autentificare cu OpenID
Hotărâre privind normarea parcului auto și a consumului de carburant
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Normele de dotare cu autoturisme ale ministerelor, celorlalte organe centrale și locale ale administrației de stat și instituțiilor de stat sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Consumurile normate lunare de combustibil pentru autoturismele din dotarea unităților sus­menționate sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, autoturismele aflate în dotarea instituțiilor respective, peste numărul maxim ce rezultă din aplicarea normelor din anexa nr. 1, vor fi puse la dispoziția Ministerului Industriei, care le va valorifica conform prevederilor legale.

Art. 4. - Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri se abrogă.


[modificare] Anexa Nr. 1

Norme de dotare cu autoturisme de oraș și de teren, destinate transportului de persoane, ce pot fi folosite în instituțiile bugetare, ministere, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, comisii naționale și asimilate acestora, unități bugetare exterioare ale ministerelor și celorlalte organe centrale
Nr. crt. Baza de calcul Normativ
A. Ministere, celelalte organe centrale, comisii și agenții naționale și asimilate acestora, unități bugetare exterioare ale acestora
1. Ministru 1 autoturism
2. Secretar de stat, subsecretar de stat și funcții asimilate - conducători de comisii și agenții naționale și asimilate acestora 1 autoturism
3. Secretari de stat, subsecretari de stat și funcții asimilate câte 1 autoturism la 2 persoane cu astfel de funcții, în parc comun
4. Se mai pot folosi, în parc comun, autoturisme de către ministere, alte organe centrale, comisii, agenții naționale și asimilate acestora, în funcție de numărul de personal, astfel:
- Personal aparat propriu sub 100 posturi 1 autoturism
- Personal aparat propriu 101-250 posturi 2 autoturisme
- Personal aparat propriu 251-400 posturi 3 autoturisme
- Personal aparat propriu 401-700 posturi 4 autoturisme
- Personal aparat propriu 701-1.000 posturi 6 autoturisme
- Personal aparat propriu peste 1.000 posturi 8 autoturisme
5. Pentru unitățile bugetare exterioare ale ministerelor și celorlalte organe centrale se va menține în dotare câte un autoturism de serviciu, în parc comun, în situația în care a fost aprobată o astfel de dotare prin hotărâri ale Guvernului, și câte un autoturism în parc comun pentru direcțiile județene pentru statistică și a municipiului București
6. Garda financiară (inclusiv unitățile teritoriale) 300 autoturisme
7. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București 41 autoturisme teren
B. Organele administrației de stat locale
1. a) La Prefectura municipiului București și a sectorului agricol Ilfov:
  • 1 autoturism pentru prefect, prin preluare de la Primăria municipiului București;
  • 4 autoturisme pentru parcul comun, din care 2 prin preluare de la Primăria municipiului București și 2 prin dotare.
b) La prefecturile județene:
  • 1 autoturism pentru prefect, din parcul existent;
  • 2 autoturisme pentru parcul comun, din care unul din parcul existent și unul prin dotare.
c) La Primăria municipiului București:
  • 1 autoturism pentru primarul general, din parcul existent;
  • 4 autoturisme pentru parcul comun, din care unul din parcul existent și 3 prin dotare.
d) La consiliile județene:
  • 1 autoturism pentru președinte, prin preluare din parcul existent la prefecturi;
  • 3 autoturisme pentru parcul comun, din care 2 prin preluare din parcul existent la prefecturi și unul prin dotare.
2. La primăriile municipiilor, sectoarelor municipiului București, precum și ale orașelor cu peste 10.000 locuitori câte un autoturism pentru fiecare primărie, în parc comun.
3. Pentru prefecturile Brașov, Prahova, Constanța, Cluj, Timiș, Dolj și Iași 1 autoturism pentru prefect și câte 3 autoturisme în parc comun pentru fiecare prefectură
4. Pentru celelalte prefecturi 1 autoturism pentru prefect și câte 2 autoturisme în parc comun pentru fiecare prefectură
Notă:

Activitățile specifice desfășurate de ministere, celelalte organe centrale și locale ale administrației de stat, comisii naționale și asimilate acestora, unitățile bugetare ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale nu constituie obiectul prezentei hotărâri a Guvernului.

Încadrarea sau trecerea orașelor în categoria celor ale căror primării au dreptul la folosirea unui autoturism se face de către prefecturi, cu avizul Comisiei Naționale pentru Statistică.

La propunerea justificată a prefecturilor, Secretariatul general al Guvernului poate aproba folosirea câte unui autoturism și de către primăriile orașelor a căror populație este mai mică de 10.000 locuitori.

[modificare] Anexa Nr. 2

Consumuri normate lunar pentru autoturismele din parcul comun al administrației de stat centrale și locale și al unităților bugetare exterioare ale organelor centrale
litri/lună
- Ministere, alte organe centrale, comisii naționale, agenții naționale și asimilate acestora 230
- Prefectura municipiului București și a sectorului agricol Ilfov 300
- Prefecturile județene 250
- Primăria municipiului București 250
- Consiliile județene 250
- Primăriile municipiilor și ale sectoarelor municipiului București 200
- Primăriile orașelor și unitățile bugetare exterioare ale ministerelor și celorlalte organe centrale 150
- Garda financiară 350
- Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București - pentru autoturisme de teren 250
Notă:

Consumurile lunare de combustibil, la autoturismele de transport persoane, pot fi depășite cu compensarea în altă lună sau între autoturisme care au aceeași destinație.

Depășirea prevederilor bugetare pe anul în curs, pentru carburanți și întreținerea autoturismelor aflate în dotarea prefecturilor și primăriilor, se va putea face numai cu aprobarea prefectului, în limita sumelor proprii asigurate.

Autoturismul pus la dispoziția senatorilor, potrivit art. 138 din Regulamentul Senatului, își păstrează în continuare destinația și nu este inclus în prezentul normativ.