără și vinde valută străină; efectuează operațiuni de schimb valutar;

g) emite și confirmă scrisori de garanție, avaluri, cauțiuni și efectuează operațiuni cu acestea, în țară și străinătate;

h) efectuează operațiuni cu acreditive, incasouri, ordine de plată și alte instrumente de încasări și plăți;

i) emite efecte de comerț, în lei și valută, acceptă efecte de comerț emise asupra sa, avalizează și girează efecte de comerț emise de terți, emite cecuri bancare proprii;

j) efectuează operațiuni de scontare a efectelor de comerț și reescontare a portofoliului, în lei și în valută;

k) efectuează operațiuni de vânzare-cumpărare și alte operațiuni cu titluri emise de stat, precum și cu acțiuni, obligațiuni și hârtii de valoare, pe cont propriu sau pentru terți, în țară și străinătate, potrivit legii;

l) încheie aranjamente de corespondent cu bănci și instituții financiare străine și convenții privind activități financiar-bancare, efectuează și alte operațiuni legate de afacerile bancare și financiare în țară și străinătate;

m) participă cu capital la agenți economici din țară și străinătate;

n) participă, ca membră în organisme financiar-bancare internaționale, la operațiuni financiare și bancare în cadrul unor acorduri, convenții și înțelegeri încheiate de autoritățile române pe plan intern și internațional; participă la reuniuni internaționale cu caracter financiar-bancar sau monetar;

o) cumpără imobile și alte bunuri imobiliare pentru uzul propriu sau al personalului băncii și poate dobândi imobile prin executarea creanțelor băncii, care vor fi vândute cu prima ocazie favorabilă;

p) efectuează orice alte activități bancare și financiare permise de reglementările legale în vigoare.

Articolul 5

În realizarea obiectului activității sale, banca elaborează reglementări privind creditarea, garanțiile asiguratorii și recuperarea creanțelor băncii, încasările și plățile, operațiunile valutare, celelalte servicii bancare și drepturi de control, pentru sistemul propriu.

Articolul 6

Banca acordă credite prin negocieri cu solicitantul, în funcție de bonitatea acestuia.

Banca este în drept să solicite, la acordarea creditelor, garanții asiguratorii cum sunt: bunurile ce se procură din creditul acordat, gajul mobiliar, înscrisuri de valori și alte efecte de comerț, ipoteca constituită asupra bunurilor imobile în proprietatea debitorului și garanților, scrisori de garanție bancară, cesiuni și alte active.

Banca stabilește, potrivit dispozițiilor legale, modul de gajare, condițiile în care bunurile care constituie garanția creditului rămân în păstrarea clientului beneficiar de credite, precum și modalitatea în care se poate dispune de acestea.

Creditele se acordă de bancă pe baza contractului de credit care se încheie cu beneficiarul acestuia și în care se consemnează clauzele referitoare la volum, obiect, garanție, termen de rambursare, dobândă etc.

Actele de împrumut încheiate de bancă constituie titluri executorii, în caz de neplată, pentru întreg soldul creanței de plată.

Banca este îndreptățită, față de clientul care nu-și îndeplinește angajamentele sau nu respectă clauzele din contractele de credite, să dispună următoarele măsuri:

a) recuperarea creditelor înainte de termen, atunci când se constată înstrăinarea garanțiilor prezentate, utilizarea creditelor în alte scopuri decât acelea pentru care au fost acordate, păstrarea în condiții necorespunzătoare a valorilor materiale aduse în garanție, sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor din contract, prin valorificarea totală sau parțială. „Banc Post" - S.A. recuperează din sumele rezultate din valorificarea înscrisurilor, creditele acordate, dobânzile și orice cheltuieli efectuate în legătură cu valorificarea, eventualul surplus remițându-se împrumutatului;

b) declanșarea, potrivit legii, a procedurii juridice de punere în faliment și lichidare.

Depozitele constituite sau creditele acordate sunt purtătoare de dobânzi din momentul constituirii și, respectiv, al acordării lor. Dobânda este negociabilă.

Pentru titlurile sau efectele de comerț primite în păstrare sau gaj, banca este obligată să elibereze clientului o dovadă din care să reiasă toate elementele distinctive, valoarea nominală, numerele și seriile ce le poartă, precum și toate semnele ce le deosebesc de alte titluri purtând aceeași denumire.

Banca nu poate încredința altor persoane sau valorifica înscrisurile primite în păstrare sau în gaj decât cu încuviințarea expresă a deponentului sau constituitorului gajului, cu excepția situației prevăzute la art. 6 lit. a).

Articolul 7

Banca primește de la clienții săi pentru credite - agenți economici - bilanț contabil, cont de profit și pierderi, situația angajamentelor de plată și orice alte informații și date referitoare la lichiditatea, solvabilitatea și rentabilitatea acestora. De asemenea, banca are dreptul să verifice situația economică și financiară a clientului, în legătură cu creditul acordat, până la rambursarea integrală a acestuia.

Capitolul III
Capitalul, fondurile și alte resurse financiare
Articolul 8

Capitalul social subscris al băncii este de 450 milioane lei, împărțit în 45.000 mii[1] acțiuni nominative în valoare nominală de 10.000 lei fiecare.

Capitalul social vărsat este de 226,5 milioane lei.

Capitalul social inițial al băncii este deținut integral de statul român, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice și juridice, române și străine, în condițiile legii.

Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor putea emite noi acțiuni până nu vor fi achitate cele inițiale.

Articolul 9

Acțiunile „Banc-Post" - S.A. sunt purtătoare de dividende din beneficiile băncii și conferă drepturi și obligații egale posesorilor lor.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot. Exercițiul de vot este suspendat pentru acționarii care nu sunt la curent cu acțiunile ajunse la scadență.

Banca recunoaște un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Proprietatea unei acțiuni înseamnă implicit acceptarea statutului băncii și a hotărârilor adunării generale.

Articolul 10

Acțiunile băncii vor fi decupate dintr-un registru cu matcă și vor purta serie și număr, precum și semnăturile a doi membri din consiliul de administrație, împuterniciți special în acest scop.

Acțiunile inițiale vor avea seria A și vor fi numerotate de la 00.001 la 45.000.

Dreptul la proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarație făcută în registrul de acțiuni al băncii, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor, cu procură specială și prin mențiunea făcută pe acțiune.

În cazul pierderii unei acțiuni, deținătorul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După trecerea a 6 luni, de la data publicării în presă a pierderii, originalul va fi declarat nul și se va elibera un duplicat al acțiunii făcându-se mențiunea despre aceasta în registrul de acțiuni al băncii.

Subscriitorii și cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata integrală a acțiunilor, timp de 3 ani, socotiți de la data când s-a făcut mențiunea de transmitere în registrul băncii.

Articolul 11

Acțiunile sunt indivizibile.

Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic, pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune.

Atât timp cât o acțiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

Articolul 12

Banca nu va putea cumpăra propriile sale acțiuni, nici acorda împrumuturi sau avansuri asupra lor, în afară de cazul în care adunarea generală a acționarilor hotărăște altfel, cu votul acționarilor care reprezintă două treimi din capitalul social.

Articolul 13

Situația acțiunilor trebuie să fie publicată o dată cu bilanțul anual și, în mod deosebit, să arate dacă acțiunile au fost integral plătite și numărul acțiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor.

Articolul 14

Majorarea capitalului social se poate face prin emiterea de noi acțiuni în condițiile legii, la perioada și în procentul stabilit de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație. Nu se pot emite acțiuni noi de o valoare mai mică decât valoarea nominală inițială. În caz de majorare a capitalului social, posesorii acțiunilor vechi au dreptul de preferință în condițiile ce se vor stabili de consiliul de administrație.

Hotărârea adunării extraordinare pentru mărirea capitalului se va publica în Monitorul Oficial, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

Hotărârea adunării privind mărirea capitalului are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data sa.

Articolul 15

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial.

Orice creditor al băncii, anterior hotărârii, va putea face opoziție la instanță, în termenul arătat la alin. 1.

Opoziția suspendă executarea hotărârii, până la retragerea sau respingerea ei, printr-o sentință definitivă a instanței.

Când banca a emis obligațiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului prin restituiri făcute acționarilor din sumele rambursate în contul acțiunilor, decât în proporție cu valoarea obligațiunilor rambursate.

Articolul 16

Pentru desfășurarea activității sale, banca constituie fondul de rezervă, fondul de fisc, fondul de dezvoltare și alte fonduri cu destinație specială, potrivit legii.

Fondul de rezervă constituie garanție a angajamentelor băncii, putând fi utilizat și pentru acoperirea unor eventuale pierderi rezultate din operațiunile băncii.

Fondul de risc se utilizează la acoperirea creditelor în suferință cu aprobarea adunării generale, la propunerea consiliului de administrație.

Fondul de dezvoltare se constituie pe seama cotelor din veniturile brute aprobate pentru fiecare exercițiu financiar. Acest fond este destinat realizării de investiții proprii, constituind și o garanție a angajamentelor băncii.

Banca poate constitui și alte fonduri pentru asigurarea unor acțiuni în care este interesată.

O parte din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială vor putea fi plasate în titluri de stat sau în alte valori, potrivit hotărârii adunării generale.

Articolul 17

Banca utilizează, în completarea capitalului social și a fondurilor proprii constituite, și alte resurse financiare, în lei și valută, și anume: fondurile primite de la bugetul statului pentru realizarea de investiții în sectorul public; disponibilitățile existente în conturile clienților; depozitele din țară și din străinătate; creditele pe termen scurt, mediu și lung contractate în țară și străinătate; obligațiunile și alte titluri de credit emise de bancă în condițiile legii, în țară și străinătate, alte resurse financiare atrase de bancă.

Capitolul IV
Adunarea generală a acționarilor
Articolul 18

Adunarea generală reprezintă totalitatea acționarilor băncii.

Fiecare acționar are dreptul să participe la adunarea generală, personal sau prin alți acționari pe bază de procură scrisă sau sub semnătură certificată, fără a se putea delega în acest scop un membru al consiliului de administrație.

Normele de reprezentare a acționarilor în adunarea generală vor fi stabilite de consiliul de administrație.

Acționarii care doresc să participe la adunarea generală trebuie să facă dovada calității lor cu propriile acțiuni sau certificatul de atestare a proprietății acțiunilor.

Articolul 19

Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Ele se vor ține la sediul băncii și în localul ce se va indica în convocare.

Articolul 20

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult trei luni de la încheierea exercițiului financiar, dar înainte de data depunerii bilanțului anual la instituțiile împuternicite.

În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să analizeze și să aprobe bilanțul, contul de profit și pierderi, destinația și repartizarea beneficiului, dividendele ce se distribuie acționarilor și recompensele ce se acordă funcționarilor, precum și descărcarea de gestiune, pe baza raportului consiliului de administrație asupra activității băncii și a raportului comisiei de cenzori;

b) să aprobe programul de activitate pentru anul financiar următor;

c) să aleagă consiliul de administrație și cenzorii; să numească, în condițiile legii, președintele și vicepreședinții băncii și președintele comisiei de cenzori;

d) să aprobe remunerarea președintelui, vicepreședinților și să fixeze indemnizația membrilor consiliului de administrație;

e) să aprobe plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;

f) să aprobe înființarea, desființarea sau mutarea de sucursale, filiale, agenții sau reprezentanțe ale băncii.

Articolul 21

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii ce dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. 1, adunarea ce se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de asociații prezenți, cu majoritate.

Articolul 22

Adunarea generală se întrunește ori de câte ori este nevoie de a se lua o hotărâre pentru:

a) prelungirea duratei de funcționare a băncii;
b) mărirea capitalului;
c) mutarea sediului;
d) fuzionarea sau afilierea la alte organisme bancare;
e) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acțiuni;
f) dizolvarea anticipată a băncii;
g) emisiunea de obligațiuni;
h) oricare altă modificare a statutului sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
Articolul 23

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, va trebui:

 • la prima convocare, prezența acționarilor să reprezinte trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social;
 • la convocările următoare, prezența acționarilor să reprezinte jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unei treimi din capitalul social.
Articolul 24

Adunările generale vor fi convocate de consiliul de administrație de câte ori va fi nevoie.

Termenul de întrunire, în nici un caz, nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocării.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele răspândite în localitatea în care se află sediul băncii.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Articolul 25

Consiliul de administrație este obligat să convoace de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social și dacă cererea cuprinde probleme ce intră în competența adunării.

Adunarea va avea loc în termen de o lună de la cerere.

Dacă consiliul de administrație nu convoacă adunarea, instanța judecătorească din raza teritorială unde își are sediul banca, cu audierea părților, va putea ordona convocarea, desemnând dintre acționari persoana care o va prezida.

Articolul 26

Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor ce posedă, cu excepția prevăzută în art. 9 alin. 2.

Articolul 27

Acționarii, reprezentând întreg capitalul social, vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Articolul 28

Acționarii nu vor putea fi reprezentați în adunările generale decât prin alți acționari și în baza unei procuri speciale.

Membrii consiliului de administrație și funcționarii băncii nu pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Articolul 29

Membrii consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor ce posedă nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau atribuțiile lor ar fi în discuție.

Ei pot vota însă bilanțul și contul de profit și pierderi dacă, fiind posesorii a cel puțin jumătate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

Articolul 30

Acționarul care într-o anumită operație are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al băncii, va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operație.

Acționarul care contravine acestei dispoziții este răspunzător de daunele aduse băncii dacă, fără votul său, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Articolul 31

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.

Articolul 32

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

Președintele va desemna, dintre acționari, doi sau mai mulți secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor arătând capitalul pe care-l prezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării, după care se va trece la ordinea de zi.

Articolul 33

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor consiliului de administrație.

Articolul 34

Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării vor fi depuse în termen de 15 zile la registrul comerțului, pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în extras în Monitorul Oficial.

Articolul 35

Hotărârile luate de adunările generale, în limitele legii sau statutului, sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Articolul 36

Hotărârile adunării generale contrare statutului sau legii pot fi atacate prin justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

Dacă hotărârea este atacată de toți membrii consiliului de administrație, banca va fi reprezentată în justiție fie persoana desemnată de președintele instanței dintre acționarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege altă persoană.

Cererea de anulare a hotărârii adunării se va introduce la instanța din raza teritorială unde banca își are sediul, acționarul fiind obligat să depună la grefă cel puțin o acțiune.

Dacă au fost introduse mai multe acțiuni în anulare, ele pot fi conexate.

Articolul 37

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit din 11 persoane, numite de ministrul comunicațiilor, pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi înlocuiți la fiecare 2 ani.

Consiliul împuterniciților statului este format din următorii membri:

 • un reprezentant al Ministerului Economiei și Finanțelor;
 • un reprezentant al Ministerului Comunicațiilor;
 • un reprezentant al Băncii Naționale a României;
 • ingineri, economiști, juriști, specialiști în comunicații și din domeniul bancar.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Membrii consiliului împuterniciților statului își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin precum și toate drepturile și obligațiile care derivă din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii sau să participe la societăți comerciale cu care respectivele societăți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare.

De asemenea, din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și infracțiuni pedepsite potrivit Legii nr. 31/1990.

Anual, consiliul împuterniciților statului prezintă Ministerului Comunicațiilor un raport asupra activității desfășurate de bancă și un program de activitate pentru perioada următoare.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților statului poate apela pentru activitatea de analiză la consilieri și consultanți din diferite sectoare, care pot fi recompensați material, conform înțelegerii, pe bază de contract.

Pentru activitatea depusă în consiliul împuterniciților statului, membrii primesc o indemnizație stabilită potrivit prevederilor legale.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții care derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul băncii.

Consiliul împuterniciților statului își încetează activitatea la data la care se va ține ședința de constituire a adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Administrarea băncii
Articolul 38

Administrarea și conducerea băncii este încredințată consiliului de administrație compus din 11 membri aleși de către adunarea generală. Din consiliul de administrație fac parte: președintele, vicepreședinții, acționari, precum și specialiști din domeniul bancar.

Membrii consiliului de administrație sunt aleși pentru o perioadă de 4 ani, după care pot fi realeși, dar nu mai mult de trei mandate consecutive.

Președintele consiliului de administrație este și președintele băncii.

La preluarea funcției, fiecare administrator va trebui să depună o garanție care nu poate fi mai mică decât dublul remunerației lunare. Garanția se va depune înainte de începerea activității.

Dacă garanția nu poate fi depusă, administratorul este considerat demisionat.

Garanția rămâne în casieria băncii și nu va putea fi restituită administratorului decât după ce adunarea generală a aprobat bilanțul ultimului exercițiu, în care administratorul a funcționat și i-a dat descărcarea.

Articolul 39

Semnăturile administratorilor vor fi depuse la registrul comerțului, o dată cu prezentarea certificatului eliberat de cenzori, din care rezultă depunerea garanției.

Articolul 40

Pentru valabilitatea deciziilor consiliului de administrație, este necesară prezența personală a cel puțin jumătate din numărul administratorilor.

Deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Articolul 41

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) examinează și certifică bilanțul contabil, contul de profit și pierderi și propunerile privind destinația și repartizarea beneficiului, care se prezintă adunării generale;

b) aprobă veniturile și cheltuielile, investițiile proprii, reparațiile capitale și actele de dispoziție cu privire la bunurile și mijloacele băncii;

c) aprobă strategia băncii cu privire la credite, atragere de resurse, utilizarea acestora, nivelul dobânzilor, comisioanelor, taxelor, marjelor și altor speze bancare;

d) aprobă facilități de credite clienților și pentru împrumuturile care, cumulat, depășesc pe un singur client peste 10% din valoarea capitalului social vărsat plus rezervele, dar nu mai mult de nivelul autorizat de Banca Națională a României;

e) propune adunării generale modificarea statutului, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori, precum și măsuri pentru încasarea capitalului social;

f) propune adunării generale emiterea de acțiuni, obligațiuni și alte titluri de credite și modul de distribuire a acestora;

g) aprobă schema de organizare, regulamentul de ordine interioară, funcțiile, atribuțiile și competențele personalului, nivelul și regimul de salarizare în funcție de studii și munca efectiv prestată cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege, primele și alte forme de remunerare a personalului;

h) numește directorii și adjuncții acestora din centrala băncii, directorii sucursalelor și filialelor și șefii agențiilor și reprezentanțelor;

i) aprobă normele și instrucțiunile privind operațiunile băncii;

j) are orice alte atribuții, cu excepția celor din competența expresă a adunării generale.

Articolul 42

Administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce le revin, potrivit dispozițiilor relative la mandat și celor prevăzute de lege.

Administratorii băncii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor dacă, având cunoștință de neregularitățile săvârșite de aceștia nu le denunță cenzorilor.

Răspunderea pentru actele săvârșite de administratori sau pentru omisiuni nu se extinde și la cei care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre acestea, în scris, pe cenzori.

Pentru deciziile luate în ședințele în care administratorul nu a participat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună de când a luat cunoștință de acestea, nu a făcut împotrivire în formele arătate în alineatele precedente.

Articolul 43

Administratorul, care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor băncii, trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe cenzori și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Aceeași obligație o are administratorul, în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv.

Administratorul care nu a respectat prevederile alin. 1 va răspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

Articolul 44

Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar.

El trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul băncii.

Convocările întrunirilor consiliului de administrație vor cuprinde locul unde se va ține ședința, precum și ordinea de zi, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decât în caz de urgență și cu condiția ratificării în ședința următoare de către membrii absenți.

La ședințele consiliului de administrație vor fi convocați și cenzorii.

La fiecare ședință se va întocmi în proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Articolul 45

Directorii executivi nu vor putea fi membri în consiliul de administrație al băncii.

Articolul 46

Consiliul de administrație deleagă o parte din atribuțiile sale pentru conducerea operativă a băncii unui comitet de direcție compus din 5 membri din rândurile sale și anume: președintele consiliului de administrație, vicepreședinții consiliului de administrație și alți membri.

Comitetul de direcție este condus de președintele consiliului de administrație care are și calitatea de președinte al băncii.

Consiliul de administrație stabilește cu ocazia numirii comitetului de direcție împuternicirile, responsabilitățile și remunerația membrilor acestuia.

Decizia consiliului de administrație privind suma necesară remunerării membrilor comitetului de direcție va trebui să fie ratificată de adunarea generală.

Articolul 47

Comitetul de direcție se întrunește cel puțin o dată pe săptămână.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție, votul nu poate fi dat prin delegație.

Articolul 48

Activitatea de conducere curentă a băncii este asigurată de președinte sau de înlocuitorul său de drept, delegat de președinte dintre vicepreședinți.

Articolul 49

Președintele angajează banca conform responsabilităților și împuternicirilor stabilite de consiliul de administrație.

Atribuțiile și competențele vicepreședinților se stabilesc de consiliul de administrație la propunerea președintelui.

Angajarea băncii în legătură cu operațiunile patrimoniale se face cu două semnături, potrivit competențelor ce se stabilesc de consiliul de administrație. Angajarea băncii printr-o singură semnătură este nulă.

Articolul 50

Nu vor putea fi administratori, directori sau reprezentanți ai societății, persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni pedepsite, potrivit legii societăților comerciale, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.

Articolul 51

Banca nu are dreptul să acorde credite sau alte facilități membrilor consiliului de administrație, cenzorilor, precum și directorilor și directorilor adjuncți din centrală și unitățile băncii, ori să garanteze orice împrumut pe care aceștia îl contractează cu alții.

Capitolul VI
Comisia de cenzori
Articolul 52

Adunarea generală alege o comisie de cenzori formată din 5 cenzori și tot atâția supleanți, din care cel puțin unul trebuie să fie contabil autorizat sau expert-contabil, recomandat de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Alegerea comisiei de cenzori se face pe o durată de 3 ani după care pot fi realeși. La numirea lor, cenzorii vor depune o garanție, potrivit legii.

Articolul 53

Cenzorii trebuie să fie acționari ai băncii, cu excepția expertului contabil. Nu pot fi cenzori rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soții membrilor consiliului de administrație, persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la bancă, precum și alte persoane incompatibile cu această funcție, prevăzute de lege.

Articolul 54

Comisia de cenzori îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege și ia hotărâri cu o majoritate de 2/3 din numărul lor.

Membrii comisiei de cenzori sunt răspunzători de eventualele prejudicii aduse băncii prin activitatea lor.

Articolul 55

Cenzorii sunt retribuiți cu o indemnizație fixă stabilită de adunarea generală.

Articolul 56

Cenzorii sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să verifice dacă bilanțul și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ținute la zi și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului.

Despre toate acestea, precum și asupra propunerilor pe care le vor crede necesare asupra bilanțului și repartiției beneficiilor, cenzorii vor prezenta adunării generale un raport amănunțit.

Adunarea generală nu va putea aproba bilanțul și contul de profit și pierderi, dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor.

Cenzorii sunt obligați, de asemenea:

a) să facă în fiecare lună și pe neașteptate inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea băncii sau au fost primite în gaj, cauțiune ori depozit;

b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară, când n-au fost convocate de administratori;

c) să ia parte la adunările ordinare și extraordinare, putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;

d) să constate depunerea garanției din partea administratorilor;

e) să vegheze ca dispozițiile legii și ale statului să fie îndeplinite de administratori și lichidatori.

Cenzorii vor aduce la cunoștința administratorilor neregularitățile în administrație și încălcarea dispozițiilor legale și statutare, pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștința adunării generale.

Articolul 57

Cenzorii au dreptul să obțină în fiecare lună de la administratori o situație despre mersul operațiilor.

Cenzorii iau parte la adunările consiliului de administrație, fără drept de vot.

Este interzis cenzorilor să comunice acționarilor în particular sau persoanelor străine, datele referitoare la operațiile sociale, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

Articolul 58

Pentru îndeplinirea obligației prevăzute de art. 56 alin. 2, cenzorii vor delibera împreună; ei însă vor putea face, în caz de neînțelegere, rapoarte separate, care vor trebui să fie prezentate adunării generale.

Pentru celelalte obligații impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat.

Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

Articolul 59

Întinderea și efectele răspunderii cenzorilor sunt determinate de regulile mandatului.

Revocarea lor se va putea face însă numai de adunarea generală, cu votul cerut la adunările extraordinare.

Capitolul VII
Bilanțul, contul de profit și pierderi și distribuirea profitului
Articolul 60

Anul financiar al băncii începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie.

Articolul 61

Comitetul de direcție asigură întocmirea în termenul prevăzut de lege a bilanțului și a contului de profit și pierderi, pe care le prezintă, cu cel puțin o lună înainte de data stabilită pentru ședința adunării generale, comisiei de cenzori, iar după însușirea de către aceasta, consiliului de administrație.

Articolul 62

Bilanțul, împreună cu raportul comisiei de cenzori însușite de consiliul de administrație vor rămâne depuse în copie la sediul central și la cel al sucursalelor, în cele 15 zile care preced întrunirea adunării generale, pentru a fi cercetate de acționari. Consiliul de administrație, în termen de 15 zile de la data ținerii adunării generale, depune la organele în drept copii de pe bilanț și contul de profit și pierderi.

Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Articolul 63

Din profitul brut se va reține în fiecare an, în vederea formării fondului de rezervă, o parte care va fi hotărâtă de adunarea generală, dar nu mai mică de 10%, până ce fondul de rezervă va fi dublul capitalului social.

De asemenea, din profitul brut se va constitui fondul de dezvoltare a băncii în limitele stabilite de adunarea generală.

Articolul 64

Profiturile nete rămase după constituirea fondului de risc și a altor fonduri vor fi distribuite, pe baza aprobării adunării generale, sub formă de:

a) dividende ce se acordă acționarilor băncii;
b) tantieme pentru membrii consiliului de administrație;
c) gratificații care se acordă personalului băncii stabilite, pe fiecare salariat, de consiliul de administrație;
d) alte destinații stabilite de adunarea generală.
Articolul 65

În afară de evidențele prevăzute de lege, banca ține registrele stabilite prin Legea societăților comerciale.

Capitolul VIII
Dizolvarea băncii
Articolul 66

Au ca efect dizolvarea băncii și dau dreptul fiecărui acționar să ceară lichidarea acesteia:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata de funcționare a băncii;
b) imposibilitatea realizării obiectului activității;
c) hotărârea adunării generale;
d) falimentul;
e) reducerea capitalului social cu o treime, dacă adunarea generală nu hotărăște altfel;
f) reducerea numărului de acționari sub cinci.
Articolul 67

Banca fiind dizolvată, administratorii vor trebui să înceapă procedura de lichidare, dacă legea, adunarea generală sau autoritatea judecătorească, care a pronunțat dizolvarea, nu hotărăsc altfel.

Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operații prin care să angajeze banca; în caz contrar, ei sunt personal și solidar răspunzători pentru operațiile ce le întreprind.

Interdicția prevăzută la alin. 2 se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata băncii, ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.

Articolul 68

Dizolvarea băncii înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect față de terți, numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Terții pot face opoziție împotriva dizolvării băncii, în termenul prevăzut la alin. 1; opoziția suspendă executarea hotărârii de dizolvare până la retragerea sau respingerea ei printr-o sentință definitivă a instanței.

Capitolul IX
Lichidarea băncii
Articolul 69

Numirea lichidatorilor se face de adunarea generală, care hotărăște lichidarea.

Adunarea generală hotărăște cu majoritatea prevăzută pentru modificarea statutului.

Dacă majoritatea nu a fost obținută, numirea se face de instanță, la cererea oricăruia dintre administratori sau acționari, cu citarea societății și a celor care au cerut-o. Împotriva acestei sentințe se poate declara recurs în termen de 15 zile de la pronunțare.

Articolul 70

Actul de numire a lichidatorilor sau sentința care îi ține locul și orice act ulterior, care ar aduce schimbări în persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la registrul comerțului, pentru a fi înscrise de îndată și publicate în Monitorul Oficial.

Numai după îndeplinirea formalităților de la alin. 1, lichidatorii vor depune semnătura lor în registrul comerțului și vor intra în funcțiune.

În urma efectuării publicării prevăzute la alin. 2 nici o acțiune nu se poate exercita pentru bancă sau contra acesteia, decât în numele lichidatorilor sau contra lor.

Toate actele emanând de la bancă trebuie să arate că aceasta este în lichidare.

Articolul 71

Până la intrarea în funcțiune a lichidatorilor, administratorii continuă mandatul lor, fiind obligați să dea curs operațiunilor bancare urgente, dacă legea, adunarea generală sau autoritatea judecătorească, care a pronunțat lichidarea nu hotărăsc altfel.

Articolul 72

Lichidatorii au aceeași răspundere ca și administratorii.

Ei sunt datori îndată după intrarea în funcțiune ca împreună cu administratorul băncii să facă un inventar și să încheie un bilanț, care să constate situația exactă a activului și pasivului social și să le semneze.

Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze patrimoniul băncii, registrele ce li s-au încredințat de administratori și actele băncii. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiile lichidării, în ordinea datei lor.

Lichidatorii își îndeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor.

Articolul 73

În afară de puterile conferite de adunarea generală, cu aceeași majoritate cerută pentru numirea lor, lichidatorii vor putea:

a) să stea în judecată și să fie acționați în interesul lichidării;
b) să execute și să termine operațiile referitoare la lichidare;
c) să vândă, prin licitație publică, imobilele și orice avere mobiliară a băncii, vânzarea bunurilor neputându-se face în bloc;
d) să facă tranzacții;
e) să lichideze și să încaseze creanțele băncii, chiar în caz de faliment al debitorului, dând chitanță;
f) să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească orice alte acte necesare.

Ei nu pot însă, în lipsă de dispoziții speciale în actul lor de numire, să constituie ipoteci asupra bunurilor băncii, dacă nu vor fi autorizați de instanță, cu avizul cenzorilor.

Lichidatorii, care întreprind noi operațiuni ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători personal și solidar de executarea lor.

Articolul 74

Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultimul bilanț aprobat și până la începerea lichidării.

Lichidatorii au dreptul să aprobe darea de seamă și să facă sau să susțină eventualele contestații cu privire la aceasta.

Articolul 75

Când unul sau mai mulți administratori sunt numiți lichidatori, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor se va depune la registrul comerțului și se va publica în Monitorul Oficial, împreună cu bilanțul final de lichidare.

Când gestiunea trece peste durata unui exercițiu financiar, darea de seamă trebuie anexată la primul bilanț, pe care lichidatorii îl prezintă adunării generale.

Orice acționar poate, în termen de 15 zile de la publicare, să facă opoziție la instanță.

Orice acționar are dreptul să intervină în instanță, iar hotărârea va fi opozabilă și acționarilor neintervenienți.

Articolul 76

Dacă lichidarea se prelungește peste durata exercițiului financiar, lichidatorii sunt obligați să întocmească bilanțul anual, conformându-se dispozițiilor legii.

Articolul 77

După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc bilanțul final, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartiția activului societății.

Bilanțul semnat de lichidatori și însoțit de raportul cenzorilor se va depune pentru a fi menționat la registrul comerțului și se va publica în Monitorul Oficial.

Orice acționar va putea face opoziție conform art. 75.

Articolul 78

Dacă termenul prevăzut la art. 75 alin. 3 a expirat, fără a se face vreo opoziție, bilanțul se consideră aprobat de toți acționarii, iar lichidatorii sunt liberați, sub rezerva repartizării activului băncii.

Independent de expirarea termenului, chitanța de primire a celei din urmă repartiții a activului ține loc de aprobare a contului și a repartiției făcute fiecărui acționar.

Articolul 79

Procedura de plată a creditorilor, de repartizare a activului și de radiere din registrul comerțului este cea reglementată de Legea societăților comerciale.

Capitolul X
Dispoziții finale
Articolul 80

Pentru eventualele erori în eliberarea de mijloace bănești, neînregistrări sau înregistrări eronate în conturile clienților, banca răspunde numai până la limita sumei eronat eliberate, neînregistrate sau eronat înregistrate, precum și de plata penalităților ce se varsă la bugetul administrației centrale de stat, suportate de client, în cazurile prevăzute de lege, dacă nu se dovedește că erorile s-au produs din culpa clienților.

Răspunderea băncii încetează dacă nu este sesizată, prin reclamație, până la expirarea termenului stabilit și comunicat în scris, potrivit legii, titularilor de cont, de a aduce la cunoștința unităților neînregistrarea sau înregistrarea eronată a operațiunilor în conturi, reflectată în extrasul de cont sau în alte documente bancare.

Pretențiile față de bancă sunt supuse prescripției prevăzute de lege.

Articolul 81

Membrii consiliului de administrație, ai comitetului de direcție și directorii sucursalelor, filialelor și agențiilor sunt răspunzători pentru toate prejudiciile cauzate din culpa lor.

Articolul 82

Banca și salariații săi sunt obligați să păstreze secretul conturilor deschise clienților săi, precum și secretul tuturor operațiunilor efectuate.

Relațiile asupra operațiunilor și conturilor se dau numai titularilor de conturi, organelor judecătorești și de urmărire penală, potrivit condițiilor stabilite de lege.

 1. Nota civvic: Aici este o eroare; 45.000 mii (45.000.000) acțiuni × 10.000 lei = 450.000.000.000 (450 miliarde) lei. Probabil cuvântul „mii" este în plus, după cum se poate vedea mai jos; sunt doar 45.000 acțiuni.